Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
6.713 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 6
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 6
 
 
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 7
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 7
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
7
Jaar:
1973
Zwiindrecht
Historische schets De vriend en vijand der Hollanders is het water. Zich regen die vijand beveiligend door het maken van stevige dijken en zelf wonend in het lage land, wordt anderzijds door de Hollanders 'het water benut voor het ver- vo: f en dus ter bevordering van de alge- mene bedrijvigheid. Slechts luttele jaren geleden (1953) heeft het water weer een ernstige aanval op onze vermeende veilig- heid gedaan. De Ringdijk als waterkerende dijk rond de Zwijndrechtse Waard heeft in genoemd jaar het water kunnen keren, zij het dan dat
verschillende plaatsen versterkt
moesten worden. De huidige dijk is oud, heel oud, meer dan zes eeuwen. De oorsprong van het dijkslichaam moeten we in de veertiende eeuw zoeken, althans in de vorm zoals hij nu bestaat. De geschiedenis gaat echter verder terug. Dit blijkt ondermeer uit een overeenkomst in 1325 gesloten tussen de Graaf van Hol- land en Willem van Brederode welke ten doe! had om Zwijndrecht dat „langde tijd onghedijkt geweest is" weer te bedijken. Voor 1325 moet er dus al een-dijk bestaan hebben. Uit de annalen is bekend dat in de 11e, 12e en 14e eeuw overstromingen hebben plaatsgehad. De overstromingen van de jaren 1170 en 1322 zijn bekend en 'berucht. Het grillige verloop van de dijk met zijn vele bochten laat het bij gebrek aan juiste gegevens aan de verbeelding over om een beeld te vor- men hoe de kracht van het water de voor- malige bewoners van de Zwijndrechtse Waard verplichtte hier en daar de dijk Ie versterken of te verleggen. Op initiatief van Graaf Willem III van Henegouwen is in 1331 overgegaan tot een
bedijking of eigenlijk een herbedijking van de Zwijndrechtse Waard. Het aanhouden van het woord „herbedijking" is toch wel goed omdat in een officiële oorkonde van 3 februari 1328 al gesproken wordt over „Swindrechtwere", dat is dus de Zwijn- drechtse Waard. Al met al kan hier dus uit worden afgeleid dat eerder een meer omvattende bedijking van de Zwijndrechtse Waard heeft plaats- gehad.
Aangenomen kan worden dat in de llü eeuw reeds een dijk bestond zij het dan in een andere vorm dan de huidige. Graaf Willem III die een goed bestuurder en tevens zakenman geweest is had zich vóór 1331 al verzekerd van hem ontbre- kende eigendommen en rechten in de Waard, terwijl hij in dat jaar „de landen van Zwijndrecht" ter bedijking uitgaf. leder die de kosten van 1/8 of 1/16 van de aanleg van de dijk voor zijn rekening nam werd verleid met een ambachtsheerlijk- heid.
Daarmede komen we op de historische na- men van de bedijkers die momenteel bin- nen Zwijndrecht nog steeds gangbaar zijn en voor de toekomst bewaard zullen blijven. De bedijker Pieter van de Lindt gaf zijn naam aan Groote Lindt, Claes van Meer- dervoort, Heer Oudeland en Daniël en Arnold van Kijfhoek aan onderscheidenlijk de gelijknamige ambachtsheerlijkheden, later de zelfstandige gemeenten Meerder- voort, Heer Oudelands Ambacht en Kijf- hoek. Typisch is dat de naam Zwijndrecht zich door de eeuwen heen gehandhaafd heeft. Deze naam komt reeds voor in een gift- brief van het jaar 1006 en is dus al heel oud.
Nevennamen van Zwijndrecht zijn Schob- belandsambacht vernoemd naar de bedïj-
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 8
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 8
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
8
Jaar:
1973
ker Schobbeland van Zevenbergen terwijl ook wel 't Feer gebruikt Is welke laatste naam verband houdt met de veerverbin- dingen over de rivier. De oorsprong van de naam Zwijndrecht moet gevonden worden in een splitsing namelijk in de woorden Zwijn en Drecht. De onderscheidene betekenissen zija: Zwïjn-Zwene- dat
is kreek of geul en
drecht-dreht-driht dat Is stroom, drift of geul. Hieruit mag worden afgeleid dat de naam der gemeente geheel samenhangt met water en waterlopen. De gemeenten Zwijndrecht en Meerder- voort zijn in 1855 samengevoegd. De gemeenten Groote Lindt, Heer Oude- lands Ambacht en Kijfhoek werden in 1857 tot één gemeente samengevoegd In 1881 is ook deze gemeente bij hel grondgebied van Zwijndrecht gevoegd. Het rayon Walburg, welke naam de laatste tijd veel wordt genoemd, vormt het deel der gemeente oostelijk van de Rotter- damseweg gelegen. Dit rayon Is in 1833 bij Zwijndrecht gekomen. Op het grondgebied van Zwijndrecht wa- ren landbouw, jacht en visserij in aanvang de bronnen van bestaan. Nadat een stevige waterkering was ge- schapen kon de landbouw zich meer ont- wikkelen. Alhoewel aangenomen moet worden dat ook steeds tuinbouw is uitgeoefend, kreeg dit agrarisch bedrijf een stimulans toen Dordrecht door de St. Elizabethsvloed haar achterland en leverancier verloor. De tuinbouw breidde zich toen uit. Een verfijning van die tuinbouw had meer en meer plaats, nadat zich in de-17e eeuw uit de Zuidelijke Nederlanden tuinders hier gevestigd hadden. Familienamen als van Turenhout, van Namen enz. duiden nu nog op deze herkomst. De ontwikkeling van het tuinbedrijf had tot gevolg dat de landbouw meer naar de rand der ge- meente werd teruggedrongen, wat op heden nog is te constateren. De oudste in- dustrie was de zoutindustrie, die door in- dampen en in aanvang met delven het zout verkreeg.
Vele keten hebben hier bestaan. De nomen Oost- en Westkeetshaven herinneren nog aan deze industrie. In de 16e en 17e eeuw werden aan de rivierzijde tras-, koren- en houtmolens ge- bouwd, die ïn de loop der jaren de wel- vaart hielpen bevorderen. De laatste molen „Welgelegen" van 1696, is in 1935 afgebroken. De ontwikkeling van agrarische naar industrialiserende ge- meente heeft zich in grotere mate gemani- festeerd in de tweede helft der 19e eeuw. In die jaren is op initiatief van de ge- meente een begin gemaakt met het langs de Oude Maas formeren van terreinen ten westen van de spoorlijn, wat tot nu toe tot ïn Groote Lindt wordt voortgezet. In vroegere jaren lieten o. a. bierbrouwe- rijen, glas- en chocoladefabrieken van het industrieel klimaat blijken, nu zijn hier ge- vestigd, oliefabrieken, chemische-, beton-, conserven-, rijst- en buizenfabrieken, con- structiebedrijven enz. Handel en industrie hebben zich dank zij de gunstige ligging aan groot vaarwater, de spoorlijn en de rijksweg, doch niet in de laatste plaats het particulier initiatief, goed ontwikkeld.
Uitbreiding Plannen voor een uitgroei der gemeente met een bevolkingsaantal van 55000 zijn vastgesteld en voor een deel reeds goed- gekeurd. Na de bevrijding in 1945 heeft de ge- meente Zwijndrecht een opmerkelijke groei doen zien. Eenvoudig kan dit wor- den gedemonstreed door een overzicht van het aantal woningen in de verschil- lende jaren: 1945 - 3100; 1955 - 3950; 1962-6500; 1969-7100. Het rayon Zwijndrecht-noord nadert zijn volvooiïng. Kort-Ambacht is reeds be- bouwd. Er is daar woongelegenheid voor 10000 mensen geschapen. De rayons Oudelandsambacht en Nederhoven zijn grotendeels bebouwd. Walburg is als woonwijk gepland en als zodanig goed- gekeurd; met de bouw van de eerste wo-
ningen is inmiddels een aanvang gemaakt. In de nieuwe bestemmingsplannen is aan- dacht geschonken aan het scheppen van een nieuw hart voor de gemeente. Het formeren van industrieterreinen aan 3 insteekhavens aan en nabij de Oude Maas
is nagenoeg voltooid. Nabij de Molen- vliet is eveneens een industrieterrein ge- pland. Goede verbindingswegen hebben de meeste aandacht. De Koninginneweg mag als voorbeeld worden genoemd. Een aanmerkelijke, zelfs een onstuimige groei zal niet in de weg staan, dat aan de „leefbaarheid" alle aandacht wordt ge- schonken.
Kastelen en bezienswaardigheden Verdwenen en bestaande historische ge- bouwen. Als de in de loop der eeuwen verdwenen historische gebouwen eens op het huidige grondgebied van Zwijndrecht waren be- waard gebleven dan zouden er zichtbare bewijzen zijn geweest voor een toch be- langwekkende historie van deze Gemeente en het grondgebied dat daarmede is samengevoegd.
KASTEEL DEVELSTEIN Ten tijde van de bedijking stichtte Willem van Duvenvoorde een kasteel op een terp liggende buiten de Develweg (Develdijk) De plaats waar dit kasteel gestaan heeft is nog duidelijk te vinden en ligt omringd door een gracht naast de boerderij Devel- stein. Dit kasteel is in 1572 toen de Spanjaarden bij Dordrecht moesten terugwijken door hen verbrand om te voorkomen dat de wa- tergeuzen zich'daar zouden nestelen. De herbouw had plaats in 1595 door Wil- lem van Beveren wiens opvolgers het ge- bouw verfraaiden en uitbreidden. De laatste eigenares, de f a m. Snellen, is in 1824 tot afbraak overgegaan. Vermeld kan nog worden dat ten tijde dat Cornelis, de zoon van Willem van Beveren slotheer was, zich regelmatig een kring van kunst- Üevenden in het kasteel verzamelden.
Deze kring is niet te vergelijken met de Muiderkring, doch het is typisch dat In het begin van de 17e eeuw zich een op hoog peil staand cultureel leven in dit gebied op deze wijze manifesteerde.
KLOOSTER EEMSTEIJN Doordat in 1421 door de Sint Elisabeths- vloed een klooster in de grote Zuid-Hol- landse Waard is verwoest dat was gelegen aan het riviertje de Eem - het klooster droeg de naam van Eemsteijn - is in 1427 ter vervanging een nieuw klooster ge- bouwd aan de Munnïkensteeg In Kijfhoek De monniken die dit klooster bevolkten be- hoorden tot de orde der Augustijnen en hingen de leer aan van Thomas a Kempis. Veel is door de monniken gedaan voor de bevolking in de Zwijndrechtse Waard. Het klooster is in 1572 als weerwraak voor het in brand steken van het kasteel Develstein door de Spanjaarden, door de Watergeu- zen verbrand. Een blootlegging van de fundamenten heeft in 1895 plaatsgehad. Een tekening daarvan is In het bezit van de gemeente. Een originele afbeelding van dat klooster zou in het Brits museum aanwezig zijn. De plaats waar het gebouw gestaan heeft is nog gemakkelijk te herkennen en vormt een hoog gelegen stuk land naast de boer- derij Eemsteijn aan de Munnikensteeg.
KASTEEL MEERDERVOORT Op het eiland in het tuindorp Meerder- voort omgeven door een steeds nog brede gracht is kort na de bedijking door Glaes van Meerdervoort een kasteel gebouwd. Door verbouwingen in de loop der eeuwen heeft dit gebouw meer de vorm van een ridderlijke hofstede gekregen. In de 17e eeuw is de eigendom van de ambachtsheerlijkheid Meerdervoort over- gegaan op burgemeester Pompe van Dordrecht, Door samenvoeging is toen de naam Pompe van Meerdervoort ontstaan. Het gebouw is in de 19e eeuw onder de grage slopershand, waardoor deze eeuw
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 9
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 9
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
9
Jaar:
1973
min of meer gekenmerkt wordt, gevallen. Ia 1902 heeft de gemeente de ambachts- heerlijkheid waartoe ook buitendijks ge- legen gronden behoorden, gekocht.
HET HUIS NEDERHOVEN In 1579 stichtte Matthijs van Nederhoven, heer van Rijsoord enz. onder Groote Lindt een buitenplaats. Deze buitenplaats was binnendijks gelegen. Het is bekend dat op- volgende eigenaren dit buiten zeer hebben verfraaid. In 1738 is het buiten met bijbehorende lan- derijen verkocht. Eén der nieuwe eigenaren was burgemeester van 't 'Hoff die een be- langrijke rol heeft gespeeld 'bij deze aan- koop, welke er jammer genoeg toe leidde dat tot sloop van de gebouwen is over- gegaan. Heden-ten dage draagt de grond waarop het buiten heeft gestaan en verder de lan- derijen die ertoe behoren nog de naam Nederhoven.
HET BUITEN WALBURG In het rayon Walburg dus liggende ten oosten van de Rotterdamseweg heeft een buiten gestaan waarbij veel landerijen hoorden. Van het gebouw is niet veel meer bekend dan de naam. Deze naam vindt U terug in het rayon en tevens in een buitenpolder daartegenover gelegen welke momenteel als industrieter- rein in gebruik is.
DE HERVORMDE KERK VAN GROOTE LINDT Het is heel jammer dat dit historische ge- bouw in 1912 geheel is afgebrand. Het was een 'bakstenen kruiskerk daterende uit de 15e eeuw met ondiepe dwarsarmen, een driezijdig gesloten choor en een westtoren uit de 13e eeuw. De klok dateerde uit 1529 en hangt nu in hergoten vorm in de toren.
BESTAANDE HISTORISCHE GEBOUWEN Hervormde Kerk van Zwijndrecht is een
éénbeukïge driezijdig gesloten baksteen- bouw waarvan de zuid- en de westmuur gedeeltelijk uit het midden van de 16e eeuw dateert terwijl aan de noordkant zich een uitbouw bevindt uit de 17e eeuw. Het koepeltorentje stamt ook uit de 17e eeuw. In de kerk zijn aanwezig een preekstoel, een koperen doopbekkenhouder, een tien- geboden >bord allen uit de 17e eeuw, Het doophek met opstand Is van 16, een memorietafel van 1634, terwijl de torenklok eveneens uit de 17e eeuw stamt.
Wapens
Wapen van Zwijndrecht - gouden schild beladen met drie beu- gels in zwart.
HERVORMDE KERK VAN HEER OUDELANDS AMBACHT Deze kerk is een baksteenbouw met een schip daterende uit de 15e eeuw - bijge- werkt in 1790 en 1839, met een driezijdige choorsluiting aangebouwd portaal en con- sistoriekamer - laatstelijk verbouwd. Het gewelf
is van hout met schinkels
waarin gesneden rozetten en met versierde muurstenen op consoles stammende uit de 15e eeuw. De preekstoel is van 1690, 'het doopvont stamt uit de 15e eeuw. In de kerk ts een priesterzerk uit 1520 aanwezig terwijl de klok, aan de handen der Duitsers ontrukt, in 1606 gegoten is.
Wapen van Kijfhoek - zilveren schild met kantelen in zwart.
Wapen van Heer Oudelands Ambacht - rood schud met keper in goud.
Wapen van Groote Lindt - groen schild met drie Andreaskruisen in zilver.
HERVORMDE KERK VAN KIJFHOEK Deze kerk bestaat uit een bakstenen schip, in de 17e eeuw verbouwd, terwijl, in de muren nog groot formaat stenen uit de 13e eeuw aanwezig zijn. Het driezijdig gesloten choor is uit de 15e eeuw. De preekstoel stamt uit de 17e eeuw; het staat op de voet van een doopvont uit de 15e eeuw. Vijf zerken „1624 tot 1677" zijn in het ge- bouw aanwezig. De klok is in 1612 ge- goten.
Wapen van Meerdervoort - rood schild waarop een zilveren leeuw, waaronder drie neergaande banen in zilver.
Vlag
Vlag van Zwijndrecht bestaande uit drie banen: goudgeel-zwart- goudgeel, in de middelste baan het wapen der gemeente.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 1
 
 
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 2
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 2
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
2
Jaar:
1973
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 3
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 3
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
3
Jaar:
1973
Inhoudsopgave en Voorwoord
Sleepdienst «Broedertrouw» n.v. v/h FJ. C. den Boer fir Zonen
Zwijndrecht (Holland) Telefoon (01850) 26! 66 (2 lijnen) Ringdijk 432
Voor al uw
transporten te water verhuur dekschuiten en army-pontons
FA. S. DE WAARD & ZN. Lindelaan 52
Tel. 01850-26245
„Lid van de Europese Vereniging van adresboekuitgevers te Brussel, Mitglied des Europaischen AdreBbuchverlegerverbandes Brussel.
Member of the European Association of directory publishers Brussels. Membre de l'Association Europêenne des editeurs d'annuaires Bruxelles."
Uitgeverij: NEDERLANDSE UITGEVERIJ VAN HANDELSINFORMATIES N. U. H. A. Willemsparkweg 46 - Amsterdam
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
Het adresboek voor Zwijn d recht werd op b:isis van officiële gegevens en eigen onder­ zoekingen samengesteld. Het origineel is eigendom van de Nederlandse Uitgeverij van Handelsinformaties N. U. H. A. te Amsterdam. Nadruk, copiëren en/of reproduceren,,,ook van afzonderlijke gedeelten, is verboden evenals het gebruik van adressen­ en advertentie­ materiaal voor reclamedoeleinden en zal strafrechterlijk worden vervolgd.
Ondanks zorgvuldige bewerking kan de yitgeverii zowel voor eventuele redactionele als technische fouten afsmede voor de juistheid en volledigheid der vermeldingen, geen aan­ ' sprakelijkheid dragen.
l (' V Het modernste dansinstituut ter stede
• Club en privélessen • speciale schoolclubs
Bagijnhof 16­18 ­ Tel. 4 63 95 Privé ­ Tel. 3 47 97 ­ Dordrecht
Bloemen en Plantenhandel ­ Tuincentrum
Ook uw adres voor fijn bloemwerk, bruidsboeketten, sierpotten, vazen enz. De zaak met de enorme sortering
DANSSCHOOL
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 4
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 4
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
4
Jaar:
1973
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 5
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 5
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
5
Jaar:
1973
Woord vooraf van de uitgeverij aan de lezers. Het verheugt ons U thans weer een nieuwe editie te kunnen overhandigen van
onze N.U.H.A.-adresboeken, die een getrouw beeld van de Nederlandse Gemeen- ten willen geven. Met steeds grotere snelheid veranderen de tijdsomstandigheden, steeds groter
wordt het aantal inwoners en steeds talrijker worden daardoor de bedrijven, die in de immer stijgende behoefte moeten voorzien: in één woord steeds gecompliceer- der wordt het leven.
Wij pogen dit snelle tempo en deze vele veranderingen in ieder opzicht bij te
houden, al wordt dit tegenwoordig door in onze samenleving aanwezige stromin- gen bemoeilijkt. Desondanks brengen wij met korte tussenpozen telkens weer nieuwe uitgaven
van onze adresboeken. En in deze serie verschijnt thans de nieuwe uitgave voor de Gemeente Zwïjndrecht, Alhoewel het streven naar concentratie en de pogingen een zogenaamde effi-
ciency te bereiken de meeste plaatselijke bijzonderheden doet verdwijnen (b.v. kranten fusioneren of worden opgeheven) zal onze plaatselijke editie, het aan deze Gemeente toebehorende adresboek, blijven bestaan. Uit de ondertitel van het boek blijkt, dat de gegevens gedeeltelijk op basis van
eigen onderzoekingen zijn verworven. Dit betekent voor het samenstellen van inwoneradresboeken in Nederland een nieuwe situajie. Enerzijds heeft het bedrijfsleven adressen van de gezinshoofden nodig, ander-
zijds wordt het verstrekken dezer adressen praktisch onmogelijk gemaakt. Onze Uitgeverij heeft derhalve door individuele informatie bij de inwoners van de Gemeente het adresboek samengesteld. Uiteraard respektcert onze Uitgeverij hier- bij de wensen der .inwoners naar privacy. Inwoners, die geen gelegenheid tot informatie bieden, kunnen niet vermeld
worden. Bijvoorbeeld weduwen, die uitsluitend de naam van hun echtgenoot ge- bruiken, worden dienovereenkomstig vermeld enz. Het adresboek kan derhalve geen aanspraak op volledigheid maken, maar publi- ceert alleen hetgeen waarvoor wij bij zo nauwkeurig mogelijke bewerking informa- tiemateriaal hebben verkregen.
Het zal ons genoegen doen, indien onze lezerskring ons nog suggesties wil doen
toekomen omtrent de inhoud ofcle indeling van dit adresboek. Tenslotte willen wij onze erkentelijkheid betuigen aan allen, die behulpzaam
waren bij het verzamelen van het materiaal en ook nu pi aan degenen, die zullen medewerken bij de verspreiding van het boek.
Mogen onze boeken door de medewerking van de ganse bevolking steeds meer
een universeel en actueel register worden van het werkelijke leven en moge dit bock speciaal dienen tot nut van de Gemeente Zwyndrecht en haar omgeving.
NEDERLANDSE UITGEVERIJ VAN HANDELSINFORMATIES N.U.H.A. AMSTERDAM
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Het NUHA-Adresboek voor Zwijndrecht 1970 volgens officiële gegevens, pagina 102
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Het NUHA-Adresboek voor Zwijndrecht 1970 volgens officiële gegevens, pagina 102
Titel:
Het NUHA-Adresboek voor Zwijndrecht 1970 volgens officiële gegevens
Pagina:
102
Jaar:
1970
 
 
 
 Het NUHA-Adresboek voor Zwijndrecht 1970 volgens officiële gegevens, pagina 103
 
 
 
 
 
 Het NUHA-Adresboek voor Zwijndrecht 1970 volgens officiële gegevens, pagina 98
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Het NUHA-Adresboek voor Zwijndrecht 1970 volgens officiële gegevens, pagina 98
Titel:
Het NUHA-Adresboek voor Zwijndrecht 1970 volgens officiële gegevens
Pagina:
98
Jaar:
1970
Slagveld • Sttenbokttraat 35
252 - AW 256 Wingerden geb vd Wulp AM van
262 Boor geb Terlouw A den
- Vermeulen C Aann bedr tel 28312
264 Stoop S 268 Vermeulen C 270 Rhoon BC van 266 Es A van 272 Noort geb Kleijwegt LA van
274 Los S 276 Hollander A den 278 Noorlander AC 280 Kleijwegt J 282 Haas W de 284 Kamp HH van der 286 Corba O 288 Prins RA 290 Eljmeren AJ van 296 Loa D 296 Es TC van - Wit geb Los C de
300 Joosten HAP 302 T urenhout G van tuinder tel 25214
304 Stoop geb Baan WM 306 Merwe P van de
308 Wuijckhuljae LI van 'ïin Qtmnnlq f! T
£iu OlIHuniü \Jtt
312 Bakker P 314 Waard A de 316 Star lift NV Serv d tel 29266
31B Naaktgeboren geb v Haaien A
3 20 Stoop P 322 Sterk A achidersbedr en verfh tel 25024
324 Valk J 326 Bakker JOR - - en Zn Constr Las- bedr tel 26448
328 Breeman A 330 Merwe A van do 332 Noort van Levensmidd bedr tel 25082
344 Roukens HM 346 Kijkhoek JHJ 348 Kuik P 350 Ames Drechtsteden gar NV tel 26755
19- K 21 Plomp J
27 Hinsbergen K 29 Koolstra C 31 Jansen H J 2 Buitendijk A 4 Kentson T 4 Kentson T 6 Berg geb v Aken GCG van den
8 Twist J van
10 Leeuwen A van 12 Vogelaar C 14 Valke W 16 Kranendonk geb Beerentemfel AM
18 Spronae JA van 20 Kleinjan G 22 Kloot LB 24 Teeuw C 26 Bruin CE de 28 Ammelrooij geb Schilperoord P van
30 Huisman HN 32 Verschoor GE 34 Koppelman GJ 36 Vrolijk JG 33 Vlissingen A van - Nugteren MJ van
40 Fliers FH 42 -HA 44 Breugel AD van 46 Bruin A de - Rij D van
Satumuttuut
2 Los AJ 4 Weijers JC 6 Man KG de 8 Boone L
10 Verateeg L 12 Pasachier GC 14 Buitendijk J 16 Dommele C van 18 Burger geb de Kruijff CW
- Boer geb Roodbol N den
- Teeuw J 2 Klaas a e J 4 Huis stede W van 6 Boulogne C 8 Bekker PJ
10 Ammelrooij A van 12 Heugens C 14 Penning GA 16 Vuur en geb Stokvis ch AJ van
4 B Graaf P de 50 Dalen J van 52 Loon J van Visser geb Bakker MC
56 Fijnaart J van de 58 Verschoor geb vd Berg JM
60 Bree L van 62 Gelderen PA van 64 Broekhuizen G 66 Zijderveld G 68 Wit A de 70 Wijngaarden LMNJ van
72 Tuk D - Blokland geb v Hou weling K
— L
352 Schette! C 3 Marsilje JM 366 Visser CT 370 Huijser AL 378 Mol H Landb tel 28769 380 Visser JL 382 Rozendaal PH 3B4 Plaizier geb Linden M
366 Koning AP de 392 Berg T vanden 394 Dedecker J Autoslope- rij Benelux tel 28531
396 Stolk A 398 Kruithof L 422 Hooijboer C 424 Verdcl JA 426 Franzen H Fruitkwe kertel01BB6-4304
Rulidsalitraat, v.
1 Visscher geb Smits M 3 Smits L 5 Kwakkel D
11 Neutegcm H J 13 Haan JE den Restau- ranthouder tel 2 9006
15 Vellekoop E 17 Kolbc K
74 Ruitenberg K 76 Paauw HB de 78 Lommers C 80 Die A van 82 Helderop T 84 Es I van 86 Vrijenhoek W 88 Pelt geb Kooij M van 90 Hartog LJ den 92 Looman WG 94 Waard A de 96 Wingerden N van 98 Verhoeven geb Stok AW
100 Heeren AP van 102 Velden J van der 104 Stormezand A 106 Snaauw P 108 Pruyaen G 110 Visser A 112 Net AJ van der 114 Mljnater L 116 Assem geb v Wijk A van den
- Boulognc A 118 Gerritse A
120 Romijn B 122 Eijsden P van 124 Mooren NL 126 Maren J van 128 Hofwegen geb vd Burg MH van
20 Dolmans AJ 22 Stigter OJ 24 Holle mans A 26 Hordijk JP 28 Paalvast CP 30 Namen W van 32 Teeuw A 34 Kamerman E 36 Bax DJ 3 B Pons JW 40 Groenendijk AEP 42 Lagemaat W van de 44 Buitendijk A 46 Roodbol A 46 Steijns AC 50 Logt H van de 52 Terlouw SM Doat P 56 Boahamer PL 5B Garde GL van de 60 Viaser T 6 2 Heer BA de 64 Goede GW de 66 Kantcrs B 68 Wetering J van de 70 Boulogne F 72 Kante r s L 74 Rocssel CH van 76 Baggerman JJ 78 Rinck GH 60 Wit J de 84 Winkels A 8 B Boef J den 88 Hartman AJ 90 Welie DJ van 92 Turenhout AT van 94 Theuvenet H P 96 Tichelaar J - Luijendijk H
98 Plaisier C
100 Terlouw CW 102 Turenhout L van 104 Graaff JFG de 106 Keijmel MW 108 Meulen geb v Dom- mele MJ van der
110 Kroos M - O e ver en D van In en verk olie tel 28560
112 Broibachgeb Verbraak AM
114 Gameren G van 116 Graaf J de 118 Poots B 120 Akerlaken HW van 122 Kramer a M 124 Muller FJ 126 Snijder G 130 Stolk J 132 Kreukniet H 134 Stook R 13 6 Sebua J 138 Suchtelc JJ
Schoolitrttt
1 Pruyaen JM 3 Nes J van 5 Sint Annaland L van 7 Mijnster AJ 9 Heuvel P van den
11 Dec HC van 13 Teeuw A
18 Pellikaan JH 20 Anker P van den 22 Sluis J van der 24 Dalen FL van 26 Etten H van 26 Bruijn AJ de 30 Riemsdijk geb Stolk SA van
- Bruijn D de 32 Rocdolph J
Schorploenttraat 1 Meenks GJW
2 Koning JM de 3 Dam LCP van 4 Zwier A 5 Schilder A 6 Honkoop G
Schoutweg
1 Wege JP van de 3 We s ter man L 5 Bakker G 7 Temp e laar LP 9 Zwaana PWP
11 Wortel JMG 13 Bijloo C 15 Bot J 17 Hoog P de 19 Meijer C 21 Bil geb Jonkers DJ 23 Kooijman HH landb tel 29796
25 Verschure KGMT 2 Kouwenhoven geb Soetera JC
4 Meerendonk JB van de 6 Verschoor Th Lederw Fourn tel 286
8 Baan J
10 Graaf D de 12 Nijs HC
Sch u! WnvMrda nitraat
1 Pelt geb Slmon J van 2 Schoor L var» der 3 Lommer s M 4 Boer geb Hordijk W den 5 Osa e waarde G 6 Euser geb de JongCP 7 Timmer geb de Windt J
- Bons B 8 Otter LP den 9 Quartel G
10 Visser D 11 Rozendaal geb v Dalen P
12 Franken AB
Sliflveld 21 Schouten J Scheeps- inter betlmm tel 28097
35 Wal DJ van der 37 Smit J 39 Maaskant geb v Dalen C
41 Loon H van 43 Prins C 47 Kruithof J 49 Overgaauw geb vd Graaf A
51 Loon D van 53 Vermeer C 55 Hollander G den 57 Wijmer geb ürbach RFA
57 Groeneveld geb Stolk A 59Roessel PJvan 61 Nijman J 67 Gameren W van' 71 Kroa KH 73 Ooijen C 75 Stolk geb Schop AM 79KrielaartPM 81 Baan J 83 Hoogvliet geb v Hemert A
- Voordendag G
85 Kroos G 87 Damama P 89 Verbeek TM 91 Stormezand WPA 93 Euser B
101 Barth GE 103 Klapwijk SJ 105 Stormezand A 107 Los B 109 Lommer 3 A 111 Kijkuit A 113 Boer MW den 115 Jong DA de 117 Zee P van der 119 Dijks T 121 Snoo N de Timmerm Aann tel 26406
123 Schuegard K 2 Oord I van - - JJ van - Kwakernaat L - Oord geb Goedege- buure J van
10 Meulen J van der - -WP van der
4 Voetee J 6 Stoep C van der 8 Hilgers JLH
12 Snoo H de 14 Stolk K - -J
16 Paauw BH de 18 Zilverschoon J 20 Hollander P den 22 Rijsdijk JC
- -W Autorijach Record tel 223
24 Wingerden W van 26 Eeuwen A van - Plaisier G
28 Vermeer GAJ --J
30 Verbeek H 32 Nugteren D van 34 Jong geb v Gameren MJH de
36 Peters geb vd Straaten HH
- Borremana A
36 Vwwen MW van 40 Stoep geb Matena C van der
42 Zimmerman geb v Stralendorft E
44 Hemert A van - Harrand GA
46 Wijk S van Wasmach verh en verk tel 2B691
48 Maaskant M 50 Visser P 52 Hamar de la Bretho- niere G
Schaaf A van der SliMrhoffitrut
1 Veen AD van der 3 Snoo G de 5 Schroot B Aann tel 25048
11 Brakeman JG 13 Vermink F 15 ViegenC van 19 Seleski FA 2 Brink J van den 4 Tilro AP Aann tel 28766
7 Botter man L J 9 Dannenberg A J
10 Ver braak APCJ 12 Swieten LL van 14 Beunlngen PJ van 16 Pleters RJ
6 Ftletstap GJ te 3 Tuyt J
Spechtrtra«t
1 Voort APF van der 3 Mooi] G 5 Nederlof CJ 7 Rhee WR van der 9 Rosaum JA van
11 Hart T 't 13 Richard C 15 Hartman A 17 Bootsma J 19KopmelaCMJ 21 Niemeijer R 23 Klaas s en F 25 Eijaden H van 27 Put H van der 29 Rozendaal WH 3 1 Guit RE 33 Westen MW van 35 Gulikers FJM 37 Hutters JK 3 9 Poort NP 41 Stakenburg JB 43 Stuurman JJ 2 Goedhart PJ 4 Bot E 6 Jong CG de 8 Werf MJ van der
10 Blomme NA 12 Middeldorp GH 14 Dijk JM van 16 Ruttcn D 18 Uljterlinde AHB 20 Breukhoven geb Eijkelenboom A
- Kerkert E
22 Zoeteman M 24 Hemmes L J 26 Weber J 28 Wesaels A 30 Bons A 32 Lamers WHJ 34 Bos CL 36 Duijkera JA 38 Steijger JCA 40 Vos JWM 42 Hoogenstrijd PJ 44 Wouters GP
Sptrwintrut
1 Herik C van den 3 Talama NA 5 Veenatra JF 7 Gurp SJ van 9 Slof JA UVrieaSde 13 Franken JLA 15 Enthoven PH 17 Stegeman R 19 Duin W van 21 Hoog RHA de
23 Bronneberg JM 25 Groeneveld PJJ 27 Wervenbos MH 29 Hoven T WC 31 Rossum DJ van 33 Kruljs K 35 Kuil J van der 37 Nieuwegiessen GHP van de
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Het NUHA-Adresboek voor Zwijndrecht 1970 volgens officiële gegevens, pagina 99
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Het NUHA-Adresboek voor Zwijndrecht 1970 volgens officiële gegevens, pagina 99
Titel:
Het NUHA-Adresboek voor Zwijndrecht 1970 volgens officiële gegevens
Pagina:
99
Jaar:
1970
^^^^^^^^^^^^^^^• i^i^i^i^i^i^i "• •^• 36 StMnbokttran-Uitonvlfet
32 Klootwijk AA 34 Ven JC van der 36 Berg JM vanden 38 Mol T 40 Slijper W 42 Blonk M 44 Linden M van der 46 Nuijten PJW 48 Hopma JM 50 Visser J 52'Valk L Burger JH 56 Veen F ten 58 Staat T - Ghtjsela t Staat Exped tel 26098
2c Rijswijk J van 2d Breugel B van 2e Hof I van't 2f Hordijk A 4 Alderliesten A 6 Kleinjan AA 8 Boer CL den
60 Ansems de Vries JC 62 Hutt J van 64 Weyenberg J 66 Opmeer W 68 Rijs P van Aann v Vlechtw gewapend be- ton tel 26368
70 Punt W 72 Dekker K 74 Romijn P 76 Dalen A van
Stlerftrut
1 Grob geb Germain PC
2 Hoogwerf geb de Regt DP
3 Arüon K 4 Trouw G
Sunutratun
1 Rleff geb Schippers DH
- -& Zn FA kapper verz tel 25578
la Meerkerken W 3 Franke A 5 Heesen GL van 7 Overboek H 9 Bollaart geb Louis M
11 Quartel JA 13 Hokkeling J 15 Troost J 19 Glimmerveen CW 21 Zwaan H 23 Kreukniet JM 25 Groen DJ 27 Confurius P 29 Oorbals CJ 31 HeeresT 33 Alderliesten A 35 Bax HJ 37 Alderliesten H 39 Tapper H Glazenw Schoonm bed r tel 29643
41 Dubbeldam J 43 Etten G van 45 Bergh F de
- Wiel geb v EB C J van der
40 Barlen H 51 Haan A 53 Hartog M den 55 Wijngaarden LNJ van 57 Munter JGK de 59 Danielse JP 61 Dwarswaard A 63 Dijk P van 65 Verboom J 67 Jong AC de 2 Plomp R 2 a Lee navaar AGDP 2b Schouwenburg J
47 Maren JD van - Reckweg JD
10 Kook BG 12 Vlaming A de 14 Jong WH de 16 Stolk BN 16 Arend J den 20 Hartog c den 22 Staat A 24 Tempelaar A 26 Bijkerk J 28 Lommer s H 30 Nolen GA 32 Boa JP 34 Gransch E 36 Wiel B van der 36 Waard J de 40 Waal H van der 42 Leendertse J 44 Fuik WJ 46 D rune n A van 48 Dijk PC van 50 Wegman H 52 Adel TJ van den Monster JC 56 Los A 58 Dwarswaard S aann straatm tel 29274
Surinimntrait
62 Vreeken L 64 NiapelUng T 66 Vlies A van der 6 B Dam JJS van 70 Radius H 72 Ruijter EAJ 74 Blommer s B 76 Bijlenga K 78 Ketting AD Vee en vleesgrosaier tel 28433
80 Naaktgeboren J 82 Diepstraten GFJM 84 Reea J van 86 Hout AF van den 88 Plompen MCA 90 Kooman G 92 Zevenbergen P 94 Held er s geb Duvalools MJM
- Good Qear Nederland NV MG Kleefkens tel 26317
96 Vlaardingen CK van 98 Baars C
TUI a Gortentrut
1 Touw J 2 Moolekamp AL 3 Nieuwpoort AP J 4 Sturm PM 5 Brus BJA 7 Bastiaans LH 8 Zweistra A 9 Schuurman Hess L
10 Langeraar CW 11 Loon P van
12 Herik geb Romijn AM van den
13 Hommel MCA auto- verhuur tel 26760
15 Ockenburg ANP van - Berreng Drs W mas-
sage heügymn tel 27226
TollinutrMt 1 Baan WJ
3 Hoeven AG van der 5 Pelt A van 7 Vermeer geb vd Schoor C
9 Tromp J
11 Heukelom MB van 13 Kok J de 15 Droogendijk LJ 17 Gelderen A van 19 Corvera JH 2 Wiel geb de Hek C van der
4 Krielaart geb Baks H
- Loa PC 6 Torenburg geb v't Hoeft A van
8 Veld P in't
10 Kloot J 12 Graaf MH de 14 Jongh C de
Tooropttrut
2 Faro JHW 4 Huljgen J 6 Net JW van der 8 Waard L de Tuinder tel 26900
Tulpitrnt 3 Wegman WM
- Oranjewoud NV -Ing bur cult techn werken tel 29787
13 Marlnaro S 14 Cornelder J 15 Nijs JW de 16 Renting JF 17 Riet H van - Kleljn JA hovenier tel 26821
4 Schellenbach J - Hoek W 5 Nieuwerf JW 6 Kooy JC van der
18 Honken geb Schmidt HAEE
23 Ydo geb Thomson AE 24 Blnk GH
27 Dam AF van 28 Jong G de 35 Hillmann FA 36 Verschuren JJ 37 Son AM van 38 Paech WJH
Tuik
1 Stege n ga J 3 Scheurwater geb Vlieg E
5 Wit WL de 7 Voorberg S 9 Verhoeven GB
11 Willemsen geb Touw JA
13 Boer WP den - -AJ den - -HA den - -JA den
15 Jager WFJ de 2 Gunnlnk F 4 Visser P 6 LOB A B Boomgaard L.T van den
10 Linden geb vd Pas E van der
12 Legerstee geb Zwartbol C
14 Heemskerk J 16 Breugel DJ van 18 Floole WL 20 Meer D de
22 Hartog P den 24 staat W 26 Schipper BHLA 28 Kijkuit J 30 Alderliesten JW 32 Scheer s PC van - Isopol NV Isol bedr tel 26640
34 Pellikaan AJ 36 Vries P de 38 Versteeg B 40 Mooren DT 42 Wardenier V 44 Janssen CBM 46 Veij FN de 48 Kriekingen P van
Twetlingtnitrait
1 Terlouw J 3 Erkelens geb v Aken CEM
- -M 5 Stolk T 7 Wetering J van de 9 Bakker A
11 Alderliesten M 13 Groot M de 15 Linden geb Kool- man NV van der
2 Ruit J van de 4 Hordijk G 6 Schneider geb Schoots PA
10 Verburg geb v Aalst H
8 Groene veld geb Kuijper S
12 Linden A van der 14 Broekzitter MN 16 Rijswijk geb vd Padt J van
Uilenvlltt
3 Roodbol C 5 Pieterman D 7 Sinke M 9 Mourlk CT Export groente en fruit tel 27450
11 Waal T van der 13 Suttorp T 15 Verplancke F 17 Monster AC. 19 Hop APC 21 Bazen LM 23 Hamoen AG A 25 Breet J 27 Willemse BP 29 Florisson AFS 31 La at u m H van 33 Sas geb ten Cate H 't
35 Serree HA 37 Vlaanderen TJ van 3 9 Bakker WM de 2 Michels R 4 Leenheer A 6 Jansen AC 8 Brans PR
10 Drimmclen PH van 12 Ree HM van der 14 Ridder DP de 16 Zijderveld K van 18 Plat H 20 Kal JC 22 Klopper WJ 24 Petri G 26 Nleuwpoort JT van 28 Berger I 30 Kleij JKH 32 Roelofa WG 34 Haan AHM de 38 Tulp LJW 36 Boolj BC
40 Koppius EP 42 Werke C B van der 44 Duurkoop JTG 46 Paans A 4 B Kuljl B 50 Pelt C van
Uranuutrwt
1 Deugd D de 3 Fijnaart B van de 5 Kroos F 7 Gelderen PW van 9 Kok S
11 Penning C 13 Wielinga geb v
Nugteren K
15 Koorneef A 17 Kardinaal W 19 Plomp H 4 Pluimert DM 6 Leening L van 8 Boer HP
10 Havenaar JW - Jong geb Klootwijk H de
12 Vette J de 14 Mild MC van 16 Alberts G 1B Kramers geb Stolk JM
20 Nes geb Lagendijk DW van
22 Broek PM van den 24 Souwens AT - Kessing GA
26 Edelman H 28 Buren geb Hollemans A van
30 Baars geb de Bruin A
32 Legerstee LB 34 Steenoven WGJ van 36 Stokkum M van 38 Baks A 40 Krieken AJH van 42 Klootwijk AP 44 Koek J 46 Nou we n K 48 Bartelings JF 50 Goudswaard T 52 Verloop geb vd Maat A
Leijzer TAB 56 Apon JI 58 Opmeer B 60 Welle L van 62 Kovacs A J 64 Boer F Glazenw schoonm bed r tel 29960
66 Welle W van 68 Leeuwen WC van 70 Weijers JA 72 Hardenbol H J 74 Brusse AH 76 Scheele J 78 Rijsdijk P 80 Leenman F 82 Roodbol C 84 Kamer bc e k C 86 Schaaf TJ van der B6 Kriek SJ <ic 90 KortekaoB B 92 Kroos J 94 Rlpzaad J 96 Har ts te en AR 98 Groen D
100 Joseph geb Warshi A
--HA
102 Bozuwa DP 104 C as and R van 106 Termond FW 10B Meulen PW van der 110 Koorneef P
112 Wiedijk FM 114 PichelGG 116 Boer G den 118 Buitendijk A 120 Ronde E de 122 Petera AG 124 Swagemakers JB 126 Kik W 128 Viaaer P 130 Wijngaarden MD van 132 Breddels W 134 Brakel geb de Zeeuw K van
136 Voetee P 138 Broekhuizen LAM 140 Rest T van der 142 Engelen HA
Vwrplaln
1 Bakker H - Brand Fa C schoen en lederw handel tel 27266
3 Roubos M - Keijne HJ de 5 Monster J 7 Zijderveld's sigaren- huls tel 27057
11 Kortman M - Romijn A
9 Wingerden H van Slagerij tel 26747
13 Beiemer T 17 Vermeulen PR 19 Veer Apoth Hl Meijer tel 26550
5 Rademaker FJ 7 Maaskant J 9 Schouten D
11 Monfrooij AC 13 Steen AL van 15 Hommel P 17 Eist A van der 19 Visser A 2 VogtH 4 Vernea geb de Knecht A
6 Heasels TA 8 Ponsen P
10 Veenman P 12 Scheurwater KH 14 Kooljman C 16EljkPMvanden 18 Hengel geb Pellikaan S van
20 Hoekstra L 22 Buitendijk HT 24 Wal HH van der 26 Berg C van den 28 Joode HA de 30 Los A 32 Boerma PD 34 Wilsterman HEW - -geb Herbig MC
•••••••••• ^•"• B ^L^.^^"^^^^^^^^^™• " Uilenvliet-Vinltpleln 37
36 Mesman R 38 Drijfhout J 40 Hartman MA 42 Twist D van
VemiBerttraat
1 Drenth H 3 Melger WF 5 Poots JH 7 Roodbergen geb Valk S
9 Welsum JB van
11 Drenth J 13 Waard C de .15 Moorman G 17 Suk H 19 Groot JC de 21 Boertje G 23 Niks H 25 Willer geb Magniez AS
27 Veldman M 29 Lult J 31 Kranendonk W - Slottje p
3 6 Zijderveld J 38 Deugd J de 40 Mulders HC 42 Mulder A 44 Langendoen B 46 Koning I de 48 Bax H
21 Maaskant J Br-en banketb tel 26475
33 Reppel J 35 Helmink AJ 37 Bezemer T 29 Maaskant J 35 Tems CJ 37 Los J 39 Beaemer L 41 Wijngaarde FAW 43 Herpen W v Muziek- school muziekh tel 25733
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Het NUHA-Adresboek voor Zwijndrecht 1970 volgens officiële gegevens, pagina 100
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Het NUHA-Adresboek voor Zwijndrecht 1970 volgens officiële gegevens, pagina 100
Titel:
Het NUHA-Adresboek voor Zwijndrecht 1970 volgens officiële gegevens
Pagina:
100
Jaar:
1970
^^^^™™^™^^^i^i"«BM ^m^^^f^^^i^^^^^^^ 38 Vinkpleln • Watt Parallelweg
101 Westhof J 103 Munnikhoven PPH 105 Woerd C J van der 107 Vroon JCC 109 Waard A de 111 Krom geb Maerten C
- Eichhorn GC - -JA
113 Graaf LA de 115 Vermeulen J 117 Loer R 119 Masslng HJ 121 Daamen K 123 Bos P 125 Zevenhek FE 127 Zelfde A van't 18 Flohr PA 20 Lampert J 22 Boeringa WE 24 Hofmeester JA 26 Dljl PW van 28 Bonnier PJW 3 0 Joosten B 32 Roos G 34 Versteeg CJ 36 Meijer JD 38 Lustgraaf J van de 40 Roest CJ 42 Scheurwater SJ 44 Walinga JK 46 Ponsen T 48 Roeien AJ 50 Lobe WL 52 Roukens BJ Vonk C 56 Bruggeling G 58 Maaren H van 60 Verschoor H G2 Moerland EC 64 Herik Avan den 66 Westen FC van 68 Vijver JPG van de 70 Mulder H 72 Laan J van der 74 Driel LDG van 76 Groencwoudt C 78 Cocnraads B 80 Wilt J van der B2 Haan ASM den 84 Oostcrhout AJ van 86 Hofwegen A van 88 Visser APA 90 Derks HTM 92 Alderlicsten J Aann tel 26658
94 Linden EG van der 96 Hartigh P den 98 Huisman CH
100 Bes C 102 Leurs ATT 104 Wijngaarden M van 106 Hot AL vaa't 108 Zwaan AG 110 Kroos A 112 Koek BLJ
114 Kleijn Hessellnk GJ llESwioter P 118 Koning R de 120 Simons MH 122 Onsman JJA 124 Pullen J
Vondel ttraot 1 Onwljn C
81 Hoed geb v Loon M de 83 floer A den 85 Zessen KW van 87 Dijk J van 89 Hoogdalen J van 91 Merwe W van de 93 Noort J van 95 Rutteman H 99 Dortwegt W
- IJaselstein GH sla- gerij tel 28160
3 Bode C de Utrecht NV Levens ver z Mij tel 27810
5 Uijterlinde MF 5 Instituut Oratio v
7 Sint Nicolaas A B Nugteren C van
Spreektechn tel 26438
11 Veeke CH 13 Kreukniet H - Meerkerken AJ
15 Fijnaart B van de 17 Versteeg M 19 Verdonk F 21 Baas C 23 Koek TJP - -JTJ Aardapp gr en fruith tel 26637
25 Groeneveld CF 27 Baan WJ 29 Waard S de 31 Mijdam WH 33 Zonen geb Bakker M 35 Leija JC 35 -& Zn Fa Aanl en on- der h v tuinen tel 28481
37 Jamin P J 39 Waard L de 41 Klok JH 2 Mooren DT 4 Valk M 6 Jansen H 8 Tima J
Vljvefweg
1 Rozendaal P 4 Stoop AB 5 Lindeman HL 7 Meij CA van der 8 Mol J de 9 Klooster geb v Nes N vd Slecpd en Scheepv bedr tel 25224
10 Kaplnga O 11 Dijk A van 12 Euser C
VUarmoezenientraat
7 Molleman P 9 lata MW
11 Dikken G den 13 Kooistra JHFL 15 Visser MJ 17 Verveer J 19 Vielvoije HR 21 Deugd IJ de 23 Boer C den 25 Sterkman L 27 Grieken WG van 29 Pabst N 31 Nugteren T van 33 Bos LPQI 35 Addink J autorijsch Rljnu tel 29072
37 Vervat J 39 Schenkel A 41 Plevier HF 43 Boer LP den 45 Boulogne P 47 Pabst JF 49 WolffDRPWde 51 EngelbertC
Waterhoenttrut
1 Wartnenhoven PJ 3 Harat JP van der 5 Heerdink HM 7 Harten A van 9 Amen WM van
11 Spruit AA 13 Kamp S 15 Bartels PJG 21 Trompert WP 23 Heijmans JAG 29 Horst AM van der 31 Tokaya J 33 Niessen HLC 35 Rutten A J van 37 Valk GWM de 3 B Drunen J van 43 Claus SC 45 Beek CAH van 47 Vetkamp R 2 Schotvanger J 4 Berg JPP van den 6 Kat SG B Heijdc C van der
10 Borst DD 12 Odijk BWM 14 Durr AF 16 Cappetti HAJM 18 Vermeulen JH 20 Steenis WA van 22 Amesz J 24 Houdijk WAJ 26Hoff Jvan't 28 Gouman A 30 Velzen GSM van 32 Jong H J de 34 Hoek J 36 Muskens GJCM
Watecmanitroat
1 Door ne w aar d G J 2 Diender J 3 Reedijk geb Vos M
- Ardenne GJ van 4 Visser M 5 Gelderen A van - -M van 6 Eercns P de 7 Drijvers N 8 Smit W 9 Rlel AG van
10 Latumcten JB - Leusden geb vd Wijck J
11 Gameren C van
12ShUjs JH van der 13 Bezemer J 14 Schneider H 15 Weeda PA 16 Lodder A
-17 Vreugdenhil F 18 Akker mans J J
19 Wijk C van 20 Vcrheijde MA 21 Versteeg D 22 Roso gebRoekaja 23 Koning JM de 24 Dumaay A 25 Aalst A van 26 Namen W van 27 Pelt J van 28 Versendaal H 29 Linden M van der 31 Verhoeven ML SOOssewaardc HK 32Stremler J
Weegicliulitraat
1 Wesscls & vd Jagt Aann bedr tel 16405
2 Wielaard W 4 Heer P de 6 Wingerden A van 8 Ligtvoct J
10 Graaf C van der 12 Zoete B de 14 Noce-Santoro GP 16 Jagt DN van der 18 Godde FV
20 Gulik G van 22 Ruit JT van de 24 Luttik HN 26 Marien PG 28 Brandt P 30 Engelen J van 32 Quartel M
Weerden PoelmBnitrast, v.
1 Kortman M 3 Kor pcra hoek M 5 Hopman geb Main W 7 Lureman J 9 Buijs JH
11 Roos CP 13 Ooms P 15 Beek R van 17 Visser C 19 Voetee P 21 Bruijn L de 23 Schoenmaker M 25 Wolf AM de 27 Wierenga J
West Parallelweg
Was s er i j de Grote Zwaan tel 25979
1 Bakker JG 2 Hoek P van der 3 Riehn DA 4 Bruijn A de 5 Oorschot geb Sloof J van
- -H van Lompen zak- ken met tel 26513
6 Loenen AA van 7 Orgers J 8 Zoute w e 11 e C 9 Gier Fa A de Br^ en Banketb tel 25380
--Hde
10 Schelt WD van 11 Dam E AH ten 12 Bisschop TH 13 Hekezen KJ van 14 Bezemer J 15 Kiel JP 16 Goulooze CJ 17 Kaufman M 18 Koning C de 19 More c CG de 20 Hordijk P 21 Verdoasdonk C 22 Haan J de 23 Baan D 24 Zoon J 25 Moerkerken W 26 Boer Fa Th de Imp ex p gr en fruit tel 25165
28 Boulogne F 29 Nuis G 30 Keljne J de 31 Vrolijk geb Staat L 32 Boer P den 33 Sint Nicolaas G 34 Wit J de 35 Kreukniet F 36 Vos A 37 Baks H 37 Brcddels D 38 Soesberg A 39 Jansen FW 40 Peters WJ 41 Bot J 42 Koppelman C 43 Pelllkaan G 44 Jansen HG 45 Sprangcrs GP 46 Petrus A - Heitman geb StolkN
47 Kijkuit geb Bciemcr M
48 Barendregt LC
49 Wijk Z van 50 Ruit HH van de 51 Dijk L van 52 Wardenier P 53 Lorenzo LelraRJ Thelen GMB 55 Rijs A van 56 -Avan 57 Ozdemir Hl 58 Bonn erna A 59 Oever GJ van den 60 Wingerden B van 61 Mol A- 62 Sprong JAM 63 Lommer s C 64 Peters GB 65 Westerman L 66 Kessela C 67 Baan W 6fl Tuijl geb Klootwijk C 69 Linde P van der 70 Tuijl E 71 Dalen Avan 72 Kramer FW El-techn install bur tel 25203
122 Plomp NV El-techn install bur tel 26084
75 Namen J van Auto- rijsch tel 27696
123 Haas & Zn Aann en Timmerbedr v/h GH de tel 25032
W. Huytpleln 1 Eerate Ned Verz Mij
Invaliditeit NV PC v Loon tel 29653
3 Smaak AJA 5 Birney geb Freusz EAE
5 Z we e vel AW 7 Pol FH van der 9 Vernes W
11 Zomeren Avan 13 Kleijn geb Spie- ringa SA
15 Maandag PJJ 17 Breugel geb v Pelt J van
19 Beelen RL 21 Hoeven T van der 23 Kolstcrs G 25 Abels JK 27 Franssen AJ 29 Oever Avonden 31 Schenkel J 2-4 Vos JW Imp-exp mach en gereedach vert W Stehle tel 27510
14 Vermoens Tarla tel 29125
18 Handelsond vd Herik tel 2852B
20-22 Glcssen Fa L vd
Imp-exp mach mot tranap a anti mat tel 26662
26 Wassalon Roos tel 29995
28 Bik Opmcer Z wijn- dr echt tel 29604
30 Nes JC van 32 Buuren G van 34 Vos JW 36 Mollna Galeano J - Triet JA van -Hoeft HA vd Eerste Ned meen ladderfabr tel 28760
3 a Riet NO 40 Rijn W van
- Markiezen Perma Ja- loezien fabr Zwljn- drecht tel 27110
42 Hartman G 44 Vermoen H 46 Krielen A 48 El-techn Bur Zant; n tel 251
50 Wijnen AJ van 52 Bravenboer AJ Ent H vd Kapsalon D- en H tel 27090
56 Roos D 58 Vader P 80 Giessen P van der
W. Sluiterweg
1 Kruithof JP Arts tel 27304
2 Kok B 3 Gent L van Scheeps- bevracht tel 26162
4 Pelt CA van 5 Bakker G 6 Visaer H - Schouten A automob enonderdhte!2S038
7 Reat HJ van de B Schipper A 9 Los B
10 Dekker M 11 Dam Avan 12 Merwe B van de
W. Snelliuiwog
31 Haas AP de 37 Dries P 43 Heer G de 6 Kramer FW
12 Vree AB de 14 Nomen JA van 16 Graaf CH van der 18 Most P van der 20 Baan A - Schaap geb v Driel SE
B Stlgter CJ - Buitendijk CJ
24 Los JE - Meer J de
26 Kreeft G 28 Wit J de 30 Rleff JH 32 Graaf L van der 34 Los A 36 Steenbergen P 38 Heerengeb Grens H van
40 Loon J van 42 Boutens geb Schipper ME
- Geus G de
44 Hofwegen I van 46 Nugteren PA 48 Baan D — geb de Deugd H
50 Waal D van der 52 Apon AP Meljden J van dei-
56 Schipper T 58 Boer geb StruykHJ 60 Stlgter P 62 Maas A 64 Mannes H 66 Dalen J van 68 B ar e ld s J 70 Ven L van der 72 Petera BA 74 Mouthaan J 76 Adel L vanden
- Leljdsman A
78 Bakels geb Besjes EMA
- -JJ
80 Leeuwesteijn W 82 Graaf M van der
84 Dielissen A - Velde JF te 92 Koun NJ
W P. SpMlmonttrut
1 Feest N van der 3 Alblas G 5 Klerk JE 7 Luttmer EG 9 Breukhoven HA
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Het NUHA-Adresboek voor Zwijndrecht 1970 volgens officiële gegevens, pagina 101
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Het NUHA-Adresboek voor Zwijndrecht 1970 volgens officiële gegevens, pagina 101
Titel:
Het NUHA-Adresboek voor Zwijndrecht 1970 volgens officiële gegevens
Pagina:
101
Jaar:
1970
Zonnehloenutraat • Halitraat v.W v. 41 40 Wil helm matraat - Zonnabloemitraat
12 Vink H 14 Meulenberg geb Confurius AC
16 Daamen J 18 Dost A 20 Tak M van der 22 Tuijtel J 24 Abasolo Almenara geb G ar ei a Cabanilla M
- -F
26 Rozendaal HH IJivooelplein
Woningver vd Chr Nat Werkmansbond
tel 26552
9StornelgebKopMW - Evers GW A
10 Coenraads F 12 Baan G 13 Stoovelaar WFA 14 Houtman J 15 Wel HK van 16StijnHJvan 17 Haas J de 18 Bree CP van 19 Haan CP de 20 Kool TC 21 Diks RW 22 Jong F de 23 Wielen N van der 24 Pols JJ 25 Eijk A van der 26 Bilde AJ de 27 Steigenga J 2 B Loon P van 29 Stokvis CJ SQViascher W 31 Bos huizen J 32 Barut G 33 Duinen WA van
34 Versteeg HM - Brouwershaven's Oud papier bedr & metaalh tel 27376
35 Faber J 36 Nouwen J 37 Wolkenfeit FJ 36 Wolf JA van der 39 Spronkers GA 40 Fransoo P 41 Meer A van der 42 Steenoven WGJ v Int-transp tel 28265
43 Doornik H 44 Broek E van den 45 Jacobs K 46 Grotenhuis AH 47 Molenveld JH 48 Weiden AT van der 49 HagenbeckDB 50 Kamphuis JB 51 Brulnsma H J 52 Boude wij n A 53 Verzijl A Hora boom M 55 Elvers W 56 Prenger H 62 Degener GA 63 Verweij NJ 64 Stroosnljder geh v Berkel TM J
65 Lcnsellnk FL 66 Spuij JA van der 67 Grauwmeijer PA 68 Turenhout P van 69 Bergwerff D 70 Selles W 71 Scheper H 72 Plomp AA 73 Dr oogendij k J 74 Sluljs F van der 75 Robberecht G 76 Zwieten G van
77 Kloot H 78 Groenendijk A 79 Kiel AJC 80 Zoeteman AJ 81 Zeeuw CJM de 82 Kaandorp JPW 83 Bongertman AH 85 Verveer J 86 Sterk AJ 87 Leeuwenburg geb Beun JC
- Klop DJM
88 Baardwijk G 89 Schriek J 90 Nagelhoud G 91 Coenraads J 92 Westerlaken PJ 93 Rietdijk J 84 Versteeg JBG 95 Bornebroek AAR 96 Kleinjan CJ 97 Verdonk RLR 98 Groeneveld P 99 Romein P
100 Olij JB 101 Gog EH van 102 Koene PJ 103 Smit W 104 Groot CJ de 105 Berkel J van 106 Bezemer PB 107 Versteeg A 108 Ardennen DH van 109 Werdekker HH 117 Berenson LJF 118 Loos R JA 119 Visser JA 120 Otten HG 121 Pijper J 122 Noorman J 123 Loon C van 124 Doorneveld HW 125 Brinkhuis JGM 126 Schuil JK - Spangenberg JC account kant tel 28932
127 Los geb Heinen JA 128 Bruin P de 129 Langeveld BC 130 Es MBvan
131 Reede van Outshoorn HWGvan
132 Breugel L van 133 Helden PJ van Assur kant tel 25719
134 Waalkens DL 135 Gravendeel L 136 Droogcndijk BP 137 Krimpen F van 138 Meer van Houtum DJ van 'der
139 Schoon AJ 140 Mourik J van 141 Verheij C 142 Pelt A van 143 Lamgcbvd Wal A 't 144 Otter HA den 145 Sprokholt PLJ 146 Hoohstenbach CC 147 Zannis RW 149 Plomp A
150 Brons A 151 Kameteeg PA 152 Moret A 153 Spicrlng KH 1 Linde L van der 155 Gelder MT van 156 Waard W do 157 Bezemer WC 158 Bomius RBJ 159 Waard S de 160 Broek RE 1G1 Eekeren JMP van 162 Dubbel C
163 Stam A 164 Goudswaard MJ
177 Lohrig HR 17 B Pair A Ie 179 Graaf J de 180 Mayer GE 1B1 Jobse JW 184 Ponsen F 182 Joode AC de 183 Brienesse AG 1B5 Stolk J IBGRijsdijkH 187 Kamerman AG 188 Winter G de 189 Palm N 190 Korteweg P 191 Dijk F van 192 Wiel TB van de 193 Prins A 194 Peters JAM 195 Marsbergen JL van 196 Guinee BRD 197 Voetee W 198 Spek G J 199 Bakker F 200 Taal C 201 Vogel AM de 202 Driessen HJG 203 Onder de Linden T 204 KoninckEHAde 205 Lier L van 206 Proost MC 207 Boender FH 208 Reedijk P 209 Stolk geb Vissers BW
210 Wulp J J van der 211 Plomp HRR 212 Pelt M van 213 Meinen JB 214 Mlddelbosch A 215 Luik A van 216 Veldt F 217 Graaf L van de 218 Hoeven GJJ van der 219 Visser L de 220 Noor der me er B 221 Voorden GCJ vander 222 LcatcmlaC 223 Hoogeveen U 224 Londen CL van 225 Michielsen W 226 Berloth TH 227 Wiekamp R 228 Hammer WA 229 Vcrmaat JC 230 Bloks H 231 Waardenburg AA 232 Fonteijn BF 233 Valke M 234 Pleterse M 235 Foppeliers GM 236 Hordijk JC 237
235 Poppeliers GM 236 Hordijk JC 23.7 Ridder J de 238 Koster J 239 Oostcrlee J 240 Loman RA 241 Bravenboer J 242 Klop M 243 Welie JC van 244 Swletcn CC van 245 Co enegracht a E J 246 Cammelbeeck RF 247 Herpen W van 248 Bronschcer PA
249 Jong JH de 250 Hokke J - Daalman H
251 Kortcnhorst TGJ 252 Lodder H 253 AusscmB GJH
2 Busink J 255 Leeuwen GA van 256 Kilsdonk HAL van 257 Es P van 256 Bruijne JGT de 259 Postma S 260 Hovc geb Groene- veld F ten
261 Ende A vanden 263 Vermaas A 264 Berg DC van den
IJiielweg
2 Cozo tel 28566 - Coop opslag en be- werkingsver Z-Neder- land GA tel 28566
Zonneb 1 oenutnwt
21 Kruithof K meubel- hand tel 25812
- -W Leesportef de Lee s vriend tel 25812
23 Luiten J 25 Lorijnen JM 27 Leer P vd Aann tel 28671
29 Bergshoef G 31 Goeij JBE de 33 Bouw A den 35 Eergflhoef p 37 Hebing L 4 Fors F 6 Bogaard CM 8 Meijer DA
14 Teich JA 10 Tromp SI 18 Grit R 24 Schalkwijk JM 26 Hage DG 28 Hallensleben JWG 30 Vondeling AC 32 Bolderman DJ 34 Linden FA van der 36 Dirkse GE 44 Hensen ACJ 46 Baren A J van 48 Wirds P 50 Schuringa S 52 Atten G van Bol H 56 Schat M 64 Kooij CL van der 66 Heer HA de 68 Naerebout P J 70 Hageman JA 72 Rappard CA (jonkhl 74 Dekker G 76 Raamsdonk JA van 78 Linden D van der 84 Scholte AMPL 66 Boutcr geb de Vries W de
86 Brunner UK 90 Boer TGE de 92 Damcn MAN 94 Klerk DJC de 96 Plevier FJ 98 Oosterhoff JL
104 Klootwijk geb WolsG
106 Winden GJ van der HOScheelbeekRW 112 Groeneveld I 114 Monshouwer FW 116 Verhagen L HBScholl FHvan 124 Schippers BM 126 Boclhouwcr J 128 Hof CJR van't ISORowlettME 132 Nijman HP 134 Egbera TP 136 Koelewijn J
133 Gentevoort P van 144 Spaaij HJC 146 Hoyng HBM 148 Alken BH van 150 Leeuwcnburgh D 152 Gaillard AJC 1 Roos J 160 Taverne NFM 162 Pol M van der 164 Brand LJ 1G6 Knoester D 1GB BOB P de - Boogerds A Nederl v 1B45 NV Assur Mij tel 29227
170 Akker HG vanden 176 Leer T van der 178 Schetter C 180 Giessen H van der 182 Verstegen JH 184 FokNEA 180 Horssen J van 102 Silliakus LM 134 Schieck JP 1S5 Neut D van der 198 Wijnen JJ v Alg Techn Expertise Bur tel 29103
200 Kroos C 202 Mol JCAM
Zuiderkrulsiirnat
2 Vermeulen J J tim- merm aann tel 23 5
4 Helsloot WB G Knecht geb vd Fher A de
8 Wterks HA
10 Kok H 12 Broek D vanden
1 1
14 Stelt P van der 16 Lowijs J 18 Lccndcrtse J 20 Koolwijk HM van 22 Nugturen J van 24 Barends J 26 Kievita WC - -JC
28 Adel gcb v Gelderen T van den
30 Vcrmeuolen PJ 32 Kiolatra A 34 Euser C 3 G Alderliestcn H 38 Vermaas C 40 Ede A van - -W van
42 Dclmotte HDC 44 Marlen LC autorijaoh tel 25824
46 Lammerts van Bueren F
p
48 lata GC 50 Wingerden CJ van 52 Dljke JAM van Hof W van't 56 Otter T den 58 Berentemfel CH 60 Finmans J 62 Vermeulen MA G4 Jong 5 de
Oudalijke Adressen D. Uijtenboogaertstraat
8 Paweco Lichtmetaal tel 29110
Veil. K Doormanitroat
85 Halem J v Etoilc de Paris d-kapsalon par- fum tel 26G02
100 Hordijk jr F Tand- arts tel 2G850
120 Hotel Café Rest v Haren tel 25B57 Ballegooijen JH van ab ws haven nb watert Bakker A ab ws werf d brug ring
.. .
8 Comprifalt NV As- faltprod tel 25G44
10 Bouw en Montage bedr NV tel 26633
Lmdt
217 Kraayeveld C Riet- matten stuc ad draad
spijkers riet tel 01857-307
P L 1 tP
Nobel A Mobil Bun- kerstat tel 27537
B8
1 Lunchroom Passage tel 26896
3 Jamin NV tel 25S42 4 Albert Heijn NV tel 26G17
7 Vliegenthart & Ro- zendaal Fa behang s tof f won inr tel 27149
Uilen haven
Herwijncn Aann bedr tel 29376
Verl. Weitparnllelweg
110 Veld JF tcRubberh tel 25920
Rijm
237 Dongen Fa v Beton- ijzer Onderd tel 28884
291d Bachman LJ Bouw k Onderd tel 25738
Verl. Prins Hendrikstraat
36 Jong TH de Galvani- scrcn tel 26230
Ri]k»tr.weg 3 Hout A/van handel en kw in tuinb prod tel 25072
21 Euser C Tuinder tel 253 GO
8 Grit J Contactlenzen specialist tel 28033
9 Stoop AB het Zuivel- huls tel 2G2
- Vivo Winkel te!2G2
10 Drogisterij Boven- berg tel 27020
- Dameskapsalon Par- fumerie Bovenberg tel 27020
11 Kinderparadijs HL Lindeman tel 25516
13-15 Gruijter & Zn P de tel 28344
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Het NUHA-Adresboek voor Zwijndrecht 1970 volgens officiële gegevens, pagina 94
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Het NUHA-Adresboek voor Zwijndrecht 1970 volgens officiële gegevens, pagina 94
Titel:
Het NUHA-Adresboek voor Zwijndrecht 1970 volgens officiële gegevens
Pagina:
94
Jaar:
1970
^^^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™^™^™^^^^^^^^^^^™^^^^M^^™^^^^^^^^^^^M i^^^^^^^^^^^^^™^^• i^^^^^^^™^^^^^^^^^^ — ^^• ^^•
2 Korn WH - Cement Bouw NV Silobedr tel 257
- Eem NV Betonfabr de tel 27720
3 Chem Fabr NV C v E- penhuijsen tel 27022
5 Beute N 9 Badger NV tel 27976
13 Vlaming S de 15 Groot Zwijndrecgt NV de tel 26833
19 Kllngelnberg-Klauaa NV tel 26553
Noteboomitraat
1 Pons A 3 Stok JHB 5 Visser A 7 -A 9 Wingerden W van
11 Maliepaard WP 13 Lems C 15 Kroonen CW 19 Wingerden GJ van Glazen w schoonm bedr tel 27862
21 Wervenbos TH 23 Bezemer A 25 Kamp M 27 Bakker PL - -A
29 Boer P 31 Deugd B de 33 Hoed T den 35 Bezemer FL 37 Bochove Avan 39 Wingerden M van 41 Sebes A 43 Verhoeven PSH 45 Hordijk J reisbur Touringcar bedr Onze Tram tel 26163
47 Plaisier F - Hartog AC
49 Haringman HM 51 Hordijk A 4 Heek geb Charite CJ van
- Zee P vd Smederij tel 29270
6 Drenth HP 8 Jong CD de
10 Dongen DA van 12 Dam JG van Groente en fruith tel 28912
14 Verschoor C 16 Waal C van der 18 Kloot B 20 Wuljckhuljse M van 22 Noordermeer J 24 Beukers HJ 26 Stoop W 30 Helmink geb den Hoed G
Nljhoffitria•
26 KIjkuit AM t
1 Engel P van den 2 Hoek A 3 Marre AF 4 Wagenaar T 5 Oosten A van 6 Graaf JR de 7 Verhagen AH 8 Kiela J 9 Bimmel A
10 Velde gebRinck S van
- Rlnck W 11 Grobbe J
12 Hall geb Hyllon M - Harteloh ACH
13 Woude P van der
14 Jochero WM 15 Johannsen AHO 16 Groenewegl 17 Hengst LFM 18 Riet GL van
Officitmlfot
1 Uittenbogaard HA 3 Ames JW 5 Doorn M 7 Walter B 9 Vos H
11 Tlsaot van Patot JC 13 Rocholl JP 15 Mee MA van der - -CM van der
17 Brink H 21 Schoonen geb Colïignon JM
23 Dirkx IP 25 Webster GA 27 Breugel J van 29 Wuijckhuijae JLvan 31 Bouwtechn Studie- centrum tel 27972
- Viaser JA 33 Schinkel BN
35 Bonenberg J 37 Hoeke LA van - -WJ van Bedr Arts VOZ tel 25194
39 Martin H Makelaar onr goed tel 28848
41 Frikkee A 43 Froberg geb Grandia G
45 -Account & Belast Gons kant tel 2 BOOS
47 Nanninga WJ 49 Dikken T den 2 Sebregts W 4 Stegewerns J 6 Engelhardt Dr J Kin- derarts tel 27300
8 Bovenberg F
10 Holten J van 12 Ven EGM van der 16 Hoogvliet G 16 Steinegger FR 20 Vissering G 22 Meeder JA 24 Brug geb de Jonge N van der
- Beijers JP
26 Bouwhuijsen JM van den
28 Veen J van der 30 Merlson H
34 Burg JJ van der - Bergen jr HH v Assur kant de Eur ornaat tel 26600
36 Zijlstra Drs JJ van Regist account tel 26808
38 Stolk W 40 Jong J de 42 Duijf AW den 44 Berg I van den 46 Voshol JJ 48 Esaers TJJG
Ondetd, Rljwtg
1 Locve M 7 Sohelllngerhout JFA 9 Leer Gebr M (t L vd Zaad en plan t e nh tel 27108
9b Linden J vd tuinder tel 28034
9c Noort geb vd Linden C van
11 Jong A de 13 -L de
15 Waard M de 17 Jong DA de tuinder tel 27576
21 WeerdtTAde 23 Deugd L de 25 Kamerman J 29 Zee Avan der 33 Pol F van de Scheeps- ben tel 29727
35Hoff WP van't 43 Akker J van den 47 Venus J - Baan P
49 Vuijk NoorlanderCF 51 Bakker geb Tukker J 63 Drinkwaard J 65 Hoed J den 67a Drinkwaard G - -t Zn JG Houthandel tel 26371
77 Hakkenbrak J 79 Boulogne K 81 Zwang F 83 Deugd C de 85 Alderllesten JP 87 -F Glazenwaas en achoonm bedr tel 25932
89 -geb de Man A
135 Heidman W 139 Stoep C van der 143 Vo e te e geb de Reus JJ
145 Krimpen B van
151 Huigen H - -AA
12 Stolk W 14 Drenth E 16 Staat W 18 Waard W de 20 Pelt LW van 22 Kleijwegt G 26 Wink A
153 Matrassenfabr Pull- man NV tel 264
165 Rijs JE van Carross en wagenb tel 27086
. 167 - J van D-en H kap- per tel 28975
167 a Bakker MA 169 Bezemer C 171 Staase J 173 Dwarawaard D straatm aann tel 28761
179 Dungen JP van den 181 Akker geb vd Stel AH van den
- Stel geb M Oe r kerken H van der
185 Westerlaken AJ 193 Stel JTvd Autoband tel 29101
201 Hulst MW van - Hordijk T
213 Graaf A de 21S Dijk J van 217 Spek geb v Zanten C 219 Pellikaan CC 221 Reus PC de 223 Vrolijk H 225 -JG 227 Visser L 229 -AA - Capelle RB
231 Deugd H de 233 Verwcij D 235 Sloof TG 243 Lemaire M 245 Haneveld J 247 Klijn J 249 Lcnten A van 251 Verhagen WC 253 NIjssen FJ 255 Vliet geb Bijkerk A van der
2S9 Polak J
265 Usseldljk GJ van 265 Thlbaut GJ 267 Ooatdijk A 269 IJsaeldijk CP van 271 Groningen S van Paardenh tel 27112
273 Stolk geb Rieff FG - Kan geb Haagman R
275 Blonk geb Ghijsela JF
277 Stighel W van
279 Abajo Josa L - Goud geb Verbrug- gen JW
281 Los D Tuinder tel 26953
104 Rijke geb de Haas C de
114 Boa JS 116 Alderliesten L 122 Pruysen G 1 Prlna PC 156 Gelder MG van
On ruit
Esso Serv Station AA Koolman tel 28881
4 Feij JW 6 Gijsbers JR 8 Mlchlelse A
10 BuesinkFP 12 Brua HJ 14 Brand RA van den 16 Prins JM - -Informatiebur tel 27992
18 Wuijckhuijse JLvan 20 Adriaanaen WC 22 D ronke ra geb Laneres GA
- Koole MC
24 Faasse geb Faaaae MA
- Linde PC van der OolevMfpWr»
21 Hulst A 23 Denekamp K - -F,a Gcbr tel 29388
25 Mandl FG 27 Bergwerff L 29 Albersen HJT 31 Kip G 33 Stolk P Muziekler- aar tel 27277
35 Brugman R 37 Llgthart AL 39 Wijnands D 41 Wiltenburg ECJ 45 Geradts BJ 47 Veld J in't 49 Veen JL 51 Gobel W 53 Geertsema W 55 Leer L vd Bloemen- kw en handel tel 27210
57 Overgaauw J 59 Lange rak G 61 Hoek. WA. vd Aannv beton en ijzervlechtw tel 28007
63 Jager FC de 65 Corvera F 67 Slulja M van der 69 Krijger C 73 Mulder HGM 75 OoIJen geb v Ter- gouw HC van
77 Bras A 7 B Clakhoven JM 81 Lankhulzen N 83 Viaser CJ
85 Schop JG 87 Tree C J de 89 Pol JB van de 91 Grijs FMA de 93 Sarton PJ 95 Onderstal HA 97 Fasschier D 99 Rockx PJF
101 Kaa G van de
103 Slledregt JA van 105 Hoog HA de 107 Bak J 109ValaterCB 111 Domenie AJ 113 Vreeswijk PWJ 115 Delft JM van 117 Stijnia RF 119 Vlot GB 121 Tournois L 123 Vliet C van der 125 Peters J 127 Hordijk W 18 Verhelj G 20 Jans Jj - Yperen's Handels- ondern NV v tel 27212
22 Waas KI van 24 Esch CM van 26 Engelberta JAFG 28 Kappel EG 30 Stoffers HJ 32 Jong JAW de 34 Biene C J van - Wennekea WH - -JM
36 Berg MG van den 38 Dalen Avan 40 Gameren W van 42 Joosten SM 44 Melger C 46 Dubbelman H 48 Boer A 50 Barneveld E 52 Liem KD Baars JB 56 Tempelaor LP 58 Voort TG van 't 60 Snijders A 62 Vlag JH 64 Vos I de 66 Ophorst MG 68 Kordes J 70 Loon FCR van 72 Schoonder woerd P 74 Veld C in't 76 Zanten L J van 78 Szekely M 80 Weijman E 82 Veraendaal J 84 Moret IJ 86 Efferen P van 88 Breedveld PCM 90 Kooiman A 92 Jonker JJM 94 Boorama A 96 Soelen D van 98 Dijk K van
100 Togt BW van der 102 Swerea C 104 Lootsma JT 106 Loon HC van 108 Blommers DJ 110 Groenendijk W 112 Bruljn Ade 114 Dirkae G 116 Blokland A 118 Hoek J 120 Asch JC van 122 Buizert CW 124 Stroosnijder AM
Qrchldwitrait 22 Dijk A van
24 Pijl PB 26 Russeler H 28 Woerlee CL 30 Oosterkamp F van den 32 Ende L van der - -Fa J vd & Zn Staal- etraal en schild bedr tel 26741
Orionitmt
1 Dorst WC van 2 Jong J de 3 Kors NJ 5 Volgt RH 6 Ver ra aas A 7 Suchtelen van den Haere AJC (Jonkh) van
8 Wingerden JC van 9 Versteeg JW
10 Gijbels M 11 Giesaen geb v Sint Annaland D van der
- -W van der
12 Werken MPA van de Ottadntrut, v. 1 Heukelom FJ>T van
- -J van 1 Deugd L de 2 T er louw JM 2 Wingerden K van 3 Dalen A van 3 IJzendoorn D van 4 Sinnema geb Stuij MF
- Sint Annaland W van 4 Dost L
5 Tlms geb v Aalat A 5 Jonge R de 6 Korte G de 6 Boulogne geb Cleton N
7 Schippers geb Vernes TM
7 KrosK S Alberts J 8 Welleman geb Kaat MM
9 Prins GL 9 Berg WA van den
10 Marlen geb Gors JJE
10 Aalst W van 11 VerbraakMF 11 Oost F van 12 Borgman geb van't Hof A
12 Dekker B Glazenwaas & Schoonm bedr tel 26388
13 B ar end r egt J 13 Dee MA van 14 Dost J 14 Gelderen A van 15 Paans A 15 Ver nes A 16 OldenburKep R 16 Breugel P van 17 Kinds E 11 Oostdijk A 18 Koonings A 18 Pellikaan M 19 Boogert CF 19 Hordijk L 20 Teunissen FW 20 Groot J de 21 Pcllikaan P 21 Visser J 22 Waardenburg P 22 Dommele J van 23 Man C de 23 Prins geb H ar d on bol D
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 6
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum