Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

beacon
154 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 18
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
18
Jaar:
1854
1G Wijk B.
Ko. 318 C. Kramer, kleCrmakcr. n C. van Eijck Mr., koopman.
119 J. C. van dor Monde, Irugop- liaaldcr.
a J. G. Kronnucr, fccstcllcr.
120 J, S[iocl, bcbipiicr. 121 G. do "\Vaal, bediende. » M. K. TTtcrmark, kopcrslagcr.
122 A. L. C. lïoudicr, agent der stoumbootcn.
123 Tuin. 121. (gcz) Pot, parfc. 125 P. van Tiooijen, iel. » M. Kila, iiofraccstcr.
120 C. Ophorst, kassier. 127 E. lloobol, winkelier. 128 Pakhuis. 120 i1. Hoger, Etcendrukkcr. 130 II. L,dc "\VJJB, officier der genie. 131 A. Verhoeven, part. n
P. "Willcmsc, wagenmaker.
132 D. do Smit, kantoorbediende. 133 J.M. YIjgU (wed. v. Oldonlmigh), : '
paite.
ISi E. Duits, koopman. w
J. P, do "Vries, tandmcestcr. -
135 J. dam lïackor, commissionair. H C, E. Backcr (H cd. AVinkcl), part.
]3C J. P. Krijnen, inspecteur der ro- giEiratic en domeinen.
137 J. P. Brcdins, procureur. 133 J. van Oldcuborgh, koopman, 139 D. Gips, lsïi«\dw.
143 n
144 146
No. 140 141
Wijk B.
H. Booncn, makelaar. J. van der Veer (wed. Dooron), partc.
C. P. de Kat, kassier. R. C. Weeshuis. . W. Woltcrs, binncnvader. H.'C. Kerk. W, van Aardcnne, ver»er. -
J. L. C. Ilcercman, part. SclirljBC f astraal.
M0/i7 Pakhuis. 148' W. Scltaffcls, koster. 1'iö/iO Pakluiizca. 151 E.
ster.
52 K, van der Mijl, schociimak 153-157 Pakhuis.
j
.53 G. E. Wcstcroncii van Mceteren wljnkoopcr.
i' WijHstratit. 50 Onbewoond. l l ' i
.00 A. G. van der Kaa, part. 101 O. 31. 't Hooft, id. z. 7 02 A, II. dellait, kasbicr der bain vau Icoiiiug.
103 Mr. II. l1. vaudcnJïergh, gi'i' fier der arr. rogtbauk,
'
Qï- l', van öanscwinkoï, part. 06 Mr. P. A. Sandor, oHieicr i«ii' jubtiüo.
06 Mr. G. A. do Kanüt, R«U- .at tte.
èy J
/v 3 fifa I3o
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 19
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
19
Jaar:
1854
17 iNo.
Wijk B. Grasenslraat,
107 (Jonkvr.) E. C. lust, parto.' 108 J. van Helden, tapper.' 103/70 Erf. 171 Stal. 172 L. Bustia, winkelier. 173 G. Bakker, kleermaker. n W. A. T. Koopman, koetsier.
17-i J, SeijsEcns, schoenmaker. a T. Ponsen, Bchcapmaker.
., c&< W c*
175 A. Kluit Az., apotheker, 170 J, Vijfwijk, part, 177 L, van Tettcrodo, schrijnwerker. 178 A. Brandt, koopman. » L. de Kok, sohippGr.
170 C. vnn Meerkerk, kuiper. 130 G. van Heek, poulier. 181 J. Sclmijten, Hz. part. 182 A. Buitenhck (wed. Brokerhof), partc.
ISjS Stal. 181' A. do Rek, schoenmaker. i
P. van Leen, venver,
185 II. T. van "WoU, loodgieter. 180 K. Middelhoveu , onderwijzer. 187 M. J. \ati Eijek (wed. Artes), parte.
138 P. E. van der Veer, schipper. r» G. Tuktor (\ral, do Vries), pnrto. i'
J, do Ptil, zakkciiilragcr. Wynatraat,
f P,!;. Qoltcrman, boekhandelaar. B.
No. 180 B. Lagcman, reiziger. 100 G. J. de Vries, organist. »
J. C. S. Krctsehmer, ondc-nvij- zcressc.
101 A. "\V. Gravo van Hogendori>, Hij ks-ont vanger.
" P. Gravc van Hogcwdorp, boek- houder.
103fl T. Korthals, verwcr. " l/ E. Michelscn, predikant.
193 O, B. do Kat, kassier. 19Ji J. Brand, koetsier. 195 Onbenoemd. 190 II. do Kat, kassier. 107 H. Teerlink, boekhouder. 108 J. H. Pjctsold, huisondenvijKcr. 109 Stal. 200 Pakhuis. 201 G. J. Vermande (wed. van Wu- gcningen,) partc.
202 Pakhuis. 203 D. W. Hordijk, procurciu. 201' A. do Vogel, chirurgijn. 205 Mr. H. A. Ncbbons Stcrliujj, advocaat.
200 A. Spoel, schipper,
207 £• Klcton, lettorzotter. " J. Duits, koopman. n
IT. Lumkes, part.
203 Koetshuis. 209 P. Blussö van Kuidland, boek- handelaar.
210/L1 D.G.H.]?tatcrman, kastelein,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 20
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
20
Jaar:
1854
18 Wijk B.
No, SIS Stadswang., ^ •'<•- - 213 A. Stoopj kassier. 214- J, van Dovcren, kastelein. 215 M, Vortrcgt, Lcddcnmakcr. n A. CJlom5winkel,Emcrit.pred,
21G J. Hulsman, winkelier. 217 J. Zalm, koffijlmisliouder,
Tollragslraatje (viatersijtfo).
213 Pakhuis. 219 J, Burg, steenhouwer. » W. II. Ilecro, vlccschli. knecht.
220 J. Brandt, part. " 11. W.Thccsiug, sigarenmaker.
!2ül Pakhuis. 323 C. Grcgoor, vcnvcr. 223 J. van dcii Slcenlioven, Iroodb.
224- W. de Haan, mandenmaker. " J. Mïjndcrs, soiiippcr.
235 J. Kockclis, grutter. 220 B. van Baïkom, scheepmaker. 227 P. Blommers, timmerman. 22S P. J. Kcmper, part. 229 Pakhuis. 230 P. de Visser, part. 231 D. lïarcnds (wed. Phrijm), id. n P. ÏÏuijm, naakter.
232 M. van den Boom (wed. Costa), mangelvrouw.
233 J. M. Selirijnemakcra, timmcrm. r-
IL BoslioVon (wed. v. Pelt), pnrtc.
» P. J. van Pelt (wed. llakkert), parlc.
Wij k B.
No. 23i J. J. Ie Suis, zeeman. H H. TVitsteljn, part.
235 J. Kelders, part. 330 J. Bovcns, schipper. 237 N. Allcmans, kleermaker. H C, Jansen, part..
238 J. van der Ven, opperman. 239 "W. Spoel, arbeider.
a n L. van Noord, arbeider,
n A. Sebcs, id. a
j •
J. van der Gijn (wed. de Jong) i partc.
;
it M. vau 't Zelfde (wed. Tnn ft Zelfde), partc.
J. van Pcrsljn, timmerman.
240 L. E. Teller, smid. 211 G. RiddcrUof, besteller. i, E. A. Vugt (\Ycd. van Üonge part e.
u S. Landmctcr (wed. Mag dans), parto.
212 J. Allcblas, id. 243 G. Mulders, arbeider. 2-1-1- M. Hekman (wed. de Hek), pa 215 Onbewoond, 21.G-24Q id. 250 L. Boore (wed. Montfoort),pa 251— Stal. 255/50 Onbewoond. 357 Vlccseiihal. 253 U. P. van Wcll, vcnvcr.
-,«.•'• ƒ
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 21
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
21
Jaar:
1854
'3 19 Wijk B.
No. 359 P. van lilcerkcrk, goudsmid, 200 P. Landraeter, stalh. 201 J. Haczcr, smid. n U. Peters, part.
AardappelmarU-
202 B. van Uzerloo, koetsier. 203 S. W. do Boo (wed. Korthals) vroedvrouw.
204 J. Bijl, Itijks-arabtcnaar. 265 D. "W. Kuppcr, koekbakker, 200 P. Schotraan, zeilmaker. 207 C. ï. Bendorp, schilder. 2CB J. Ponsen, schoenmaker. H
J, B. van Leeuwen, pnrt.
209 Pakhuis. 270 Onbewoond. 271/72 P. Uittenbogort, winkelier. 273 II. Sclmi|tcn, notaris. 27't A. J. Verbeek \an der Simde, koopman.
u ff*-
275 L- A. van Deernen j kleermaker. 270 P. Pictcrson, zeeman. 277 P. van Geluk (\ted, Molckamp), parte,
Kttipcrsïiavai,
;278 II. van Handwijk, smid. 270 Paklmis. 280 J. do Voogd Jr., koopman, 281 Pakhuis. J. Kunst, iceknpitcin. II. Uddcs, zeeman.
No.
232 A. Bouman Jr., blokmaker. " II. \an Aardcnnc, verwcr,
283 C. E. van der Sando La costc, commissionair,
28i-200 Pakhuizen. 291 L. Tarmond, blokmakcr. 202 J. M. MorjÊ, koopman. H • O. J. van "\Vngeningen, part.
203 J. M. IJzcrmans, II, C. pastoor. n
JI. F. van Lith, kapelaan.
201- Paklmis. 205 OnlicMOond. A, van der "Wijk, zeeman.
200 J. Korthals, kantoorbediende. 207/08 Pakhuis. Achter.132 C. Kuipers (wed. Ver- hoeven), parte,
l "\V. de Bruijn, kap. Dordtaclie stoomboot.
300 G. van der Velde Jr., zeeman. 301 P. Don, id. C. Baars (wed. Gcerlof)) parte.
302 303
301- Oüf•
Pakhuis. " '' I L
P. Carlobur, schilder. M. Tliegcnthart (\icd. Kandorp), parte.
l
i< l II C i• rf
Pakhuie. A. W. \QII Dort, kap. artillcüu. A, N. Bouvij , koopman. L. C. van Oldcnborgh, vtjnk. "W. J. Chctallicr, koopv. kapit.
Wijk B.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Sluit het Verborgen Museum