Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers

beacon
1.303 archiefvormers
sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
Archiefvormende instantie
Vereeniging voor Vak en Kunst
Naam archiefvormer:
Vereeniging voor Vak en Kunst
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1887. Bron: statuten d.d. 1 juni 1887
Opgeheven:
onbekend
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
onbekend
Taken:
Het bevorderen van de kunstnijverheid in haar hele omvang.
Nadere informatie:
Op 1 juni 1887 werd de Vereeniging voor Vak en Kunst opgericht. Ter uitvoering van haar bovenomschreven doel rekende zij het tot haar taken: het realiseren van een bibliotheek, bestaande uit boek- en plaatwerken over kunstnijverheid en technische wetenschappen; het houden van voordrachten, besprekingen, tentoonstellingen, kunstbeschouwingen en het uitschrijven van prijsvragen.
De vereniging bestond uit gewone leden, donateurs en ereleden. Het bestuur was samengesteld uit door en uit de algemene ledenvergadering gekozen leden: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris-penningmeester, 2e secretaris en een bibliothecaris-archivaris. Het bestuur vergaderde om de twee maanden.

De gerealiseerde bibliotheek was voor de leden geopend van de 2e week van september t/m mei. De bibliothecaris-archivaris was belast met het beheer van de bibliotheekwerken, die gratis voor één week werden uitgeleend.

De vereniging organiseerde meerdere keren groots opgezette tentoonstellingen met voorbeelden van oude en nieuwe kunstnijverheid. Blijken van verwevenheid met de historische Vereniging Oud-Dordrecht waren de betrokkenheid van die laatste vereniging bij de door de Vereeniging voor Vak en Kunst georganiseerde tentoonstellingen.

Uit het in het bezit van het Regionaal Archief Dordrecht zijnde verenigingsarchief valt niet af te leiden wanneer de Vereeniging voor Vak en Kunst is opgeheven dan wel is opgegaan in een andere instelling.
Literatuurverwijzing:
Archiefbibliotheek 489, inventarisnummer 26108: "Leven met het verleden. Honderd jaar Oud-Dordrecht (1892-1992)", hoofdstuk: De Vereeniging voor Vak en Kunst, blz. 27 t/m 50.
Archieftoegang(en):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Vereniging "Kindervoeding en -kleding"
Naam archiefvormer:
Vereniging "Kindervoeding en -kleding"
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1920. Bron: rapport van de gemeentelijke bezuinigingsinspecteur d.d. 24 november 1936
Opgeheven:
in 1944. Bron: circulaire aan de schoolhoofden d.d. 15 juni 1944
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
dienst voor Gezins- en Jeugdzorg
Taken:
Het verstrekken van voeding en kleding klompen aan kinderen die daarvoor in aanmerking komen.
Nadere informatie:
Uit de bewaard gebleven archiefstukken (periode 1935-1944) valt af te leiden dat de vereniging vanaf 1920 actief is geweest.
In dat jaar werden aan niet minder dan 2.535 kinderen uit 1.167 Dordtse gezinnen kleding, inclusief klompen, verstrekt. Bij de kledingverstrekking waren de openbare en bijzondere scholen betrokken. De voedselverstrekking gebeurde vanuit een centrale keuken. Alle activiteiten werden ruimhartig door de gemeente Dordrecht gesubsidieerd.
Het bestuur van de vereniging bestond uit 12 leden, waaronder de voorzitter. Vier bestuursleden werden door de gemeenteraad aangewezen. De secretaris was een door de gemeente betaalde functionaris die op enig moment ondersteuning kreeg van een door de gemeente betaalde assistent.

In 1943 richtte de burgemeester zich in een brief tot de administrateur van de dienst voor kindervoeding en-kleding over de aanstelling van een bediende. Hieruit noch uit andere stukken uit die tijd blijkt wanneer de oorspronkelijke vereniging is opgegaan in een gemeentelijke dienst en om welke reden dit is gebeurd.
Met ingang van 1 juli 1944 werd het werk van de gemeentelijke dienst voor schoolvoeding en –kleding (opnieuw een naamswijziging?) overgenomen door de dienst voor Gezins- en Jeugdzorg.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending
Naam archiefvormer:
Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Opgericht:
in 1876. Bron: Herdenkingsboek 1876-1976 resp. 1976-1988
Opgeheven:
in 1988. Bron: Herdenkingsboek van W. Nijman uit 1988
Opgegaan in:
Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs te Dordrecht
Taken:
Het oprichten, besturen en in standhouden van christelijke scholen en het bevorderen en steunen van evangelisatiearbeid.
Nadere informatie:
In 1876 werd de Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending opgericht. De vereniging was feitelijk een stichting, want zij bestond uit een bestuur dat zichzelf bij vacatures aanvulde. Het eerste bestuur bestond uit zes personen, alle behorende tot de Nederduitsch Hervormde Kerk (de latere Nederlandse Hervormde kerk) van wie er drie predikant waren. De vereniging was niet alleen een hervormd initiatief, maar bleef nog lange tijd een puur hervormde instelling.
De nieuwe vereniging kreeg de beschikking over een van de Doopsgezinde Gemeente aangekocht gebouw in de Breestraat, dat echter in 1899 alweer werd doorverkocht.

In 1880 ging in de Visstraat 6 een christelijke school voor lager en uitgebreid lager onderwijs van start. Het werd praktisch zo geregeld dat een speciale commissie voor de school werd geïnstalleerd, die voor haar beheer verantwoording schuldig was aan het bestuur.
Al spoedig erna werd een tweede successievelijk derde christelijke school in gebruik genomen, in de Kolfstraat respectievelijk Museumstraat. De school in de Visstraat werd in het begin van de 20ste eeuw te klein en uitbreiding ter plekke bleek niet mogelijk. De school werd daarom verplaatst naar de Van Strijsingel, waar in 1909 een nieuw schoolgebouw werd gerealiseerd met de naam Prinses Julianaschool. Het jaar erop werd de afgekeurde school in de Museumstraat vervangen door nieuwbouw.
In 1922 werd bovengenoemde Prinses Julianaschool aan de Singel gesplitst in een afdeling lager onderwijs en een afdeling uitgebreid lager onderwijs. De afdeling ulo werd weldra afgesplitst om een afzonderlijke ulo-school te worden.
Er zouden in de erna volgende decennia nog een flink aantal nieuwe christelijke scholen worden opgericht: lagere scholen, kleuterscholen en een school voor voortgezet onderwijs, mede een gevolg van landelijke onderwijsontwikkelingen en een uitdijende stad. De Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending groeide al met al uit tot een van de grotere onderwijsorganisaties in Dordrecht.
Nadere informatie 2:
De christelijke scholen en het verenigingswerk werden in de beginjaren bekostigd vanuit legaten, leningen en collecten. Toen in 1890 een wet op het lager onderwijs van kracht werd, ging de vereniging een bescheiden overheidssubsidie ontvangen, mits men ging voldoen aan de eisen van de wet. Dit hield wel in dat de speciale schoolcommissie op moest houden te bestaan en het verenigingsbestuur zelf voortaan ging optreden als bestuur van de scholen.
De Lager-Onderwijswet 1920 zorgde voor een volledige financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, waardoor de vereniging en haar scholen geheel van overheidswege werden gesubsidieerd.

Met ingang van 1 januari 1988 fuseerde de meer dan 100-jaar oude Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending met vier andere Dordtse schoolorganisaties van christelijke origine. De naam van de nieuwe organisatie werd Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs te Dordrecht.
Later volgden nog meer fusies, ook met andere disciplines, en anno 2019 bestaat er in Dordrecht één protestants-christelijke organisatie waarin kinderopvang basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn opgegaan: de Stichting H3O.
Literatuurverwijzing:
Herdenkingsboeken van W. Nijman in de archiefbibliotheek, toegangsnummer 489, inventarisnummers 24373 en 24959
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Vereeniging tot Ziekenverpleging te Dordrecht
Naam archiefvormer:
Vereeniging tot Ziekenverpleging te Dordrecht
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
diverse
Opgericht:
in 1886. Bron: verenigingsstatuten uit 1886 en brochure uit 1935
Opgeheven:
na 1970. Bron: overdrachtsrapport van de accountant d.d. 12 juni 1970
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
n.v.t.
Taken:
Het bevorderen der ziekenverpleging, voornamelijk binnen de gemeente Dordrecht.
Nadere informatie:
In de jaren 70 van de 19e eeuw ontstond de behoefte een geneeskundige afdeling van de Vereeniging tot bevordering der Volksgezondheid te Dordrecht in het leven te roepen. Dit resulteerde uiteindelijk in 1886 in de oprichting van de (neutrale) Vereeniging tot Ziekenverpleging te Dordrecht.
De vereniging bestond uit een onbepaald aantal leden en het bestuur uit minstens vijf en maximaal twaalf leden, van wie uit hun midden: een president, een secretaris en een penningmeester. Jaarlijks vond een ledenvergadering plaats, of vaker als dit nodig werd geoordeeld.

De vereniging probeerde haar doelstelling te bereiken door: a. het in stand houden van een gebouw dat dient tot geneeskundige behandeling en verpleging van zieken en tot woonplaats van verpleegsters, b. het opleiden van verpleegsters, c. het verschaffen van verpleging in de woningen van zieken binnen en buiten de gemeente Dordrecht. Alle onkosten van de vereniging werden bestreden uit contributies, bijdragen, gebruiksgelden van de operatiekamer, schenkingen en gelden uit nalatenschappen.

De eerste tijd was er een zogenaamd pleegzustershuis in de Gravenstraat 1. Het personeel bestond in die tijd uit een directrice, verpleegsters en leerling-verpleegsters.
In 1901 kwam een kleine inrichting tot ziekenverpleging tot stand in de Koningin Wilhelminastraat.
Er kwam steeds meer behoefte aan de diensten van de vereniging, waardoor het pand aan de Koningin Wilhelminastraat al vrij snel te klein werd. Er werd uitgezien naar een andere locatie voor een groter gebouwencomplex.
In 1916 werd een nieuw gebouw aan de Ceramstraat 33 betrokken. Het bestond toen uit twee patiëntengebouwen, daartussen een zusterhuis tevens administratie-afdeling en directiekantoor, en een keukengebouw.
In 1957 werd het pand uitgebreid met een vleugel die doorliep tot aan de Billitonstraat.
Nadere informatie 2:
Per 1 januari 1970 werden de activa en passiva van de Vereeniging tot Ziekenverpleging te Dordrecht aan het Gemeenteziekenhuis overgedragen. De bezittingen: ziekenhuis met laboratorium en technische installaties, en de woningen Reeweg Oost 152 en Bankastraat 90 werden vooralsnog verhuurd aan het Gemeenteziekenhuis.

Tot hoelang de Vereeniging tot Ziekenverpleging te Dordrecht daarna nog heeft voortbestaan, is in het archief niet achterhaald.
 
 
 
Pagina: 7

Zoekhulp

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen.
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.