Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers

beacon
1.303 archiefvormers
sorteren op:
 
 
Pagina: 8
 
 
Archiefvormende instantie
Vereeniging tot verbetering van de huisvesting der arbeidende klasse
Naam archiefvormer:
Vereeniging tot verbetering van de huisvesting der arbeidende klasse
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1863. Bron: Statuten van 18 maart 1863
Opgeheven:
in 1972? Bron: internetinformatie
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
n.v.t.
Taken:
In 1863: Het bevorderen van het materieel en zedelijk welzijn van de arbeidende klasse door: het bouwen en inrichten van nieuwe woningen, het aankopen en verbeteren van slecht ingericht of ongezonde woningen, en het verhuren van deze woningen tegen een billijke huurprijs aan de arbeidende klasse.
Nadere informatie:
In 1862 nam de afdeling Dordrecht van de Vereeniging ter bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid in Nederland het initiatief om de mogelijk-heden tot verbetering van de woonsituatie van de zogenaamde arbeidende klasse te onderzoeken. Deze Dordtse afdeling, bestaande uit rijke Dordtse notabelen, was begaan met de werkman en zijn gezin die vaak in slechte en ongezonde woningen moesten leven. De verbetering van hun ellendige woonsituatie beschouwde men wezenlijk noodzakelijk. De vereniging formeerde daarom een commissie van zeven personen die naar de huisvesting van de arbeidende klasse onderzoek moest doen en daarover rapporteren. Het uitbrengen van het onderzoeksverslag aan de vereniging door de commissie leidde in 1863 tot de oprichting van een afzonderlijke vereniging: de Vereeniging tot verbetering van de huisvesting der arbeidende klasse.

Het maatschappelijk startkapitaal van de nieuwe vereniging bestond uit 250 aandelen van 100 gulden. Door het bezit van een of meer aandelen werd de aandeelhouder lid van de vereniging. Er waren ook begunstigers die jaarlijks 5 gulden bijdroegen of een eenmalige gift van 25 gulden doneerden, en als ereleden golden. Om woningbouw te realiseren werden later ook diverse geldleningen afgesloten.

Het verenigingsbestuur bestond statutair uit negen door de algemene ledenvergadering benoemde aandeelhouders, die uit zijn midden een voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris kozen.
Nadere informatie 2:
De eerste twee complexen die werden gerealiseerd betroffen huurwoningen nabij de Singel en de Groenedijk (dit huizencomplex en de straat om de hof heen kregen later de naam "Vereniging") successievelijk tussen de Lijnbaan en het Wantij, op door de vereniging aangekochte bouwgrond. Hiermee kwam in Dordrecht een begin aan wat 'sociale woningbouw' werd genoemd.
De woningen konden niet worden verhuurd aan degenen die door enig armbestuur werden ondersteund, vast of in de wintermaanden. Bij de wekelijkse huurprijs was een gratis ijzeren tweepersoonsledikant inbegrepen!
In 1902 volgde een derde complex: de Hallincqhof ten oosten van de Groenedijk. Een vierde complex verrees na de Eerste Wereldoorlog aan de oostzijde van de Celebesstraat. Na de Tweede Oorlog kocht de vereniging nog een aantal wat oudere maar in goede staat verkerende woningen in de Vriesepoortshof. Bij het 100-jarig bestaan van de vereniging in 1963 bezat de vereniging nog steeds deze vier complexen, maar ook een losse woning aan de Henriëtte Ronnerstraat.
Uit het aan het Regionaal Archief Dordrecht overgedragen archief blijkt niet wanneer de Vereniging tot verbetering der huisvesting te Dordrecht (de gewijzigde naam van de Vereeniging tot verbetering van de huisvesting der arbeidende klasse) is opgeheven. Uit informatie op internet valt af te leiden dat de opheffing mogelijk in 1972 heeft plaatsgevonden. De nog bestaande, bovengenoemde complexen zijn nu alle particulier eigendom.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Vereniging tot oprichting en instandhouding van een Hogere Handelsschool voor Dordrecht en omstreken
Naam archiefvormer:
Vereniging tot oprichting en instandhouding van een Hogere Handelsschool voor Dordrecht en omstreken
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1918. Bron: notulen van de oprichtingsvergadering op 21 maart 1918
Opgeheven:
in 1934. Bron: jaarverslag van de vereniging over 1933
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
De vereniging is ontbonden, de school is opgegaan in de (gemeentelijke) H.B.S.
Taken:
Het oprichten en exploiteren van een hogere handelsschool (met een tweejarige cursus) voor Dordrecht en omstreken.
Nadere informatie:
Op 1 september 1919 werd de Hogere Handelsschool geopend, in een gebouw in de Weeshuisstraat. Ondanks de naam 'hogere' betrof het een vervolgopleiding voor 15-jarige leerlingen op middelbaar onderwijsniveau.
De school en haar directeur en leraren vielen onder gezag van het bestuur van de in 1918 opgerichte Vereniging tot oprichting en instandhouding van een Hogere Handelsschool voor Dordrecht en omstreken. De opzet van de vereniging was te komen tot een deugdelijke organisatie van het handelsonderwijs in Dordrecht en omstreken. De wethouder van onderwijs van Dordrecht, P.J. de Kanter, was een belangrijke initiator bij de totstandkoming van de vereniging en in het verlengde daarvan de school.
Het toezicht op de school kwam in handen van de in 1910 ingestelde plaatselijke Commissie van toezicht op het handelsonderwijs.

Het bestuur bestond uit vijf door de algemene ledenvergadering uit haar midden gekozen personen, waaronder een voorzitter en een secretaris-penningmeester. Het bestuur vergaderde maandelijks, zo nodig werd nog een buitengewone vergadering belegd.

In 1920 kwam de Hogere Handelsschool – Club tot stand, bestaande uit leerlingen van de school. De schooldirecteur werd adviseur van deze leerlingenorganisatie voor 'ontwikkeling en ontspanning'. De laatste notulen dateren van 1924.

Het eerste onderkomen van de Hogere Handelsschool was in een gebouw in de Weeshuisstraat. Al in 1923 verhuisde de Hogere Handelsschool naar Wijnstraat 103, waar ook de Kamer van Koophandel en Fabrieken was gevestigd.
Nadere informatie 2:
Vervolgens werd in 1930 de Hogere Handelsschool (H.H.S.) ondergebracht in enkele lokalen van de (gemeentelijke) Hogere Burgerschool (H.B.S.) aan het Oranjepark 11. De directeur van de H.B.S. werd tijdelijk met de directie van de H.H.S. belast, kennelijk met het oog op in gang gezette ontwikkelingen.
De minister van Onderwijs wenste namelijk uit bezuinigingsoverwegingen de Hogere Handelsschool niet langer te subsidiëren als afzonderlijke school, reden waarom de school met ingang van 1 september 1934 werd ingelijfd bij de H.B.S. Al met al heeft deze afzonderlijke handelsschool maar 15 jaar bestaan.

Tegelijkertijd met de opheffing van de Hogere Handelsschool werd de Vereniging tot oprichting en instandhouding van een Hogere Handelsschool voor Dordrecht en omstreken ontbonden.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Vereniging tot betere verzorging van minvermogende kraamvrouwen en pasgeborenen te Dordrecht
Naam archiefvormer:
Vereniging tot betere verzorging van minvermogende kraamvrouwen en pasgeborenen te Dordrecht
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1907. Bron: statuten uit 1907
Opgeheven:
in of na 1966. Bron: financiële jaarstukken aan de gemeente Dordrecht
Opgegaan in:
Kraamcentrum Dordrecht e.o. van het Groene Kruis afdeling Dordrecht
Taken:
- Het opleiden van kraamverzorgsters.
- Het bevorderen van de hygiënische verzorging van kraamvrouwen en pasgeborenen.
- Het aan huis verplegen van kraamvrouwen en pasgeborenen gedurende de kraamperiode.
Nadere informatie:
Met ingang van 1 mei 1907 werd de Vereniging tot betere verzorging van minvermogende kraamvrouwen en pasgeborenen te Dordrecht ingesteld. De vereniging trachtte haar bovenvermelde doelstellingen als volgt te realiseren:
1e. Het theoretisch en praktisch opleiden van leerling-kraamverzorgsters tot gediplomeerde kraamverzorgsters.
2e. Het geven van praktische leiding aan de leerlingen en de controle op hun werk door een gediplomeerde kraamverpleegster.
3e. Het overbrengen van kennis over de verzorging van pasgeboren kinderen aan jonge moeders.
4e. Het in bruikleen geven van verplegingsmateriaal aan kraammoeders die dit wensen.
De vereniging kende gewone leden, donateurs en ereleden. Het bestuur bestond uit minstens vijf door de algemene ledenvergadering benoemde leden (zijnde gewone leden of donateurs). Het bestuur koos uit zijn midden een: (mannelijke) voorzitter, (mannelijke) vicevoorzitter, (mannelijke of vrouwelijke) secretaris, (mannelijke of vrouwelijke) penningmeester en (vrouwelijke) magazijnmeester. Het bestuur vergaderde zo vaak als nodig werd geoordeeld.
De vereniging - erkend als een van de plaatselijke zogenaamde instellingen van weldadigheid - ontving subsidie van zowel particuliere zijde als van de gemeente Dordrecht. En ook een tijdlang van de gemeente Papendrecht, omdat die gemeente tot het werkingsgebied van de vereniging behoorde.

Met ingang van 1948 kon de vereniging beschikken over de geschonken panden, Blekersdijk 10 zwart, 10 rood, 12 zwart en 12 rood (later 14, 16, 18 en 20), die als Kraamcentrum Dordrecht werden ingericht. Tijdelijk, want uit briefwisseling met de gemeente Dordrecht blijkt dat het kraamcentrum van de vereniging van 1952 tot 1966 gevestigd is geweest in het pand Van Slingelandtlaan 52.
Nadere informatie 2:
Met ingang van 1959 is het Kraamcentrum Dordrecht in de Van Slingelandtlaan 52 in beheer overgedragen aan het Groene Kruis afdeling Dordrecht. De Vereniging tot betere verzorging van minvermogende kraamvrouwen en pasgeborenen bleef nog wel voortbestaan, zo blijkt uit de financiële jaarstukken aan de gemeente Dordrecht. Echter vanaf 1966 wordt daarin niet langer melding gemaakt van de vereniging. Aangenomen mag worden dat het in 1966 betrekken van een kraamcentrum voor Dordrecht en omstreken in het pand Blekersdijk 14 reden is geweest de vereniging – met haar inmiddels allang gedateerde statutaire doelstelling – te ontbinden.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Vereeniging "De Dordrechtsche Ambachtsschool"
Naam archiefvormer:
Vereeniging "De Dordrechtsche Ambachtsschool"
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
diversen
Opgericht:
in 1883. Bron: jaarverslag 1883-1886
Opgeheven:
na 1983. Bron: onbekend
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
onbekend
Taken:
In 1883: Het opleiden van jongens tot bekwame ambachtslieden.
Later gewijzigd in: Het geven van (lager) onderwijs in de praktijk en de theorie van verschillende ambachten.
Nadere informatie:
Op verzoek van het bestuur van de Huisvlijtschool in Dordrecht werd in 1881 een commissie van voorbereiding in het leven geroepen, die moest nagaan op welke wijze de 'handwerksman' voor zijn vak zou kunnen worden opgeleid. Dit mondde, met de inzet van financiële bijdragen van Dordtse ingezetenen en particuliere organisaties, uit in de oprichting in 1883 van de Dordrechtsche Ambachtsschool. De gemeente Dordrecht ging ook jaarlijks bijdragen en stelde om te beginnen belangeloos twee lokalen beschikbaar in het gebouw van de toenmalige Burgeravondschool aan het Stek. Later werd er verhuisd naar het Kromhout.
De school begon in 1883 met een directeur, een leraar timmeren en negen leerlingen (in 1884 al zestien leerlingen). De leerlingen moesten ook op de Burgeravondschool zitten. Er was toentertijd sprake van een driejarige cursus met alleen de vakken timmeren en tekenen.

Bovengenoemde commissie van voorbereiding fungeerde in 1983 als tijdelijk bestuur van de school. In 1884 was alles officieel geregeld. Toen kwam de Vereeniging "De Dordrechtsche Ambachtsschool" tot stand; werden statuten, instructies e.d. vastgesteld; en werd de commissie van voorbereiding door de algemene vergadering van belangstellenden als definitief bestuur verkozen. Het bestuur bestond toentertijd uit tien leden en de schooldirecteur. Het verkoos uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Gaandeweg de groei van de school kwamen er meer vakken van onderwijs, meer leraren, een conciërge, een administratief medewerker, enz.

In 1918 werd begonnen met de bouw van een eigen onderkomen aan de Reeweg Oost, dat het jaar erop in gebruik werd genomen. Architect was de bekende Dordtse architect Bernardus van Bilderbeek. Later volgden uitbreidingen aan de achterkant van het schoolgebouw.
Nadere informatie 2:
In 1952 werd de Vereeniging "De Dordrechtsche Ambachtsschool" omgevormd tot de Vereniging "Technische school voor Dordrecht en Omstreken". Het bestuur daarvan ging bestaan uit minstens negen en ten hoogste twaalf door de ledenvergadering te benoemen leden, van wie minstens de meerderheid moest bestaan uit mensen die ene technisch beroep uitoefenen of daarmee in betrekking staan. Er konden ook ereleden worden benoemd, die een adviserende stem hadden in het bestuur. Het bestuur koos uit zijn midden een dagelijks bestuur, bestaande uit: een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur vergaderde zo vaak als nodig en het dagelijks bestuur zo mogelijk eenmaal per maand.

In 1983 werd nog het 100-jarig bestaan van de technische school (voorheen ambachtsschool) gevierd. Het aan het Regionaal Archief Dordrecht overgedragen archief van de Vereniging "Technische school voor Dordrecht en Omstreken" noch internet geven echter uitsluitsel wanneer nadien de school in een andere onderwijsinstelling is opgegaan (Da Vinci College in Dordrecht?) respectievelijk wanneer de schoolvereniging is opgeheven.

Het schoolgebouw aan de Reeweg Oost 123 is als rijksmonument aangemerkt en tegenwoordig als appartementencomplex in gebruik.
 
 
 
Pagina: 8
Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen.
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.