Zoeken

Uw zoekacties: Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit h...

Adresboeken

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 95
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
95
Jaar:
1934
176 177
D < LU tt D m
i ÜB
z X
m oK
Z O
o LU
­J LU
U IL Z
UJ -l Jl LU H (0 UI Ko
Ó
O < tt
LU o: ÜJ§ w° b
Z UJ *o: UJ
LU -l -I
Financieele Instellingen, Nijverheid, Handel en Industrie. Land- en Tuinbouw,
Vereeniging voor den Dordrechtschen Geld' en Effectenhandel.
Bestuur:
H. van Gijn, Voorzitter. Mr. J, H. Nieuwenhuijs, Secretaris, p.a. Amster- damsche Bank.
I. Bos, Penningmeester. Jhr. H. W. Stoop.
Leden:
Amsterdamsche Bank. Bank Associatie. Incasso Bank. De Kat 6 Co.'s Effecten en Administratiekantoor. Nederlandsche Middenstandsbank. Leon de Reuver. R. Stempels Pzn. De Twentsche Bank. Gebr. Wolff Hzn. 6 Co.
Agentschap van de Nederl. Bank N.V. Amsterdam.
Kantoor Wijnstraat 115. Geopend van 9—13 uur. Zaterdags van 9—11 uur.
Mr. A. H. Nebbens Sterling, Agent. Mr. P. Blussé van Oud-Alblas, S. Crena de Jongh A.Czn., Plaatsvervangers en Adviseurs.
De Dordrechtsche Onderlinge Crediet- vereeniging N.V.
Groenmarkt 64. Telefoon 5191.
Directeuren: C. Vriesendorp Jzn. K. F. Creutzberg. Onderdirecteur: Th. C. Vriesendorp.
UJ
yj < UJ UJ Q; —
tnuËg n • O
< o: o.UJ
N.V. Dordrechtsche Hypotheekbank. Groenmarkt 64boven. Telefoon 5332.
Directeuren: S. M. S. Philipse. J. J. van den Broek. Hulpbank Dordrecht
van de Spaarbank van het N.O.G.
'J. H. Kohier, Papendrecht, Veerdam 12. A. van Halewijn, J. J. A. Goeverneurstraat 31rood. C. Lipjes, Singel 103, correspondent.
Hulpbank*
L. G. van Herwaarden, Voorzitter, Spuiweg 48. H. O. de Joncheere, Ondervoorzitter, Singel 141. L. J. de Vos, Secretaris, Oranjelaan 44. W. de Joncheere, Kassier-Boekhouder, Singel 198.
He) 3000, 4000 „f 5000,,p Spaarbank te Dordrecht. Johan de Wittstraat 2. Telefoon 3763.
J. G. van der Gijp Barendregt, Voorzitter. Ir. J. M. C. Lebret, Onder-Voorzitter, S. Crena de longh A.Czn., Penningmeester. P. J. E. de Kanter, Secretaris.
Coöperatieve Boerenleenbank voor Dubbeldam en Dordrecht W.A. Kantoor: Singel 177rood, Dordrecht.
Geopend Maandag, Woensdag en Vrijdag, 's avonds van half zeven tot'acht uur.
Kassier: L. J. Vogelaar, Burgemeester Jaslaan 49, Dubbeldam. Telefoon 3266 (Dordt). Voorzitter: F. W. de Jongh de Leeuw, Smitzïgt, Dubbeldam. Telefoon 3027 (Dordt). Secretaris: W. Visser, Reeweg (Z.), Dubbeldam. Telefoon 5093 (Dordt).
Spaarkas St. Antonius van Padua. Steegoversloot 70.
J. N. Waals, Voorzitter. J. J. Groot, Secretaris-Penningmeester.
Broederschap Notarissen.
B. Kuipers, Groenmarkt 6—8. J. L. A. J. Tittel, Grootekerksplein 4. B. van Buul, Grootekerksbuurt 37. Mr. P. J. Sigmond, Wolwevershaven 7. A. E. Gomm, Kromhout 153. C. L. J. Vergroesen, Groenmarkt 21.
Postkantoor.
A. Grutterink, Directeur. K. O. M. Wiessner, Referendaris P.T.T., 2e klasse. Het postkantoor is geopend: Op werkdagen: verkoop zegels en rijwielmerken, verzending en afhalen van aangeteekende' stuk- ken, aannemen en afgifte van pakketten en af- doening van alle postzaken voor zoover hierna niet anders is aangegeven, van 8—19.30.
Verkoop beursbelasting en overige plakzegels, sta- tistiek-, rentezegels en omzetbelastingzegels van 9—16. Plakzegels van 10 cent van 8—19.30.
Op Zaterdag sluiten de loketten voor den verkoop van zegels enz., spaa'bank en pakketpost om 16 uur. Inwisseling pasmunt: op werkdagen behalve Zater- dags van 9—14 uur. Rijkspostspaarbank van 9—19.30. Postwisscls, quitantiën, postcheque- en girodienst van 8.30—15 uur. Telegrafische postwissels gedurende de geheele openstelling; girostortingen en cheques met spoedbehandeling van 8.30—19.30.
Uitbetaling invaliditeits- en ouderdomsrente en in- gevolge de ongevallenwet van 8.30—14 uur; op Dinsdag tot 15 uur.
Op Zondagen. Verkoop van zegels, afhalen van aangeteekende stukken en aanbieding van ex- presse stukken van 8.30—9.30.
Postagentschappen:
„Krispijnwijk", Krispijnscheweg 67. „Land van Valk", Krommedijk 126.
Rijkstelegraaf' en Telefoonkantoor.
Y. Bakker, Directeur. Het Telegraaf- en Telefoonkantoor is geopend : Voor den telegraaf- en den localen, interlocalen en internationalen telefoondienst op werkdagen 8—21 uur, op zon- en feestdagen 8—9 uur en 13-H uur.
Vanuit de cellen aan den openbaren weg en de aangesloten perceelen van particulieren kunnen doorloopend gesprekken worden aangevraagd en gevoerd.
Openbare spreekgelegenheden:
No, 16 Station N.S. Vestibule. „> 21 Goederenbureau N.S. (Dok). „ 22 Rijwielbewaarplaats N.S. „ 23 Zeehaven.
Telefoonstations:
„ 26 Krispijnscheweg (C. D. van Eek 67). „ 25 Kop v. het Land (K. G. Kooijman, C 146). „ 24 Land van Valk (A. Gravendeel, Kromme- dijk 126).
„ 27 Wieldrecht ('s Gravend, veerhuis). Cellen aan den openbaren weg:
„ 11 Veer Dordrecht-Zwijndrecht, zijde Dordr. „ 13 Dubbeldamscheweg bij de Alg. Begraaf pi. „ 14 Veer. Dordrecht-Papendrecht, zijde Dordr. „ 15 Sumatraplein.
Tel.nr. 5723 Dubbeldam hulppostkantoor en tele- foonstation.
„ 5815 Papendrecht hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

6472 ZwJjndrecht bijkantoor d. posterijen, telegrafie en telefonie.
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Dordrecht en Omstreken, Bureau Singel 287. Telefoon 46.
Mr. G. J. van Oostveen, Secretaris. Afdeeling Groeibedrijf.
H. G. W. van Aardenne, Singel 165, Dordrecht. Ir, H. G. Gentis, Kerkstraat 16, Leerdam. C. J. van Helden, D 110, Alblasserdam, Algemeen Voorzitter.
L. de Lange, Toulonschelaan 13, Dordrecht. Voor- zitter afdeeling Grootbedrijf.
H. A. Looijen, Struisvogclstraat 3, Gorlnchem. A. van Houweling, Peursum. L. P. A. J. Wijers, Singel 155, Dordrecht. J. T. Visser, E 14, Papendrecht. A, A. C. de Vries Robbé, Krommenhoek 2, Go- rinchcm.
Maatschappij voor Handel en Nijverheid Departement Dordrecht.
Ch. Redelé, Voorzitter. H. Leemhuis, Secretaris. F. A. de Court Onderwater, Penningmeester.
Middenstandsfederatie Dordrecht.
I. van Huiden, Voorzitter, Voorstraat 180. J. Heerema, Secretaris, Voorstraat 284. H. H. Ahaus, Penningmeester, Riedijk 1.
Adviesbureau voor den Middenstand.
Gebouw der Kamer van Koophandel Singel 287. Telefoon 45.
I. van Huiden, Voorzitter. H. H. Ahaus, Secretaris-Penningmeester, Riedijk 1. Mr. G. J. van Oostveen.
Dordrechtsche Winkeliersvereeniging.
I. van Huiden, Voorzitter, Voorstraat 180. E. Snijders, Alg. Secr,, Burg. de Raadtsingel'Idrd. W. Verheul, Penningmeester, Voorstraat 18.
Vereeniging tot Instandhouding der D.A.W.E.T.
I. van Huiden, Voorzitter, Voorstraat 180. A. Visser, Secretaris, Bleekersdijk 25rood. G. van Herwijnen, Penningmeester, Kromhout 139.
Algemeene Winkeliersvereeniging. Dordrecht en Omstreken.
A. J. Verheijden, Voorzitter. C. H. Advokaat, Secretaris. B. Monster, Penningmeester. Bureau: Korte Scheidingsweg 34.
Vereeniging van den Christelijken Ha n d eld rij ven den en Industrieelen Middenstand in Nederland.
Afdeeling Dordrecht.
J. Heerema, Voorzitter, Voorstraat 284. N. H. Dekkers, Secretaris, Vriesestraat 39. A. Kool, Penningmeester, Toulonschelaan 96.
mSCHOFF's HEERENMODE IS MODERNER
9° M <i y.
w B
"S § '
l H 03

^y tï^ oO ^ £
N g r
M—i
wan u
OS w H d o
O H H w w Afdeeling Kleinbedrijf.
W. de Groot, Spoorstraat 44, Leerdam. I. van Huiden, Voorstraat ISOrood, Dordrecht. W. Kruithof, Molendijk 60, Oud-Beijerland. Th. Beekhoven, St. Jorisdoelstr. 203, Sommelsdijk. D. van Loon, Merwekade 34, Dordrecht. Voorzitter afdeeling Kleinbedrijf.
A. Nieuwpoort, C 212, Sliedrecht. L. J. M. Stumpel, Voorstraat 162, Dordrecht. T. J. P. van Rijnberk, Voorstraat A 120, Vianen. W. Roest, Krommenhoek l, Gorinchem.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum