Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

Filter: 1868x
beacon
81 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 20
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
20
Jaar:
1868
4 WIJK­G.' 36
848 Wed. D. de'Mug/Lieer, parte. n J. Nicnkcmpcr, smids!,neclit. » u G. Warbie,' pai te.
i Pauliisgang­*
849fl N. de Vormer, parle. * ». i. Elzas, venter.
' ,
o b C. Barcndrccht, tnetselaarsknccïit, i> u Wed. J. Rutte/van Schelt, parte.
850 B. Chcrêt, arbeider. 851 Wed. H. Schrijver/de Heer, parte, 852 J. Abbema, arbeider. 853 H. G. Broeke wassen er, part. 8 Huisvr. D. de Jongh/v. Engelen, 855 M. van der Stiggel, arbeider. 856 Wed. F. Rultcn/v. Randwijk, 857a C. van der Burg, kleermaker. » l> II. van Randwijk, arbeider. » c M. Berkcl, arbeider. u d A. Cohen, arbeider. » e 3. Lengton, parte.
858 T. Scliiltliuizen, arbeider. H M. E. Sdiillhuizcn/van der Kaa, winkelierster, kroeghoudster.
, WIJK'C.
868 U. van Es, zakkendraget. 869 N. van Vendeloo, dansmeester, ii G. Nicuwenlmizen, zakkendrager. » A, van Dijk,
toietselaarsknecht.
871 H. Riddorhof, uitdrager. ' , n M. Dijkmans, opperman. ' » L. Dijkmans, klompmaker. ' ' u W. Oosting, wtnkelknecht.
<
870 A. Broedcrhart en A. 'Broeder­ hart/Bestebreur, winkelierster.
. '
872 H. v. Wijk, boodschaplooper, wink. w J. de Vries, bootsman.
» J. W. Meyboom, par/e. ^ i M ­ ^
873 H. van Pelt, timmermansknecht. » J. A. Jansse, krttijer,
875 II. Izcndoorn, witwerker. n G. J do Vries, zakkendrager. ".
877 Pakhuis. (Marienbornstraat). l'oorsiraat.
i
» P. Goedhart, part. 859 J. Kaho, winkelier.
860 W. Waalbrink, winkelier. i> M. Waallmnk/van Eysden, Aroe0­ Itoudster, uildraagster.
861 W. G. van der Gijp, •saagm.kn. B J. Vcrboom, arbeider.
862 W. Singels, winkelier. n J. L. Lambinon, schoenmaker. M Wed­ ü. de Groot/van Schaik,parte.
863 Wed. II. Woelders/Lugten, parte. i> Wed. M. Engels/Pcterse, parte.
864/5 P,tkliuis. 8G6 G. Ai bouw, ai beider, n S. Tonningcr, venier. u Wed. C. Riddcrliof/KeurvoisL,parte.
n II. Kroonenbcrg, borstelmafórskn. B D. Hoos, metselaarslaiecht. >
JUoelfltraat. 868 P. J. J. ­Visser, iapster, sttjtster.
87.4 D. Uittenbogaard,/immermans&nec/if. » J. van Dalen, werkster.
876 Wed. A. Eyskoot/van Zwartsenburg, parte.
_ • fi. " -' l K
878 Onbewoond. 379 B. N.rGobUs,.wtafcJfer. • 880 H. van der Hcyde, praclisijn, com­ missionnair, agent van assurantiën.
881 P. A. Baron van Zuylcn van1 Nyc­ velt. part.
882 Onbewoond. 883a E. van den Brandclcr, ie commies der posterijen, i
m i
a b C. C. M. Bcciaerts van Etnmiclio­ ven, parte.'
' 885 Onbewoond. > >
867 G. Geuvcls, barbier. H G. Rietveld, sokkendrager. D Wed. H. Wagcnaar/Uillenboganrd, parte­
i
884 G. Engels,> *fy*fer.< » Wed. D. Gips/Haas, parte.
' ' i u ­u , .'
886 A. Koster, winhelierster, wollen­ naaister.
'
887 J. Vogels, spekslager, winkelier. 888 Pakhuis.
. ­
389 T, van Nicuwkaslcel, pakliuisknecht. S90 Wed. J. Singels/Verbruggcn, ftoopwr. 391 P. C Hartman, timmermansknecht. 392 A. van Wijnon, opperman. .
>
393 A. Boers Jr., mcfóc/aar^ koopman, teekenmeeslerJ
< • ­ '­ ' WIJK'C. • < ' \ 37
894 L. Kop, vleeschhouwersknecht. •' 895 P. Ponsen, arbeider,
­
896 .1. U. de Ronde, schoenmaker. • o A. Geloyns, arbeider.
t>
897 A. de Vries, kuiperskneclil. a C. Vermcy, arbeider. » P. de Vries, part.
• •
898 N. Uoodhorst, winkelkneclit. 899 Onbewoond.' s .­
. i >
902 A. van de Munt, mfl«rfeB»(«/.'cr. 903 J. H. Nicnkemper, winkelier^' bode en agent eener maatschappij.
i» Wed. W. Spoel/Brandt, parte.
904 W. Kes, timmermansknecht. n J. Kcs, timmermansknecht.
905 Fabriek van chemicaliën. Yoontraat.
906 M. Kools, bedienaar v. begrafenissen, B P. Kools/Vriens, winkeUerster.
907 J. H. C. van Deinsc, firma 'van der Mijlc en van ^Deinse, apotheker en chemtst, slijter.
> >
908 J. F. Gors, lioedenfabriekant, bont­ werker, tvinkelier.
' '
909 F. Koonings, koek­ en suifierbakker. n P. Hemmekam, apotheken­bediende. » Wed. L. Landmctcr/v.Ameyden,parte. 910/11 Wed. F. Boekée/de Voogd,parVc. u A. A. Ciollius,' firma 'F. Boekee, boekhandelaar, winkelier.*'
n Wed. A. Hordijk/do Groot, parte. » M A. de Groot, part.
^
» Wed. M, van Rijn van Alkcmadc/Üc Kroeze, parte. '
SKakkenflrRgersstraat. \ i )*.
912 P. de Kok, zakkendrager. 913 Zakkendragcrshuis. ' 9 U J. H. Wijnliovcn, i topper, slijter. 915 Wed. B. J. Geus/van do Weg, kroeg­ houdster? .'•
i»' i' ' 916 P. Kranendonk, metzelaar^koopm. 944—50 Stallen en Werkplaats.
» W. Groolenboor,'arftei(/er.' » ' J. Boereboom, arbeider. ••:
' '
u Wed. H. Rutjes/van'Dicmen, parte. ' ­i
n i ' • ' i
n ' Wed. \ W. Grocncnberg/Elkenbragt, par/e, .
WIJK'C.
916 Wed. II. Jansen/v, d. Wiol, parte. n P. C. J. Commers, zakkendrager, » A. Boogert,varicider.' 917—21 Pakhuizen.
Doelstraat.
922 Wed. J. van de Mcrwe/Kooy, parte. 923 A. van Leeuwen, arbeider. 924 J. A. Viola, bediende. » H. Davids, part.
' 925 A. van Pelt, schoenmaker.
900/1 Wed. S. v. d. Selialie/Saly,pa)7e. » J. Boers, koperslager.
' • >
926 G. Montc, part. 927 J. van Emmerik, voermam>kneüit. v N. de Jong, goudstntdskneeht.
928 Stal. 929 Pakhuis. (Zakkcndragersslraat.) Voorst r a ai.
930 F. Blom, passementwerker. » Wed. W. v. Randwijk/Braam.ptti'te.
931 ­en 932 Onbewoond. 933 M. Kemp, koek­ en banketbakker,' koopman, winkelier.
934 Wed. E.* C. A. Asmus/v. Beek; parte. 935 B. K. Bokma, distillaten»', tikeurstoL » H. Maessen, parte. •
n A. R. L. van^Dam, parte, >
936 N. Roodenbuig, Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken, koopman, commissionnair, reeder.
937 Mr. A. BIuss6,,iirf der Prov. Staten van Zuid­IIolland ' en der Kamer
i38 J. Hoelands, visiteur. .Munt*
40 Jhr. F. W. A. Bcclacrls van" Blok­ land, fl. M. W. 0., OHd­Rijks­Ont­ vanger. '
' • ' '' 941 Koetshuis.
lloelstraat­ •
942/3 voi'conigd met 986/7. • ' .
' van Koophandel en Fabrieken, COK­ rantfer, boekdrukker, > koopman en reeder op vraclit.­
' t i
939 D. Bisschop, winkelier, sigarenmaker. D A.' Bustin Jr., kantoorbediende, pro­ curatiehouder,
• 1­ ' '
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 16
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
16
Jaar:
1868
WIJK C.
.129 Pb. Uons, schuitenvoerder. „ J. Bredius, arbeider.
330 J. van tier Put, schoenmaker. W t M. Gors, huisschilder, glazenmaker. „ P. van Dijl, zeilmaker,
332 Wed. II. Moijer/AIIcmims, winkel. 333 P. van Vossen, pari. „ G. II. van Vossen /Vermeer, kroeglu
331' G. .1. te Veldhuis, timmerman. 335 G. Gerritsen, winkelier. 330 P. do ­long, winkelier. 337 M. van Dijk, winkelier. „ a L. Riolvold, smidskneclit. „ b W. Jongcnccl, zeeman. „ „ J. ­l Dccoz, kroeghoudster.
339 Pakhuis. Voorgtraat.
3.iO G. van Brakel GK., koopman, tabaks­ kerver, patenlolie­fabriekant.
3­i3 A. van Stocndere de Kok, winke~ lier, Mandenmaker.
311 P. Braadliaard, winkelier. 312 Wed. F. Huisman /Ac Beek, winkel. „ J. Holtmark van Dijkerhof, sleendr.
344 Pakhuis. 3­tö/G .1. van der Leeuw Jr., zaakwaarn. „ Firma G. de Koek & Co., loinkelier.
317 J. Morks Jr., koekbaliker, winkel. 318 C. Lawcndc, lapper en slijter. „ Wed. C. v. Ooslorwijk/de Paf,werkst. „ Wed. W. Plaisicr/Vink, parle.
Torenstrantje.
319/50 Pakhuis. 351 J. de Jong, arbeider. 352 A. Kemp, kleermaker. „ J. Kiïcns, schippersknechl. ' „ B. D. v. d. Braassem, schoenmaker. „ H. Hatcnhoor, schippersknecht.
353 T. Muller,, ivinkelier. „ Wed. W. Kleinloof/Klijn, parte. „ M. Schonnn, parte.
35'! K. Kldu, winkelier. „ F. tl n Pain, muzijkant. „ F. Verschuur, arbeider.
20 WIJK C.
355 N. Fok, koopman. „ W. van den Berg, arbeider. „ Wed. E. Scheephouwer/Poot, parte.
356 G. de Klerk, zeeman, B. Theulen, arbeider. B. van der Starre, arbeider.
357 C. Kortland, grofsmtd. „ Wed. 'A. Kerkhof/de Wit, parte.
358 Kruisifikx, blikslager.
', A. Korlnnd, arbeider. , Gcz. van der Flior, parte.
359 M. Ponsen, water en vuumering. , P, van Gemcrt, arbeider. • , P. van fihastclet, arbeider.
338 C. Scltmidt winkelier, barbier, slij­ ter, tapper.
360 S. Monlé, winkelier, slijter, lapper. „ A. van Pelt, gep. agent van Justitie.
„ A. Sclimidt, bouwkundig lefikenaar. „ G. Engels, xteendrukker.
361 N. Alleman, zakkendrager. M. l'. Brons, /)«r/. . .
l'ompstraiitje.
362 G. Haan, 363 A. J. de Swart, arbeider. 301 Wed. J. v. Pruissen/Kampslecg,;)«Wö. 365 A. Sluiters, arbeider.
Tore iistraatj e. 306 J. M. Ponsen, arbeider.
367 W. Lipjes, part. P. Grocncnburg, arbeider.
„ C. Abbcma, sjouwer.
369 Wed. J. Priem/do Vos, parte. „ W. Smits, part. „ A. de Ridder, arbeider.
„ C. Ion Oover, part.
370 M. Katan, koopman. • 371 P. J. Duyzcrs, inl. kramer. 372 W. de Vries, schoenmaker. • „ Wed. A. vau den Abeclc/Boon, parle.
373 T. G. van der Eist, arbeider. 371 Wed. J. van den Andcl/Tak, parte. „ G. Tilgcnkatnp, arbeider.
375 J. Koldermaiis, arbeider. 376 W. F. Pidoux, kleermaker. „ J. Anrnout, bediende.
377 P. Jaquet, wiakelhnecht. „ C. Grootenboer, arbeider.­
' 1. van den Berg, opperman. I'. Vrijdag, smidskneclit.
3ü8 T. II. Üombeck, kroegltonder. K. Stokvis, part,
WIJK 0.
379/80 J. .van Balen, ­schoenmaker. „ J. Bénings, scheepmaker.
„ 0. M. Snoek, arbeider. „ A. I'. Rucdesuëli, arbeider.
ïfioiid de ^'
387 Wed. J. E. de Cond^/Kolkman.jw/e. „ J. vu n den Kicboom, kantoorbed.
390 J. Stam, koekbakkerskneclit. „ Wed. G. Plasi ei/Prins, parte. „ J. P. Rietschoten, parle.
„ J. van Wclsenes, winketierster,
391 G. de Boclï1, melsetaarsknechf. „ W. Groutenboer, schuilenvoerdei:
388 J. van Wclscncs, part, 389 J. van Wclsencs, timmerman, met­ selaar, koopman.
27
378 Wed. L. Minnigh/Stocl, kroeghouü­ ster, winkelierster. •
381 Wed. K. Galmeijcr/AHnke, winkel. „ S. Ligtmans, timmermansknecht. 382/3 J. A. van den Brasem, winkelier en broodverkooper.
381 L. N. Brcmer, uitdrager. 385/6 D. Louman, steenhouwerskneclit. „ J. Piasier, verwrskneclU.
|1H Erf.
WIJK C. •
' ­ ­
113 Wed. W. v. Geluk AVprands.werArf. Wed. L. Visscltcr/Kniisclberg, parte.
12 l). Rietveld, kleermaker. „ Wed. S. de Roo'Eicliorn, parte,
115 Wed. L. Koopman Baars, parte. J. Baars, pari. A. Baars, scheepmaker.
1 T. Liglmans', scheepmaker. ­ Al. 't Hooft, stukadoorsknecht. Huisvr. G. J. vau lïnk/de Vogel,parle. P, Muihvijk, arbeider.
'•
1Ï6—118 Erf. Ü9 II. Ponseni draaijer. 120 J. AL Teldcrs, arbeider. 121 Pakhuis. 122 M. Brandt, gevangen­bewaarder. . 123 Wed. A, Hennckcs/v. Doorcu, parte. 121 Wed. AL Makkay/van den Itoschjiarfc. „ IL Vcrbocven, /irtr(.
125 Nicuwkcrk. 126 Wed. T.Grooteiihociyv.d.Jlum.werA'.ï. „ P. Reus, koster, godsdienst­onderw.
127 Pakhuis. 128 L. Seheiïerlie, scliaretislijper. „ Wetl. N. KnaupS'Radcntakor, parte.
392 11 Zwang, winkelier. 393 D. do Bruyn, koopm.,cominissionnair. „ A. de Bruyn/Utterlindcn, kroeglwud­ sler, winkelierster.
391 Pakhuis. 395 IC. Habcr, arbeider. 396 F. van dur Eist, kroeghwider. 397—102 voreuiiigd met 008. 103 Huisvr. P. Smccljes/vaii Eysbergeu, parte.
„ A. Smcetjes, arbeider. „ a P.IIocbee,ar/ici£/er,J.G.Snijdei's,i(/.
.Vfoleiisiraatje»
­iO­i II. Mensen, part. ' 105 Wed. W. v. d. Koogli/llouljol, parte. 106 Erven I). Galntoijer, part, 107 IIuisvr.il. Sdiolmiin/MunlfüorL./jfli'fc. 108 Wed. W. Coenraads/Dortmond, parte. 109 C. van Wingerden, borstelinakerskn.
Rouil de IVIeuwkerk.
110 Wed. C. II. Boonmtomfel/Donzlor, werkster.
12t) T. van Wageniiige, timmerman. „ M. C. Singels, parle.
130 A. Ilibhcrs, ;wr(e. 131 Wed. II. de Graaf/Mikhout, mrkst. Wed. P. Eskcs/Mikfiout, parle.
132 Onbewoond.
,133 S. Lange, parte. 131rt J. van der Linden, bcdienaai' intn begrafenissen, bode van ecu begra­ fenis­fonds, verhuurd, eener lijkkoets.
„ b Wed. P. va'n der Pluym/van der Waal, parte.
.„ „ C. de Regt, scltipperskneeht. Voreustraatje.
-\
135 Huisvr. G. Landmelcr/de Man, parte. N. Blokland, partt.
136 A. van den Bcrgli, zadelmaker. „ Wed. W. J. Gcerlol'/Baars,
13• 7 A. Modoo, arbeider. „ P. Duyzcrs, zdlmakersknecht.
138 J. C. de Vries, scheepmaker. C. de Vries/La wende,/tf
139 ,1. Schei'iau, arbeider. J. de Koning, arbeider.
'
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 17
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
17
Jaar:
1868
WIJK C. 28
439 A. Roos, tandtrekker, „ J. F, Brandt, part.
4 10 Wed. J. Snijders/de Pn\,krocglioudxt. „ A. de Mie, parte.
441 J. Brandt, timmermani>knecM. „ Huisvr. W. Tilburg/de Beo, parte. „ P. Berkel, parte, „ D. van Altciin, sclirijnwerkfrskaeclit.
442 P. M. de Heer, uitdrager. 443 Wed.R.Roos/v. d. Slraatcn, kaopor. AU J. Vcrpoorten, winkelier. 445 Stat. 446 A. Meijers, blikslager, winkelier. „ ' Wed. B. Brcsscr/Rüotl, parte.
447 H. Verhagen, bezemmaker. 148 L. J. Martinsen, sigarenmaker. „ A. .1. Mclger, arbeider.
449 Pakhuis. 450 P. C. van de Graaf, arbeider, 451 lluisvr. .1. J. Ie Suis/dc Ruiter, parte, 452 J. E. Monté, timmerman, koopman,
W IJ n g-aardstraat.
453 A. Rosicr, winkelier. 4 G. van Gelder, winkelier. „ H. .1. Sclionau, bakkersknecht.
455 A. van der Matten, arbeider. „ Wed. G. va» Eyk/dc Jong, parte.
456 Werkplaats. 457 J. van Wocrisel, inbrenger der Stads­ Leenbank, koopman.
„ C. Mackcnbach, sokkendrager.
458 Wed. C. Vetli/JongenccI, parte. 459 Werkplaats. 460 A. P. Franken, verwerskneclil. 461 Wed. A. v. Unnik/Rcppel, mangelat, „ Wed. J. van Unnik/Bromvcr, parte. ,, Wed. N. van Hcclsbcrgcn/Zoelcman, parte.
402 Wed. J. Schoulcn/llijnaard, parte. „ C. Rjjnaard, part.
403 Wctl. P. nammor/llinimcrioli, koopvr. „ J. Makkay, Ümmprmanskneclif. 464—466 Pakhuis., 467 Wed. A. v. d. Mattcit/llcvicr, parte. „ II. Brakel, parte, „ G. Grolléc, parte.
468 K. Mast, schipperskneclit. „ A. van den Bccmt, sigarenmaker. 469a P. J. Junger, arbeider.
WIJK C.
469fl J. Hecker, koopman. „ b J. Kooy, arbeider. „ „ A. Tilgenkamp, zandlrekkei. 470 J. Brand, arbeider.
471 J. W. Ifautgraaf, winkelier. 472 P. Hocbée, brugophaler.
Tor e nst raatje.
473 N. Lareman, uildrager, 474 H. de Kok, arbeider. „ Wed. J. Ekclo/van Buren, parte.
475 K. van Eijsdcn, schoenmaker. „ P. üandman, arbeider. „ C. Confurhis, parle.
470 G. J. Schalk, ^arte. „ Wed. C. Zandmaii Engel, ;wr(e.
477 Wed. F. J. Broeders/Moors, (nps(cr. „ J, de Leeuw, metselaar. „ J. Schouten, blokmaker. „ 0. Slaman, arbeider.
478 J. Schotel, tfap/ur. „ A. de Wit, part.
479 W. Roozen, sandtrekker. „ J. Roozen/de Kok, winketienler. %'ooritraat.
480 II. Erkes, winkelier. 481 J. SLicgclis, kamerlielianijer, bed­ denmaker, winkelier.
'„ G. Gordel, Isttt Luit. der Artillerie, Plaats­Comniuiidant.
482/3 .1. Landmctcr, broodbakker. 484 J. l>. de Landtslieci', firma J. P. de Landtshccr en de Wed. van Oppen,. koopman, winkelier. •
„ J. M. B. v. Oppen/Hoobroeiikx, win/;. „ C. J. Gips, distillateur.
„ Wed. J. de Graaf/v. Gcldoren, psrte.
485 G. Lehman de Lehnsfcld, apotheker. „ Wed. J. Si­lioutcn /Acblic, paris.
487 Wed. A.,1. van de Ven'v. Ilai­dcnvijk, parte.
486 .1. van de Gi.iaf, sigaren­fabriektint, winkelier, vertvwaren­verkoopcr.
488 W. D, van Oldcnborgli, Lid van den Gemeenteraad, wierf, doctor.
489 Wed. J. Smits'Rocst, pat­te. „ Wed. H. van Emmerii',k/Smils,;)nr/e.
490 S. van'Bors­cr, Lid van den Ge­ meenteraad, Notaris, agent van brandwaarborg­maatschappijen.
< •
J. Schcllcman, parte. > Wed. T. de Jong/Pocleraans, parle.
WIJK C. S« feinvli erkstraat.
4Ü1 Pakhuis. 492 .1. van der Teen, winkelier. 493­4 C. Moükhoek, sledenaar, waye naar, vrachtrijder.
495 Onbewoond.
496 Wed. F. v. d. Helden/Bonnü, parle 497 A. Ruytonlierg, arbeider. „ C. van Trijficl, scfioènmaker.
499 Wed. G, vanBrakcl 'van Hees, parte „ R. Stoel, kleerinakerfknecht.
29 WIJK C.
514 W. Kramers, schoenmaker, „ H. Jooston, kleermakersknecht.
515 Wed. T. Ligtinans/iluisnian, Itroeg­ houdsler, winkeliersier.
498 Wed. W. J. Sdiiieidor/Schaclpiyw/c 518 Pakhuis.
500 W. van den Boscli, arbeider. 50J C. D. Koster, limmermaiisknechl. 502 A. Hidderhof, korenmeter. „ A. Kool, zakkendrager. „ Wed. ­W. Vogel /Kranendonk, parle
503 K. P. Wijnands, ivinkelier. 504 Wed. W. Hofwcgen/Verkuyl, parle 505 G. Grootenboer, arbeider. „ Wed. W. Voge
506 G. Steenraad, winkelier. 507(i L. van der Uil, arbeider. „ b A. de ­Koning, broodverkooper.
508 N. van Dalen, verwersknecltt. „ A. Blekton, part. „ M. Hollhuizen, parte.
500 A. van Duynen, arbeider, „ C. Ouborg, opperman. „ J. II. Giesscn, smitlskneclit,
510 W. F. van Unnik, arbeider. „ C. J. Karsdiirp, parle. ,, a C. G. Roos, stukadoomknechl. „ b J. de Kriek, sla./ler. „ » M. Ilagc, steenzager. „ a J. Verboom, arbeider.
511 J. Bontenliai h., winkelier. „ Wed. A. Boer.S''van Es, parte. „ D. van Boni, parte.
512a A. Grootcnbuer, winkelier. „ „ N. Soeteman, scheepstimmerman. „ „ W. Polsma,
„ b M. van den Abccle, wMellniecht. „ c B. Schotel, metselaarslfiiecfit.
wfjukooperslttieclil.
51 3a Huisvr. C. van Tol /van don Stecn­ hovcn, parte.
„ b C. van Eijgcns, arbeider. ­ „ „ A. Sclieopuouwcr, blikslagerskn, ,
519 520 521
522 523 524 525
526 »
527 j»
532 u
533 » » »
534 u
535
516/7 P. Hofman en H. Hofman Pzn., grof' en kagchelsmid.
„ J. Liglmans, salikendrager. Voorstraat.
'J. P. Spruyt, winkelier. J. A. van de Ven, drogist, winkelier. J. van Koilaar, grutter. J. A Öaly, practizijii.
' 528
Wed. G. v.in Wagnningen/van Da­ len, parle. .1. W. van Steenbergen Schotel, heel­ en verloskundige Wed. G. Hoskoui van Kanicn/Sehef­ fer, koper­ en blikslageres, J. B. Muoncn Jr., koek­ en brood­ bakker. II. van der Koogli Wz., firma Gillay en van der Koogli, winlïelier, koop­ man, tabakskerver. B. Slum, winkelier. G. O Surlé, part, II. Pools, winkelier. G. J van Cleeff, kuekbakkerskn. —531 Firma L. Duurcmans en Zn., fakmoeb­ en bluauwsd­fabriekanl, N. Allcmans, winkelier. A. S. Norden, /.vrae/. onderwijzer. H. van der Heul, grutter, winkelier. H. Boet Jr., ;jdrf. M. A. en J. A. van do Ven, parte, A. Vrcuburg, inbrenger der stads­ leenbank.
(Ifccrliijraanslinisstrant.)
A. J. Kramer, huisscliilder, gfotenm. W. J. Davids, timmerman. Wed.' C. Vos'de Koning, parte, Wed. H. de Jongh • de liaan, Ilrma II. de Jungh en Co., 'distillateur, liketirsloker, slijter. J. Koolhaas [levers, depulhoudw van minerale wateren. J. M. de Roo, slyter. {Ilccrliijmans­ huisstrnal.)
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 18
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
18
Jaar:
1868
WIJK r,. Heerli ij ma nsliulastraat.
537 Pakhuis. 538 Wcil. J. A. d'e Uuytor/Swarlouw, parte.
539 J. H. Üostcmijk, verlakkersknecht. 0 P. de Vries, zandtrekker. 1 J. van Dillen, arbeider. 2 L. ,1. de Sterke,' arbeider. „ F. C. Meiboom, arbeider. „ P. Vrijdag, smidskneclit. „ 1). J. Bos, arbeider. „ C. van Eyk, pari. „ P. Maunie, arbeider.
„ W. Krul Jr., schipper. „ L. Wicnhoveii, xakkendrager.
3 P. Sdimidt, hoopman. „ T. van Eysden, kleermaker.
4 P. Meiboom, schoenmaker. „ W. Stiegclis, verwerskaecht. „ \. Goedhart, part.
5 C. Arbouw, arbeider. 6 J. ilc Sterke, barbier, agent der onderlinge
gevestigd Ie Dordrecht. 517 W. J. Koslcr,
„ Wed. i Uispens/lo Kuiter, parte. „ H. Keurvorst, part.
vfjtenkapper.
5­18 Wed. II. Zwang/Engels, parte. '',! G. v;in Nieuwkoop, schipperskn. „ II. Winkster, zakkendratjer.
550' W. en M. v. d. Schulp, uitdrager. „ G. van Wclsum, part.
551 Blikslager!] van H. vati IJijk. „ P. A. Piera, schrijnwerker.
552 F. de Itoo, zaagmolenaarsknecht. „ J. Mimiobreukor, arbeider. „ C. Déiing, kleermaker.
553 J. Kooy, ktiipersknechl. „ K. Schoegard, part. „ S, F. Fransen, varensgezel.
5 A van Mcgehelcn, ymrte. „ G. Mulkens, palfrenier. „ W. van Eysden, olieslagersknecltl.
555 F. van den Berg, vlotter. „ P. llazenak', kleermakersknechl. „ ,]. van den Berg, part. • „ Wed. J van Persijn/Culijn, parte.
begrafenis­vereeniging
30 WIJKT,
536 A. G. de Vos, firma Jan de Koningh en Zn., wijnkooper, koopman in steenkolen.
'56 W. van Riemsdijk, 'spekverkooper* „ P. de Klundcrl, arbeider. „ Wed. L. Zwaan/v, d. Berg, porto.
557 II. de Ridder, .schoenmaker. J. de Koning, matroos. C. Kansen, 'parle.
558 K. A. Soitz, blokmaker. M. Mensen, nrta'rfer. Wed. J. v. d. Elst'dc Klerk, jtarte.
550 J. Sparrcnburg, zeilmakersknecht. Wed. J. Sluivonberg/KIootwijk,;jarte. .1. Sulireuder, koopman.
500 Wed. M. Engcl/Eyskoot, parte. J. D. Schouten, ijrutterskneelit.
5ti3 D. I'onscn, gruüersknecltt. F. Ënpel, kleermaker.
501 .1. IL Ouliorg, ki'oeghouder,' winkel. 5G2 S. van den Berg, arbeider. C. Kambcrg, jjarfe.
J)li4 C. J. van Dijk, arbeider. D. van de Made, timmermanskn.
505 Erf. B urge meesterspoor ij e.
560 J. Ncdcrmcijcr, opperman. 507 A. van der Steen, Ummermaimkii. J. A. van der Steen, metselaarskn.
508 II. Kroonon, verwerskneclit. 569 Wed. M. Déi'ing/Ligliaam, parle. 570 J. Wimsch, metselaarsknecht. 571 P. Zwang, arbeider. 572 S. Vcrncl, sleeitaager. 573 J. A. Fcuiïht, steenzager. 574 Wed. G. Kroonea/v. d. Berg, parte. 575 J. Kandcl, winkelknecht. 57(i C. Kemp, arbeider. 577 J. A. Olivier, vertocr.
578 A, van Cliastelet, steenliowenkii, 579 II. Slecnraad, arbeider. 580 II. de Kroes, arbeider. 581 L. van Es, klapwaker. 582 Wed. .1. Meijer/ Vcrncs, wocdwwiu. 583 Wed. .1. v. ïl. Klundcrt/Buys, parte. 584 J. van Chaslclet, timmerm., koopm, „ 'J. Arbouw, scheepmaker.
585 ,1. vmi Sprang, seilmakersknecht, 586 J. Kambcrg, scheepmaker. • 587 G. Koopman, scheepmaker.
WIJK­C.
588 G. van Eclcn, arbeider. 589 C. C. Arbouw, scheepsskoper. 590 Erf. 591 J. Fritsc, arbeider. „ A. de Graaf, arbeider. „ A. W. Kuypcrs, ­ arbeider. „ .1. F. Poukorni, muzjjkatit. „ A. Kindcrman, parte.
592 A. do Gocijc, winkelier. „ II. van Dalen, koekbakkersknecht.
593 J. van Laar, winkelier. 594 A. Bisschop, jiart. „ I*.' Rijken, winkelier.
595 ­T. Beslcnhrcur, ballaslhaler. „ M. Bcstenbreur/Paf, kroegh., winkel „ H. J.­van Zuylekom, zeeman.
590 P. Klcton, lioutdraaijei'tStoelenmatter 597 D. Schouten, schoenmaker. „ H. J. Giltay, part.
598/9 B. H. van Bezouwen, brood­ en beschuilbakkêr, winkelier.
„ S. van Eygens, part. .. . Vest.
000 J. van Aardcnne, grof­, hoef­ en kagchelsmid.
„ Wed. C. de Wit/Jeu, porie. „ i. Huurman, smidsknechl. „ II. Tims, timmermansknechl, „ M. dn Klerk, arbeider.
001 A. J. Advocaat, kroeghouder. 002 II. Ligliaam, sigarenmaker. „ A. de Horn, urbeitter. 003/4 Pakhuis. 005/0 P. Smits Fn., reeder op vracht koopman, (angerijn, houtdraaijer.
• Willcm Kolkman, koopman. 1 . WIJK'C. 610 .1. van Limmen, pari. HeerliiJmanshuiMgtraat.
017 Wed. V. Polsma/Jonkcrs, purte. • (JI8 Wed. W. Lanitmcter­'vaN den Sleen­ bovcn, parle.
„ A. Volgraaf, part. •
019 N. Uukino, xmidsknecht. ' ^620 Wed. J. Laweiide/van Erven, pai­le. „ P. 't Hoen, arbeider. '
112! M. Ponsen, loods. C. IL Ponsen /Luwende, kroeghonitst.
Molenpoort.
62I« I'. Verheul, arbeider.' „ b J. van Emmerik, arbeider.
622 .1. Brantenaar, part. 623 A. de Klundcrl, arbeider. 024. M Schouten, arbeider. 025 Wed. G. van Tricht/Cora, parte. 020 ,1. van Jleggclen, arbeider. P. do Lic,
HeerlifJmunsliuisMtraal.
127 Onbewoond. 128 A. Moeltlijk, paklntinknecht. 129 D. P. Ploegers, timmermansknecht. 130 H van der Linden, zeeman. P. Ridderliof, arbeider. .1. de Lange, opperman.
031 J. II. Huurman, blikslager. IL Tculing, arbeider. Wed. G. Fausscn /Stuurman, parle.
„ J. Schotel, uitdrager. OQÜ—­H Pakhuis. 012 J. F. Bosliamci', schippersknecht. ,f D. Winkelaer, gevangen bewaarder.
judant iler tl. d. Schutterij, mnrkl­ meester.
014/5 Erf. 616 B. van Limmcn, firma B. van Liinmcn en Co., houtzangmolenaar, koopm.
035 AL van den Berg, arbeider. FruiikeiiKtrant.
013 W. van Aardcnne L?,., Kapitein­Ad­
636 OU 045 640 047 048
650 —18 Erf.
Wed. J. de Kok/van Lieshout, parle. A. van de Griend, schoenmaker. N. Bcndixcn, seftm««. J. Schouten, timmerman. Wed. G. Wijbrands/Eicliorn, ;>ar(c. P. van Dorp, winkelier. • Wed. J. F. Éiohorn/v. Socsum,/w/e.
„ Wed. A. den Brcems/Kcmp, parte.
1)07 J. F. Kolkman. Lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, firma
008 2e Stads Armenschool, S. Schotel,h., onderwijzer.
032 J. de Hoo, timmer man xknech l. „ A. de Gmanw, arbeider.
633 H. W. van der Linden, schrijnwerk. 034 W. Wunsch, arbeider.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Sluit het Verborgen Museum