Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers

beacon
1.303 archiefvormers
sorteren op:
 
 
Pagina: 6
 
 
Archiefvormende instantie
Dordrechtse Voetbalvereniging "Fluks"
Naam archiefvormer:
Dordrechtse Voetbalvereniging "Fluks"
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1915. Bron: statuten uit 1915
Opgeheven:
in 2003. Bron: bijlage bij het blad Dordt Centraal d.d. 14 augustus 2013
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
Sportclub Amstelwijck
Taken:
Het beoefenen van het voetbalspel en de bevordering van deze sport in de ruimste zin van het woord.
Nadere informatie:
Op 3 januari 1915 besloten vier vrienden een voetbalclub op te richten. Er werd gekozen voor de naam ADO (Alles Door Oefening). In 1917 werd aansluiting gezocht bij de Dordrechtse Voetbal Bond, wat niet mogelijk was onder de naam ADO, omdat in Den Haag al een vereniging met die naam bestond. Er werd toen gekozen voor de naam Fluks.
Het bestuur van de Dordrechtse Voetbalvereniging "Fluks" bestond aanvankelijk uit vijf door de 'werkende' leden van de vereniging benoemde leden: de in functie gekozen voorzitter, secretaris-penningmeester, algemeen adjunct en aanvoerder van het eerste elftal. In de statuten van 1966 wordt gesproken over een door de stemgerechtigde leden gekozen bestuur van tenminste zeven leden: de in functie gekozen 1e voorzitter, 2e voorzitter, 1e secretaris, 2e secretaris, 1e penningmeester, 2e penningmeester en de terreincommissaris.

Als oefenterrein deed aanvankelijk een weiland tegenover het slachthuis aan de Mauritsweg dienst. In 1922 ontving Fluks koninklijke goedkeuring en werd aan de Zeehavenlaan een grotere accommodatie betrokken. In 1935 werden twee nieuwe velden en een eigen clubgebouw op een terrein aan de Crabbeweg in gebruik genomen. Na de Tweede Wereldoorlog verrees aan de Brandt Buysstraat een nieuw clubhuis, met bijbehorende velden, dat in 1946 officieel werd geopend. Vervolgens werd in 1972 een nieuw clubhuis c.a. op Sportpark Amstelwijck betrokken.

In juli 2003 is de Dordrechtse Voetbalvereniging "Fluks" samen met de voetbalvereniging Merwede opgegaan in de nieuwe sportorganisatie: Sportclub Amstelwijck. Dit was deels het gevolg van het teruglopend aantal clubleden van beide verenigingen en het moeizaam verwerven van genoeg kaderleden. Dit leverde in ieder geval een nieuwe accommodatie op voor de fusievereniging, eveneens op Sportpark Amstelwijck.
SC Amstelwijck is een brede sportvereniging met: voetbal, biljarten, tennissen en jeu-de-boule.
Archieftoegang(en):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Vereniging "Stadsverstel"
Naam archiefvormer:
Vereniging "Stadsverstel"
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1973. Bron: statuten, koninklijk goedgekeurd d.d. 13 februari 1974
Opgeheven:
in 1984. Bron: notulen van de bijzondere ledenvergadering op 11 november 1984
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
n.v.t.
Taken:
Uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting in de Binnenstad en de 19de–eeuwse Schil.
Nadere informatie:
In 1973 werd het geleidelijk verval van de Boogjes een aantal inwoners van de Binnenstad te bar. Zij wilden de verkrotting een halt toeproepen door leegstaande panden te 'verstellen', zodat deze opnieuw bewoond konden worden. Op medewerking van de gemeente Dordrecht kon worden gerekend. Het was eerst de bedoeling met het oog hierop een woningbouwvereniging op te richten. Onder druk van de gemeente en op grond van ingewonnen informatie over de subsidiemogelijkheden werd voor de verenigingsvorm gekozen en kwam in 1973 de Vereniging "Stadsverstel" tot stand.
De vereniging probeerde bovenomschreven doel te realiseren door: het verkrijgen van panden; het renoveren en in standhouden van deze panden; het exploiteren van deze panden, teneinde deze – bij voorkeur aan haar leden – te verhuren; het bevorderen van een leefbare directe omgeving van deze panden; en andere handelingen te verrichten die bevorderlijk zijn voor het bij uitsluiting gestelde doel.
Leden van de vereniging konden zijn: natuurlijke personen die in Dordrecht woonden of werkten en tot het aangaan van overeenkomsten bekwaam waren. Het bestuur bestond uit tenminste 5 en ten hoogste 13 uit en door de algemene ledenvergadering gekozen personen. De voorzitter werd in functie gekozen, de overige bestuursfuncties werden onderling verdeeld. Er werd jaarlijks een algemene ledenvergadering gehouden.

Er werd begonnen met een rehabilitatieproject van 6-8 pandjes, om dat verder uit breiden met andere aangekochte panden.

De Vereniging "Stadsverstel" werd per 1 december 1984 opgeheven. In een bewaard gebleven uittreksel van de notulen van de bijzondere ledenvergadering op 11 november 1984 wordt helaas niet vermeld om welke reden de vereniging werd ontbonden en of en door wie haar eigendommen c.q. activiteiten eventueel werden overgenomen.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Vereniging van Burgemeesters in het Arrondissement Dordrecht
Naam archiefvormer:
Vereniging van Burgemeesters in het Arrondissement Dordrecht
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1851. Bron: notulenboek over de periode 1851-1874 c.q. reglement d.d. 27 mei 1869
Opgeheven:
jaar is onbekend. Bron: onbekend
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
o.a. Burgemeesterskring Drechtsteden
Taken:
In 1869: het houden van onderling overleg over zaken om in de gemeenten zoveel mogelijk eenheid over bestuurlijke maatregelen te verkrijgen.
In 1927: het kweken van vriendschappelijke omgang, en onderling bespreken van en elkaar voorlichten over onderwerpen van gemeente-huishouding of –belangen.
Nadere informatie:
Op 23 augustus 1851 is volgens een bewaard gebleven notulenboek de Vereniging van Burgemeesters in de districten Ridderkerk en Oud-Beijerland opgericht. Pas in 1869, toen een nieuw reglement van kracht werd, konden ook de burgemeesters in de rest van het arrondissement Dordrecht er deel van uitmaken. Vanaf dat moment was de naam: Vereniging van Burgemeesters in het Arrondissement Dordrecht, met een bestuur bestaande uit een voorzitter en een secretaris. De burgemeester van Dordrecht was evenwel tientallen jaren geen lid van de vereniging, hoewel de vergaderingen meestentijds in Dordrecht werden gehouden. Er is niet achterhaald wanneer hij als lid tot de vereniging is toegetreden. De vereniging kende ereleden, buitengewone en gewone leden.
Er vonden in die tijd jaarlijks vijf vergaderingen plaats.
Het eerstvolgende bewaard gebleven reglement stamt uit 1927. Daarin staat Dordrecht als vestigingsplaats aangewezen. Er werd viermaal per jaar vergaderd. Het bestuur bestond toen uit twee leden: de voorzitter en de secretaris-penningmeester.
De vereniging had in ieder geval vanaf toen haar zetel in Dordrecht en de burgemeester van Dordrecht fungeerde steevast als voorzitter van de vereniging.

In 1951 van de vorige eeuw werd door de burgemeester van Dordrecht geprobeerd weer een burgemeesterskring in het arrondissement Dordrecht in het leven te roepen. De laatst genotuleerde vergadering van de Vereniging van Burgemeesters in het Arrondissement Dordrecht was van 9 oktober 1946. Kennelijk was de onderlinge band na de Oorlog verslapt en stond de vereniging - die toentertijd uit 30 leden bestond – feitelijk op non-actief. Dit leidde tot een opleving van de vereniging, die vanaf toen Burgemeesterskring in het Arrondissement Dordrecht ging heten. Er werd elk kwartaal een vergadering belegd om met elkaar van gedachten te wisselen over gemeenschappelijke zaken die het burgemeestersambt betroffen.
Nadere informatie 2:
Er werd niet alleen vergaderd: men dineerde soms ook met elkaar en er werden excursies e.d. georganiseerd.

Vanwege allerlei regionale bestuurlijke ontwikkelingen in de loop van de 20ste en begin van de 21ste eeuw bestaat de burgemeesterskring met de oude gebiedsomvang niet meer. Anno 2019 is er nog wel de Burgemeesterskring Drechtsteden. Daarin fungeert de burgemeester van Dordrecht nog steeds als voorzitter.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk
Naam archiefvormer:
Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1975. Bron: notulen van de eerste bestuursvergadering op 24 oktober 1974
Opgeheven:
n.v.t. Bron: internetinformatie
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
n.v.t.
Taken:
Het wekken van belangstelling bij het publiek voor de Grote Kerk, zodat deze binnen de Dordtse gemeenschap haar plaats behoudt in overeenstemming met haar religieuze, sociale en culturele betekenis.
Nadere informatie:
Tijdens een bijeenkomst in de Statenzaal in het Hof op 1 oktober 1974 werd besloten tot oprichting van de (seculiere) Vereniging Vrienden van de Grote Kerk. Diverse Dordtenaren trokken zich het lot aan van het toen in zorgelijke staat verkerende monument. De vereniging, die officieel op 1 januari 1975 van start ging, telde in oktober 1974 236 leden, die zich echter voor het merendeel hadden aangemeld bij de Werkgroep (later Stichting) Behoud Grote Kerk, waar ze ook hun contributie betaalden.
Het eerste, voorlopige bestuur bestond uit zes personen, maar dit werd vrijwel direct al snel uitgebreid met een viertal extra leden, waaronder een deskundige op bouwkundig terrein. Het uiteindelijk bestuur bestond uit maximaal negen door de algemene ledenvergadering benoemde personen, die onderling de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester verdeelden.

Het aan het Regionaal Archief Dordrecht overgedragen bestuursarchief van de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk eindigt in het jaar 1982. Informatie op internet leert evenwel dat de vereniging anno 2019 nog steeds een actief bestaan leidt en ongeveer 600 leden telt. Zij probeert als vanouds haar bovenomschreven doelstelling te realiseren door: het organiseren van activiteiten met betrekking tot de Grote Kerk; het verzamelen en publiceren van informatie over de kerk op internet, via nieuwsbrieven, publicaties e.d.; en alle andere middelen die van nut kunnen zijn.
 
 
 
Pagina: 6

Zoekhulp

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen.
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.