Zoeken

Uw zoekacties: Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1...

Adresboeken van Dordrecht (en omstreken), 1845-1897

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 148
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
148
Jaar:
1854
I Ja v en zij d e vau hot Blaauwpoorlsplein lot aan het Vlak. N°' i o G- .ï G O hot Vlak van do'- Hooge Nieuwst ra a t tot de (loobrug, N01 461-503 de Hooge Nieuwstraat aan do Rivier- zijde van het Vlak tot aan hol Blaauwpoorlsplein. N°' 504-513 de Binnenwalonvest aan de zijde van de Hooge Nieuw- straat van het Blaauwpoorlsplein tot aan het Vlak. N°»5U- 517, het Vlak van do Bïnnenwalcnvosl tot aan de Ho o go Nieuwstraat. N01, 518-327 do Binnemvalenvesl aau de IU- viorzijdo van de Vecrslcigcr
lot nabij de Blaauwpoort. B. tff
N"* Ü28-531 hot Blaauwpoorlsplein van do Binncnwalcnvcst tot aan de Engelenburgerbrng. NM 532-539 de Buitonffalen- vest van de Blaauwpoort lol aan do Vcersteiger.
NM t-34 de~ Wijnslraai aan de llavcmijdc van \m Marktplein tot aan do Nicuwbrng. N01 35-38 de Nicuwbrug aan de y.ijdovan do WijnbnigV N°* 45-08 do Wijnstraat van de Niouwbrng lot aan do MiUlonstciger, N01 G 9 -72 do ïllallenstejger en Matlenkadc. N01 73-89 do Wijnstraat van de Matlonstcigcr tol aan 'do Booiulmig. N01 90-101 do Boom brug en do Palingstraat aan do. llivierzijde. Nos 103- 109 do Palingstraat aan de zij d o van do Wijnstraat. N" 110-145 do "\Vijostraal van do Palingstraat tol aan de Schrijversslraal. N01. 146-148 do Schrgversslnaat aan de zijdo van de Palingstraat. N°» 149-158 do Scbrijversslraal aan do zijde vau de Gravcnstraal. N°" 159-166 do Wijn- straal van do l Schrijversslraal lot aan do firavcnslraat. NOS 167-177 de Gravenslraat aan' do zijde van dn Sclirij- versstraal, N°f 178-188 de Gruvenslraat aan do zijde van hot Tolnrugstraalje, N°' 189-217 do Wijnstraat van do Gravenslraat tol aan hel Tolbruaslraalje. N°» 218-235 hut Tolbrugslraatjo aan do Walorzjjclo aan do zijdo van do G r ave ns t raat. N°» 236-2 j l do Varkensinarkl aan de Land- zijde van hol Tollirugslraaljo tol aan de SJ&1 J omgang. Nü« 242-249 do Sim Jorïsgang. Nu' 250-252 dé Varkeiism'arkt van de SinULorisgang lol aan hol SJboricslraalio. N™ 253- 256 bel Sibprjcslraaljo aan do zijde van hol Tolbrucstrnnljo. Nos 207-261 "do Varkcnsmarkt van bel Sihoriostraalio lol ï\a» do Gravcnstraal v N°» 262-277 do Aartlsnpolmarkt van do Tiravcnslraal toL-aiin de Kciilscbc Jwujc^ of' Kuincrshavcn»
' !• '
N01 278-301 de Kculscho Kade of Kuipershaven; van de Aardappclmarkt tot aan" do l'alïngstraat. N0ï 302-336 de Wolwovershaven van de Damialcnbrug tol aan de Veer- stciger op de Einucuwalciivest.
wijk c.
N01 1-17 de Voorslraal aan de Havonzydo van het Marktplein tot aan de Wijnbrug. N° 18 de AVijnbrug aan de zijde van do Nieuwbrug. N"" 19-28 de Voorstraat van de "Wijnbrug tot on met do groole Appelsteigcr. N01 29-52 do Voorslraal van de GrootcAppclsteiger tot deNieuwbrug.N0' 53- 05 do Nieuwbrug aan de zijde van de Wijnbrug. N°» 59-62 do' Voorslraal van de Nieuwbrug tot aan de Houlsleigcr. N0163-64 do Houlstoiger en Kade. N01 65-74 do Voorstraat van do lloutsleigor tot aan do Mariê'uborn of Dislelstcigor. N" 75 do Mariënhorn of Dislelsleiger. N" 76-87 do Voorslraat
..
do Kerksteigcr. N01 92-107 do Voorslraal van do Turfstci- gcrlolaan de Kcrksleiger. N01 108-111 de Kcrkslcigor aan do zijde van de Turfslcigcr. N°» 112-113 do Kerksleiger aan do zijdo van do Boomstraal. N0» 114-126 de Voorstraal van do Kerksteigcr tot aan do Booinslraat. IV" 127-130 de Boomstraat aan de zijde van de Kerksleiger van de Voor- straat lot aan de Taankado. N" 131-140 de Taankade. N01 141-149 de Bboraslraal van de Taankade tol aau de Booml)rug.Nnal50-16l deBoomslraalaan deKivicrzijdcvan do Boombrug lol aan do Voorslraat. N0'162-107 do Voorstraat van do Boomslraat lot aan do Melkslcïgor. N" 1C8 de Mclk- sleiccr. Nus 169-180 de Bielilijk van do Melkstoigcr lot aan de Hoefijzer of VcslslraaL N°" 181-187 de Iloofij/cr of Vcststraat aan de zijde van do Mclkslcigcr on do GJas- hlazcrsvost aan de Rivterzydo. N» 188-197 do GlasbTa- zërsvesr^an do Landzijde on de Hoofijzor of Vcstslraaj aan de zijdei van het Papcndrcchlscho Vc_erhoofdsp'!ciiL N1" 198 222 de Ilictdijk 'van do Iloctijzcr of Veststraal-tot aan hot Pap e nd roe b Is ch e VoojJujpMajpiloin. N° 223 hot Paccj.i- drcclilsi'tiG voerlióóTiispïójn.'N" 'Sa8-2aa do Blycnhock van liet gancndrccuTschc Tcertigofdspjem lot aan de Vest. N°' 240-260 do Blijonhocirvau licTNicuvc Kerksplein lol
ö _ - .. __ Turfsteigcr __ _^__ .__
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum