Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
229 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 7
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 227
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
227
Jaar:
1934
440
D. Vecnendaal, Administi1., Gr. Kerksb. 24, Tel. 6401
UI £ D m i^ .
Ü co E ,„ " "•"
cn « s
O Q <
LU üj H»­
LU
z LU
Jan de Koningh & Zoon, Btwalevest 5, Telef. 3051
E W Kieuncn. Voothliait 101
J. van Oldenborfth & Zonen, Bt.walevest ó, Telef. 5001
UJ £ K _] Q O
(/)
0°ï O 5
UJ K Z UI > LU
O) UJ CM (/) 0O* ï) K1 è H O
< o CO
„'t Raedthuys" Vischstraat 9, Telef. 1008
Fa. Jan Roos (H. van Pelt) Raumstraat 2, Telef. 4511
J.LII ItutU', Bosb 'loussiiiitstiiiil 51 S A. Rutlc S. Zn. Vueestt.ut 108 J h \ ui Rijnen, KisiieisjHid Sfi I-i I, K Sjmtl & Co. BtKijiihof ï\ l>uk Sliuus &, /.n. N.V Vc--t Kllid \Vijtiliamltl , DU DiuneiUios sli i it fj en SIHIIWCK TG
A. \ in Tui1-!., bt JoiUwctï -- G \iiii Vctn, Viikcnin.iiKl 2R Wjnli „lolini du Wilt", Hkckdijk 70 NV M \ ui J'.uiUn's DMill L]l«ui- stoktnj tn Wijnli . Wijnvti ui SI-SI
Waltm tnn &. Co . Bagijnhof 72 WOItSTFAHRIEKEN:
W C Klein. Gioenmaikt WIIMIANDKL:
Wed Ahaiib &. Co, Ricdijk l BceienboiK &. Fut^e, Voorsti.iïit 9l>
Th. P. L. van Dongen Groote Spuistraat 41 Telefoon 4346 (2 lijnen) P C de Groot, Wolwe\eisha\en 21
Frans v. d. Hoog en & Co., (E. R. M. de Bruiin), Btwalevest 5, Telef. 3051
usrAiïiïii;iu;N:
HLÜI S. Cfimt». Vktsthh sli nj „De Slciilol", V.iiKcnm 04
t l
A. KuiDci1-. v.!i B L.mi, Wijntïa tidbü, ,.lïc Nooidpool", Acliteiom 10 , Ln Vcne/iEi", Coin. do Wiltbliniit 53 NV Ned. IJsco, K.I-.JICIfap.ul 11 N Wou, Hof l
1J/ER- EN KOPERGICTCRIJEN:
I'n Penn & B.mdmn, 'bGr-wdijk 4C IJZER- EX STAALHANDEL:
N.V. Holl Staalmij. . Will Kolkman", Smitel 170
Ta HooKl.ind en Ma^scc, Visthstiniit G J Oosterbcek, Buiten Kalkhavcn J v W.itfoninj.rcn Gi Kcrk*il*uuil 25
IJXEK- EN STAALWARCN EN GEREEDSCHAPPEN:
De Blauwe Pui Vooi straat 209, Tel. 5616 Biinkman S. Niemeijci, Bn Kntkb iv 4E
Gebr. Harkema, v.h. L. de Hoog & Zn., Voorstraat 314, Tel. 3221 Hootïl.md i, Mnssec, Vihütsti i.it 6 N.V. IJ/eihandel v.li. A en C van McKthelen, SI»UI\\CH 72
J C. LiUKton, Vooisliiiul Jl I'iov IJ/eiliandc'l, Giocnmiukt T II J. v d Rest Vooral!tint 11 2
Firma G. J. Schulders Gzn. (K. K. Labcc A. C. J. Schultkrs) Voorstr. 324-326, Tel.3812
VIIL»-(-
Du Spijkeiton, Brouwoisdijk l ll> V11 boom i. de Meei, ViiesestuiiLt 2-1 K Vcischooi, Dubbeld unhL!it.\\eK 11 -i
IJ/I KAARDE:
NV Hollamlsihe I.Iïciaintlo Ontiïinn . VlICStsll.lllt -llOOll,
ZADELMAKERS; J Schaip, Kiomhout 85
/AGERIJEN EN SCHAVERI.IEN: (Zie Machinnle
ZAKKCNHANDEL:
J H Bos, Wecrlev.cc NK 2 KI van Tol, Vatkenm.ukt 'I'S
XPILMAKKRIJCN EN
Hijjemiin &. Zoon, Wijnstinat "J2 N.V. P Rccouil'i /eilinakenj, Tn.ni- k.ulc 21-JG
Slijii- t n Molcnsttonhiindel v h. Klovcit &. Co &. P Poot & Zoon, Kleine Kulkstlait IC
T.i C Veimcci, nicijenhaek 23 l. i Louis Voltït«uf, KuiDeisbnven O
ZONNHSLIIEKMEN:
T. VAN CAMP. TEL. 4087 /UIVKLl'ItOUUCTCX:
De Bruin & Roosdom, Singel 221, Telefoon 556JÏ
Zul VI,KAARS:
M. Cohen de Heer, Boomstraat 22 bij de Brug
XAADIIANDELARRNï
De KIut7cni.il £. in 't Veld, M.uiitciUi- Kat 10-15
A. L.indsmccr, Eti),rclenbuiy;eikadc 1G J. do Lanjic. Vooiatiaat 313 Gcbis v. Namen, Achtcihakkeis 1H-IG Gebi. van Nooit N V., Nooidcndtjk 175 C N. Vloeken, Vooibtiaat 101 ./ Willemscn ,T/n , Komatisti lat 11
ü
Bel 3000,4000 of 5000 op voor uwe advertentie!
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 228
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
228
Jaar:
1934
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 221
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
221
Jaar:
1934
r 428 ,
ii i
liHOLLANDSCHEBASALTINETEGELFABRIÊK' BASALTINE=TEGELS, =TROTTOIRBANDEN ENZ. ENZ.
N.V. Gebrs. Bervoets, Voorstr. 194­200, Tel.4032
C. & A. Brenninkmeijer, Bagijnh. 40­42 Gebrs, Bïschof, Voorstraut 282 Fa. H. Breemer & Zn., Voorstraat 32 Fa. H. Foituin, Voorstraat 180 B. S. den HnrtOR, Voorstraat 50 J. Heeroma Hzn., Voorstraat 286 G. Monasch, Voorstrnat 115 J. B. Overwijn, Visehstrant 1 W. Roodfeld, Voorstrant 243 Frans van Unnik, Tolbr.str. W.Z. 22
HEERENKLEERMAKERS :
N.V. Gebrs. Bervoets, Voorstr. 194­200, Tel.4032
HEERENMODE­ARTIKELEN : ;.
•i.i!,,! !
il p
P p
Ashoff's Hcerenmode, Vooistritat 233 Henri Beer, Voorstraat 269
N.V. Gebrs. Bervoets, Voorstr. 194­200, Tel;4032 Gebrs. Bischoff, Voorstrnat 282 Simon vnn der Kloet Mzn., Voorstr.310 H. P. Kostermans v.h. Frans v. Camp, Voorstraat 188 Magazijn „London", Bngijnhof 4G S. Monté, Voorstrnnt 345 C. Netto, Groenmarkt 39 J. B. Overwijn, Vischstraat 1 H. Pïtz Si Co., Voorstrnnt 229 A. J. Spoor, Voorstrant 332 P, Tegclaar, Lombnrdstraat 15 B, Thiemnnn, Voorstrnnt C8 Verspuij'a Modemag., Spuiwcg 47 en Voorstrnat 400
HOEDEN EN PETTEN:
(zie Hccren­moiie­arlikclcn). HOEDEN (DAMES­):
BUSCH' MODEMAGAZ., VISCHSTRAAT 19
N.V. Gebvs. Geraon's Mode­ magaz., Voorstr. 248­250
De Vlinder, Voorstraat 208 b.h. Schefferspl., Tel. 55 Grootste Magazijnen in Dames­ en Kinderhoeden,
Vroom & Dreesmann, Voorstraat 216­228, Telefoon 65 (2 lijnen)
HOEFSMEDEN.
Ant. K. Mulders Azn., Kromhout 129, 'Tel. 3293
HORLOGERS:
Fr. Berkmnn, Voorstraat 155 C. J. H. Driesscn, Bleckersdijk 38 W. Kes, Singel 1
M. A. DE MEIJ, Steegoversl. 63, Tel. 4872 Juwelier. Eigen Atelier
P. L. G. Ruttcn, Steego ver sloot 14 J. Schnabel, Vooi straat 242
H. Tonino, Juwelier Voorstraat 255, Tel. 4097
A. VerinKa, Voorstrant 40 G. H. VerinKa, Voorstrant 308 J. L. Vissers, Voorstrnat 383
HOTELS:
Hotel Bcllevue, Boomstraat 27 Hotel Heibcek, Burg. de Randtsingol 23
CAFE­RESTAUR. N.A.B., Steegoversl.39­43, Tel.4821 HOTEL PONSEN N.V. STATIONSW. 5, Tel.3831 „Mctropole", Vriesostrant 10­12­13
Ornnjc Hotel, Johnn de Wittstraat 13 Pennocks Hotel, Wijnstrunt 1 J. Versteeg, Dubbeldnmscheweg 48 Hotel­Rest. Victoria, J. de Wittstr. 41
HOUTHANDEL:
Firma R. de Bres, Houthandel, Nieuwstraat 36­34
N.V. Dordtschc Bouw­ en Aanneming Mij., Noordcndijk 100 Doidtschc Eternit­ en Fijnhouthantlel, v.h. D. de Hmm Sr., Kromh. 121­123
N.V. Dordtsche Hout­ en Bouwexplolt. Mij Dohobcxmij, Noordcndijk 15
N.V. Dordtschc Hout­ en Bouwmate­ rialenhnndcl, Pupcndrechtschcstr. 1 Kromhout 103
N.V. Houthandel v.h. C. Berger & Zn., Weeskïnderendijk 71
Fa. M. &. A. M. v.d. Kloet, Helling.113 Pitch Pine Import Maatschappij N.V., Singel 44
N.V. S. de Wuard'E Houthandel, Houttuinen 22­24
N.V. W. & M. v.d. WOK'S Houthandel, Noordendijk 138
HUIDEN­ EN VELLENHANDEL:
A. GcnncBsc, Nietnvkerkspleïn 31 HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN:
L. Anndagt, Voorstrnat 110 en 114
Gebr. Addiks, Wijnstraat 126 Artes' Handelmij., Vrieseweg 27 N.V. Brovfido, Jnvnstraat ISrood. Vroom & Dreesmann, Voorstr. 220­222 De Econoom N.V., Bleckersdijk 8 C. Haak, Vriescstrant 22 Handelmij. „Kolmn", Brouwersdijk 1G2 P. J. Hecker, Voorstrnat 257 A. J. van 't Hoff & Zonen, Steegover­ sloot Gl
W. van Hummel, Voorstraat 78 1'. Kranijcvcld, Vriesestraat 38 J. Ladcstcin, Voorstrant 128
A, van de LnBomnat, Voorstraat 292 J. G. Lington, Voorstrnat 49 ^ Gebrs. Linders, Raamstraat 1 M. Mampncij, Voorstrnnt G9 A. en C. v. Megchelen, Spuiweif H. J. van do Rest, Voorstrnat 142 M. vnn de Snndt, Voorstraat 358 M. G. Schcnau, Voorstrant 149
Fa. G. J. Schulders Gzn. (K. K. Labco & G. J. Schulders) Voorstr. 324­326, Tel.3812
Fa. C. A. v.d. Strantcn, Voorstr. 391 Vroom & Dreesmann, Voorstraat 216­228, Telefoon 65 (2 lijnen)
J. G. de Zeeuw, Voorstraat 214 Wed. W. J. de Zwart, Gr. Simlstr. 12
HYPOTHEEKBANKEN:
N.V. Dordtschc Hypotheekbank, Groen­ markt G<1
i •' _
Bel 3000, 4000 of 5000 op voor uwc advertentiëfljj .
BISCHOFF's Kinderkleeding is GOEDKOOPER ' 'J * INKOOPCOMBINATIES: KANTOORBEHOEFTEN:
Coöp. Inkoop vereen iging van winke- liers in Koloniale waren (D.K.V.), Vrieseweg 3
„Ifcap" Inkoop Combinatie van Kristal, aardewerk en porselein N.V., Voorstraat 358
JALOUZIEN- EN MARKIEZENFABRIEKEN:
Fa. R. de Bres, Nieuwstraat 26 T. van Camp, Singel 171 Adr. van Schelt, Lange Kromhout 79
JUWELIERS:
M. A. DE MEIJ, Steegoversl. 63, Tel 4872 Eigen Atelier
J. Schnabel, Voorstrnat 242 H. Tonino, Juwelier, Voorstraat 255, Tel. 4097
KAASHANDELAREN:
Fa. Gebrs. Admiraal, Zuidcndijk 97 B. Beercntemfel, Tolbr.str. W.Z. 26 A. Bouwman, Hcndrikstraat 47-49 Fa. de Bruin & Roosdom, Singel 221 N.V. Dordr. Mclkinr., Kromhout 35 Dordr. Mclkinr., Prinscnstraat G Dordtsch Kaashuis, Groenmarkt 41 Johs. van Hceren, Spuistraat 24 G. Moks, Mnriënbornstrnat 47 HolInndBche Botcrbocr, Vricscstr. 57 P. & J. Hordijk, Nieuwe Haven 7 Fa. H. van Kessel, Voorstraat 169 Joh. de Korte, Vondelstraat
l
H. v. d. Linden, Vricscstrant 76 Mclkinr. ,,De Vooruitgang", Grocnm.24
N. H. Dekkers, Vricsestraat Ü9 G. van Herwijnon, Kromhout 139 Anton Naber, Voorstraat 99 Obrecn & Co., Groenmarkt 59 Wed. Planken & Zn., Spuiweg 2 A. M. Rombout, Rcewog Oost 17 H. Stumpel, Voorstraat 110 A. G. Versteeg, Vleeschhouwerstr. 24 A. H. van de Weg, Voorstrnat 146
KANTOORBOEKHANDEL:
M. J. Retel, Telefoon 6294 Toulonschelaan 102
H. Stumpel, Telefoon 6044-6045
KANTOORMEUBELEN:
D. D. Groen, Voorstraat 379 Fa. H. Stumpel. Voorstrnat 162
KAPPERS: (Dames- en Hcercn-).
Bellaurt, Korte Brocstraitt 20 Bellaart, St. Joriswcg 33
S. van Berkel, Stccgovcrgloot 18 G. Borstlap, Bagijnhof Q van Dijk, O u deli o ven straat 4
G. van Dalen, Bleijcnhoek 17 van Dooren, Jac. Catsbtraat 28 G. Erkelens, Noordcrstraut 27 Grcvonstuk, Vricscatrnat 72 N. de Haan, Vricseweg 31 Jonker; Reeweg Oost 35
, Kelders, Krommodijk 42 F. KcrBchkamp, Dubbeld.weg Koch, Voorstrant, 211
79 HYPOTHEKEN:
N.V. Dordr, Hypotheekbank, Groen- markt 64
KANTOOR» GELDERSCHESTRAAT 12 ­ ROTTERDAM ­ TELER 25675 FABRIEK t STAART - DORDRECHT ­ TELEFOON 4496
HEEREN­ EN KINDERKLEEDING: N.V. '
G. Hartstra Jr., Bosb. Toussaintstr. 25 C. Kommers, Voorstrnat 401 Lcon de Reuver, Wijnstraat 131 D. Veenendanl, Gr. Kerksbuurt 24 N. de Visser & Co., Wijnstraat 133 Waltmann & Co., Bagijnhof 72 B. P. van Wijlaiid, Dubbcld.wcg 181
HONDENBROOD: Eerste Ncderlandsche Dogcakes-
fabriek v.h. P. Lammens & Zoon, Wilgenbosch 16
IMPORT—EXPORT: Koopmans & Wieringa, Boomstrant 13
INCASSO- EN INFORMATIEBUR-: N.V. Vnn Gcnd & Loos, Vischstr. 11 Huisman & Co., Bagijnhof 72 „Osa N.V.", Burg. de Raadtsïngel 19
KACHELS EN HAARDEN: (Winkeliers).
Gcbr. Addiks, Wijnstraat 126 D. Jonkers, Stoofstraat 21-24 Lips & Peters, Groenmnrkt 9 M. Mampaeij, Wijnstraat 7 H, J. van de Hcst, Voorstrttat 142 J. G. de Zeeuw, Voorstrant 214
KALKFABRIEKEN:
Kalkfabriek v.h. van Dijk & Co., Lijnbaan dwarsstraat 4
429
F. de Morée, Dubbeldamscheweg 64 Adr. Nnaktgeboron, Zechavcnlaan 142 De Nieuwe Magneet, Vriesestraat 35 J. Ouborg, Voorstraat 201 A. C. Romeijn, Doelstraat 24 Adr. Sebes, Voorstr. 176, Spuistr. 18 J. C. Spruijt, Bisschopstrant 56 W. Verheul, Voorstrant 18 A. J. Verwoordt, Nieuwstraat 73 L. Visser, Eigenhaard 49 P. J. van Vlimmeren, Voorstraat 389
B. J. Koops, Aardnppctmarkt 9 A. Lavende, Twintighuizcn 4 J. B. Leferink, Voorstraat 304 Maison Fischer, Vriescstraat 8 P. J. Martens, Dubbeldamschewog 5G G. J. van Pelt, Voorstraat 151 A. Pietcrs, Groenmarkt 4 H. J. Rieff, Stcesovcrsloot 34 A. Stoter, Stationbal G. Teerlink, Spuiweg 47a W. Tupker, Voorstraat 273-275 en 264 C. J. Versluijs, Vest 15 J. L. Versteeg, Vriesestraat 112 P. J. de Visser, E. D. Dekkcrstraat 11 A. Wagenmakers, Brouwersdük 140 Oscar van der Weghe, Bagijnhof 31
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 222
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
222
Jaar:
1934
430 431
UJ K D m i
Zz JT °­ o • O ^ 2
L. J. Sclireuders, Nicolaasstraat 24 Kleermakerij W. H. van Wel, Vlak 2 Firnm Hendrik van Wol & Zoon, Groenmarkt 27­23
B. F. Weijn, Adr. v. Bleijenburgstr. 7 Gc7.. Wiersmn, Wijnstraat 128
B. Zeedijk, Krommedijk 2, Tel. 4634
KLOMPEN: (Handel in).
Wed. P. H. vnn Dunnen, Voorstr. ­107 J. M, Littel, Dolhuisstraat 2
KOEK­ EN BANKETBAKKERS: (Zie Banketbakkers).
KOEK EN BANKET: (Grossiers).
H. G. van Mill, Hcndrikstraat 2 Fa. Jan Morlts & Zn., Vest 59b W. F. vnn Pelt, Corn. de Wittstr. 35 Jan Rijken, Wïjnstraat 6D Fa. Gebrs. Schelling, Niouwehaven 7 I. van der Stcenhoven, Prinsonstr. 19
KOFFIEBRANDERIJEN:
Thee­ en Koffiehandel N. Bonten, Voorstraat 216
b O uj
Van Brakel's Mercuur Koffie, Voorstraat l, Telef. 3006
KOFFIE EN THEE: (Handel in).
C. C. P, Bonten, Schooldwarsstr. 2 W. Bonten Nün., Voorstraat 167 N.V. Simon van Brakel & Zn.'s Han­ del sonde r n om ï n K, Voorstrant 1­11
Adr. Dronkert, Botgensstraat 9
UJ < UI t
t go • Ui ü
P, de Gruijtcr & Zn., Vischstrnnt 7 Erven Wed, J. van Nelle, Bagijnh. 18 N.V. Koffie­ en Thcchnndol v.h. O. de Wiljes, Voorstraat 370
R, van der Meüden, Riedijk G Fa. Jan Morks & Zonen, Vest GOb Thoe­ en Koffiebranderij N. Bonten, Voorstraat 216
KOPERSLAGERIJEN:
M. van As]>eren, Wijnstraat 10 J. P. Eijabroek, Noorderstraat 33 P, Chr. Harnmeijer, Kuipcrshuvcn 27n Metaal waren fabriek en Kopcrgieterij „Muihvijk", Spuiwcg 61
Gebr. v. d. Plank & Co., Hcerlicijmans­ Buijsstraat 71
J. W. Vogels, 'a Gravendeclsched. 10a Fa. L, v. d. Waal, Blcijcnhoek 11 Fa. Ph. Zoek, Rïedijk 2
KRUIDENIERS:
,Fa. Albcrt He ij n, Voorstraat 130 B. Alblas, Balistraat
­IC
C. Dekker, Vrieseweg 21 Joh. Boele v.h. firma A. Bouwman, Hcndrikstraat ­17
S. A. Boerman, Bagijnhof 30, Telef. 4861
Fa. Wed. L. Botert, Boogjes l A. Bouwman, Hendrikstraat 47­40 N.V. Simon van Brakel & Zoon's Handclsondern., Voorstrant
1­11
F. J, Coomans, Wijngaardstraat 52 F. Dekker, Jacob Catsstraat 68 Joh. de Deugd, Timorstraat 6 Fa. Gebrs. Dïcke, Prinsenstrnat 3 Fa, J. van Donkelaar, Singel 133 G. Door en, Singel 85 Dordr. CoÖp. Verbruiksvcrecniging, Grootc Kcrksbuurt 10
Dordr. Koloniale Warenhandel N.V. v.h. Jan v. d. Anker, Wijnstraat 118
Wed. A. den Duijf v.h. C. Jabaaij, Voorstrna•
t 3
Firma D, F. van Dijt, Vriescstraat 53 Frans vnn Dijl, Voorstraat 309 Wed. A. Foks, Vlecschhomverstr. 9­11 W. J. Fransen, Riedijk 40 A. "van Gelder, Sluïswog 4G F. G. J. Gilbers, Dubbeld.wog 96­ C. van Gink, de Gencstetstraat 9 J. H. C. GÖbel, Hoofdstraat 62 K. van de Graaf, Toulonschelnan 56 A, Gravendeel, Vriesestrant 93 P, de Gruijter & Zn., Vïschstraat 7 N.V. Handelmaatschappij v.h. P. Dron­ kert, Vrieseweg 35
P. Hai­mans, Celcbesstraat 78 J. H, Hartman, Joh. Spaanstraat 56 D. den Hartog, Dubbeld.weg G5 J. Herngreen, „De Korcnschoof", Rcewcg 1G en Joh. de Wittstraat 4
A. H. Hessels, „De Hoop", Roeweg 45 Wed. J. Holtmark van Dijkerhof, Bleekersdijk 33
F. J. van Hulst, Eemstoijnstraat 2 E. van Kekeren, Gravenatraat 24 Fa. H. van Kessel, Voorstraat 103 H. Koopman, Museumstraat 20­22 Wcd.­L. J. P. Kunkcler, Kromme Elleboog 59
H, Lagarde, Snuiweg l M. Lindcrs, Voorstraat 3G8 J. Littïg, St. Jorisbrug l G. Mallogrom, Bosb. Toussaintstr. 15 J. Monster, Vricsestraat 106 B. Nagtcgaal, Kon i n ginn est raat 33 De Nieuwe Magneet, Vriosestrant 35 A. Nolle, Riedijk 13, Singel 352 P. Nouwcn, Stcego versloot 53 D. P. Ploegers. Nicuwstraat 51 A. van Rijn, Goevcrnoursti'aat 23 W. van Rijswijk Wzn., Spuiweg 40 H. Schoolcnberg, Voorstrant 73 A. A. Schouten, Tolbrugstr. W.Z. 24
Cl. van der Stigchel „De Concurrent", Noordendijk 10
E. L. Tnselaar, Hcndrikstraat 72 J. H. Tïjsen, de la Reijstrant 33 N.V. Unie Winkelmij., Voorstrnat 207 K. van Val en, Vrioseweg 3 Jac. in 't Veld, Dubbcld.weg 185 A. Vernes, Reeweg 50 A. Verzendaal, Paul Krugerstraat 22 W. J. Verzijl, Brouwersdijk 123 H. Vigclius, Komatistraat 32 „Du Volharding", F. Dales, Oranje­ straat 15a
H. Wegman. Vest 107 Fa. Simon de Wit, Voorstraat 218 W. C. van Wijngaarden, Bilderdijk­ straat 20
„De Zwaluw", Voorstrnat 100 M. Zwang, Mar i ënborn straat 32
KRUIDENIERSWAREN: (Grossiers).
N.V. Jan v.d. Anker, Wijnstraat 118 Simon van Brakel & Zoon's Handels­
onderneming, Voorstraat 1­11
Coöp. In koop vereen, van Winkeliers in Kol. Waren D.K.V,, Vriesewcg 3
Wed. A. den Duüf v.h. C. Jabaaij, Voorstrant 3
N.V. Handelm. v.h. P. Dronkert, Vrieseweg
Firma G. N. Itz, Hooikadc 7 Roest & v.d. Wijk, Wolwevershaven 37 A. Verduijn, Buiten Kalkhaven 4 Fa. J. C. Vcrheijden, Vriesestraat 5/1
KRUIWAGENFABRIEKEN:
Fa. D. Mceldijk, Gr. Kerksbuurt 18­20 KUIPERIJEN:
C. Bosua, Kleine Spuistraat l P. W. J. Smits, Gcldclooüepad, l
KUNSTHANDEL:
Bosman & Co., Voorstraat 350 KUNSTMESTHANDEL:
Dordr. Kunstmcsthandel, Bt. Kalkh. 18 N.V. Kunstmcsthandel v.h. P. J. Aar­ dennc. Korte Gelderschekade
N.V. Mij. tot verkoop vnn Hulpmest­ stoffcn, Korte Geldcrschekade 2
KURKENFABHIEKEN:
Zwijndrcchtschc Kurkenfnbriek, W. F. Louis, Kcizcrshof 8­10
LAK­ EN VERNISFABRIEKEN:
Dcrks' Verf­ en Lakfabrickcn N.V., Prins en straat 7
B. van Randwljk Jr„ Kromhout G D, de Vries Dz., Vrlcscutraat 51
Advertentie=Bureau Jac. Duits, Bleekersdijk 23, Dordrecht.
LAND­ EN TUINBOUW­ GEREEDSCHAPPEN:
(Handel In).
Brinkman & Niemcijer N.V., Binnen Kalkhaven 45
Gebrs. Hnrkema, Voorstraat 314 Fa. Hoogland & Massce, Vischstraat 6 N.V. Ijzerhandel v.h. A. en E. vnn Jïegchelen, Spuiwcg 72
Prov. Ijzerhandel, Grocnmarkt 3 Fa. G. J. Schuldors Gz., Voorstr. 324 Vcrboom & de Méér, Vriesestraat 2­4
LAND­ en TUINBOUWPRODUCTEN: Wed. M. Visser Mzn., Javastraat 26 LANTAARNFABRIEKEN:
Fa. Ph. Zoek, Bleijenhock 10 LEDERHANDEL:
N. Bakker, Oranjepark 6 Dte Brabantsche Winkel, Steegoversl. 26 Fa, W. vnn Hcmert & Zn., Rnamstr. 6 Fa. v. d. Hoek, Voorstraat 111
N• . van Oostcrhout, Spui w eg 23 W. Rïddcrhof, Hccrheijmansuisstr. 22 J. L. Stegeman, Nicuwbrug J. 'van Tilburg, Nieuwstrant 28
LEDERWAREN:
City­Magazijn, W. Tupker, Voorstraat 273­275 en 264
A. Dolk, Vricficweg 17 C. F. Frumau, Voorstraat 387^ M. v. d. Sandt, Voorstraat 368 J. Scharp, Stadhuisplein 3
LEESBIBLIOTHEKEN:
Th. Brcomcr, Steegoversloot 48 Morkfl & Gcuze's Boekhandel, Vischstr.
M. J. Retel, Telefoon 6294, Toulonschelaan 102
Fa. J. P. Revers, Boekhan­ del, Copiëennrichting, Voorstraat 173, Tel. 3575
A. M. Rombout, Rceweg 17 van Roon's Leebibl., Jac. Catsstr. Gl
VERZEKERING-MAATSCHAPPIJEN: (Zie ook Assurantiën).
Eerste Ncd. Verz.Mij, op het Leven, Bcllevucstraat 2 Levensverzekering Mij. „Dordrecht", Bellcvucütraat 2
N.V. Rotterdamsche Vcrzekcring­ Socictcitcn R.V.S., Joh. de Wittatr.27
LICHTDRUKKEN:
Technische Boekhandel G. van Herwijnen
UMONADEFABRIKANTEN.
Th. P. L. van Dongen Groote Spuistraat 41 Telefoon 4346 (2 lijnen)
LINGERIEN:
BUSCH' MODEMAGAZ., VISCHSTRAAT 19
Vroom & Dreesmann, Voorstraat 216­228 Telefoon 65 (2 lijnen)
LOMPEN­ EN METAALHANDEL:
J. van Dam, Rceweg 4 F. Leviticus, Singel 205 L Leviticus, Boogjes 17 Metnnlhandel Jos. Cohen, Maasstr. 27
LOODGIETERS EN ZINKWERKERS:
J. H. Bozua, Stoofstraat 28 W. B. Copper, Corn. de Wittstraat 13 P. Franken, Korte Brcestrant 13 S. W. de Grauw, Taankade 2 Dirk Groenhart's Loodgietersbedrijf, Oranjepark 30
Fa. „Holland­Kap", Spuistraat 26rd. H. L. v. Loon (fa. v. Leen) GivKerksbrt. 39, Tel. 3703
F. van Leen, Kromhout 92 H. A. v. d. Linden, L, Brecstraat 5G H. B. W. J. v.d. Linden, Snoekenhof 3 G. Litz, Spuiweg 73 B. Naaktgeborcn, Zuidendijk 88
A. van Nievervaart en J. H. Hartmann Lombok straat 14 en 8 Telefoon 6097
R. M. van Oppen, Voorstraat 117 A. Peterson, Vlccschhouwerstraat 41 L. A. van Rijc & Co., Voorstraat 352 W. Rijnaard, Groenmarkt 22 P. Schaap, Kolfstrant 24 J. W. van Schelt Jr„ Twintighuizen EG W. van Schelt, Varkcnmarkt 23 J. Schot, St. Jorisweg 38 M. v.d. Schulp Jr. en J. Verhagen, Stecgo versloot 13
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 7
U heeft verfijnd op:
Sluit het Verborgen Museum