Zoeken

Uw zoekacties: Polder 'Oud-Beijerland, Moerkerken, Cromstrijen en de Group'
x774 Polder 'Oud-Beijerland, Moerkerken, Cromstrijen en de Group'
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

774 Polder 'Oud-Beijerland, Moerkerken, Cromstrijen en de Group'
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Andere toegangen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Inleiding
1. Het huis van Egmond en de Beijerlanden
2. Oud-Beijerland als ambachtsheerlijkheid
3. De bedijking van Oud-Beijerland
4. De polder en haar voorzitters
5. De waterhuishouding
6. Dijkbeheer
7. Archiefbeheer en inventarisatie
8. Opheffing polder Oud-Beijerland
9. Verkregen inlichtingen
Inventaris
3. Stukken betreffende de bedijking van de polder Oud-Beijerland
3.1. Copie
774 Polder 'Oud-Beijerland, Moerkerken, Cromstrijen en de Group'
Inventaris
3. Stukken betreffende de bedijking van de polder Oud-Beijerland
3.1. Copie
Up huijden XXII in september XVc vijff ende vijftich zoo zijn vergadert up te Westmase mijn heere prince van Gaveren, Grave van Egmondt etc. voer hem ende zijn gronden ter eenre, Jacob van Barry, ambochtsheer van Cromstrijen voer hem selven ende sijnen broeder ende sustern kindern voer een vierendeel, Willem Sijmonszn, heer van Stavenisse voer hem selven ende als gemachticht van Quarles ende Gheeraerts ende Joachim Corneliszn als gemachticht van de weduwe van wijlen Mr. Vincent Corneliszn in zijn leven tresorier-generael van de Keijserlijcke Majesteyt voor haere gronden gelegen in Cromstrijen ende Group ter andere zijden in presentie van heeren Johan van Renesse, Ridder, heere van Elderen, Many etc., Corne,is Janszn. dijckgrave van bewesten Yersicke, Gielis Scheijfs dijckgrave van den Finaert ende Andries Fierlinck, rentmeester van Steenberge de selve innegeerffden van Cromstrijen blijvende bij den inhouden der cedulle bij hen onderteijckent den XXIX augusti lestleden den voerzegden prince gelevert binnen der stede van Brussel den VlIIe septembris daeran volgende veraccordeert ende vereenicht naer visitatie van de gorssen, gedaen metter hulpe van God, te bedijcken den toecomende somer tot eenen corenlande met eenen winterdijck, die men beginnen sal omtrent den Zuijtwesthouck van den dijk van 't Nieuwelant gelegen voor de Westmaze an Claes Wael, tegens thuijs daer inne woent Cornelis Jacobszn., chirurgijn, hebbende eenen steenen schoorsteen, gaende westwaerts nae die Jacht, tot ontrent vijftich roeden nae de Stelle van de Jacht voersegt.
Ende van daer noortwaert over de jachtsloot ontrent veertich roeden, ende vandaer westwaert raeijende up te stelle van 't roijevelt de lengte van hondert vijf en de tnegentich roeden. Ende vandaer noort ende noortoostwaerts tot over de Creecke van de Breevaert, ter lengte van ontrent zeshondert dertig roeden, ende vandaer voerts raijende up ten kercktoorn van Rotterdam tot in de oude raeije, lanck ontrent drie hondert vijftich roeden bij een creecken gelegen benoordwesten thuijs van Jan Dierixckz ende van daer voert oostwaert raeijende up ten kercktoorn van Sinte Anthonispolder tot aen de dijck van Nieuwe Moerkerckenlant, al waer tkielspit geslagen wert, elck blivende bij sinen limiten.
Ende hebben partijen aanweerszijden respective malcanderen verbonden ende verbinden mits desen voer haer ende haeren nacommers, den voorschreven nieuwen dijck met alle zijnen toebehoorten eendrachtelicken te maeeken volkommen en de onderhouden tot gemeijnen coste margen margens gelijck, ende de ommeslagen penningen ende haergeschotten elcx naer zijne groote van zijn margentalen in deser voerzegde dijckagie begrepen up te brengen ende te betaelen up alsulcke daegen ende termijnen als dijckgrave ende heemraden van desen nieuwer dijckagie ordonneren sullen in handen van den waersman naewr behoirlicke inthimatie daer toe staende. En bij gebreke yemant van de voerzegde partijen ofte die binnen desen dijckagie eenige landen bedijcken sullen haer geschotten ten behoorlicken geordineerden dagen nyet up en brochten ende betaelen in handen van den waersman in der tijt sal den dijckgrave ten versoucke van den voorzegden waersman sonder regardt van personen omme te doen den oirbaer van der dijkagie die penningen uytleggen ende weder inne winnen nae den dijckrecht twee schot om gelde ofte vier schot an pande ende omme volcomentlick te disponeren van der volcominge deser nieuwer dijckagie mitten ancleven van dien is geraempt, te vergaderen binnen der stede van Breda op ten Xe Novembris wesende Sinte Maertensavont, ende aldaer van als te sluijten t'guendt van node sal wezen. Deses oirconden hebben de voorzegde partijen elcx haere handteijckens hier onder gescreven ende tot haeren versoucke de voornoemde heere van Elderen, dijckgraven ende Rentmeester voerseijt up ten dach ende jaere voorzegt.
Aan de achterzijde staat:
Copie vant t'leste accoordt gemaickt met heere van Eggemondt om met hem (te) dijcken ten aenstaende zomer anno LVI gedaen up de Westmaes den XXIIII September.
Kenmerken
Datering:
1555 - 1974
Auteur:
G. Timmerman (1994)
Titel inventaris:
Polder 'Oud-Beijerland, Moerkerken, Cromstrijen en de Group'
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum