Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

Filter: 1854x
beacon
154 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 8
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 146
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
146
Jaar:
1854
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 147
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
147
Jaar:
1854
r ( 3 WIJKVERDEELING "cmcenle Dordrecht is verdeeld in 6 wijken, gclcctaiuU, B,
(!. D, E en M\V, de wijken A, B, C en D Iicvallcn de Binnen- stad, hel wijk E beval de Buitenslad en hel wijk MW licvat de Slenvcile.
Wijk A. N" 1-3 beginnende van hot midden van do Tolbrug tot
aan den hoek van do Groenmarkt. NM 4-31 de Groen- markt aan de Havcnzijde van de Tolbrug lot aan de Visch- bru". N° 32 do Vischbrug aan de zijde van do Tolbrug. N" "33 de Vischbrug aan do zijde van het Sladbuis. N°s 34-46 de Groonmarkt van de Vischbrug lot aan het Stadhuis. Nos 47-48 het Stadhuisplein, Nos 49-77 de Groo- tekcrkshuurl van het Stadhuisplein tot aan do Pelserbrug. Nn 78 de Pelserbrug, aan de züdo van het Stadhuisplein* N03 79-82 de Groolekerksbuurt van do Pelscrbriig lol aan do Groote Kerk. N" 83-84 de Leuvenbrug. N" 85-87 do Korte Gcldersche Kade. Noa 88-119 de Lange Engelenburger- kade of Maarlensgal, van de Zakkendragersbrug langs de Annapoort, lot en mot do Korte Enpelonburgerkado. N0" J 20- 123 langs de Kraan. NM24 het Kerkslraalje aan do zijde van do SchuHmakcrsslraat. Nos 120-127 hot Groolo Kerks-
plein lot aan de Groote Kerksbuurl. NOÏ 128-133 langs de Groolo Kerk van het Grooto Kcrksplein lot en mei do Lan*e Gerdorscho Kado, cindigendo aan de Lcuvenbrug. NOS °134-138 de Pollonkade van de Leuvenbrug lot aan de Groolc Kerksbuurt. Nos 139-146 de Groolo Kcrkshuurt aan
do Laudz'yde van do Groote Kerk
lot aan de Schuilmakorsslraat. N0» 147-159 do Schuilma- kersstraat aan de zijde van de Groote Kerk. N"* 160-170
de Houltuinen van de Schuilmakersstraat tot 'aan do Kerk- straat en do overzijde terug. N03 171-179 de Schtiilma- korsstraat aan de zijde van het Manhuisstraalje. NM 180- 183 do Grooto Kerksbuurt van de Schuitmakersstraat tut aan het Manhuisslraatje. Nos 184-187 het Manhuisstraatje aan do zijde van de Schuitmakersstraat. N° 188 het Man- huisstraatjo aan de overzijde. N°' 189-212 do Groolo Kerksbuurl en Groenmarkt van het Ma ahu is straatje tot aan de Vleeschhouwersstraat. Nos 213-233 do Vlecschhouwers- slraat aan do zijde van het Maiihuisstraaljc. NnJ 234- 243 do Houtluineu van do Vleeschhouwersstraat tot aan do Schuitmakersstraat. N0* 244-2S2 do HouUuinen aan do over- ' zijde terug tot aan do Lange Houtenbrug. N09 253-273 do Vleeschhouffcrsslraal aan de zijde van hel Tolbrugslraalje. N'0" 274-302 do Groenmarkt van de Vleeschhouwersstraat tot aan het Tolbrugslraalje. Nos 303-317 het Tolbrugslraalje aan de walerzijde, aan de zijde van de Vleeschhouwersslraat. NÜS 318-331 do Varkensmarkt, aan de Landzijde van het Tolhrugslraaljo lot aan de Vlcesclihouwersstraal. N01 332- • 350 do Varken smark t, aan de II a ven zijd o, van do Lango ïlouleubrug tot aan hot §jon bij de I-akenjiaL Noï 351- 352 het Slop bij do Lakennm aan de zgde van de Laugo Houtcnbrug. N0" 353-362 do Walerstoiuskadc of Knolhavon van hol Slop by do Lakenhal tol aan do Lango Houtenbrug. N" 363 de Varkensmarkt van het Slop bij de Lakenhal tot aan hel Slop ovor het Tolbrugslraalje. Nos 364-367 do Walcrstoinskado of Knolbaven van hot Slop ovor het Tolbrugslraatjc, tot bot Slop bij de Lakenhal en het Slop over hot Tolbrugslraatjc, aan do zijdo van do Gravenslra.it. Nos 358-380 do Varkensmarkl van hel Slop over het Tol- brugstraaljo tol aan de Aardappolmarkt. N"9 381-385 do Aardiippclmarkt en VVatcrsleinskado of Kuolhavcu lot aan het Slop over hel Tolbrugstraatjo. N°' 386-402 do Nieuwe Haven van do Roobrug tot aan liet Vcnloosstraatjo. N° 403 het Vonloosstraalje aan do zydo vau het Arlak. N08 404-411 do Nieuwe
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 148
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
148
Jaar:
1854
I Ja v en zij d e vau hot Blaauwpoorlsplein lot aan het Vlak. N°' i o G- .ï G O hot Vlak van do'- Hooge Nieuwst ra a t tot de (loobrug, N01 461-503 de Hooge Nieuwstraat aan do Rivier- zijde van het Vlak tot aan hol Blaauwpoorlsplein. N°' 504-513 de Binnenwalonvest aan de zijde van de Hooge Nieuw- straat van het Blaauwpoorlsplein tot aan het Vlak. N°»5U- 517, het Vlak van do Bïnnenwalcnvosl tot aan de Ho o go Nieuwstraat. N01, 518-327 do Binnemvalenvesl aau de IU- viorzijdo van de Vecrslcigcr
lot nabij de Blaauwpoort. B. tff
N"* Ü28-531 hot Blaauwpoorlsplein van do Binncnwalcnvcst tot aan de Engelenburgerbrng. NM 532-539 de Buitonffalen- vest van de Blaauwpoort lol aan do Vcersteiger.
NM t-34 de~ Wijnslraai aan de llavcmijdc van \m Marktplein tot aan do Nicuwbrng. N01 35-38 de Nicuwbrug aan de y.ijdovan do WijnbnigV N°* 45-08 do Wijnstraat van de Niouwbrng lot aan do MiUlonstciger, N01 G 9 -72 do ïllallenstejger en Matlenkadc. N01 73-89 do Wijnstraat van de Matlonstcigcr tol aan 'do Booiulmig. N01 90-101 do Boom brug en do Palingstraat aan do. llivierzijde. Nos 103- 109 do Palingstraat aan de zij d o van do Wijnstraat. N" 110-145 do "\Vijostraal van do Palingstraat tol aan de Schrijversslraal. N01. 146-148 do Schrgversslnaat aan de zijdo van de Palingstraat. N°» 149-158 do Scbrijversslraal aan do zijde vau de Gravcnstraal. N°" 159-166 do Wijn- straal van do l Schrijversslraal lot aan do firavcnslraat. NOS 167-177 de Gravenslraat aan' do zijde van dn Sclirij- versstraal, N°f 178-188 de Gruvenslraat aan do zijde van hot Tolnrugstraalje, N°' 189-217 do Wijnstraat van do Gravenslraat tol aan hel Tolbruaslraalje. N°» 218-235 hut Tolbrugslraatjo aan do Walorzjjclo aan do zijdo van do G r ave ns t raat. N°» 236-2 j l do Varkensinarkl aan de Land- zijde van hol Tollirugslraaljo tol aan de SJ&1 J omgang. Nü« 242-249 do Sim Jorïsgang. Nu' 250-252 dé Varkeiism'arkt van de SinULorisgang lol aan hol SJboricslraalio. N™ 253- 256 bel Sibprjcslraaljo aan do zijde van hol Tolbrucstrnnljo. Nos 207-261 "do Varkcnsmarkt van bel Sihoriostraalio lol ï\a» do Gravcnstraal v N°» 262-277 do Aartlsnpolmarkt van do Tiravcnslraal toL-aiin de Kciilscbc Jwujc^ of' Kuincrshavcn»
' !• '
N01 278-301 de Kculscho Kade of Kuipershaven; van de Aardappclmarkt tot aan" do l'alïngstraat. N0ï 302-336 de Wolwovershaven van de Damialcnbrug tol aan de Veer- stciger op de Einucuwalciivest.
wijk c.
N01 1-17 de Voorslraal aan de Havonzydo van het Marktplein tot aan de Wijnbrug. N° 18 de AVijnbrug aan de zijde van do Nieuwbrug. N"" 19-28 de Voorstraat van de "Wijnbrug tot on met do groole Appelsteigcr. N01 29-52 do Voorslraal van de GrootcAppclsteiger tot deNieuwbrug.N0' 53- 05 do Nieuwbrug aan de zijde van de Wijnbrug. N°» 59-62 do' Voorslraal van de Nieuwbrug tot aan de Houlsleigcr. N0163-64 do Houlstoiger en Kade. N01 65-74 do Voorstraat van do lloutsleigor tot aan do Mariê'uborn of Dislelstcigor. N" 75 do Mariënhorn of Dislelsleiger. N" 76-87 do Voorslraat
..
do Kerksteigcr. N01 92-107 do Voorslraal van do Turfstci- gcrlolaan de Kcrksleiger. N01 108-111 de Kcrkslcigor aan do zijde van de Turfslcigcr. N°» 112-113 do Kerksleiger aan do zijdo van do Boomstraal. N0» 114-126 de Voorstraal van do Kerksteigcr tot aan do Booinslraat. IV" 127-130 de Boomstraat aan de zijde van de Kerksleiger van de Voor- straat lot aan de Taankado. N" 131-140 de Taankade. N01 141-149 de Bboraslraal van de Taankade tol aau de Booml)rug.Nnal50-16l deBoomslraalaan deKivicrzijdcvan do Boombrug lol aan do Voorslraat. N0'162-107 do Voorstraat van do Boomslraat lot aan do Melkslcïgor. N" 1C8 de Mclk- sleiccr. Nus 169-180 de Bielilijk van do Melkstoigcr lot aan de Hoefijzer of VcslslraaL N°" 181-187 de Iloofij/cr of Vcststraat aan de zijde van do Mclkslcigcr on do GJas- hlazcrsvost aan de Rivterzydo. N» 188-197 do GlasbTa- zërsvesr^an do Landzijde on de Hoofijzor of Vcstslraaj aan de zijdei van het Papcndrcchlscho Vc_erhoofdsp'!ciiL N1" 198 222 de Ilictdijk 'van do Iloctijzcr of Veststraal-tot aan hot Pap e nd roe b Is ch e VoojJujpMajpiloin. N° 223 hot Paccj.i- drcclilsi'tiG voerlióóTiispïójn.'N" 'Sa8-2aa do Blycnhock van liet gancndrccuTschc Tcertigofdspjem lot aan de Vest. N°' 240-260 do Blijonhocirvau licTNicuvc Kerksplein lol
ö _ - .. __ Turfsteigcr __ _^__ .__
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 140
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
140
Jaar:
1854
176 WEE.
Waard, A. de, E 603 Waardt, J- de,
WAA. id-
Waal, N. de, o 1464 Waal, G. de, B 121 Waal, A. de, c 1066 Waal, A. A. de, c 686 Waal, J. van der, E 366 Waal, A. de, D 317 Waal, J. do, D 822 Waal, W. van der, B 529 Waals, D,, o 134 Waals, L., D 5746 Waalbrinlt, W-, fl 836 Waalbrink, G., D 606 Waandcrs, W., (wed. Bosman), C 228/9
Waardlmijzen, 0. van, D 486 Waas, J., O 775 Wacht, A. M., (wed. Bai), D 529 Wapeningen, A. M. van, B 319 Wagcnlngcn, O. J. van, B 292 Wagenlngen Dz., J. van, B 316 Wapeningen, A. C. van, A 536 'Wapeningen, F. van, A 108 Wagcningen, II. van, B 2 WaBcningcn, C. van, D 266 Wagcnlngm, G. van, D 1053 Wageningcn, J. van, D 891 Wagner, J., o 1200 Wagncr, S-, (wed. van der Want) D 914
Wall van PuUcrsliock gcb. Ucpclacr (Doualrlcre M. J.1 van de, D 420
Wal, J. van der, (Mcd. van Sprang) A 63
WEE.
Wal, P. van der, c 1079 Wall, G. van der, c 120 Wall, G. van der, D 414 Wal, P. van der, D 487 Wall, J. van der, E 60 Wal, C. van der, E 73
•>
Wall, G. van der, E 78 Wal, G. van der, B 102 Waltman, J., o 690 Walilman, A., c 260 Walgers, J., D 443 Walscm, J. van, c 1392 Walsing, A., D 657 Waldsclimidt, ï. M., c 330 Walsbeek, A. F. van, c 1488 Walravcn, E., (wed, Caraerlins), c 1134
Want, J. van der, D 795 Want, J. P. van der, D 914 Want, H. van der, D 2-16 Want, L. van der, E 375 Want, N. van der, c 866 Wancfricd, L., o 1209 Wappcrom, H., D 10 Warbte, A., c 848 Walcrlicek, L. E., E 133 Waterman, F., D 437 Watscma, II. F., a 463 Weiier, A. D., o 48 Wcbcr, J., C 110 Wcuur, P. J., E 593 Wcbcr, J. J., E 109 Wcckhout, G., E 587 Wcckhout, G., E 557 Wccklioul, H. W. B., E 526
Wcclthout, H. L., B 312 Wcekbout, J., E 376 Weg, A. van de, D 24 Weg, W. van de, o 1318 Weg, W- van de, c 1342 Weg, A. van de, c 1669 Weg, D. van de, B 4 Weg, A. van de, ww 122 Weg, H. van de, id. Weg, W. van do, o 1071 Weg, A. van de, c 11G2 Weg, T. van de, c 1118 Weg, A. van de, c 47 Weg, A. van de, c 85 Weg, A. van de, E 287 Wng, H. van de, E 626 Weg, W. van de, Id. Weg, J. S. van de, E 17a Weg, A. D. van de, E 181 Weg, M. van de, E 191 Wegman, G., A 397 Wcgerlc, J. F., A 42 Wel,J.van der,(wcd.Barendse), A426 Well de Zeeuw, J. J. van, o 7Ï2 Wel, W. van, c 279 Wel, J. M. J. van, c 135 Well, Gcz. van, c 1651 Wcll, n. P. van, B 258 Well, C. van, c 885 Weiders, P., (wed. de Buck), D 131 Welscn, W. van, MW 7-ty Wclsum, A. A. van, c 770 Wcisuin, G. van, c 502 Welsum, C. van, c 550 Wclbum, P. van, c 274
WE1J.
Welsenea, Gcz. van, c 868 Welsenes, J. van, c 389 Wclsencs, M. van, (wed. van Eietsclioten,) c 390 Welscnes, J. van, n 983 Welsenis, A. van, o 442 Wclic, J. van, n 107 Welie, J. van, o 139 Wclic, B. C. van, A 386 Welie, D. van, c 432 Welle, D. van, c 439 Wcland, S. O. van der, c 403 IWcnsch, H„ A 296 Wcnscli, H., D 103 Werff, (wed. van der), D 848!G Wcstrccncn, W. H. van, A 129 Wealrecncn, F. W. van, c 1057 Wcslcrhuts, A. M,, (wed. de Vries), c 4
Wcstcrliuis, J. B., D 282 Wcslerlmis, J-, D 858 Wcsterbaan, J., c 246, Wcssem, O. Z. G. van, c 42 Wessum, J. van, E 4 Westdijk, J., D 388 Welcrings, W., B 117 Wcijdc, C. van der, (wed. Har- tig), D 355 .
Wcijden Mi* M. van der, A 202 Weijdcn, II. van der, (wed. de Vogel), MW 104o Weijden, J, van der, E 266 Wcijden, II. van der, E 295 Wcïjdcn, A. van der, D C59 , J. L.» A 514/5
12
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 8
Sluit het Verborgen Museum