Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
575 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek der Gemeente Dordrecht, pagina 169
Titel:
Adresboek der Gemeente Dordrecht
Pagina:
169
Jaar:
1899
330
Waalwijk van Doorn, J. van, vlccschhouwcr, Gravenstraat 23.
Waalwijk van Doorn, J. P. van, vlcesrhh., Vlceschli.str. 8.
"Waanink/v. Onwencel, wed. G. v., Singel 237o. Waard/Tims, wed. A. de, winkel., Singel 133. Waard/Tielekin, wed. D. de, Singel 246. Waard, G. dn, Singel 133.
. Waard, J. de, venter,' Singel 244 Waard, L. de, winkelier, Vricseweg 29i. Waard/Yisser, bvr. P. de,koopvr„ Wïjog.str. 52. Waard, S. de, arbeider, Sarisgang 18. Waard, W. du, wiukcl., Raamatr. 7. Waard, B J. van, louwdr., C. de AVittstr. 38 Waard, G. vitn, klcerbl, C de Wittstr 38. Waard, H. van, schoenmaker, Arcat E>9, Waard, G. vnn der, bliksl., Mnriënb str.
f!4ro>ici,
Waard, J. van der, blikslager, Maricnb.sli1. 21. Waardenburg, A. vaü, scliuepssloopcr, Botjc&straat ISrood.
Waardenburg, A van, arbeider, Kromhout 57. Waardenburg, J. van, schecpssl., Hellingen 29.. Waardhuizen, B. van, melkslïjti'r, Nieuweli. 59. Waardhui7.cn/vaD Dongen, wed. H van, Groote Spuistraat SOroorf.
Waardhuizen, J. van, broodbakkcr, Groote Spuistraat 30,
Waardt, C. F. de, boekdrukker, Singel 285. Waart, .r. van de, Maricnbornstraat 43. Waas/Klop, wed. J., Mariënbornstraat 84/10, Wnas, W., timmerman, Mariënbornstraat 83.
i ' Wafelbakkcr, C„ Ie luit. artillerie, Wijnstnmt 4Sroorf.
! ... Wngemans, G. J., winkelier, Voorstraat 272. i AVagenaar, J., boekbinder, Singel lOCp. |
AVagenaar/vau Sluisdam, wed. J., BlïndelicdcngaEthuisstecg brood,
AVagcnnar, M, Achlerom 'Arood. Wagenaar, M,, steenhouwer,
Blindcliedcngasthuissteeg Zvrood.
Wagcnaur,'?., Itorcnmetur, Achterom l, Wngcnaav, P., sigarenrabriknnt, Biiggnhof 6. Wngcnaar, A. W. de, arbeider, Wijustr. 74. AVagenaar, C. de, koopman, Mariënb.slr. 50;. AVagenaar/van 03, wed. J. do, Wijustrnat 74. Wngcnaar, J. C de, arbeider, Uwarsgang 14,
• Wagenaar, L. de, Ilecrheijmanssuisstra t 24rt. Wagenaar, W. J, de, Ilccrlicijmang.slr. 24rt. WagcDÏngc/Karoberg, wed. G. vnn, workvr., Dvvarsgang Ei.
AVagcninge, T. P. J. vnn, Divarsgang 5. AVageningcn, A, C. van, Prinscastraat C.
Wageningen/Meijer, wed. A. C. van, Grootc Spuistraat 43j'o0(/.
AVageningen, A. J. J, van, Singel 198. Wagcningen, C, van, agent Nederl. Handel- maatschappij, Maartensgat 1.
Wagcningen, C. A. vnn, Prinsenstraat 6. Wagcningen, C. A. W. v n, Prinsenstraat 6. Wageningcn, D. van, Prïnsenstraat G. Wageningen Tzn., ï\ van, commissionair ia effecten, Singel 1GO.
Wageningen, G. J. van, Singel 198.. Wageningen, J. van, koopman, Prinsenstr. 6. Wageningen, J'cob van, ijzerhandclaar, Grootekerksbuurt 27.
Wagcningen, J. J. van, huisbewaarder, Voorstraat SSlVoorf,
Wageningcn, M. .J, van, Prinsenstraat G. Wageningen, O. J. van, apothekeres, Yischstraat 2.
Wagncr, B., machinist, Riudijk Itirood. Wagner, J. L., agent van buiten], huizen, Toulonschelaau 14.
Wagncr, M. S., Liudengrachl 30sa. Wal, IL ter, sigarenmaker, Hil IS. Wal, C. van der, schoenmaker, Dwarsgang 20. Wal/Bergmeijcr, wed. G. van der, Singel 2370. Wal, G. N. van der, brander, Vricsestr. 73. Wal/Schipper, wed. J. van der, wcrkvromv, Wijustraat 74.
Walravcn, E. G. C. van,winkeljuffr.,Vooritr.l72. AValïaven, J. van, letterzcttcr, Hellingen 41. AValravea, J. L. van, koopman, Bagijnhof 38. Wah'aven/Booncfaas, wed. J. L.van, Helling.41. Walsem, J. van, Wijnstraat 47. Walgem J. J. van, Nieiuvehaven 3. AValsem/AVeggcman Guldcraont, wed.'J. M., van AVijnstraat 47.
Walson, Ch., smid, Tolbrngstvaat Lz Wnlson, D, Kolfslraat ?4/i. AValson, P., bliksl., M. Schampersstr. llroocl. AValter, J. IL, kolenwerkcr, Torcnstraat 33. AValtraan/A'lasblom, H. P., winkel ierster,
Gevuldcgraebt Zrood. Blcekcrdijk W
Waltman, J., broodbakker, Singel G7<t Waltman, J. A., arbeider, Bleekcrsdijk 2li. AValtman, M. J., provisoresac, Voorstr. 81 Waltman, AV.. tapper, Grootekcrksb. 3G AVanner/Boeij, wed J. J., Singel 237y. Wanner, J. M., stuurman, Singel 521.
AVassington, Th,, meubclin., Kolfsfraat .. Walson/van Wanrojg, wed. C.,
Water, B. J. van de, tapper, Nicuwbr., 2/4. AVater/Knmcrmana, wed. P. van de, Hellingen 498. AVaterbeek, A L. H. H.tat)aksliand.Voorstr. 123.. Waterbcek, E. L-, Bluckersdijk 2. Waterbcek, L. H. H., winkel-, Voorstr. 123. Waterman/pan der Velde, wed. N., wcrkvr., Steenstraat 16. .
AValzema, H. P,, blikslager, Hellingen 112£._ AVaijfort, H. van der, commissionair in effecten, AVijn straat 42.
AVebei', A., timmerman, Reewep; Grooct. Webcr, B. 31. G., bcw. der R. K Begr.pl,, lïccweg Grood.
AVebcr, C., timmerman, Arcst 118. Weber Jr., J , timmerman, Kerksteigci.' 4. AA'eber Sr, J., koopman, Kcrksteiger 4. AVebcr, J., timmerman, Steegoveraloot 57. Weber, J. M., photograaf, Steegoversloot 13.
. AVant, A. E van der, coiipeuse, Vricsestrant G3/G5,
Wal, 3. W. van dei1, loopkn, Wijng.str. 39, Wal, M. van der, koopman, Voorslniat 117. Wal, P. van der, tapper, Gom. de AVittstr. 02 Wal, P. van der, Hellingen 49». Wal, P. van der, Sloolstraat 22 Wal/van Slokrom.wed. P. van der,Vriescsti'.BOu. Wal, W. ]?. van der, zeilmaker, Voor3tr;iatll7. Waleson, J. Cli. J. II., timmerman, Kleine Spuistraat 't rood,
Walgers, H., kleermaker, Pottenkadc 13. Walgcrs, L. J., broodslijtcr, Hellingen 94. AYnlgers, 2., sleucnaarsknecht, Scliotsentuin 15. Walker, II. W„ arbüidcr, Wijnstraat 30.

Wall, G van der, timmurm., Heerh.str. 87^. Wall, G. vau der, hoiitarbeider, Sluiswcg 23. WalK J. van der, smid, Gelddooztpad 22. Wall, J. vnn der, stoker, Hellingen ES5<z. Wall, J, van der, arbeider, Hellingen 80. Walleuburg, E,, bloemist, Krommendijk G. Walrnvcn, C., Sluisweg 15a, Walravcn.'P. J,, arbeider, Geld.pad 51«. Walravcn, O', van, rcstauraticbouder, Singel Oroorf,
• Want, A. J. van der, arbeider, Kiispurspad46/'. AVant D. J. van der, ondei'w., Groenm. 40. AVant, F. P. van der, tuinman, AVecsk dijk l Sta. AVant, II. W van der, koekbakkcr, Yarkenmaïlct 31)
Want, J. A. van der, bockh., Steegoversl. Want, L. G. van der, sigarenmaker, Generaal van der Ilcijdenatr 17.
Want/van Duinen, wed. S. H. van der, Kaaperspad 5!
Pliotograaf, Steegoversloot 13.
Want, S il. van der, pakhniskncclit, Generaal van der Hcijdcnsti'. 17.
'
AVant,-AV. van der, scliovntn., Loinli.str. brood. AA'apperom/Grocsbcek, wed.. J., Papetcrsp. 76 Wnpperom, huisvr. J. van' der Spoel, winkel., 'fu'brugstraitt AV.Z. 9.
Wcekcsser, G. L,, Grootck.huurfc §rood. AVcdcmcijer, J. IL, arbeider, AVijng.sll'. 34. \Vedetneijer, J. IL, slcdenaarskn., Wijng.sti', 58, Wceda. G., timmerman, Singel 132w, AVecda, G,, arbeider, ïoulonschelaan C4«. AVceda, J., arbeider, Lage Bakstraat 24. AVcedu, J., lieïcr, Singul 132w. AVeeda, SF., wedcvrouw, Kuolliaven 38roof/. AVeekhout, A. AV. E, onderwijzeres, Stcegoversloot 33.
AVapperom, J. M., logementh., AVijnstr. 4. AVapperom, N. A., Sint Joriswcg lürood, Wappcrom, P., gasmetcrmakcr, Kolfstraat 35. AVappcrom/van der Slraaten, wed P., Stek 23.i rood.
AVappcrom, T,, melkverk., Noordundijk 24.' AA'aL'man, A., brugkncclit, 's-Grav.dijk 2a. AVarnaar, C. J., winkelier, AWstraat 178. AVarnaar/van Puit, wed. G..
Scliuilcnm.sli'aat Zlrood,
AVasscnnar vnn St. Pftncras, J, N. A. baron van, kapitein der arlillci-io, Voorslr. 302,
AVcekuout, G., tuiflnwn, M. van Holystï. G. AVce((hout/Jansen, wed. G., Gcldel.pad 47. AVcckhout, G. L., bloi-mist, Krommcndijk 5. AVeckliout, II. L., bloemist, Noordcndijk_ 34. AVeekliout, J., luinman, Guldcl.pad 47, Weckhout/Kokkcel, wed. J., lïagijuhof 08'°. . Wcekliout, J. J., tuinman, M.' van Holystr. G. AVccklioiit, P. A., smid, Gcldeloozcpad 9. AVeckhotit W., winkelier, Voorstraat 313. \Vce!and/do Vijn, wed. J., Torenstraat 3D, AVeeland, S,, arbeider, Ilccrli.stüsatr. tiSi'Ood. Wce'c, J. J. van der, slagcrskn , Kromh. 158. Weden, S., sigarenm., Tolbrugatraat VVz. 17. 43
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek der Gemeente Dordrecht, pagina 170
Titel:
Adresboek der Gemeente Dordrecht
Pagina:
170
Jaar:
1899
330 331
Weerd, A de, brood!)., Grootek buurt 64. Weer t/M fikkei enberg, huisvr. F. van, Zakkcndragcrsstraat 8.
Wecrls, M. J. G. becltih., Matena'spad 840. "Wees, J. van der, huiskn, Bagijnhof 23. Weg, A. van de, scheepsslooper, Kromh. 136, Weg/van Gelder, wed. A. van de, Hellingen IZZrood,
Wog/KIootwijk, wed. A. van de, Nicolaasstraat 13.
Weg/Schotel, wed. A. van de, Kromhout 45. Weg Hzn„ A. van de, steenkolenhandel, . Kuipershaven 20.
Weg, A. van de, Voorstraat 143. Weg,
Drieasc A. van de, kleerm, Nicuwstr. 14.
Weg, Drieasc A. von de, boutzaagmolcnaar, Noordendijk 19.
Weg, A. P. van de, telephoniate, Kromli. 45. Weg, A. R. van de, Groote Spuistraat 30. Weg, A. R. van de, kan'toorbed., Singel 98. Weg/van Schravendijk, wed. A. R. van de, Singel 98.
Weg•
Weg, C. van de, arbeider, Kolfatraat 57. Weg, C. van-de, koopman, Singel 21. Weg, C. W. van de, Joban de Wiltstraat 4. , P. van de, Hellingen 49*.
Weg, G. van de, Krumhout 13C. Weg, H. A. vnn de, winkelier, Nieuwalr. H. Weg/Gips, hvr. H. A. van de, Lijnbaan la. Weg, H. C. van de, rijkswaterwaar nemer. Voorstraat 143.
Weg•
Weg, H. G. van de, koopman, Aug.kamp 13. Weg, J. vau 3e, arbeider, Singel fösrood. , J. van de, winkelier,.Voorstraat 143. Weg, J. A. van de, Kromhout 45.
Weg, 3. A. van de, koopman, Singel 25, Weg, J. G. van de, Singel 98. Weg, J. S. van de, meubelmaker, Kromli. 43.
J, STERK VAN BE WEG AZB„ KROMHOUT 43.
Meubelmaker en Stoffeerder.
Weg, J. S van de, Kromhout 13G. Weg, L. A. van de, ylceschhouwcr, Voorstraat 143.
Weg, M. van de, arbeider, Kaspcrsp. Zlarood.
Weg, M. \f. van de, Kromhout 136. Weg, P. H. van de, procuratiehouder, Lijnbaan la.
Toulonschclaan 20e<?.
Weg/Ridderhof, wed. W. van de, Singel 33 Weg, W. & M. van de, houthandelaar, Noordendijk 32.
Weg, W. S, van de/meitbelmaker, Kromh, 45. Wegman, G., Twintighuïzen 6. "Wegman, J., achocnmaker, Generaal van der Hcijüenatraat 6.
Wegman, K., winkelier, Twintigh. lürood. Weide, P. van der, houtarbcider, Weeskinderen dijk 20.
Weil/van Beesten, A. M., verloskundige, . Bleek ersdijk'.
TiVeil, J, onderwijzer, Bleekersdijk. "Weitner, P. J. W., agent van politie, Voorstraat 307.
Wel, C. van, Gravcnstraat l G. Wel, H, van, spekslager,. Bagijnhof 12.-. Wel, H. van, kleermaker, Vooralraat 133. Wel/van Eijsden, wed. H. J. B. van, Wijnstraat 78,
Wel Ji*. J. van, leltcneUer, Loverstraat %t'ood.
Wel Sr., J. van, arbeider, Loverstr. Srood.' Wel, J, van, timmerman, Spuiwcg 'èirood. Wel, 3. van, boutplukker, Vleeschb.str. Slroorf. Wel, J. II. vnn, titnm, Touljaan 20^. Wel, J. M. J., van, Elfhimcn 11. Wel, K. van, modislc, Wijnstraat 78. Wel, N. van, fabrikant, Spuiwcg Ibrood. Wel, P. van, timmerman, Toni.laan 2''^. Wel, W. H. van, kleermaker, Wijnslraat 78. Wel, C, van der, Jetterzetlcr, Singel 25Gi'Oorf. Wel, S. van der, uïbeidcr, Noordondyk 77^. Wiilbedacht, B., arbeider, Hooge Nieuwstraat Wrood.
Welic, A. van, arbeider Hcerli.suisstr. 28. Welie/van Hofwcgen, wed. D, J. vau, Vooralniat ZlQrood,
Welic/IIockman, wed. G. J. van, Uil 10. Welle, II P, vnn Wïjnguardstrnat 12rood. Wclie, J. G van, bierhandelnnr, Kcizcrshofstraat \rood.
Well, A. A. v.m, Singel \Zrood. Wcll, A. C. van, timmerman, Noordcnd.'47i.
Weg, R, B. van de, ondenvïjzcrca, Kromli. 45, Weg, Th. van de, houtdraaier. Kromme Elleboog ïQrood,
Weg, Th. van de, borstelmaker,
Well/de Visser, wed C. van, Vricscstr. ïtrood. Well, H. van, wijkverpleegster, Singel \Zrood. Well, H. P, van, Singtl IZrood. Wcll, H. P. van, timm., Vriesestraat Wrood. Welsencs, G. R van, Tolbrugslr. Wz. lörood. Welsen s, J. van, Lindcnt-racht 3Ü1. Wrlsenes, J. van, timmerman, Slek Qrood. Welacnes/van der, Parren, wed J. van, Spiiiwcg 43,
Wclscncs, J. J, van, sigarenmaker, Schuit' nmakersstraat ïraotl.
WnlsiimVan Bobcmen, wed. A. van, Augiiatijnenkamp 17.
Wclsum, A. P. van, opperman. Kr EI h-b. 7 ld, Welaum, G. van, zakkendr., Achterom 35c. Welsum/van Bossïj, wed G. van, Achterom 35c. Wdsiim, 5. van, arbeider Kolfstpat 48. Wclsum, J. vnn, agent van pol, Pnpeterspnd l Ie. Welsum, J. Jl. van, naaister. Hceihstr. S7e. Welsum, il. van, smid, Kr. Elleboog G2. Welsum, N. H van, bakkersknecht, Gen,, van der Ileijdenslrant 9
Werff, A. van der, ambtenaar bij de S.S., Voorstraat \GOrood,
Werff, C. van der, Kromhout tftrood. Werff, D van der, hoofd cencr school, Kaspersjiad Gty.
Werff, G. van der, onderwijzeres, Bleekersd. 32. Werff, SI. van der, Kromhout 4örnorf. Werff, T. F. vnn der, .broodb., Tonl.lnan 64e. Werkum, P. van, leeraar in het teekencn, Lijnb.9.' Wcrncr, J., arbeider, Torenstraat blroad. Werner, J., arbeider, Wijnstraat 46. Wernscn, D., tuinknccht, Spuiweg 945." Wervc, G. van der, arbeider, Vest 37. Wesilijk, J., brngivachter, Buiten Kalkhaven 3. Wesendonk/van der Sluis, wed. G., mangelvr., Ricdijk 51.
Wcssel, Ch. P., strijkster, Vriescstraat 73. Wesselink/van der Po], wed. M., werkvrouw, iMaricnbornstraat 68.
Wclsum, R. vau, blikslager, Kr Elleboog 18. Wnlsum, T. van, arbeiiler, Hellingen 12lli. Weisurn/Ponsen, wed. T. van, Kr. Ellebnog 77</. Welaum, W. van, ki;U:li!iaker,Noordt:iidijk45c Welsurn, W. van, Stoofstra;it 14 Wclsum, W. J. van, Li n de n gracht 3030. Wulzenes, J van, Achterom 51 Wcl/enis, G. van, stcunho .wcr, Kaspui'Spad \g WeUeni^/Ponsen, wed. G van, Jlateua'spad 4. Weken is, II. vau, o|)zicluer, Bagij hof 17. WelMuis, J. van, smid.M Schumpi-rasir. \Qraod. AVclïcnis, P. van, tninlcnccht, Singul 1QG£. Wclxcnis, S. van) arbeider, Matena'apad 4. Weminers/lJetlijn.bvr.II.II. Kr Elleb.52)-<W. Wemmei's, J., znkkendragep, Sliiisweg 27. Wemmers, P., olicslagcr, Booirjes 9. Wempc, C. H. Ph,, wiiikiiljufl'rouw, KI. Scliuinpersstraat F>4.
Wcmpc, J M. SuliampmsW. . AVempi', J. M., winkcljulTr'., Mariënb str S4. Wendela/Tcmperman, wed, C., biiisliondsti-r, Noordóiidijk 59i,
Wenncgers, P-^nnkwaarnemnr, Blei-kersdijk 32. Wenaoh, J„ huisschilder, Wyastraat 34. Wenaveeu/Sehouten, wed. C., wcrkvroiiw, IleerliL-ijmanssntBsIraat G2,
Wentink, K., boekdrukker,'Lijnbaan 5a. Werd, P. C. van, arbeider, Singel 85. Werf/Mcr?,, wed. C. van der, pnrapluicmaakstur, Vlccsclihouworastrnat 34.
Wesscliog, M. J., Vooralraai 28. Wcssclman, J. G,, badm,, Buiten Walevest 6. Weasem, K. A. van, brood- en beschuilb., Voors-raat ^GB,
Wesscm, S. H. van, Lindengraeht 3,U", Westdijk, A., tapper, Tolbrug 9. Westdïjk, J., s'oker, Vt-st 193 Westen, P. van, muzikant. Hellingen 6G;/. Westcr, J. D., Hoiittiiinun 18. Westerdijk. G , br.bakkerskn. B de R.Sinitel 11 i.
Weslerluif/IIoltmar•
k van Dijkerhof, wed. J.S, Binnen Walevest 4i.
Westerhof, A, soctctiMthed.. Noordend. 3W. Wcsterhnis/Iïk, wed. J. H., Sinj-cl 2-7ö. Wcslerliiken, 3., bakkeiskn, Siulswcg 19. Westland, C., sigarenm., Kolfsiraat .'>6. Wcstmaas, Ar. dazenwasschrr, Vriesew. Srood.' Wcslreenen, T1. W., godsd.ond. Groem, ü'lrood, Wutcriiif:*, W,, slcdcn.kn.. Wijnstraat 4fi Wetcriiifis/IIuijben, wcii W., Varkenm. l&rood. Wt-tzel, P. AL, zotttslijtur, Torenalraat 14. VfetioInAT, ï. W., hnisn., Vfulw haven 23. Wevers, F., nachtwaker, Weesk.dijk 3c. Wevers. II, smid, Kaspurspad ISA. Wevers, H. W,, smid, Kasperspad I3i.
A. van der Weijden & Zn., LANGE BREESTRAAT 20.
Huis- en Sieraadschilders,
Weijden & Zn., A., buis- en decoraUeschilder Lange Brccetraat 20,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek der Gemeente Dordrecht, pagina 171
Titel:
Adresboek der Gemeente Dordrecht
Pagina:
171
Jaar:
1899
332 333
Wcijdcn/van Luypcn, wed. C. L. van der, Vricsewrg 4111.
"vVeijdcn, G. van der, waschvr., Kaspcrsp, 2. Weijden/Fritse, wed. H, van der, Vest 63.
• Weijden/Schouten, wed. II. van der, Kaspcrspad 23.
Wcijden, J. van der, Kasperspad 2. "Wegden, J. van der, Cru il ver k., Kromh. 98c. "Wcijden, J. G. van der, k.'ipclaan, Singel 274. Weijden, M. van der, Lange Brccstraat 20. "Weïjdcn, M. van der, Lange Breestraat 20. Wcijden, M. P. van der, Lange Breestr. 20, "Wouden, P. van der, Sint Joriswcg 24.
• Weijdcn, T. van der, winkelier, L. Brceslr, IR. Wezcp, L. D. van, Li n den gracht 5. "Wiarda, K., conpcur, Dubbeldamschewi'g 24. Wickcraad, L., Kolfstraat SQrood. ;Wiel, H. A., Burg. de Raadlsingel lij. Wiel, A, van der, schoenmaker, Noordend. 52rf.
" Wiel, A. van der, blokmaker, Scliuitm.str. 14. Wiel, J. van der, lantaarn poetser, Dwarsgang 35j'florf.
'Wielen•
Wiel, L. van der, aannemer, Noordend. 33. , 'H. vjin der, vccrschippcr, Heil. 5.
AViemans, A,, stoker, Noordendijk 15, Wiemans, C., smid, Singel 132e. Wiemans, D., smid, Varkenmarkt 70, AVienukc, J. IV. K., fappcr, Riedijk 13. Wienhoven, F. J,, tabakskerver, ,
"Wicnhovcn, G., kopcrdraaicr, Uil 34.
G. WILDSCHUT, J/? de
Voorstraat 332, DORDRECHT. choffiebmndenj en ^ dheehandel
GOEDKOOPSTE ADRES VAN
GELDERSCHE- EN
KRUIDENIERSWAREN.
.Wicnhoven, G., verlakkcr, Ma'ena'spad S6& Wicnhoven, G,, tïmm.. Noordend, töèroocl, Wienhovcn, H., pakliuisknecht, Vest 171. Wicnhoven/Schooncnbcrg, liuïsvr. J., Heil. 8. Wieringa, K., hoofdcorom. der gem, secretarie, Koningin Wilhelmïnaalraat 4.
Wildeman, H., smid, Grootuk.buurt Groot/. Wildeman, J., kanloorbed.. Gr.kcrksh. brood. Wildeman, J., stoker, Kcrksteigcr 8. Wildeman, J. E., smid, Grootck.buurt' 'èrood. Wildschut, G., winkelier, Voorstraat 332. Wïldt, A. Pli., broodbakkcrskn., Nieuwstr. 43. Witjes, O. de, in koffie en thee, Voorstr. 84.
0, Se "Witjes, in Thee en Koffie, VOORSTRAAT 34.
Noovdeudijk iöèrood.
Wille, J. S., koopman, B'amvpoortsplein 7. Willeman, H. W. J, winkellieil., Voorslr. 3fi2. Willemsen, II., onderwijzer, Woordend, 74/Voorf. Willemsen, J, hroodbakker, Toul.laan 48. Willemsteijn, B, postiljon, Lombardstrnat 5, WillemstciJQ, J., vïschkooperskn., H. Nieuwstr 0. Willemstijn, M., stoker, Stek 23*. Willigen, P. W. van. smid, Wijngaardsti' 27. "Wilmcs, J. G. J , arbeider, Vriesestr. &&rood. Wilms, J. IL, tapper, Tolbrug 1. Wils, A. I. A. J., poten toliefabr., Nieuwehaven 73. Wils, Ang,patent(>IiefabiÉikant,Nicuwchavcn71. Wind, II.-J., stoker, Eiedijk 61. Wing Easton, A. J. A., Singel 98. Wieg Easton, C. J. G., Singel 98. Wingerden, C. van, vcrlakker, Stoofstraat 22. Wingerden, D. van, Singel 291. "Wingerden, D. van, vrittittiltoi., TouUatia 20y. "Wingerden, E, van, Singel 47. Wingerden, J. vnn, smid, Pelscrbrug Wrootl. Wingerden, L. van, blikslaKer,Kr.Ellcb.48nïo^. Wiogerden/de Griek, wed. P. van, Kr. Elleb. 03. Wingerden, P. J. van arbeider, Kasperspad 67. Wingerden, W. van, Kolfatraat 33. Winkel/van der WeijMco, wed. J. van de, Kasperspad 2.
Winkclmnn, A , boekliandelaarsbcdiendu, Suikcrstruat 412roo^.
Winkelman, A, II, modislc, Groenm. Glroorf.
. Winkelman/de Waal, wed. J. C., wiukelierstcr Vriesestraat 31.
"Winkstcr, A., 'kleermaker, Kolfslraat 49. Winksler, G., huissehilder, Boogjes 35. "Winkster/van Dijk, wed. IL," Kolfslraal 49.- 'Winsen, P. vnn, machinist, Steltenstraat 21i> "Win ter/Plan j a, wed. K. J. du. dcpöthoudstcr Wijnstraat 44.
Wintci's., J., veerschipper, Binnen Walevest 30 "Wirtz.'G., stoker, Noordendijk 74<>. Wisbrun, H., winkelier, Vooratraat 180. Wisbrun & Lifftnann, winkeliers, Voorslr. 180. Wisse, J., arbeider, Wijngaardslraat 50. Wisse, J. A., arbeider, 'fonlonschelaao $y, Wisse, W. J-, smid, Wijngaardstr. l&rood. Wissink, G. A., arbeider, Baamstrant 48j. \Vit A. de, koopman, Bagijnhof ZZrood, Wit, A. de, bootwerker,-Hellingen ISè. Wit, A. de, winkelier, Singel 52 Wit, A. C, de, barbier, Vrieseslniat 21. Wit, B. de, grafmakcr, Dubbeld-weg 80o. Wit, C. de,.grafmaker, Dubbeld.weg c. Wit, C. de, schoenmaker, Gravenstraat 2'->. Wit, C de, tuinman, Muya van Holyatr. 16 Wit, C. de, Spuiweg 32.
. Wit/Teeuwen, wed. C. de, Spuiweg 3. "Wit. F. W. de, bootwerker, K. Breestr. $rood. IVit/Nicnkemper, wed. F. W. de, baker, Bngijnhof 2rood.
Wit, J. do, tapper, Gravcnatraat. 29. Wit Jr., J., telgcramb., Gr. Spuistraat 11. .Wit Sr., J.'de. klecrm, Gr. Spuistraat 11. Wit, J. de, zakkcndr., Kr. Elleboog 73. Wit, J. de, Singel 62. Wit, J. de, huishoudster, Toul.laan 3/1. Wit, J, de, behanger, Voorstraat 22, Wit/BoBua, wed. J. de, Maricnb slr, Zrood. Wil/Gips, wed J. de, Binnen Walevest 12rnod. Wit/Versijn, wed, J. F. de, Lindeugr. 30M.
, Wit, J. Il de, timin., Kr. Elleboog tirootl. Wit, P. C. de, aeliocnm., Knlfstraat 40. Wit, S. de, timmerman, Dlcekerdijk 2/. v it, Til. de, tuinman, Singel SOA. Wit, T. L. d-, arbeider, Kr. Elleboog 51. Wit, W. de, touwslager, Augiistijnenk. 21. Wit, W. de, timmerman, Mariënb.stl'. 39.
Witman, J. A., stukadoor Hellingen 4 ^\ ilstein, E., winkelier, Voorslraat 281. Witslein/Nijkerk, wed. H., Kaamatr. SO Wilslijn, 11,, koopvr., Tolbrngslr. Wz. Srootf Wilt, G J. de, timm., Vooratraat \törood, AVitt, M. de, arbeider, Angustijnenkamp 12.
"Witt, M. de, Elfhuizen Ürood. "Witt Havers/Fok, \ved. E. de, Hcerh suisstr.
Witfp, E, agent van poljlie, Wijngaai-dstraat Z&rood.
Witte, W„ onderwijzer, Groenmarkt 60. Witter, A., tabakskerver, Nieuwk.plein 21, Woelders, H. J., pakhuiskn., Hellingen 156. Woensel, 0. van, timmerman. Singel 132;. Wncnsel, C. H. van, lucraar in bet boekhou- den, Dnbbeld weg fi.
AVoensel, J. van, limmorman, Tonl.laan 13, Woensel; J, van, Toulonsclielnan 12. Woerdenbag,'G, wijnkoopeisknecht, ïülb ugstraat'Wz. Zkrood,
Woerdenbag, 0. M., schoen m , Kromhout 63. Woerkom, H. P. M. van, naaister, Matlensteiger 4>rood.
Woerkom, W. N. A. van, smid, Stellenstr. 21 s. Wohler, J. F., arbeider, Groenend. Qfroott. Wolf. J. van der, lianketb, Voorstraat 208. Wolff, A., Hecrh.straat 1\rood. Wol ff/Wijn berg, wed. D., pettenmaakstcr ca wink, Tolbrugstraat L.Z., 14.
Wolff, F. A. de, bockdr, Vest 127. Wolif F. W. de, arbeider," Vest 127. Wolff, G. W. de, aannemer, C. do Wittstl'. 48. Wolff,,II. de, arbeider, Vest 127. Wolff, J. B. de, aannemer, G. de Wittstr. 50. Wolkeiifelt, G., kleermaker, Stccnslraatllroo^. "Wolst, T., arbeider, Tonl.laan 20i Woltcrs, A, machinist, Noordendijk 78. Woltcrs, G. P., banicwerker, Steltenstr. 11. Wolthuis, J„ rijwiclherstetlcr, K. Nieuwatr. 10. Woltman, G, Toul.laan 2i'mw. Woonink, J. Ph., dircclenr van Van Gend ca Loos, Vischstraat \\rood.
Worcnm/Marx, wed, G. van, lïaamstr. 'órood. Wordriigen, A. van, sigarenfabr.. Riedijk 9,- Wordragen/Meijcrs, wul. A. van, naaister, Hellingen 72.
Wordrngen, II. van, reiziger, Riedijk 9. Wordragen, P. van, kantoorbcd., Riedijk 9. Wonlragcn, W. II. van, sigarenm., Groenend. 21. Workum, G J. A. van, winkulbed., Voorslr.368. Woudenberg, M. J , vlcesclih.kn., Papctcrsp.il. Woudsma, J. H., vnrensgcK., Noordend. 8Y. Woudsma, J. W,, brug- en slnisw. Noordend, 87. Woudaina, L. 'A,, Noordend. 87. Wouters, G., huishoudster, Ilouttuinen 2, Wouters, J. L., atuWoor, Bagijueatr. Qrood. Wouters, M., stukadoor, Boogjcs
.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek der Gemeente Dordrecht, pagina 172
Titel:
Adresboek der Gemeente Dordrecht
Pagina:
172
Jaar:
1899
334 335
Wouters, M., stukadoor, Singel Wouters, P. W C. stukad., 'Mariëab.slr. Qrood. \Vouw, H. van, mandenmaker, Lange Breeslraat 38.
Wouw, L. T. van, mandenmaker, Papclcrspad 2e. .
Wouw, W. vnn, mandcnrn., Lange Brcestr. 15. Wulfac, C., tuinman, Wceskindercndïjk 45<i. Wulfse, D., rij wiel hersteller, Vest 101r00& Wulfse, II, tuinman, Weeskind erend ij k 4c. WulfM, M . blikslager, Vest 104. Wulfse/Verhocven, wed, 51., wcrkvrouw, ,
' Geldeloozopad 28<i.
Wulfsp, N., winkelierster, Hooge Nicnwstr. 7. Wnlfse, P-, Knolhaven 3Ga. Wulfst', S., sclicepsslooper, Singül F 2^. Wu)p, A. D. van der, arbeidt'ï, Knlfslr. 5fi. Wulp, II. vaa dur, klccnnnker. Üubb.wog SOe. Wulp, J. van der. Dubliuldamschewcg SÖc. Wulp/KIoppei's, wed. J. vnn der, Bagijnb. GSas. Wuoscb/Luijtcn, wed H , Vest 38i rood. Wnnscli, J., tapper, Vest 33. Wunscli Jr., J., srhocnm.,Zakkcndr.slr. Zraod. Wunsch Sr., J, zakkendr., Zakkcndr.slr. Sraod,
' Wunsch, W. F,, arbeider, Frankenstraat 8. Wust, H. Ch, winkelier, Wijnstraat 75. Wijbrands, Overwoei, wed. H., Hecrli.str. 63. Wïjdcnaar, Ai C., Knspcrspad \\rood. Wijcrs, C., wijnkooper, Oudenhovcnstraat 3, Wijers, H. Cli., distillaten!', Singul n7. Wijers, J. P., io rnannfacliin'n, Vlak 1. Wijera, J P. A., koopman, Buiten Walevcst 8, Wijgert, J.-.van de, smid, Wcesk.dijk Srood. Wijgerr, J, van de, stoker, Wecsk dijk §roodt Wijgert, W. van de, stoker, Wcesk.dijk Qrooil. Wijk, A van, Scholsenttiin 2,
. Wijk, C. van, kleermaker, Vest 77. Wijk, E van, Voorstraat Hl. Wijk, G, L. van, kuopm-, Boljcsstraat vrood Wijk, II. H. van. timinerm., Kasp.pad 8 Wijk, J van, blikslager, Doelalruat 10. Wijk, J. A. VHD, bi'oodbakker, Kiomh. Sarood. Wijk, W. van, schipper, Vlucsehb.slr. Wïjk/'l Hoofl, wed W. vnn., VIeescli,atr.2(i)-uorf, Wijk, B. vnn dei', Corn. de Wittslraat 33. Wijk/Lammerla, wed J. C v, d., VHcsii.veg 35e Wijk, M. A. van der, rïjknechl, Vriesew. 33e,
• Wijker, G., sergeant puutonniurs, Grootukvrksbnurt SBrood.
Wijkniel, .T. C.,tramkoi;t8ier, Bngijnliof firood Wjland/Vliuguntliart, wed B. l', van, Biuncn Katkhaven
, H. P. van, commissionair, Noordendijk 43/.
Wijland, P. C. van, hindelsnpent, Binnen Kalkhaven 38.
IVijn, J. W. de Wijn, candidaat-notaris, Groenmnrkt 42. -
Wijnands. J. P., smid, Nicolnasstraat 4. Wijnbcrgen, H., klerk H. spoor, Geld.pad ICa. Wijnbcrgen, R., smid, Geld pad IHa. bVijncn, C. van, arbi'ider, Singel 89i. ffrjnen, C, J. van, blikslager, Toni laan 20//. ffijnen, H. van, Singel 93. Wijngaard, W. van den, rijwielhcrsleller, • Oudenhoven s t mat 24.
W..van den Wijngaard, Rij wiel handel. Reparatie-Inrichting.
Oudenhovenstraat 24, hoek Bevcnuijckspltin, '
kVijngnarden/Smitskam, wed. A. van, Hil 46. Wijngaarden, E, K van, Vricsewcg SQrood". Wijngaarden, J. van, schipper, Lijnbaan bdrood. W ïj ngn arden/ va n Scventer, wed. J., Lange Brecstivmt 24.
Wijngaarden, J. J , timraerm. Nieuwstr. Slrooil. Wijngaarden, L. van, oppasser, Singel 247. Wijngaarden, P. van, opxichter, Bubb weg 27. Wijngaarden, P. van, aannemer, Marcel!us Schampersstraat \Urood, ,
Wijngaarden, P. van, timinerm , Matunii'sp. 18. Wijngaarden, P., van, stukad., Noordend. 77/. Wijngaarden, P. van, onderbaaa. Singel 6. Wijngaarden, W. van, winkelier, lïagijnhuf 22. Wijngaarden, W, vnn, stuurman, Lange Breestraat Z<trood
Wijagaardcn/Stillebroer,wed. W.van.Bag.bof 38. Wijngaarden, W, Cb. van, banketbakker. Groote Spuistraat Zlirood,
Wijngaarden/MinDigh, wed W. F. van, > Grootc Smiistrnat 25 rood.
Wijnganrt. J. C. van den, .stuurman, St"kst ant 6 .'
Wiinliof, G. B,, boekhouder, Vricseweg 49. Wijnliof, .1, boekliouder, Vriescweg 53 - Wijuliof/I3o lee, wud, J,, Vrieai-wcg 53. Wijnbüven, H. W., klccrm., J. du Wittstr. G. Wijnbovcn, J., tclepbonisti', Groenmarkl B. Wijnhovcn, J., loodgie'cr, Kuspurspad \\rood. Wijuliovcu, J. 1I„ kastelein, Gnienmnrkt 5. Wijnhoven, J. II., timm., Tolbr.BtrWz. 12. Wijnhovcn, J. JI., telcnhonistc, Grocmn. 5,
Zaat, H. M-, stoker, Stek 2&d, ZadelhotT, J. H, F. van, onderwijzer, Dubb.weg Zèraod
ZadelhofF Jr„ S. H, van, Kaspersp. Zbrood. Zadellioff Sr., S, H. van, bcdienaar van be- grafenissen, Kaspcrspad 35röf;rf.
Zadelhof!', T. vao, timm., Lindengradit 14. Zadelhofl1, W. vnn, smid, Kaspcrspad 9. Zadoks, A., kanlnorbed, Voorstrnat 258. , Zadoka, E., Sint Jorisweg 43. Zatloka, H, cornmisaionnir in tffücten, Voorstrant 120.
Zadnks, I., bankctljakkcr, Voorstrnat 267. Zadoks L.P/D.j L, commissionair in 'effecten, Voorstraat 310.
Zadoks, J, handclsrtgent, Voorslraat 258. Ziidoks/Kijncr, wed, I. Sint Jorisweg 43. Zadolcs Abr.xa., Pli., procuratiehouder, Voorstrait 258.
Zadoks LPzn., Pli„ commissionair in cHVctcu, Singel 211.
Zadoks, S., commissionair in t-tTectcn, Groenmarlit 46.
Zadoks, 'S., bankelbakkcr, Voorstraat 258. Zadoks, Samiiel, kassier, Voorstraat 310.
Z-idüks & 'An., Simon, commissiouaira in efec- *
ten, Vooratraat 258.
Zagwiju, C. E., modiatc, Groenmarkt f>\rood. Zalin/Monté, wed. J. B., WiJDStraiit 12. .Zalbin, H., kelluiir, Voorstraat 7óroo<ï. Zalm, G, schipper, Dulliuisatraat ld. Zalm, J. vaa der, meubelmaker, Voorstr. 288.
Yleeschhouwers, Nederlanclsch Koffiehuis, Firma ZAHN.
SchefFcrsplein. - Te lep h. 61. - Dordrecht. §oede consumptie,
Uitgebreide Leestafel. ECHT PILSENER. Aanbevelendt
L. van Dongen.
Zanden/Bax, wed. ï. A. van dur, Doelstr. 1. Zanden, H, C. G. van der, sigarenmaker, Doclstraat 1.
Zandmnn, J., stoelcumnttcr, Wijng.sti\ \urood. Zanten, A. van, broodbakkurskn.)'Grocnm, 22. Zanten, A. van arbeider,
Marienbornstraat 2Ürood.
Zanten, P. A. van, conciërge, Jlunt $ Zaotcu, II. van, Voorstraat 260. Znntun, I. van/ Kromhout (J2.
TVijnhovcn, L. H., timm., M. Scbampersslr. 17. Wijnveldt, C. A, apotliekercs, Viscbstr. 2. AVijs, C. de, behanger, Bagijnliof 10. Wijs, C. de, behanger, Bagijnhof l".
Wijs, Ch. C, de, sigarenm,, Torenstraat 10. Wijs, J. E Ch. de, fabrikant, Wijnstraat 20. Wjjs/Koningsbergen, wed. K de, Voorstr. 322. Wijtmau, D., steendrukker, Wijnstraat 33,
IJ.
Uk, A. MIO, opperma'n, Hccrh.suiastr. 26, Uk, A. van, arbeider, Pleerh.auisstr 2Grood.r Uk, P. van, opperman, Tlcerh.suisstr. 26. Ulst, P., sevg. pont., Buiten Walcvest 16. Ussclsleiu/vnn, der Wal, buisvr. R., Voorstnuü 226.
Uzeven/van, Alphen, wed. C. J. van, Voorstraat 147.
Uzerloo, D. van, Visu-hstraat Broorf. Uzerloo/Corpeleijn, wed. D. van, Vrieacw. 19. Uzennan, C., handclareizieer, Corn. de Wittatraat
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum