Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

beacon
6.713 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 107
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
107
Jaar:
1934
200 201
D < LU K D m
O.­ "J ^
=cnSi­ « < Zoo22­1
.
v v u. *• LJJ o
H­ a z
HKüJ ÜÜZ UJ^S
­"SN Ug^
W Q 3 b z
UJ ai UJ Z^P
>È * UJ^I­ 0)oo
-J UJ
zo,„ •
o Z
• Vereenigingen op Staatkundig gebied.
Anti-Revolutionnaire Kiesvereeniging „Nederland en Oranje",
C. M. Dicke H.Azn., Voorzitter. J. T. A. Bos, Secretaris, Levensverzekeringstr. 16. N. H. Scheurkogel, Penningmeester.
Antirev. Prop.club „Groen v. Prinsterer", J. J. Bouman, Voorzitter. C. Schout, Secr., Cronjéstraat 3. J. H. L.'Jansen, Penningmeester.
Ü :S Leider: C. Schout, Cronjéstraat 3.
Anti-revolutionnaire Jongerengroep „De Jonge Garde".
Christelijk Historische Unie. Afdeeling Dordrecht.
J. A. van Tilburg, Voorzitter, Oranjelaan 15. A. C. Putters, Secretaris, Mij. Dordrechtstraat 1. J. van Maanen, Penningm., K. Scheidingsweg 40.
Chr.-Hist. Kiesver. Willem van Oranje. J. A. van Tilburg, Voorzitter, Oranjelaan 15. A. C. Putters, Secretaris, Mij. Dordrechtstraat 1.
R.K. Staatspartij. Afdeeling Dordrecht.
L. H. M. Pijleman, Voorzitter, Tollensstraat 11 rood. Th. H. Drieman, Secretaris, Voorstraat 233. M. J. Behrtel, Penningmeester, Bilderdijkstraat 63.
Liberale Staatspartij „De Vrijheidsbond". Afdeeling Dordrecht. ­
Mr. J. W. Gratama, Wijnstraat 51, Voorzitter. I. van Huiden, Voorstraat 180, Vice­Voorzitter. J. G. Kobus, Wolwevershaven 14, Secretaris. J. L. van Walbeek, Engelcnburgerkade 19, Penn.
Bond van Jonge Liberalen. Afdeeling Dordrecht.
D. J. Harten, Noordendijk 36, Voorzitter. H. A. H. Rudolph, Toulonschelaan 68r„ Secretaris. Mej. O. L. Koops, Borneostraat 3, Penningm.esse.
Kiesvereeniging Vrijz, Democr. Bond.
J. M. Barendregt­Bijl, secr.esse, de la Reijstraat 6. P. H. Kes, Penningmeester, Weeshuisplein 26rood.
Vereeniging Gemeente Belang.
R. H. Laverman, Voorzitter. F. Rackwitsz, Secretaris, Reeweg 34. G. Schouten, Penningmeester.
Sociaal Democratische Arbeiders Partij. S.D.A.P.
Afdeeling Dordrecht.
J. H. F. van Zadelhoff, Voorzitter, Frederikstr. 30. G. de Boer, Secretaris, Bosb. Toussaintstraat 27. J. Zoek, Penningmeester, Willem Marisstraat 18.
Sociaal Democratische Raadsfractie.
R. Laan, Voorzitter, Wijnstraat 63. J. Sanders, Secretaris, Oranjepark 43.
Sociaal Democratische Vrouwenclub. Mej. F. Verstraten, Secr.­Penningm., Celebesstraat.
Bureau van Actie en Propaganda tegen Fascisme en Communisme.
Kantoor; Voorstraat 396, Telef. 5051, Giro 81245.
Vereeniging voor Volkenbond en Vrede. Afdeeling Dordrecht.
P. L. de Gaay Fortman, Voorzitter. Mr. A. de Jong, Burgemeester van Westmaas en Mijnsheerenlan'd, Secretaris.
Bel 3000, 4000 of 5000 op voor uwc iuivcrlcnliëu , Dordr. Tooneelver. „Hooger zij ons 'doel".
P. van Heek, Voorzitter, Nicolaasstraat 36. A. v. d. Kuijp, Secretaris, Nic. Beetsstraat 9rood. J. Gerritsen, Penningm., Mare. Schampersstraat 34.
Reciteerclub „Hildebrand".
Jac. Valk, Voorzitter, A 618, Dubbeldam. D. T. de Jong, Secretaris, Dubbeldamscheweg 106. Mej. F. Wetselaar, Penningm., Brouwersdijk 101.
^ R.K. Tooneelvereeniging „St. Sura".
W. H. J. Keve, Voorzitter, Eemkerkstraat 55. L. M. Smits, Secretaris,, Bankastraat 24. J. v. d. Hurk, Penningmeester, Giessenmondestr. 56.
Vereeniging v. Arbeiders Radio Amateurs V.A.R.A.
Afdeeling Dordrecht.
A. de Haan, Voorzitter, Vrieseweg 41. W. v. d. Hilst, Secretaris, Goeverneurstraat 38, Telefoon 3004.

A. M. de Vogel, Penningmeester, Brouwersdijk 21*1, Postrekening 190018.
R.K. Radio-Vereeniging „St, Paulus". Afdeeling K.R.O.
Jac. Schönberger, Stooplaan 29, Voorzitter. J. K. M. Dusseldorp, St. Jorisweg 2rd., Secretaris. J. Behrtel, Bilderdijkstraat 63, Penningmeester.
Patroons- Vereenigingen, Patroonsvereeniging „Dordrecht". Goedgek. bi] Kon. Besl. van 3 Maart 1930, No. 39.
A. Boogertman, Voorzitter, Dubbeld.weg 22. J. Nodelijk, Secretaris, Toulonschelaan 34. J. van Heeren, Penningmeester, Mauritsstraat 1.
Nederlandsche Aannemersbond. Afdeeling Dordrech*.
J. van Wel, Voorzitter, Binnen Kalkhaven 19. J. Nodelijk, Secretaris, Toulonschelaan 34. P. A. van Wijnen Sr., Penningm., Dubbeld.weg 37.
Banketbakkers-Patroonsvereeniging.
Chr. Schepers, Zwijndrecht, Voorzitter. N. v. d. Wolf, Steegoversioot 75, Secretaris. J. A. Spuiman, Penningmeester.
Broodbakkers-Patroonsverccniging „Onderling Belang".
J. P. Schepers, Noorderbrug l, Voorzitter. M. H. Berkhout, Paul Krugèrstraat 46, Secretaris. j. Landsmeer, Dubbeld.weg, Penningmeester.
Ned. R.K. Bond van Brood-, Koek- en Banketbakkers en aanverw. bedrijven. Afdeeling Dordrecht.
J. Moonen, Javastraat 20rood, Voorz.­Secretaris. C. v. d. Berg, Krommedijk 110, Penningmeester.
Federatie der Werkgevers-Organisatiën in het Boekdrukkersbedrijf. Afdeeling Dordrecht.
D. F.­Reidel, Voorzitter, Spuïweg 45. L. Gerritse, Secretaris, Stooplaan 46. N. H. Dekkers, Penningmeester.
Dordtsche Boekhandelaren- Vereenigirig.
G. van Herwijnen, Voorzitter. L. F. Morks, Secretaris. W. J. de Voogd, Penningmeester.
Nederlandsche Boekverkoopersbond. Afdeeling Dordrecht.
1 L,, F. Morks, Secretaris. W. J. de Voogd, Penningmeester.
G. van Herwijnen, Voorzitter. Nederlandscne Vereeniging
van Electro-technische Werkgevers, Afdeeling Dordrecht.
A. Aeckerlin, Voorzitter, Korte Scheidingsweg 29. M. van Dijk, Secretaris, Brouwersdijk 168rood. Na l Augustus 1934 wordt dit Nwe. Boezemkade. J. C. Vcrnes, Penningmeester, Toulonschelaan 38.
Kleermakerspatroonsvereeniging voor Dordrecht en Omstreken.
M. de Liver, Voorzitter, Steegoversioot 50. K. Mastenbroek, Secretaris, Maartensgat 25. P. Schaap, Penningmeester, Singel 93.
Bond van Loodgieters en Fitterspatroons „Door Samenwerking Sterk". Afdeeling Dordrecht.
H. A. v. d. Linden, Voorzitter, Spuistraat 26. W. van Schelt, Secretaris, Varkenmarkt 25. J. W. Schuld, Penningmeester, Bleijenhoek 37.
Vereeniging „Ons Belang". Afdeeling Dordrecht en Omstreken
van den Nederlandschen Bond van Koffiehuis­, Restauranthouders en Slijters.
F. S. Schouten, Voorzitter, Vriesestraat 126. A. Heibeek, Secretaris, Burg. de Raadtsingel 23. Joh. Sebes Sr., Penningm., J.J.A. Goeverneurstr. 26.
Nieuwe Nederlandsche Bond van Koffie- huishouders en Slijters „Nienebokos". Afdeeling Dordrecht.
K. de Bruijn, Voorzitter, Park Merwestein. C. de Rooij, Secretaris, Tolbrug 7. J. Rietveld, Penningmeester, Vriesestraat 64.
Bond van Rijwielherstellers en -Handelaren in Nederland. Afdeeling Dordrecht.
Jac. Lakcrveld, Voorzitter, Bleekersdijk 20. D, Wulfse, Secr.­Penningtn., Lange Breestraat 66.
Bond van Schilderspatroons. Afdeeling Dordrecht.
A. Ek, Voorzitter, Groote Kerksbuurt 60. Adr. Roos, Secretaris, Nieuwstraat 50. P. C. Meijers, Penningmeester, Spuiweg 15.
BISCHOFFs Heereokleeding is GOEDKOOPER Ci £3'
£» K <i •>
> >•
sa i
H «a
Vereeniging van Radio-detailhandelaren. District Dordrecht.
A. Bakker, Voorzitter, Bleekersdijk 17. J. C. Vernes, Secretaris, Toulonschelaan 38. M. van Dijk, Penningmeester, Brouwersdijk 168rd.
Nederlandsche Kappersbond. Afdeeling Dordrecht.
T. van Maren, Voorzitter, Bagijnhof 62. P. J. de Visser, Secretaris, E. D. Dekkerstraat 11. C. ƒ. Versluijs, Penningmeester, Vest 15.
N ChH
r o K w
u
H O d
GO 03
W K
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 108
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
108
Jaar:
1934
202 203 Dordr. Vereen, van Sigarenwinkeliers.
ÜJ E D m
i U 55 IL
O LU
W. G. M. Heek, Voorzitter, Voorstraat 237. Herm. H. Lighaam, Secretaris, Voorstraat 225. I. Kok, Penningmeester, Voorstraat'231.
Dordrechtsche Slagersvereeniging.
A. van der Sijde, Voorzitter, Oranjelaan 67. B. van der Eijk, Secretaris, Dubbeld.weg 49. T. Hoogvliet, Penningmeester, Riouwstraat 22.
Algemeene Nederlandsche Ventersbond. Afdeeling Dordrecht.
W. P. Mans, Voorzitter, Lindenstraat 21rood. C. van Bedaf, Secretaris, Hellingen 53. B. de Wit, Penningmeester, Azijngang 10.
Dordr. Wagenverhuurdersvereeniging „Onderling Belang",
A. Groenendijk, Voorzitter. A. Huisman, Secr., L, Breestraat 64 rd. A. Meeldijk, Penningmeester.
Vereenigingen van Ambtenaren en Opzichters* Nationaal Verbond van
Algemeene Nederlandsche Bond
Gemeente-Ambtenaren in Nederland. Afdeeling Dordrecht.
A. A. Rouffaer, Voorzitter, Dubbeldamscheweg 65r. L. van der Voet, Secretaris, Draai 7rood. J. Nijenhuis, Penningmeester, Willemstraat 38.
Ü ü LU
UJ tt _j Q lil o
b ü. UJ
z LU
Onderafd. Dordrecht en Omstr. van de Afd. Zuid-Holland van den Nederl. Bond van Gemeente-Ambtenaren,
W. Kunnen, Voorzitter, Krispijnscheweg 135rood. M. G. Rietveld, Secretaris, Dubbeldam. D. van Noord, Penningmeester, Sliedrecht.
Centrale Nederlandsche Ambtenaarsbond. Afdeeling Dordrecht.
A. Feenstra, Voorzitter, Dubbeldamscheweg 105rd. H. F. W. Scholten, Secretaris, Hoekenessestraat 46. P. Traarbach, Penningmeester, Spuiweg 100.
Algem. Nederl. Christ, Ambtenaarsbond. Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
<
UJg z§ >
• ü
S. R. Beinema, Voorzitter, Singel 20. H. Post, Secretaris, Alexanderstraat 8. N. Knijff, Penningmeester, Noordendijk 136rood.
Bond v. Chr. Politie-Ambtenaren in Ned. Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
A. van der Linde, Voorzitter, Zuidendijk 159b. K. Faber, Secretaris, Boshamerstraat 11. A. Katoen, Penningmeester, Potgieterstraat 3.
Nat. Bond van Handels- en Kantoorbed. „Mercurius". Afdeeling Dordrecht.
M. Verheul, Voorz., Reeweg A 342a, Dubbeldam. C. van der Linde, Secretaris, Mesdagstraat 26. R. Ponte, Penningmeester, Heijsterbachstraat 6. L. M. van der Salm, Correspondent der Verz. Inst., Noordendijk 1.
van Handels- en Kantoorbedienden. Afdeeling Dordrecht.
L. Bouman, Voorzitter, Vorensaterstraat 52. A. van Wijk, Secretaris, Willem Marisstraat 64. Z. Roobol Jr., Penningmeester, Chr. de Wetstr. 12. Dit laatste is tevens correspondentie-adres.
Vereeniging van Kantoorbedienden. Gevestigd te Dordrecht. Opgericht 1869.
College van Commissarissen: Mr. J. C. Stoop, K. Lotsy, B. Kuipers. Bestuur:
J. Tijssen Rzn., Voorzitter. S. van der Linden, Penningmeester. N. Brillemans, Secretaris.
W. van Aken en K. J. W. Bolte, plaatsvervangende bestuursleden.
Nederl. Vereeniging van Christelijke Kantoor-
en Handelsbediende n. Afdeeling Dordrecht.
C. J. Mulder, Voorzitter, Aert de Gelderstraat 13. F. van Herwijnen Pzn., Secretaris, Havenstr, 8rd. H. Brand, Penningmeester, van SHngelandtlaan 22.
Nederl, Vereeniging van Christ. Technici. Afdeeling Dordrecht.
A. van Walraven, Voorzitter. J. Roos, Secretaris, Hoekenessestraat 35. M. Versteeg, Penningmeester.
Centrale Bond van Werkmeesters
en ander Opzichthoudend Personeel. Afdeeling Dordrecht.
A. F. Beekhuizen, Voorzitter, Rotterdamscheweg 106, Zwijndrecht.
A. W. van Ditten, Secretaris, Vondelstraat 43rood. A. C. Mulder, Penningmeester, Wantijstraat 20.
' Advertentie-Bureau Jat. Duits, Bleekersdijk 23, Dordrecht! P^WPH Werklieden-Vereenigingen, Dordrechtsche Bestuurdersbond.
R. Laan, Voorzitter, Wijnstraat 63. F. J. van der Worp, Secretaris, Voorstraat 396, Telefoon 5051, Giro 81245.
H.-C. van Tiel, Penningm., Joh. Bosboomstr. 46. Aangesloten Organisaties.
Centrale Nederlandsche Ambtenaacsbond. Zie onder Vereenigingen van Ambtenaren enz.
Algemeene Nederlandsche Bood v. Arbeiders (sters) in het Bakkers', Chocolade- en Suikerbewerkings-
bedrijf. J. M. van Emmerik, Voorz., Goeverneurstr. 76rd. K. Verkouw, Secretaris, Eemsteijnplein 14. A. Bax, Penningmeester, Boshamerstraat 27.
Algemeene Nederlandsche Bouwarbeidersbond. J. de Roza, Voorzitter, Drievriendenhof 11. J. P. de Klundert, Secretaris, Vrieseplein Srood. J. W. de Klerk, Penningm., I. da Costastraat 2.
Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeiders. H. J. Kemp, Voorzitter, Vondelstraat 69rood. L. L. v. d. Velden, Secretaris, Tollensstraat 30. ' B. Borsje, Penningmeester, Kasperspad 110.
Algemeene Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden. Zie onder Vereenigingen van Ambtenaren enz.
Nederlandsche Bond van Huispersoneel. Mej. A.' Oostrom, Voorzitster, Tollensstraat 10. Mej. J. de Vogel, Secr.esse, Goeverneurstr. 55rd. Mej. M. Donkersloot, Penningm.esse, Hoogt 17.
Nederlandsche Bond van Kapperspersoneel. P. Bonte, Secr.-Penningm., Steegoversloot 67.
Nederlandsche Bond van mannelijke en vrouwelijke arbeiders in de Kleedingindustrie en aanverwante vakken.
P. J. Brouwer, Voorz.-Secr., Joss. de Jongstr. 1. H. W. Ponte, Penningm., Kromhout 64.'
Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Land-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf. C. de Graaff, Voorzitter, Groenedijk 25. A, v. d. Linden, Secretaris, Scheepmakershof 6. J. Tak, Penningmeester, Steegoversloot 7.
Nederlandsche Lito-, Foto- en Chemigrafenbond. L. Punselie, Voorzitter, E. D. Dekkerstraat 7. H. Busink, Secr.-Penningm., Brouwersdijk Hlrd.
Algemeene Nederlandsche Mctaalbewerkersbond. J. P. Busink, Voorzitter, Voorstraat 396. H. Walther, Secr.-Penningm., Voorstraat 396.
Algemeene Nederlandsche Bond van Meubelmakers, Behangers en aanverwante vakken.
Ph. Sebes, Voorzitter, Dubbeld.weg I56rood. C. G. van Vliet, Secretaris, Tollensstraat 68. H. Vernes, Penningmeester, Herm. Jozinahof 2.
Bond van Nederlandsche Onderwijzers. Zie onder Onderwijszaken.
Nederlandsche Bond van Personeel in Overheids- dienst.
H. D. C. Tito, Voorzitter, Louis Apolstraat 3. F. de Vries, Secr.-Penningm., Almsvoetstraat 7.
Nederlandsche Schildersgezellenbond. N. J. Nellen, Voorzitter, Zeehavenlaan 66. D. van Leeuwen, Secretaris, Hendrikstraat 17. E. Boers, Penningmeester, Nieuwstraat 39.
Nederl. Sigarenmakers- Tabaksbewerkersbond. Th. van Kesteren, Voorzitter, I. da Costastr. 22. F. van Oevelen, Secr.-Penn., Joss. de Jongstr. H.
Nederlandsche Bond van Arbeiders(sters) ia de Slagers- en aanverwante bedrijven. A. M. Smak Gregoor, Goeverneurstraat 56, J. J. Hogendoorn, Secr.-Penn., St. Jorisweg 29.
Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tram- wegpersoneel, H. C. Pijnenburg, Voorzitter. J. B. Wezenbeek, Secr., A. v. Bleijenburgstr. 11. K. Maat, Penningmeester, Mesdagstraat 36.
Algemeene Nederlandsche Straatmakersbond. J. C. van Doorn, Secr.-Penn., Kromhout Srood.
Algemeene Nederlandsche Stucadoorsbond. H. Tombrink, Voorzitter, Binn. Kalkhaven 39rd. J. de Keijzer, Secretaris, Ambonstraat 10. A. Smit, Penningmeester, Vorensaterstraat 7.
Algemeene Bond van Technisch- en Opzïchthou- dend Personeel. M. van Geffen, Voorz., 's Gravendeelschedijk 5. H. P. van Zeben, Secr., Dubbeldamscheweg 92. J. Florusse, Penningmeester, Sumatrastraat 51.
Centrale Bond van Transportarbeiders. R. Laan, Voorzitter, Wijnstraat 63. J. de Hoop, Secr.-Penningm., Wijnstraat 63.
Algemeene Nederlandsche Typografenbond. J. Hendriks, Voorzitter, Brouwersdijk 157rood. P. van Daalen, Secretaris, Hooftstraat 102. H. Pannekoek, Penningmeester, Kasperspad 13.
Plaats. Raad uit de Mod. Arb.beweging. Kantoor: Voorstraat 396, Tel. 5051, Giro 81245.
BISCHOFF's Kinderkleeding is GOEDKOOPER
N C PHM
O E W
H O
U W
H
0%ord w t> *j «3
2 H
M S
ïr> vH >
* l
o
H on
S '
g o S P° H
-J «
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 109
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
109
Jaar:
1934
204 205
D < LU £ b m
x üs U)
oUJ I-
o
00 UI u. Ul­i go
Um) z o uo.UJ
Plaatselijke Jeugdraad.
J. P. de Klundert, Voorzitter, Vrieseplein 5rood. L. van Oevelen, Secretaris, Weissenbruchstr. 22rd.
V) UJ
Personeel­raad van de Dordrechtsche Coöperatieve Verbruiksvereeniging U.A,
L. J. Brantenaar, Voorzitter. J. Verzijl, Secretaris.
Christelijke Bestuurdersbond. ü)
_l UJ H
N. de Visser, Voorzitter, Reeweg 30rood. C. J. Mulder, Secretaris­Penningmeester, Aert de Gelderstraat 13, Telefoon 15.
Z
ü(/). UJ UJ
Aangesloten Organisaties:
I ü ü) UJ X ü
ü UJ
-l UJ
Z
UJ h-
< cc < Q. UJ K
w(ƒ) O/ o
$ o >
Z UJ
oLU
-J Z
Bouwarbeiders. D. C. van Oostende, Th. de Bockstraat 77rood. Fabrieksarbeiders, Transportarbeiders. Adr. Mol, Zeehavenlaan 80. Houtbewerkers, Meubelmakers, Behangers. J. H. de Klerk, Willemstraat 9. Kantoor­, Winkelbedienden, Handelsreizigers. F. van Herwijnen Pzn., Havenstraat Srood. Metaalbewerkers. J. Busink, Frans Lebretstraat 6. Opzichters, Teekenaars. J. Roos, Hoekenessestraat 35. Grafische vakken. J. C. C. Köhlenberg, Eemkerkstraat 20. Bakkers, Slagers, Drankbereiders. D. Sint Nicolaas, Vondelstraat 14. Ambtenaren. H. Post, Alexanderstraat 8. Belastingambtenaren. J. Zwijgers, Zuidendijk 51b. Gemeentewerklieden, Rijkswerklieden. K. Kooijmans, Willemstraat Hrood. Spoorwegpersoneel. A. van Drongelen, Zuidendijk 255. Politie­agenten. K. Faber, Boshamerstraat 11. Postpersonecl. M. de Meer, Krommedijk 20. Werkmecsters. D. Luijten, Martinus Steijnstraat örood. Landarbeiders. C. H. Brand, Eemsteijnstraat l rood. Kleermakers. G. Groesbeek, Oudendijk, Dubbeldam.
Rechtskundig Adviesbureau van den Christelijlcen Bestuurdersbond,
Houdt zitting eiken Maandagavond van 8—9 uur in het gebouw „Patrimonium", Lange Breestraat. Correspondentie­adres: Aert de Gelderstraat 13.
Nederl. Christelijk Werkliedenverbond „Patrimonium".
N. H. Scheurkogel, Voorzitter.
Gebouw Lange Breestraat. •
K. Kooijmans, Secretaris, Willemstraat H. C. van Dam, Penningmeester.
Dordr, Chr, Werkliedenver, „Eendracht". Secretariaat: N. A. Loopik, Eemsteijnstraat 17rood.
Nederlandsche R.K. Volksbond. Afdeeling. Dordrecht. (R.K. Vakcentrale).
H. J. van Dooremalen, Voorzitter, Oudelandstr. 39. A. Stumpel, Secretaris, Mart. Steijnstraat 30. C. F. van Os, Penningmeester, Suikerstraat 25. ­
Aangesloten Organisaties.
Nederlandsche R.K. Kappers (sters)­Bediendenbond. Chr. Kerschkamp, Voorz., Dubbeldamscheweg J. de Berg, Secr.­Penningm­, Voorstraat 39.
Nederlandsche R.K. Vereeniging van Post­, Tele­ foon­ en Telegraafpersoneel „St. Petrus". J. Maas, Voorzitter, Bloemstraat 25. J. Smulders, Secretaris, Dubbeldamscheweg 158. C. J. Behrtel, Pennïngm., Potgieterstraat 12.
Nederl. R.K. Bouwvakarbeidersbond „St. Joseph". P. Megens Jr„ Voorzitter, M. Schampersstr. 37. M. Bosman, Secretaris, Jac. Catsstraat 45. N. Koeken, Penningmeester, Alexanderstraat 34.
Nederlandsche R.K. Bond van Houtbewerkers en aanverwante vakken „St. Antonius van Padua". Voorzitter vacature. W. E, v. d. Berg, Secretaris­Penningmeester, Vincent van Goghstraat 25.
Nederlandsche R.K. Grafische Bond.
A. N. Berkhout, Voorzitter, Giessenmondestr. 20. H. J. van Luenen, Secr., E. D. Dekkerstraat 3. M. Klous.' Penningmeester, Almsvoetstraat 18.
Nederl R.K. Metaalbewerkersbond „St. Eloy". C. Dielissen, Voorzitter, Museumstraat Srood. B. H. Slijkhuis, Secr., Dubbehnondestraat 26. J. Schaf Fels, Penningmeester, Giessenmondestr. 18.
Nederlandsche R.K. Vereeniging van Spoor­ en Tramwegpersoneel „St. Raphaël". D. Dokman, Voorzitter, Reeweg (Oost) 209. J. H. Engelbregt, Secretaris, Krommedijk 112. R. van Leeuwen, Penningm., Krommedijk 100.
Nederlandsche R.K. Transportarbeidersbond „St. Bonifatius". J. Tukker, Voorz.­Secr„ Merwedestraat 17. J. van der Geer, Penningm., Hellingen 84.
Bel 3000,4000 of 5000 op voor uwc adverleiUiën
Diverse Commissiën, Corporatiën, Vereenigingen, enz. Vereeniging Oranjedag.
Adr. Bos Pzn., Voorzitter, Nieuwe Haven 17. A. H. D. Wepster, Secretaris, Reeweg (O.) 148. Telefoon 5586.
D. Hoogenboezem, Penningmeester. Singel 19. Christelijke Oranjevereeniging.
Ds. W. Meijnen, Voorzitter. Fr. van Herwijnen, Secretaris, Prinsenstraat 7. G. van Dijk, Penningmeester.
Mobilisatie voor den Vrede, Dordrecht en Omstreken.
(Gratis maandelijksche verspreiding huis aan huis van vredesgeschriften).
E. E. Meursing, arts, Penningmeester, Joh. de Witt­ straat 39, Giro 180070.
P. F. Felkers, Secretaris, Nieuwe weg 34.
Nederlandsche Vegetariërsbond. Afdeeling Dordrecht.
P. F. Felkers, Secretaris, Nieuwe weg 34.
Vereen, voor facultatieve Lijkverbranding Afdeeling Dordrecht.
Dr. G. J. van Meurs, Voorzitter, Burgemeester de Raadtsingel 23f.
Arbeidersvereen, voor Lijkverbranding* Secretariaat: J. van den Oever, Dubbeldamscheweg 130rood, Dordrecht.
J. Vos, Secretaris, Bleekersdijk 45.
Nederlandsche Reisvereeniging. Afdeeling Dordrecht.
J. J. Zehnpfenning, Voorzitter, Borneostraat 17. A. Visser, Secretaris, Bleekersdijk 25rood.
Sub­Comité van de Ver. „Reisbelasting".
Inlichtingen verschaft Mevr. W. Verbeek van der Sande­Fangman, Oranjepark 5.
Nederl, Vereeniging van Huisvrouwen. Afdeeling Dordrecht.
Mevr. Kappelhoff­van Dijk, Presidente, Singel 75. Telefoon 5352.
Mevr. J. Meijer­Schotel, Secretaresse, Bleijenhoek 1. Telefoon 3371.
Mevr. N. Sturms­Bruin, Penningmeesteresse, Singel 330. Telefoon 4482.
Dordrechtsche Vrouwenclub. Clubgebouw Grootekerksplem 1.
Mevr. Dr. H. B. van Bilderbeek­van Meurs, Pres. Mej. N. J. Hamelberg, Secr., Corn. v. Beverenstr. 7. Mej. H. de Vos, Penningm., Kuipershaven 36a.
Nederlandsche Christenvrouwenbond. Afdeeling Dordrecht.
Presidente: Mevr. J. Gravendijk­Veltenaar. Secretaresse: Mevr. M. J. Otto­van Bruggen. Rozenhof 31.
Penningmeesteresse: Mevrouw de Boer­Land, BlSCHOFF's HEERENKLEEDING IS BETER
Nederlandsche R.K. Fabrieksarbeidersbond „St. Willibrordus". C. P. Jooren, Voorzitter, Prins Mauritsstr. 50, Zwijndrecht.
J. de Jong, Secretaris, Oudelandstraat lörood. G. Kulsdom, Penningm., Muijs van Holystraat 30.
Nederlandsche R.K. Bond van Handels­, Kantoor­ en Winkelbedienden „St. Franciscus v. Assisie".
Voorzitter vacature. C. Mineur, Secretaris, Celebesstraat 92. W. A. v. Dooremalen, Penningm., Gravenstr. 9.
Nederlandsche R.K, Naaisters' ea Kleermakersbond „St. Gerardus Majella".
A. Zebregs, Voorzitter, Anjelierstraat 3. J. C. v. d. Mijl, Secretaris, Jac. Catsstraat 53. J. Troch, Penningmeester, Steegoversloot 36.
Rechtskundig Adviesbureau van den R.K. Volksbond.
Zittingsuren alle werkdagen van 7 tot 8 uur behalve Donderdags. Gratis advies voor leden van den R.K. Volksbond. Niet­leden tegen geringe ver­ goeding. Correspondentie­adres: Suikerstraat 25.
Bestuurders­Bond „Dordrecht" van de Nederlandsche Vakcentrale.
J. H. Schoorel, Voorzitter, Dubbeldamscheweg 184. ƒ. v. d. Hoek, Secretaris, de Ia Reijstraat 2. A. J. van Son, Penningm., Reeweg (Oost) 140.
Dordrechtsche Werkliedenvereeniging „Vooruitgang door Beschaving",
D. A. Nedermeijer, Voorzitter, da Costastr. 28rd. C. van Wingerden, Secretaris, Kromhout 25. J. Kramer, Penningmeester, Spuiweg 65rood.
N C P
HM O
wa u
H W O H d O
of s r­ sa 02
H K
EM *=J
§ po
H o
1
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 110
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
110
Jaar:
1934
206 207
R.K. Vrouwenbond. Afdeeling Dordrecht.
LU K D m
2!
Z z 10
O IL
O S UI Lu
O W LU
LU « "-J Q
ü «A
ïs
LU < UJ £ o
J o:
UI o b
O O
Z w
Mej. G. Dusseldorp, Presidente, St. Jorisweg 15. Mej. H. Overwijn, Secretaresse, Joh. de Wittstr. 21. Telefoon 3885.
Mej. W. Janssen, Penningm.esse, Merwekade.
Alliance Francaise. Dordrecht.
G. L. van Herwaarden, Spuiweg 48, Secretaris. Friesche Vereeniging „Us Memmetael".
H. J. van Loon, Voorzitter, Bosb. Toussaintstr. 29. M. J. Glas, Secretaris, Krispij nscheweg 123rood. B. Kuijpers, Penningmeester, Noordendijk 70rood. P. Hardorff, Bibliothecaris-Archivaris, Muijs van Holystraat örood.
Vergaderlokaal: Café N.A.B., Steegoversloot 39. ^ Vereen, van Oud-Groningers „Gruno".
X Z O
o
o: o O
z LU I- z LU
O w CD Z
I- X ü
^ > *
U LU
LU Z
Zeeuwsche vereeniging Luctor et Emergo. G. J. Molhoek.' Voorzitter.
C. de Haan, Secretaris, Reeweg 8. J. C. Pilaar, Penningmeester.
Brandweer-Vereen. „Jan v, d. Heijden". (Vereeniging van Bevelvoerenden).
B. Hubers, Voorzitter, v. Slingelandtlaan'21. ~
J. Nijenhuis, Secretaris, Willemstraat 38. A. J. van Buul, Penningmeester, Botgensstraat 13.
<j; Dordrechtsche Brandweervereniging. Z
Opgericht 7 Januari 1927.
J. Lagendijk, Voorzitter, Vest 20rood. P. Hubers, Secretaris, Brouwersdijk 236rood. P. Ridderhof, Penningmeester, Anjelierstraat lord.
Stichting „Woningzorg".
Mr. J. van Drooge, Voorzitter. Dr. A. van Oven Jr., Pennigm., wnd. Secretaris. Joh, G. Geuvels, Administrateur. C. van Nugteren, Opzichter, de Genestetstraat 9rd., Telefoon 5595, bij wien men zich kan aanmelden voor een woning,
Vereeniging „Volkshuisvesting".
Mr, J. van Drooge, Voorzitter. Dr. A. van Oven Jr., Penningm., wnd. Secretaris. Joh. G. Geuvels, Administrateur. C. van Nugteren, Opzichter, de Genestetstraat 9rd-, Telefoon 5595, bij wien men zich kan aanmelden voor een woning.
Bouwmaatschappij Het Noorderkwartier. Directeur: S. Tadema, Kon. Wilhelminastr. 33rd.
S. Smit, Voorzitter, Buiten Walevest 15. T. van Weering, Secr., Tolbrugstraat L.Z. 2a. Mej. J. Rijkens, Penningmeesteresse, Vest 111.
Woningbouwvereniging „Ons Huis".
N. H. Scheurkogel, Voorzitter. C. J. Mulder, Secr.-Penn., Aert de Gelderstraat 13. P. van Dongen, Opzichter, Brouwersdijk 214rood, Telefoon 5553.
Vereeniging „Onze Woning". Secretariaat: Almsvoetstraat 30. ' R.K. Woningbouwvereen. „Het Gezin".
W. N. v. d. Berg, Voorzitter, Krommedijk 110. W, A. van Dooremalen, Secretaris-Penningmeester, Gravenstraat 9, Telefoon 4003.
H. J. van Dooremalen, Opzichter, Oudelandstr. 39.
Vereeniging tot verbetering der huis- vesting van de arbeidende klasse.
Mr. P. Blussé van Oud-Alblas, Voorzitter. H. J. Vriesendorp, Secretaris, Wijnstraat 139. Jhr. H. W. Stoop, Penningmeester.
Ver. v. Huiseigenaren Onderling Belang.
J. K. Ouborg, Voorzitter, St. Jorisweg 24. C. J. Mulder, Secr., Aert de Gelderstr. 13. Tel.15. J. J. Hulsman. Penn., Groenedijk 48, Tel. 5003. P. van Donkelaar, Dir„ Vrieseplein 11, Tel. 6122.
Ancient Order o£ Foresters. Court Stad Dordrecht.
H. W. A. Houbolt, Voorzitter, Frederikstraat 36. D. F. Reidel, Secretaris, Spuiweg 45, Tel. 5032. L, Gerritse, Penningmeester, Stooplaan 46.
Vrij metselaarsloge „la Flamboyante".
Dr. J. Geest, Voorzitter. J, Temmink, Secretaris, St. Jorisweg.
Nieuw-Malthusiaansche Bond» Afdeeling Dordrecht.
M. F. de Bruin, Nessestraat 23, Voorzitter. J. van den Oever, Secr., Dubbeldamscheweg 130rd. P. J. de Visser, Penn., E. D. Dekkerstraat 11.
Ned. R.K. Bond voor Groote Gezinnen. Afdeeling Dordrecht.
W. Beerden, Voorzitter, Cronjéstraat 9. Theo J. P. van Hees, Secretaris, Krommedijk 114. C. H. Princen, Penningmeester, St. Jorisweg I3a.
Vereeniging „Kindertuintjes". Terrein Reeweg (Oost) 215.
W. de Bruijn, Voorzitter. W. van den Broek, Secretaris, Singel 89. C. van der Graaff, Penn,, v. Slingelandtlaan 20. W. H. A. Meerkerk, Leider, Mauritsstraat 7rood.
Informatiebureau R.K. Kosthuizen* 00 M. A. van Dooremalen, Gravenstraat 9, Tel. 4003. Advertentie-Bureau Jac. Duits, Bleekersdijk 23, Dordrecht BISCHOFF's KINDERKLEEDING IS BETER § * i SS
Postzegelvereeniging „Dordrecht". (Opgericht l November 1922.
Afdeeling van de Internationale Vereeniging „Phila- telica", gevestigd te 's Gravenhage.
A. Rouwenhorst, Secretaris, Celebesstraat 29. Vergaderingen Ie Woensdag van elke maand in gebouw „Americain".
Vereeniging „Krispijnbelangen".
G. S. Hüsen, Voorzitter, Dupperstraat 24. H. de Vos, Penningmeester, Hooftstraat 40. W. Nagtegaal, Secretaris, Louis Apolstraat 20.
Bond tot verbetering van den trekhond, Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
G. Dooren Jzn., Singel 85, Voorzitter en inspecteur voor het stamboek.
T. Schoolenberg, Secretaris-Penningmeester. Kynologenclub Dordrecht en Omstr.
Joh. de.Vaal, Voorzitter. J. J. Ambags, Secr., Timorstraat 10. Chr. de Groot, Penningmeester.
Brandstoffenvereeniging „Aller Belang" waarbij aangesloten 1300 leden.
Voorzitter: F. Kooij, Patersweg 19rood. Administrateur-Penningmeester: P. van Dongen, Brouwersdijk 214rood, Telefoon 5553.
Vereeniging voor Veilig Verkeer. District Dordrecht.
Dr. A. van Oven Jr., Voorzitter, Singel 297. G. J. van Zeben, Secretaris, Singel 205. F. A. de Court Onderwater, Penn., Wijnstraat 50.
Hulp aan buitenlanders.
Hiervoor zij verwezen naar de consulaire ambte- naren van vreemde landen te Dordrecht, onder rubriek Financieele Instellingen enz.
Familie-Vereeniging Vriesendorp. Gevestigd te Dordrecht.
Opgericht in de Algemeene Vergadering te Dor- drecht, den 12den Mei 1906.
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 9 Juli 1906, Nr. 98. Opgenomen in het bijvoegsel Nr. 779 tot de Nederlandsche Staatscourant van Donderdag 30 Augustus 1906, Nr. 202.
De vereeniging heeft ten doel de geestelijke (zede- lijke) en stoffelijke belangen der familie Vriesen- dorp en van de leden der vereeniging te bevor- deren en voor de eer en den goeden naam der familie Vriesendorp naar vermogen zorg te dragen.
J. Vriesendorp, Dordrecht, Voorzitter en Adjunct- Archivaris.
Th. C. Vriesendorp, Dordrecht, Secretaris. H. J. Vriesendorp, Dordrecht, Penningmeester. J. Vriesendorp, Amsterdam, Heerengracht 423, Eere-Voorzitter en Archivaris.
Mr. C. Vriesendorp, 's Gravenhage.
N i
i r HH
wan ru*
H W O K Cj 55
Nagekomen opgaven van Vereenigingen. Dordrechtsche Lawn-Tennis Club.
Mr. P. J. Sigmond, voorzitter. P. J. E. de Kanter, secr., Achterweg 18. H, J. Vriesendorp, penningmeester.
Vereeniging van Credietgevers.
W. Spiering, voorzitter. D. ]. de Haan, secretaris, de la Reijstraat 35. W. J. H. Addiks, penningmeester. C. A. van 't Hoff, administrateur, controlebureau, Reeweg 27, Telef. 95.
N ationa al-Socialistische Beweging in Nederland.
(Alg. Leider: Ir. A. A. Mussert.) Kring Dordrecht.
Kringleider: Dr. F. O. Bruijning, Binn. Kalkh. 33 b. Kringhuis: Wijnstraat 1.
0co t/s3 l
O »
O [> cc w
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Sluit het Verborgen Museum