Zoeken

Uw zoekacties: Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit h...

Adresboeken

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 109
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
109
Jaar:
1934
204 205
D < LU £ b m
x üs U)
oUJ I-
o
00 UI u. Ul­i go
Um) z o uo.UJ
Plaatselijke Jeugdraad.
J. P. de Klundert, Voorzitter, Vrieseplein 5rood. L. van Oevelen, Secretaris, Weissenbruchstr. 22rd.
V) UJ
Personeel­raad van de Dordrechtsche Coöperatieve Verbruiksvereeniging U.A,
L. J. Brantenaar, Voorzitter. J. Verzijl, Secretaris.
Christelijke Bestuurdersbond. ü)
_l UJ H
N. de Visser, Voorzitter, Reeweg 30rood. C. J. Mulder, Secretaris­Penningmeester, Aert de Gelderstraat 13, Telefoon 15.
Z
ü(/). UJ UJ
Aangesloten Organisaties:
I ü ü) UJ X ü
ü UJ
-l UJ
Z
UJ h-
< cc < Q. UJ K
w(ƒ) O/ o
$ o >
Z UJ
oLU
-J Z
Bouwarbeiders. D. C. van Oostende, Th. de Bockstraat 77rood. Fabrieksarbeiders, Transportarbeiders. Adr. Mol, Zeehavenlaan 80. Houtbewerkers, Meubelmakers, Behangers. J. H. de Klerk, Willemstraat 9. Kantoor­, Winkelbedienden, Handelsreizigers. F. van Herwijnen Pzn., Havenstraat Srood. Metaalbewerkers. J. Busink, Frans Lebretstraat 6. Opzichters, Teekenaars. J. Roos, Hoekenessestraat 35. Grafische vakken. J. C. C. Köhlenberg, Eemkerkstraat 20. Bakkers, Slagers, Drankbereiders. D. Sint Nicolaas, Vondelstraat 14. Ambtenaren. H. Post, Alexanderstraat 8. Belastingambtenaren. J. Zwijgers, Zuidendijk 51b. Gemeentewerklieden, Rijkswerklieden. K. Kooijmans, Willemstraat Hrood. Spoorwegpersoneel. A. van Drongelen, Zuidendijk 255. Politie­agenten. K. Faber, Boshamerstraat 11. Postpersonecl. M. de Meer, Krommedijk 20. Werkmecsters. D. Luijten, Martinus Steijnstraat örood. Landarbeiders. C. H. Brand, Eemsteijnstraat l rood. Kleermakers. G. Groesbeek, Oudendijk, Dubbeldam.
Rechtskundig Adviesbureau van den Christelijlcen Bestuurdersbond,
Houdt zitting eiken Maandagavond van 8—9 uur in het gebouw „Patrimonium", Lange Breestraat. Correspondentie­adres: Aert de Gelderstraat 13.
Nederl. Christelijk Werkliedenverbond „Patrimonium".
N. H. Scheurkogel, Voorzitter.
Gebouw Lange Breestraat. •
K. Kooijmans, Secretaris, Willemstraat H. C. van Dam, Penningmeester.
Dordr, Chr, Werkliedenver, „Eendracht". Secretariaat: N. A. Loopik, Eemsteijnstraat 17rood.
Nederlandsche R.K. Volksbond. Afdeeling. Dordrecht. (R.K. Vakcentrale).
H. J. van Dooremalen, Voorzitter, Oudelandstr. 39. A. Stumpel, Secretaris, Mart. Steijnstraat 30. C. F. van Os, Penningmeester, Suikerstraat 25. ­
Aangesloten Organisaties.
Nederlandsche R.K. Kappers (sters)­Bediendenbond. Chr. Kerschkamp, Voorz., Dubbeldamscheweg J. de Berg, Secr.­Penningm­, Voorstraat 39.
Nederlandsche R.K. Vereeniging van Post­, Tele­ foon­ en Telegraafpersoneel „St. Petrus". J. Maas, Voorzitter, Bloemstraat 25. J. Smulders, Secretaris, Dubbeldamscheweg 158. C. J. Behrtel, Pennïngm., Potgieterstraat 12.
Nederl. R.K. Bouwvakarbeidersbond „St. Joseph". P. Megens Jr„ Voorzitter, M. Schampersstr. 37. M. Bosman, Secretaris, Jac. Catsstraat 45. N. Koeken, Penningmeester, Alexanderstraat 34.
Nederlandsche R.K. Bond van Houtbewerkers en aanverwante vakken „St. Antonius van Padua". Voorzitter vacature. W. E, v. d. Berg, Secretaris­Penningmeester, Vincent van Goghstraat 25.
Nederlandsche R.K. Grafische Bond.
A. N. Berkhout, Voorzitter, Giessenmondestr. 20. H. J. van Luenen, Secr., E. D. Dekkerstraat 3. M. Klous.' Penningmeester, Almsvoetstraat 18.
Nederl R.K. Metaalbewerkersbond „St. Eloy". C. Dielissen, Voorzitter, Museumstraat Srood. B. H. Slijkhuis, Secr., Dubbehnondestraat 26. J. Schaf Fels, Penningmeester, Giessenmondestr. 18.
Nederlandsche R.K. Vereeniging van Spoor­ en Tramwegpersoneel „St. Raphaël". D. Dokman, Voorzitter, Reeweg (Oost) 209. J. H. Engelbregt, Secretaris, Krommedijk 112. R. van Leeuwen, Penningm., Krommedijk 100.
Nederlandsche R.K. Transportarbeidersbond „St. Bonifatius". J. Tukker, Voorz.­Secr„ Merwedestraat 17. J. van der Geer, Penningm., Hellingen 84.
Bel 3000,4000 of 5000 op voor uwc adverleiUiën
Diverse Commissiën, Corporatiën, Vereenigingen, enz. Vereeniging Oranjedag.
Adr. Bos Pzn., Voorzitter, Nieuwe Haven 17. A. H. D. Wepster, Secretaris, Reeweg (O.) 148. Telefoon 5586.
D. Hoogenboezem, Penningmeester. Singel 19. Christelijke Oranjevereeniging.
Ds. W. Meijnen, Voorzitter. Fr. van Herwijnen, Secretaris, Prinsenstraat 7. G. van Dijk, Penningmeester.
Mobilisatie voor den Vrede, Dordrecht en Omstreken.
(Gratis maandelijksche verspreiding huis aan huis van vredesgeschriften).
E. E. Meursing, arts, Penningmeester, Joh. de Witt­ straat 39, Giro 180070.
P. F. Felkers, Secretaris, Nieuwe weg 34.
Nederlandsche Vegetariërsbond. Afdeeling Dordrecht.
P. F. Felkers, Secretaris, Nieuwe weg 34.
Vereen, voor facultatieve Lijkverbranding Afdeeling Dordrecht.
Dr. G. J. van Meurs, Voorzitter, Burgemeester de Raadtsingel 23f.
Arbeidersvereen, voor Lijkverbranding* Secretariaat: J. van den Oever, Dubbeldamscheweg 130rood, Dordrecht.
J. Vos, Secretaris, Bleekersdijk 45.
Nederlandsche Reisvereeniging. Afdeeling Dordrecht.
J. J. Zehnpfenning, Voorzitter, Borneostraat 17. A. Visser, Secretaris, Bleekersdijk 25rood.
Sub­Comité van de Ver. „Reisbelasting".
Inlichtingen verschaft Mevr. W. Verbeek van der Sande­Fangman, Oranjepark 5.
Nederl, Vereeniging van Huisvrouwen. Afdeeling Dordrecht.
Mevr. Kappelhoff­van Dijk, Presidente, Singel 75. Telefoon 5352.
Mevr. J. Meijer­Schotel, Secretaresse, Bleijenhoek 1. Telefoon 3371.
Mevr. N. Sturms­Bruin, Penningmeesteresse, Singel 330. Telefoon 4482.
Dordrechtsche Vrouwenclub. Clubgebouw Grootekerksplem 1.
Mevr. Dr. H. B. van Bilderbeek­van Meurs, Pres. Mej. N. J. Hamelberg, Secr., Corn. v. Beverenstr. 7. Mej. H. de Vos, Penningm., Kuipershaven 36a.
Nederlandsche Christenvrouwenbond. Afdeeling Dordrecht.
Presidente: Mevr. J. Gravendijk­Veltenaar. Secretaresse: Mevr. M. J. Otto­van Bruggen. Rozenhof 31.
Penningmeesteresse: Mevrouw de Boer­Land, BlSCHOFF's HEERENKLEEDING IS BETER
Nederlandsche R.K. Fabrieksarbeidersbond „St. Willibrordus". C. P. Jooren, Voorzitter, Prins Mauritsstr. 50, Zwijndrecht.
J. de Jong, Secretaris, Oudelandstraat lörood. G. Kulsdom, Penningm., Muijs van Holystraat 30.
Nederlandsche R.K. Bond van Handels­, Kantoor­ en Winkelbedienden „St. Franciscus v. Assisie".
Voorzitter vacature. C. Mineur, Secretaris, Celebesstraat 92. W. A. v. Dooremalen, Penningm., Gravenstr. 9.
Nederlandsche R.K, Naaisters' ea Kleermakersbond „St. Gerardus Majella".
A. Zebregs, Voorzitter, Anjelierstraat 3. J. C. v. d. Mijl, Secretaris, Jac. Catsstraat 53. J. Troch, Penningmeester, Steegoversloot 36.
Rechtskundig Adviesbureau van den R.K. Volksbond.
Zittingsuren alle werkdagen van 7 tot 8 uur behalve Donderdags. Gratis advies voor leden van den R.K. Volksbond. Niet­leden tegen geringe ver­ goeding. Correspondentie­adres: Suikerstraat 25.
Bestuurders­Bond „Dordrecht" van de Nederlandsche Vakcentrale.
J. H. Schoorel, Voorzitter, Dubbeldamscheweg 184. ƒ. v. d. Hoek, Secretaris, de Ia Reijstraat 2. A. J. van Son, Penningm., Reeweg (Oost) 140.
Dordrechtsche Werkliedenvereeniging „Vooruitgang door Beschaving",
D. A. Nedermeijer, Voorzitter, da Costastr. 28rd. C. van Wingerden, Secretaris, Kromhout 25. J. Kramer, Penningmeester, Spuiweg 65rood.
N C P
HM O
wa u
H W O H d O
of s r­ sa 02
H K
EM *=J
§ po
H o
1
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum