De collecties

Tien kilometer archiefmateriaal. Daaruit bestaat de brede en diverse collectie van het Regionaal Archief Dordrecht. Naast gedrukt materiaal zoals alle Dordtse kranten en een uitgebreide bibliotheek zijn er honderden meters met handgeschreven documenten op papier en perkament, het oudste stuk stamt uit 1200. Het Regionaal Archief Dordrecht is de bewaarplaats voor archiefstukken uit Dordrecht en twaalf omringende gemeenten. De archieven zijn zeer divers: van overheidsarchieven tot archieven van personen en families, bedrijven, scholen, kerkgenootschappen, sportverenigingen en waterschappen. Het Regionaal Archief Dordrecht beheert ook tienduizenden foto’s, glasnegatieven, tekeningen, kaarten, prenten en affiches, historische films en geluidsfragmenten. De archiefstukken worden bewaard in het Stadsdepot aan de Dordtse Kil III. Vrijwel alle bronnen zijn openbaar en door iedereen op aanvraag kosteloos in te zien op onze bezoeklocatie, de studiezaal in Hof 6.

Open data

Het Regionaal Archief Dordrecht stelt toegangen en indexen als open data beschikbaar op zijn website. Met het beschikbaar stellen van deze open data geeft het Regionaal Archief invulling aan de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Voor overheden gaat het bij open data om overheidsinformatie die openbaar is, waar geen auteursrecht of andere rechten van derden op berust, die is bekostigd uit publieke middelen en is ontstaan door de uitvoering van een publieke taak en gratis hergebruikt mag worden. Open data voldoen aan open standaarden, zodat derden deze gemakkelijk kunnen hergebruiken.

Het Regionaal Archief Dordrecht stelt zijn open data beschikbaar onder een Creative Commons licentie.
Het betreft de licentie CC-BY-SA 4.0. Dit betekent:
– naamsvermelding: de gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. U mag dat op een redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of gebruik van het werk.
– gelijk delen: als u het werk hebt veranderd of op het werk hebt voortgebouwd dan moet u het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.

Voor het verstrekken van open data maken wij gebruik van een open standaard (XML). Op deze pagina kunt u de data sets downloaden.

Genealogische bronnen

Op zoek naar uw voorouders? Bij het Regionaal Archief Dordrecht kunt u veel genealogische bronnen van Dordrecht en de regiogemeenten raadplegen om uw stamboom compleet te maken. Nog niet openbare akten van de burgerlijke stand en de persoonskaarten bevinden zich op het gemeentehuis van de desbetreffende gemeente. De lijst geeft u een overzicht van wat we hebben. De nummers voorafgaand aan de omschrijvingen verwijzen naar het archiefnummer. Bijna alle genealogische bronnen zijn digitaal beschikbaar, zodat genealogische onderzoek nog eenvoudiger wordt. Voor genealogisch onderzoek kunt u ook in de studiezaal terecht.

Sluit het Verborgen Museum