Zoeken

in indexen

Personen

Wanneer u op zoek bent naar uw voorouders dan kunt u bij het Regionaal Archief Dordrecht veel genealogische bronnen raadplegen. Voor meer informatie over hoe u dat aanpakt, raadpleeg de zoekwijzers Genealogie voor 1811, Genealogie na 1811 en Oud-rechterlijke archieven.

Personen
Dit betreft een index op de persoonsnamen die voorkomen in volgende genealogische bronnen.

Doopboeken

Doopregisters zijn registers van kerkgenootschappen waarin alle dopen werden geregistreerd. De inschrijving werd gedaan door de geestelijke die de doop verrichtte. In de registers staan de voornamen van het kind en de volledige naam van de ouders en soms de getuigen vermeld, evenals de datum van de doop. De namen van onechte kinderen (waarbij de naam van de vader dus niet bekend is) en vondelingen zijn niet in de index opgenomen.

Doop-, trouw- en begraafinschrijvingen
Dit betreft alleen een index op de doopinschrijvingen van de Hervormde Gemeente van Dordrecht (archiefblok 11) en de doop- en trouwinschrijvingen van de Hervormde Gemeente van Dubbeldam (archiefblok 240).

Trouwboeken

Een trouwboek bevat veelal de (onder)trouwdatum, namen van de bruid en bruidegom, hun geboorteplaats (plaats van herkomst), de burgerlijke staat en de namen van de getuigen. Vroeger was een huwelijk alleen rechtsgeldig wanneer het gesloten was voor de Hervormde of Waalse Gemeente of voor het Gerecht. Na 1695 moesten ook alle huwelijken tussen hervormden voor het Gerecht worden aangetekend.

Naamindex
Dit betreft een index op de inschrijvingen in de trouwboeken van de Hervormde Gemeente van Dordrecht, overige gezindten, zoals de Rooms-Katholieken en het Gerecht (archiefblok 11).

Begraafboeken

Begraafboeken werden veelal bijgehouden door de doodgraver die vaak ook koster was. De data die u aantreft, zijn die van het begraven, dus niet van het overlijden. Vroeger konden overledenen alleen in en om de hervormde kerk worden begraven. De gegevens in de begraafboeken zijn meestal summier. Behalve de datum van begraven en de naam van de overledene wordt doorgaans alleen nog vermeld in welke klasse iemand begraven is.

Inschrijvingen in het dodenboek
Dit betreft een index op de inschrijvingen in de begraaf- en dodenboeken van de gemeente Dordrecht (archiefblok 11).

Geboorteakten

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat geboorteakten pas na 100 jaar mogen worden overgebracht in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Geboorteakten zijn daarom pas na 100 jaar openbaar.

Geboorteakten
Dit betreft een index op de geboorteakten van de gemeente Dordrecht uit 1840-1903, de gemeente Dubbeldam uit 1812-1905, de gemeente De Mijl, Krabbe en Nadort uit 1818-1857 en de gemeente Wieldrecht uit 1818-1857.

Huwelijksakten

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat huwelijksakten pas na 75 jaar mogen worden overgebracht in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Huwelijksakten zijn daarom pas na 75 jaar openbaar.

Huwelijksakten
Dit betreft een index op de huwelijksakten van de gemeenten die in de PDF vermeld staan.

Overlijdensakten

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat overlijdensakten pas na 50 jaar mogen worden overgebracht in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Overlijdensakten zijn daarom pas na 50 jaar openbaar.

Overlijdensakten
Dit betreft een index op de overlijdensakten van de gemeente Dordrecht uit 1812-1962, de gemeente Dubbeldam uit 1812-1950, de gemeente De Mijl, Krabbe en Nadort uit 1818-1857 en de gemeente Wieldrecht uit 1818-1857.

Bevolkingsregisters

In alle Nederlandse gemeenten is de bevolking sinds 1 januari 1850 op gelijke wijze geadministreerd conform een daartoe genomen Koninklijk Besluit van 22 december 1849. In een bevolkingsregister vind u gegevens van bewoners van een specifiek huis, zoals gegevens over de gezinssamenstelling, geboorte, het huwelijk en overlijden. Daarnaast worden eventueel beroep, godsdienst en verhuizingen vermeld.

Dordrecht beschikt tevens over de Liste Civique uit 1811. In opdracht van Napoleon zijn in dit register alle mannelijke burgers ingeschreven, ouder dan 21 jaar die alle burgerrechten bezaten.

Bevolkingsregisters
Dit betreft een index op de bevolkingsregisters van de gemeente Dordrecht 1850-1917, inclusief de verwijzingen op gezinskaarten uit 1917-1937, de bevolkingsregisters van de gemeenten Zwijndrecht, Groote Lindt, Heer Oudelandsambacht, Kijfhoek en Meerdervoort uit 1850-1935 en de Liste Civique uit 1811.

Schepenzegels

Schepenen vormden in de Middeleeuwen samen met de schout de stadsregering. In de loop der tijd kwamen daar raden, burgemeesters en thesauriers bij. Ze traden op als officiële getuigen bij het passeren van privaatrechtelijke akten, zoals bij het overdragen van onroerende goederen. De schepenen noteerden deze transacties en gaven als bewijs door hen gezegelde oorkonden af. De Dordtse (schepen)zegels uit de periode 1345-1500 zijn beschreven. In het PDF bestand vindt u een verklarende woordenlijst van de meest gebruikt heraldische begrippen.

Schepenzegels
Dit betreft een toegang op de Dordtse (schepen)zegels uit de periode 1345-1500.

Notariële akten

Notariële archieven zijn een rijke bron van informatie. Vanaf circa 1600 zijn akten bewaard gebleven van notarissen die in Dordrecht hun standplaats hadden. Ook voor inwoners uit de omliggende plaatsen was Dordrecht de aangewezen plaats om een akte te laten opmaken. Het Regionaal Archief Dordrecht beheert ook de notariële archieven van plaatsen in de regio die een eigen notaris hadden. Om te achterhalen in welk jaar en bij welke notaris u de akte kunt vinden die u zoekt, vergt enig doorzettingsvermogen.

Partijen die een akte bij een notaris laten opmaken, krijgen altijd een exemplaar van die akte mee. Ook de notaris houdt een exemplaar; de minuut. De minuten van de akten die alle notarissen in Dordrecht en de regio hebben opgemaakt, vormen de notariële archieven. De minuten werden in registers, de protocollen geschreven. Voor meer informatie raadpleeg de zoekwijzer Notariële akten.

Notariële akten
Dit betreft een index op een aantal protocollen van Dordtse notarissen (archiefblok 20). Het betreft de inventarisnummers 177-198, 245-264, 285-289, 293-308, 617-620 en 1054-1070.

Huizenvernummering

Huizenonderzoek wordt gedaan om meer te weten te komen over de geschiedenis van een huis, boerderij of een ander pand. Door te zoeken naar informatie over de geschiedenis van de bewoning, het eigendom en het huis zelf wordt het verhaal van een huis volledig. Voor meer informatie raadpleeg de zoekwijzer Huizenonderzoek.

Het is belangrijk om te weten dat er in het verleden drie grote omnummeringen hebben plaatsgevonden in Dordrecht, namelijk rond 1885, 1916 en 1957. Uit zowel 1885 (archief 6, inventarisnummer 4666) als uit 1957 zijn registers beschikbaar, waarin de omnummering is genoteerd. Het deel uit 1957 is achterstevoren ingebonden, zodat de letter A helemaal aan het eind staat. Het register uit 1916 is verloren gegaan.

Onroerend goed

Meer weten over onroerend goed in Dordrecht? Doorzoek de transportregisters uit het archief van het Gerecht van Dordrecht uit de periode 1689-1773. Schuldbekentenissen, hypotheek- en verkoopakten gesorteerd op straatnaam en/of de naam van het onroerend goed staan hierin vermeld. Een transportakte is de akte waarin de overdracht van onroerend goed is geregistreerd. Voor meer informatie raadpleeg de zoekwijzer Transportregisters.

Een eigendomsoverdracht is het overdragen van het eigendomsrecht van de ene persoon aan een andere persoon. Het eigendomsrecht kan op verschillende manieren overgedragen worden, bijvoorbeeld door schenking, vererving of verkoop. In de registers van eigendomsovergang kunt u zoeken op de naam van de oude en nieuwe eigenaar van het onroerend goed in de periode 1812-1833. Voor meer informatie raadpleeg de zoekwijzers Huizenonderzoek en Kadastrale leggers. 

Gerechtelijke akten
Dit betreft een index op de hypotheek-, transport- en verkoopakten uit de jaren 1689-1773 (archiefblok 9).

Eigendomsoverdracht
Dit betreft een index op de registers van eigendomsovergang uit 1812-1833 (archiefblok 34).

Overige indexen

In de vorige eeuw is een groot aantal (genealogische) bronnen toegankelijk gemaakt door middel van indexen op overwegend persoonsnamen. Deze handgeschreven indexen zijn vanwege de kwetsbare staat gedigitaliseerd. De meeste bronnen waarop ze betrekking hebben, zijn ook in digitale vorm beschikbaar, zodat er een koppeling tussen beide bestanden is gemaakt.

Indexenoverzicht
Dit betreft een toegang op een aantal handgeschreven indexen op, onder andere, archief 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 20 en 27, de regestenlijst op archief 1 en de huizenvernummering in Dordrecht uit 1957.

Sluit het Verborgen Museum