Zoeken

Uw zoekacties: Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit h...

Adresboeken

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 107
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
107
Jaar:
1934
200 201
D < LU K D m
O.­ "J ^
=cnSi­ « < Zoo22­1
.
v v u. *• LJJ o
H­ a z
HKüJ ÜÜZ UJ^S
­"SN Ug^
W Q 3 b z
UJ ai UJ Z^P
>È * UJ^I­ 0)oo
-J UJ
zo,„ •
o Z
• Vereenigingen op Staatkundig gebied.
Anti-Revolutionnaire Kiesvereeniging „Nederland en Oranje",
C. M. Dicke H.Azn., Voorzitter. J. T. A. Bos, Secretaris, Levensverzekeringstr. 16. N. H. Scheurkogel, Penningmeester.
Antirev. Prop.club „Groen v. Prinsterer", J. J. Bouman, Voorzitter. C. Schout, Secr., Cronjéstraat 3. J. H. L.'Jansen, Penningmeester.
Ü :S Leider: C. Schout, Cronjéstraat 3.
Anti-revolutionnaire Jongerengroep „De Jonge Garde".
Christelijk Historische Unie. Afdeeling Dordrecht.
J. A. van Tilburg, Voorzitter, Oranjelaan 15. A. C. Putters, Secretaris, Mij. Dordrechtstraat 1. J. van Maanen, Penningm., K. Scheidingsweg 40.
Chr.-Hist. Kiesver. Willem van Oranje. J. A. van Tilburg, Voorzitter, Oranjelaan 15. A. C. Putters, Secretaris, Mij. Dordrechtstraat 1.
R.K. Staatspartij. Afdeeling Dordrecht.
L. H. M. Pijleman, Voorzitter, Tollensstraat 11 rood. Th. H. Drieman, Secretaris, Voorstraat 233. M. J. Behrtel, Penningmeester, Bilderdijkstraat 63.
Liberale Staatspartij „De Vrijheidsbond". Afdeeling Dordrecht. ­
Mr. J. W. Gratama, Wijnstraat 51, Voorzitter. I. van Huiden, Voorstraat 180, Vice­Voorzitter. J. G. Kobus, Wolwevershaven 14, Secretaris. J. L. van Walbeek, Engelcnburgerkade 19, Penn.
Bond van Jonge Liberalen. Afdeeling Dordrecht.
D. J. Harten, Noordendijk 36, Voorzitter. H. A. H. Rudolph, Toulonschelaan 68r„ Secretaris. Mej. O. L. Koops, Borneostraat 3, Penningm.esse.
Kiesvereeniging Vrijz, Democr. Bond.
J. M. Barendregt­Bijl, secr.esse, de la Reijstraat 6. P. H. Kes, Penningmeester, Weeshuisplein 26rood.
Vereeniging Gemeente Belang.
R. H. Laverman, Voorzitter. F. Rackwitsz, Secretaris, Reeweg 34. G. Schouten, Penningmeester.
Sociaal Democratische Arbeiders Partij. S.D.A.P.
Afdeeling Dordrecht.
J. H. F. van Zadelhoff, Voorzitter, Frederikstr. 30. G. de Boer, Secretaris, Bosb. Toussaintstraat 27. J. Zoek, Penningmeester, Willem Marisstraat 18.
Sociaal Democratische Raadsfractie.
R. Laan, Voorzitter, Wijnstraat 63. J. Sanders, Secretaris, Oranjepark 43.
Sociaal Democratische Vrouwenclub. Mej. F. Verstraten, Secr.­Penningm., Celebesstraat.
Bureau van Actie en Propaganda tegen Fascisme en Communisme.
Kantoor; Voorstraat 396, Telef. 5051, Giro 81245.
Vereeniging voor Volkenbond en Vrede. Afdeeling Dordrecht.
P. L. de Gaay Fortman, Voorzitter. Mr. A. de Jong, Burgemeester van Westmaas en Mijnsheerenlan'd, Secretaris.
Bel 3000, 4000 of 5000 op voor uwc iuivcrlcnliëu , Dordr. Tooneelver. „Hooger zij ons 'doel".
P. van Heek, Voorzitter, Nicolaasstraat 36. A. v. d. Kuijp, Secretaris, Nic. Beetsstraat 9rood. J. Gerritsen, Penningm., Mare. Schampersstraat 34.
Reciteerclub „Hildebrand".
Jac. Valk, Voorzitter, A 618, Dubbeldam. D. T. de Jong, Secretaris, Dubbeldamscheweg 106. Mej. F. Wetselaar, Penningm., Brouwersdijk 101.
^ R.K. Tooneelvereeniging „St. Sura".
W. H. J. Keve, Voorzitter, Eemkerkstraat 55. L. M. Smits, Secretaris,, Bankastraat 24. J. v. d. Hurk, Penningmeester, Giessenmondestr. 56.
Vereeniging v. Arbeiders Radio Amateurs V.A.R.A.
Afdeeling Dordrecht.
A. de Haan, Voorzitter, Vrieseweg 41. W. v. d. Hilst, Secretaris, Goeverneurstraat 38, Telefoon 3004.

A. M. de Vogel, Penningmeester, Brouwersdijk 21*1, Postrekening 190018.
R.K. Radio-Vereeniging „St, Paulus". Afdeeling K.R.O.
Jac. Schönberger, Stooplaan 29, Voorzitter. J. K. M. Dusseldorp, St. Jorisweg 2rd., Secretaris. J. Behrtel, Bilderdijkstraat 63, Penningmeester.
Patroons- Vereenigingen, Patroonsvereeniging „Dordrecht". Goedgek. bi] Kon. Besl. van 3 Maart 1930, No. 39.
A. Boogertman, Voorzitter, Dubbeld.weg 22. J. Nodelijk, Secretaris, Toulonschelaan 34. J. van Heeren, Penningmeester, Mauritsstraat 1.
Nederlandsche Aannemersbond. Afdeeling Dordrech*.
J. van Wel, Voorzitter, Binnen Kalkhaven 19. J. Nodelijk, Secretaris, Toulonschelaan 34. P. A. van Wijnen Sr., Penningm., Dubbeld.weg 37.
Banketbakkers-Patroonsvereeniging.
Chr. Schepers, Zwijndrecht, Voorzitter. N. v. d. Wolf, Steegoversioot 75, Secretaris. J. A. Spuiman, Penningmeester.
Broodbakkers-Patroonsverccniging „Onderling Belang".
J. P. Schepers, Noorderbrug l, Voorzitter. M. H. Berkhout, Paul Krugèrstraat 46, Secretaris. j. Landsmeer, Dubbeld.weg, Penningmeester.
Ned. R.K. Bond van Brood-, Koek- en Banketbakkers en aanverw. bedrijven. Afdeeling Dordrecht.
J. Moonen, Javastraat 20rood, Voorz.­Secretaris. C. v. d. Berg, Krommedijk 110, Penningmeester.
Federatie der Werkgevers-Organisatiën in het Boekdrukkersbedrijf. Afdeeling Dordrecht.
D. F.­Reidel, Voorzitter, Spuïweg 45. L. Gerritse, Secretaris, Stooplaan 46. N. H. Dekkers, Penningmeester.
Dordtsche Boekhandelaren- Vereenigirig.
G. van Herwijnen, Voorzitter. L. F. Morks, Secretaris. W. J. de Voogd, Penningmeester.
Nederlandsche Boekverkoopersbond. Afdeeling Dordrecht.
1 L,, F. Morks, Secretaris. W. J. de Voogd, Penningmeester.
G. van Herwijnen, Voorzitter. Nederlandscne Vereeniging
van Electro-technische Werkgevers, Afdeeling Dordrecht.
A. Aeckerlin, Voorzitter, Korte Scheidingsweg 29. M. van Dijk, Secretaris, Brouwersdijk 168rood. Na l Augustus 1934 wordt dit Nwe. Boezemkade. J. C. Vcrnes, Penningmeester, Toulonschelaan 38.
Kleermakerspatroonsvereeniging voor Dordrecht en Omstreken.
M. de Liver, Voorzitter, Steegoversioot 50. K. Mastenbroek, Secretaris, Maartensgat 25. P. Schaap, Penningmeester, Singel 93.
Bond van Loodgieters en Fitterspatroons „Door Samenwerking Sterk". Afdeeling Dordrecht.
H. A. v. d. Linden, Voorzitter, Spuistraat 26. W. van Schelt, Secretaris, Varkenmarkt 25. J. W. Schuld, Penningmeester, Bleijenhoek 37.
Vereeniging „Ons Belang". Afdeeling Dordrecht en Omstreken
van den Nederlandschen Bond van Koffiehuis­, Restauranthouders en Slijters.
F. S. Schouten, Voorzitter, Vriesestraat 126. A. Heibeek, Secretaris, Burg. de Raadtsingel 23. Joh. Sebes Sr., Penningm., J.J.A. Goeverneurstr. 26.
Nieuwe Nederlandsche Bond van Koffie- huishouders en Slijters „Nienebokos". Afdeeling Dordrecht.
K. de Bruijn, Voorzitter, Park Merwestein. C. de Rooij, Secretaris, Tolbrug 7. J. Rietveld, Penningmeester, Vriesestraat 64.
Bond van Rijwielherstellers en -Handelaren in Nederland. Afdeeling Dordrecht.
Jac. Lakcrveld, Voorzitter, Bleekersdijk 20. D, Wulfse, Secr.­Penningtn., Lange Breestraat 66.
Bond van Schilderspatroons. Afdeeling Dordrecht.
A. Ek, Voorzitter, Groote Kerksbuurt 60. Adr. Roos, Secretaris, Nieuwstraat 50. P. C. Meijers, Penningmeester, Spuiweg 15.
BISCHOFFs Heereokleeding is GOEDKOOPER Ci £3'
£» K <i •>
> >•
sa i
H «a
Vereeniging van Radio-detailhandelaren. District Dordrecht.
A. Bakker, Voorzitter, Bleekersdijk 17. J. C. Vernes, Secretaris, Toulonschelaan 38. M. van Dijk, Penningmeester, Brouwersdijk 168rd.
Nederlandsche Kappersbond. Afdeeling Dordrecht.
T. van Maren, Voorzitter, Bagijnhof 62. P. J. de Visser, Secretaris, E. D. Dekkerstraat 11. C. ƒ. Versluijs, Penningmeester, Vest 15.
N ChH
r o K w
u
H O d
GO 03
W K
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum