Zoeken

Uw zoekacties: Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit h...

Adresboeken van Dordrecht (en omstreken), 1934-1973

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 100
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
100
Jaar:
1934
186 187
D < UJ K D m
i ücö
T
•t o . Ofcz m j m T ïï K
r- i- o O i­
— K °
UI o ÜJ - Q J
a J
LU ^ Mg
z>
o > z
Uos i b
Vereenigd Armen-, Wees- en Nieuw Armhuis.
College van Regenten: J. H. Reinhardt, Mevr. J. de Groot-de Groot, Mevr. A. C. H. van Drooge- Uden Mosman, H. O. de Joncheere, S. Crena de longh A.Czn.
Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde en verlaten kinderen in het huisgezin, Thans genaamd „Kinderhulp".
Mr. H: Heuvelink, Bagijnhof 34, Voorzitter. W. Pieterse, Kon. Wilhelminastr. 6rd„ Secretaris. W. Mantingh, Krispij nscheweg 107rd-, Penningm. Aanmelding voor hulp bij een dezer bestuursleden.
Vereeniging voor Kinderbewaarplaatsen.
Mevr. Nebbens-Sterling, Presidente. Mevr. van den Broek-de Mol van Otterloo, Secr. Mevr. Bos-van Herwaarden, Penningmeesteresse. Aanmelding voor opname bij de directrice der Kin- derbewaarplaats Voorstraat 108.
Vereen. „Kindervoeding en -kleeding".
Mevr. Jansen-Bothof, wnd. Voorzitster. W. Barendregt, Secretaris en waarnemend Penning- meester, de la Reijstraat 6. Aanmelding voor hulp aan de school, door de kin- deren bcz'ocht.
Het Heilige Geest- en Pesthuis ter Nieuwerkerk.
P. Dooremans, Voorzitter. J. Kooijman, Secretaris, Voorstraat 45. J. A. L. Bouma, Penningmeester, Voorstraat 91. Aanmelding voor hulp bij den Secretaris of bij een der andere bestuursleden.
Stichting voor Bejaarden „Merwestein" te Dordrecht.
Vrieseweg 58. Telefoon 5702.
Correspondentie-adres: Bestuur Stichting „Merwe- stein".
Vereeniging „Pro Senectute", Tehuis Van Strijsingel 329. Telefoon 5802.
Me]. A. Goedhart, Ie Patrones, Oranjelaan 36. Mevr. M. B. Philipse-Visser, 2e Patrones, Wol- wevershaven 18.
Mevr. C. C. Rijkens-Das, Directrice, Singel 329.
Mis'jenes Zekeiniem. (Steun aan Ouden).
H. Breemer, Voorzitter, Singel 229. L. van den Bergh, Secretaris, Oranjelaan 34. H. Zadoks, Penningmeester, Voorstraat 128. Aanmelding voor hulp bij een der bestuursleden.
Megadle Jethomiem. (Verzorging van Weezen).
J. Duits, Voorzitter, Bleekersdijk 23. Jos. Zadoks, Secretaris, Reeweg lOrood. E. Benedictus, Penningmeester, Wijnstraat 50.
Inlichtingen bij een der bestuursleden.
Vereeniging tot steun aan Verwaarloosden en Gevallenen. Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
Mr. K. K. Douw van der Krap, Voorzitter. S. D. J. Prins, de Bruïnelaan, Zwijndrecht, Secr. Mevr. W. Verbeek van de Sande-Fangman, Penn. Aanmelding voor hulp bij den Voorzitter.
Nederlandsch Mettray. (Landbouwkolonie op Rijsselt).
Correspondent: Mr. P, Blussé van Oud-Alblas, Wolwevershaven 17.
Doel: het opnemen van knapen die een streng toe- zicht noodig hebben.
Algemeene Nederlandsche Vrouwenbond „Tesselschade".
Mevr. de Gaay Fortman-de Ligt, Johan de Witt- straat 12, Eere-Voorzitster.
Mevr. W. Blussé van Oud-Alblas-Staring, Wol- wevershaven 17, Voorzitster.
Mevr. de Roo-Baronesse Dirckink von Holmfeld, 'Huize Amstelwijck, Dubbeldam, Secretaresse. Mevr. Vriesendorp-Moll, Singel 214, Penningm.esse. Mevr. Kuipers-Roest, Directrice Bemiddelings- en Voorlichtings-Bureau, Vrieseweg 81.
Mevr. Wijers-Bongaerts, Singel 155. Mevr. de Kat-Bree, Achterhakkers 11.
Vereeniging ter behartiging van de belangen van jonge meisjes.
Mej. E. M. Middelhoven, Presidente. Me]. E. Gort, Secr.esse, Toulonschelaan 17rood. Mevr. M. van Mourik-Donkersloot, Penningm.esse, Stooplaan 12.
Inlichtingen verschaft Mej. E. M. Middelhoven, Aert de Gelderstraat 6.
Advertentie-Bureau Jac Duits, Bleekersdijk 23, Dordrecht^
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen.
Mevr. C. Sigmond-'t Hooft, Voorzitster. Mevr. A. E. Bol-de Bas, Secretaresse. Mevr. D. Heuff-van Klaveren, Penningm.esse.
Aanmelding voor hulp bij Mevr. Romijn-Theunis- sen, Singel 216.
Vereeniging tot betere verzorging van minvermogende kraamvrouwen en pasgeborenen.
G. C. J. A. Bol, vrouwenarts, Voorzitter. D. Moolhuijzen, arts te Papendrecht, Vice-Voorz. Mevr. J. de Groot-de Groot, Secretaresse. Mevr. M. J. Romijn-Theunissen, Penningm.esse.
Aanmelden voor hulp bij Mevr. Romijn-Theunissen, Singel 216.
Dordrechtsche Dorcas.
Mevr. J. de Groot-de Groot, Voorzitster. Mevr.
Zusterhulpkring. J. E. C. de Joncheere-Sayers, Onder-Voorz.
Mevr. J. E. M. Kootstra-van Wely, Secretaresse, Burgemeester Jaslaan, Dubbeldam.
Mej. A. Goedhart, Pennningm.esse, Oranjelaan 36. Mej. C. W. van Drooge, Kleederbewaarster.
Vereeniging „Hulpbetoon bij Ziekte". Opgericht door de Loge „La Flamboyante".
Dr. J. A. Delhez, Voorzitter. D. Bins Jr., Secretaris, Stooplaan 21. H. Hijzen, Penningmeester.
Johanna Heilina-stichting.
Doel: het verschaffen van huisvesting aan wedu- wen van vrijmetselaren.
Correspondentie-adres: Mevr. N. G. Geest-Brust, Singel 80.
Vergadert eiken l e Maandag van de maand 's avonds 8 uur lokaal Lombardstraat 13.
Presidente: Mej. J. Kooijman, Voorstraat 45. Vice-Pres.: Mej. E. van Russel, Clara Mariahof. Penningm.esse: Me], E. Bos, Steegoversloot 37.
Nederlandsche Blindenbond. Afdeeling Rotterdam.
Correspondentie-adres voor Dordrecht: J. van der Waal, Nicolaas Beetsstraat 24.
Hofjes, Clara en Mariahof (Vrieseweg).
Regenten : Mr. A. A. Moll, President; J. A. Delhez; Mr. J. A. de Koning ; Vacature; H. van Gijn, Secretaris-rentmeester.
Aanmelding bij den Secr.-rentmeester, Singel 149. BJSCHOFFs KinderWccding is GOEDKOOPER » * Vereeniging „Zwakzinnigenzorg",
Dr. A. van Oven, Voorzitter. A. H. D. Wepster, Secretaris, Reeweg 148. J. A. Meijerhoff, Penningmeester.
i
Comité „Autotocht voor zwakke en gebrekkige kinderen",
J. G. Moltzer, Voorzitter, St. Jorisweg 37. A. H. D. Wepster, Secretaris, Reeweg 148. Mevr. Kappelhoff, Penningm.esse, Singel 75.
Tsidkas Nosjiem. (Deugd der Vrouwen).
Mevr. R. Breemer-Hartog, Voorzitster, Singel 229. Mevr. S. Meijer-Braadbaart, Secretaresse, Oranje- laan 63.
Mevr. G. van den Bergh-Goldsmidt, Penningmees- teresse, Singel 135.
Nederlandsche Vrouwenbond tot
verhooging van het Zedelijk Bewustzijn. Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
Mevr. Th. Peereboom-Kutsch Loijenga, Presidente. Mevr. Petri-Maas, Secretaresse, Rozenhof 15. Mevr. van Hemert-Lindonk, Penningmeesteresse.
Aanmelding voor hulp bij de Directrice, Vest 57 en bij de Presidente, Levensverzekeringstraat 32.
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland.
Afdeeling Dordrecht.
M. Cohen de Heer, Voorzitter. D. van Tijn, Secretaris, Wijnstraat 129. L. Cohen, Penningmeester.
Commissie tot steun aan onbemiddelde leerlingen te Dordrecht.
H. van Gijn, Singel, Voorzitter. Jac. Schönberger, Stooplaan 29, Secretaris.
Commissie voor de huisvesting en steunverleening voor schoolgaande schipperskinderen.
J. van 't Hoff, Helmerstraat 8, Voorzitter. A. A. Kleijn, Gebouw Groothoofdspoort, Secretaris.
Dames-Naaikrans „Maria en Martha". Komt samen in het lokaal Lombardstraat 13, Maan-
dagavond 8 uur; de onderafdeeling voor jongere leden (onder leiding van de dames C. ƒ. Koster en P. A. Kraaijeveld) Vrijdagavond half acht.
Presidente: Mevr. Verdoes Kleijn-Middelburg, Singel 192, Telefoon 6093. Vice-Presidente: Mevr. Kranenburg-Hulsbergen, Hooge Nieuwstraat 38, Telefoon 3071. Penningmeesteresse: Mej. M. Schermers, Noorden- dijk 52.
Vrijzinnige Naai- en Handwerkkrans. Bleekersdijk 13.
Mevr. Wed. A. de Jonge-Deijermans, Matthijs Ba- lenstraat l, Presidente.
Mej. S. Plukhooij, Vest 96, Secretaresse. Mej. C. A. C. van Driel, Singel 325, Penn.esse.
N C PNH
na w
H td d o o >
92 S*w t» Z>P H* h*. z
i
r2 o* sa CO
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum