Zoeken

Uw zoekacties: Titel onbekend, pagina 13

Adresboeken van Dordrecht (en omstreken), 1845-1897

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Titel onbekend, pagina 13
Titel:
Titel onbekend
Pagina:
13
Jaar:
1857?
Is onderdeel van:
25
M. Kramers, Gevulde Gracht. J. Kramers, Stoofstraat. J. Schotel, .Tr., Vlccschhouwcra­ slrant. •
,T. Muller, Slijkvcld. H. Brons, Nieuwe Haven.
Varkensslagers.
II. van der Strnatcn, Prinscnstraat. Steincr — Schcy, Voorstraat. H. Pools, id. 31. Vogels, id. J. van dor Straatcn, Boomstraat. 3. van der Strntiten, Vriczcstraat. J. van Dongen, Tolbrugstraatje. J. L. Durr, Groenmnrkt.
Fenditmeesters.
J. Roest, Stceg­ovcr­Sloot. S. J, Mak van "Wany, Wijnstraat.
Ferlakkefs.
J. P. Hcssels, HoogG­Nieuwetraat, II. Schotel, Bagijnhof. D. Schotel, H. J. Vlicgenthart, Vlccsclinomvcrs­ straat.
Ferwm.
T. Kortlials, "Wijnsü­aat. "W. van Aardenno, id. J. de Hart, id. AVcd. A. van Stry, Varkcnmarkt. W. Hoog, id. W. van der Koog, Vrïczcslrnnl. J. Kwast, Grootc­Kevksbiuirt. J. Ek. id.
J. Gelciyns, Prinscnstraat. P, van Heek, Voorstvaat. \V. Stempels, id. B. Eddcs, IIoogc­Nicuwstraat. 5f. van der AVeydo, Brecdstraat. N. Reus, Nicuwstraat.
'
J. Verschuur, Lombaardstraat. J, Stiegclis, Vischstraat. • C. vnn der Rest, Bagijnhof. A. J. Rcijo, Botjesstraat.' AV. Hoogerwcrf, Vest.
Victuaillejoinkels.
S. de Geus en Zoon, Nieuwe Haven. M. van Olst.'Kuipershavcn. E. Schelle, Blaanwpoort.
PiscH'Oopers, (zio ook 'Fruitwinkels').
3. Kooymaua, Boomstraat. C, Vcrwcy, Knolhavcn. .T. G. Legcl, Voorstraat. C. Candcl, id. A. van Kamen, id. J. H. Bogacrt, Spuistraat. J. van Welic, Vuilpoort. J. van Sluisdam, Breedstrant. II. J. van der Beek, Vischstraat.
FleescïiJiawoers.
P. van der Strantcn, Vriczeatvaat. H. van Zanten, Voorstraat. J. Erkcs, id. C. Kruymel, id. J. van'der Strantcn, Vrïczcstrnnt. II, Brcmckamp, Nicuwstraat M, van Zanten, Ricdijk, C. vnn der Straatcn, Grocnmarkt.
titlea (KW ffijtttigticr- hmtrders.)
Vroedvrouwen.
Wol. Korthals, Anrdnppelmarkl. A, Ijccnbccr, Kolfstrant. Wed. Waltman, Hellingen. , Vrouw Mackcnbnclt, Boogjes.
Wagenmakers.
J. ilc Zwavt, Stoofstraat. O. Zwart, id. Jf. Gcrcatyn, Hoog. J. Boon, Voovstraat. .T. ilc Vfit, Spuiwcg. l', Blommcrs, Brccdatranl. C. ilc Wit, Vriczostiaat.
Wevers,
', ­. II. Volkcvt, Heer lïcijmansuis­ strant,
JPijnkoopcrs.
J. Schotmaiï, IIoogo­Nicuwfitraat. C. A. Vrïcscndorp, Blaauwpoovt, \V. P. Gips en Comp., id. P. O. do Groot, \Vijnstraat. .1. vnn Oldcnborgh, id. fi. E. Wcstcroucn van Mcctcrcn, id. Obrccu en vnn der Veer, id, A. G. de Vos, Voovatrant. II. N, Bnx, Visehstraat.
Winkeliers t (zie den naril der Winkels^
ll'itwerkem.
A. ISyskoot, Voorstrnnt. A. van Torcnbiirg, id. J, dun Ilollnndci', id. A. de Waal, id.
' Vrouw Mcycra , Ilccr Hcijman­ suisstrnot.
Wollennaaisters, (ziu Naaisters.) Uzerwinkol.1,
.T. Hcssclink, Prinsenstranl. J. H. Brand, Vuilpoort. G. II. VetU, VooratMot. G. de Kok, id.
Zaakwaarnemers, (zie ook Commissionairs^
J. C. vim Mnarecvocn, Nieuwe Haven,
J. Rocat, \Vijnstrant, J. Kuipers, Vooratraat. II. van der Ilcydc, id, P. van dor Veer, lUedijk. lï. Cromjongh, Hclliugcn. J. Saly, Kuiperslmvcn. H. Kronoucr, Vnrkcnmarkt.
Zadelmakers.
J. Boon, Voorstrant. 0. J. Jillcba, id. W. ïcls, id.
Zeematugoederen-11'inkels. P, II. Koek, Vooïstrnrit.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum