Zoeken

Uw zoekacties: Titel onbekend, pagina 11

Adresboeken

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Titel onbekend, pagina 11
Titel:
Titel onbekend
Pagina:
11
Jaar:
1857?
Is onderdeel van:
20 i J
J. ï. Bïero, Kolfstraat. F. vaii Riemadyk, ld. R. de Bres, id* A. H. Pidoux, id. A. do Vries, id. M. Stoel, id. A. Damcn, id. .... Vcsdyk, Boogjes. Sv. van don Berg, Slijkvcld. C. Bcttingor, Hoog. H. Ravcrs, id. B, Zwang, Hooge-Niemvstraat. A. Bonten, id. .... Göbcl, ïd. D. Lngten, id. A, de Rek, Gravcnstraat, J. Ponsen, Varkcnmarkt. J. van der Put, id. J. Roest, Vlecschliouwcrastraat. H. do Vogel, id.
J. van der Pluym, id.
H, van Dyl, Grootc-Kcrksbuurt. G. van Rekum, id. N. van Dooren, id, G. Rietveld, id. N. Kampmau, Grocnmarkt. W. do Vries, ïorcnstraatjo. J. van der Linden, id. "W. van Dyk, Brccdstraat. W. van Hemert, Dwarsgang. J. do Visser, Augnstijnenkamp. P. Govert, Niéuwe-Kerkstraat. J. M. J. van Wel, ïaankadc.
Schoorsteenvegers,
G, W. Jansen, Kromme Elleboog. Schrijnwerkers.
W. Huzcn, AVijustraat. L. van ïcUerrode, Graveustraat,
C. van Attcnhovtm,- Brecdatruat. C. E. Pectaold, id. H. Degens, Kolfulraat. i. SdiillemanSj Voorstraat, "W, Scliillcraans, id. B. van Buul, id, A. van Torcnburg, id. 3, den Hollander, id. C. van Droogc, id. J. A. Stcincr, id.
Sledenaars.
W. van Ballegooycn, Stecg-over- Sloot.
D. Landmeter, Varkcnmarkt, W. P. de Boer, £d. A. de Klerk, id. J, van do Ven, id.
Slijters van sterke dranken, (zie ook Tappers.)
M. M. de Ruiter, Kiiolhavcit. H. van Attcnhovcn, Brccdstraat. J. G. Lcgel, Niouwbrug. H. de Jongli, M&ricubornstraat. J, C. SclimaÜcnbacli, Steeg-over- Sloot.
G. van Peeren, Grootc-Kerkabuurt. J. van Geluk, Spuistraat.
Smeden.
J. van Kuyk, Prinficnstraat. C. Hulst, lange Brccdstraat. G. Hulst, Korto Brcudstraat. P. Hofman, Nicmve-Kcrkstraat. P. Esmcrg, Ricdijlc. H, Stigelbos, Blijdcnhock, Wed. Huyc, NoordpoorL
Steendmkkers,
P. Bügcr, Wijustraat. fHeenlioaioers.
A. Singels, Az., Vest. G. Schotel, HouttuincQ. A. Verhoeven, Kalkliavcn.
Steenkolenliandelaars,
J. B. van Overbcck, Vïiczcstraat. P. H. van Hoffon, AVijnstraat. A. J. Verbeek vau der Sandc, Nieuwe Haven.
J. G. van Maarsevecn, id, H. Brunncr, Noorduudijk. J. Morjó, Kuipersliavcii. J. Kooymans, Boomstraat. J. Recourt, acliter 's landswerf.
Slaelenmaüers. P. Kkton, Molenpoort.
G. Seliuld, Grootc-Kerksbuurt. ... . Ilcglmizon, id. II. Bogcra, Doelenstraat. A. Gclcyna, Nicuwstrnat. H. van Raudwyk, Kuipcrsliaven.
Spekslagers, (zie Var&ensslagers.) Spiegelmakers,
D. Carlcbur, Voorstraat. W. Schillcmans, id. L. Sclullcniaus, id.
J. W. Hputgraaf, Kcvksteigei'. T. Kiiicripm, Kromme Elleboog. G. Riddcrfiof, Bagijnhof. J. Driesscu, Vriuzcatraat.
Stokvïschhandelaars,
Klerk en Voogd, Kuipcrsliavcn, Van Wageningen en Comp., Groo- te-Kcrksbuurt.
StrooJioedenmakers.
J. Hcgliuyzen, ^Vijn3traat. A. Gilaon, Voorstraat. A. J. Verheul, id.
Stukadoors,
S. H. Jurgens, "Wijnstraat. Siiikerraffinadeurs.
L. Dupper, Prinsenstraat, en A. van Altena, lindeiipradit. A. Kiaaclius en Zoon, AVijnstraat.
Suikerlakkers, (zie Banket- bakkers.)
Tabakhandelaars en Sigaren' fabrikanten, (zie ook Kruideniers.)
S. van Brakel, Vooratraat. H. J. Giltay, id. C. van dcu Broek, id, P, J. Mets, id.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum