Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

Filter: 1854x
beacon
154 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 7
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 151
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
151
Jaar:
1854
i l
aan de Dwarsgaiig. NM 1468-1472 de Dwarsgang aan do zij cl o van do Sloofslraat vat) do Kol fel ra al lot do Krommen Elleboog. N03 1473-1504 de Krommen Elleboog aan de zijde van de Kolfslraat van do Dwarsgang tot aan do Sioofstrant. N01 1505-1558 do Krommen Elleboog aan de zijde van do Vriozeslraal va D de Stoorstraat lot aan do Vergulde J.ampetstoeg.N0' 1550-1572 de Krommen Elleboog aan do zijdo van do Kolfslraat van de Vergulde Lam- petsleeg tol aan do Dwarsgang. N01 1573-1575 de Dwars- gang aan de zijde van de Voorstraat van de Krommen Elleboog tot aan de Kolfstraat. N" 1576-1591 de Kolfstraat van do Dwars^anz Int aan de Vergulde Lampetsteog. N°- 1502-1593 de Vergulde Lampetstecg. N« 1594-1598 de Kolfstraat van do Vergulde Lampelslocg tot aan do Vóór- straat. N0i 1599-1609 do Voorslraat van do Kolfstraat tot aan hot Tolhrugslraalje aan de Laudzljdc. N™ 1610-1622 liet Tolbrugslraaljc aan do Landzydo aan do zijdo van do Kolfslranl van do Voorstraat lol aan de Gevulde Gracht. N01 1623-1636 do Gevulde Gracht aan de zijde van de Krommen Elleboog N°' 1637-1638 de Dwarsgang van do Gevulde Gracht tot aan de Krommen Elleboog. Nni 1(139-16^5 do Dwarsgang aan do zijdo van de Stoofstraat van do Krommen Elleboog tot aan do VHczeslraal. Nn« 1646-1678 de Vriezcslraal van do Dwarsgang lot aan do Broo'diiaiiK over den Rogeulcn Hof. N01 1679-1680 do JBroodga_n'g. NM 1681-1689 do Vriczcslraal vau do Broodgang lot nan'Jo Vest. N"11 1690-1G96 do Vest van do Vrioze- slraiil tot aan do Kolfslraal. N™ 1697-1702 do Vest van, over ilc Kolfstrnal tot aan do Vriczebrug.
wijk i».
j^o» i_2 van hot midden van do Tolbrug lot aan den Hoek van do Voorslrnat. N0» 3-10G do Voorstraal aan do
ilavRUzijdo van do Tolbrue; lot aan do Vuilpoort, N° 107 de Voorslraal van do Vuilpoort tot aan do Lcuvonbrug. N"* 108-132 de Prinsenstraat aan do zijdo van do Kalkhaven, van do Vuilpoort tot aan do Sluisbr'ug. N"* 133-137 do klcino Kalhstraal aan do zijdo van het Koïzcrsliofslraaljo. S** 138-139 do ïvcixcvshofskado van do kleine Kalkslraat tol aan hel Keizorshofslrnnlje. N"" 140-141 hol Keixors- hflfcli'.ialju aan ilc. xijdo va» do kleine Kalkütcant. N" M2
het Keizorsbofslraaljo aan de zijde vau de groolo Kalkslraat.- N°" 143-148 de Keïzcrshofkado van hel Kcïzersbofstraatjo tot aan de grooto Kalkslraat. N° 149 do groote Kalk- slraal aan do zijde van de Vuilpoort. N0" 150-156 do Binnenkalkhaven van do grooto Kalkstraat tot aan het Slop, benevens de Beurskade buiten de Vuilpoort. Nos 157-160 hot Slop, bi[de Bëujskaflc aan de zijde van do Rivier. N",' 161-183 de Binnenkalkhaven^van liet Slop bij do Beurskajó tot aan hot eindo voorbij de Draaibrug. N°» 184-189 do kleine Kalkstraat aan do zijdo vau do Sluisbrug. N°' 190-199 het Slijkveld aan de zijde van de Spuihavcn. N°» 200-203 hot Slijkveld aan de zijdo van de Prinscnslraat. N01 204-225 do' Prinscnslraal van het Slijkveld tol aan de Vuilpoort. N5' 226-239 de Suikcrslraat aan do zijdo vau do Prinsenstraat vau do Vuilpoort tot aan hot Slijkveld. N°» 240-251 do Suikcrslraat van over hel Slijkveld tot aan de Voorslraat, Noa 252-256 do Voorsli-aat van de Suikerstraat tot aan hel
Molenstraaljo. N° 257 hel Molenstraatjo aan do zijde van do Suikcrslraat. N°' 258-262 hot Moleuslraalje aau do zijdo van de I)olhuisslraat. N01 263-267 de Voorstraat vau het Molcuslraaljo tot aan do Dolhuisstraal. N°' 268-272 do Oolhuisslraat aan do zijdo van hot Molenslraalje. N°273do Vost of Boopjcs van hel Slijkveld lot-over do Dolhuisslraat. N"" 274-285 de Dollnrisstnial aan do zijde van do Ruilen- slrnat. N"9 286-290 clc Voorstraal van do Dolhuisslraat tot aan do RuUcnslraaL. N0» 291-293 de Ruitcnstraal aan de zijdo van do Dolhuisslraal. N01 294-300 de Vosl of Boogjcs
. van de lUiHcnslraat lot 'aan do Dolhuisstraat. K01 301-306 dé Vcsl of lïonsjcs van over do Dolhuisslraat tot over do Hiiilenstraal, NM 307-312 do Uuilcnslraat aan do zijde van do Polscrslra.il. N"1 313-324 do Voorstraat-»an de lluitcD- slraat tol aan do Pclsorslraal. • NM 325-337 de Pelscrstraat ann do zijdo van do Ruilcnslraat. Nos 338-343 de Vest of Bootjes van do Pelserstraat lol aan do Ruitonsli-aal. N<" 344-3 do Vcsl of Hoopjes van over - do Huitcnslraat lot over de Pclscrslraat. N« 355-364 do Polscrslraat aau do zijdo van do lïoljes of liiilkcnsslrnnt. N°" 365-379 do Voor- Slrnat van de Pclscrstraat tot aan do Boljcs of Jtulkcns- slrnnt. Nn» 380-396 do Boljcs of Itulkcusstraalaan de zijdo vau do Pclscrslraat. Nn' 897-/SOS do Vest van do Boijcs of Jliitkcnsstraal lol nan du Pclserslraal. N° 406 de Vest
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 152
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
152
Jaar:
1854
1*2 13
van over de l'clserstraal tot aan de Uoljes of Butkcnspoorl. N" 407-417 do Boljcs of Gtilkcnsslraal aan de zijde van do kleine Spuistraat. N™ 418-432 do Vonrslraat van do lïotjes of Bulkcnsstraal tol nan do Kleine Spuistraat, N°* 423- 426 do Kleiüo Spuistraat aan do zijdo van (Ie Boljes of Bulkensstraat. N01427-430 do Vcsl van Je Kleine Spuistraat lotaandoiïotjes of Hutkensslraal.N°'431-.ï48 de Kleine Spui- straat aau de zijde van do Grooto Spuistraat. Nnrt 449-152 de Voorstraal van do Klcino Spuistraat lol aan do Grooto Spuistraat. N01 453-474 do Groolo Spuistraat aan do zijde vau de Kleine Spuistraat. N" 475-180 do Vest van do Groolo Spuistraat lol aau de Kleine Spuistraat. N1" 481-185 de Vest van over do Kleine Spuislraal tot aan do Spui- poorl. N« '480-187 de Groolo Spuistraat van do Vest tol . aan do Elf Huizen. N" 488-499 de Kif Huizen. N« 500-521 den Uil aan do zijde van do Vost van de Elf [luizen lol aan do Vcsl. N™ 522-527 do Vest aan de zijde van den Uil van den Hil lot ;ian de Groolc Spuistraat. N1" 528-532 do Vcsl van do Spnipoorl lol over den Uil. N01 533-7 den Hil aan de zijde van do Raamstraal van do Vcsl; Lot aan do Kaaraslraat. N"8 8-555 de ttaamslraat aan do zijdo vau do Vest van den Uil lot aan do Knus. N«« 55G-5G3 de Kous aan do zijde vau den Hit. N"1 Ö0/j-ö(i!) do Kons aan de zijde vau'he t BagiJnhoC. N"1 571-387 de Uaamslraat van de Kous lot aau hoi Bagijtihaf. N1" 888-890 do -Wa_- tcrgang Tïïptlo Uaaiiislraalsbi-ui;. N»« 591-620 de Kanmslrant aan do zpT~Van" do TJangö Brocdslrjuil van hel Ba-;ij nimf tol aau don Uil. X»* 621-631 den Uil
iian do zjjdi-, van
do Raarnslraal van de Ilaanislraal lol aan do Kif Huizen, N° 032 de Groolc Spuistraat van do Kif Huizen lol anti de Lange Brccdslraal. N(l» 633-668 do Laiigo Brocdstraal aan de zijdo van do iïlf Huizon van do Groolo Spuislraal tol aan do Moordhock. N«GG9-G87 do Lange Brcedslra.il aan de zijdo van do Voorslraal va» do Vischslraat tol aan do Groolc Spuislraiit, K"a G88-G97 do Grooto Spuistraat vau de Lange Brecdslraat lol aau do Voorslraal. N«« 698-700 do Voorstraat van de Groole Spuistraat lot aan hel Ha- riugstraatjc, N°' 701-702 hel ïlariusslraatjc aan de zijde van do Groole Spuistraat. N0>
703-705 do Voorstrnal vnn
hol Hnringslranljc lol aan de Lombardslnial. N"» 706-7JO de |,oinbardslra!U aan de zijde van hel Harhigslraaijc.
N01 7H-7UI do Lombardstraat aan de zijde van do Visch- straal. N08 71G-732 de Voorslraal van do Lombardstraat tol aau do Vischslraat, N°» 733-739 de Vïscbslraal vau do Voorslraal lot aan hql Lover straatje. N1" 740-749 hot Loverslraalje aan de zijde vau de Voorslraal. K01 750-757 hel Loverslraalje aau do zijde van do Lango Breedstraat. N01 758-762 do Vischstraat van bet Lovorslraatjo lot aau do Lange Brcodstraal. N01763-765 do Moordhook. Nn'766-796 de Overzyde van helBagijnhof en bel Achterom; N°» 797-80G hot Bagijnbof aan do overzijde van do Ucgcntenbof van do Brug tol aan de Vest. IV(" 807-814 do Vost van licl Jïasijnbof lol aan bel ölolen of.Veslslraatjc. Nu 815 hel Molen of Vcstslraatje. K" 8)6-837 <lc Vest van het filolcn of Voslstraatjo tot aan den Uil. N« 838-842 do Vcsl aan do zijdo van de Spnibaven vnu don Hil tot over hel Bagijnhof. Nus 843-881 het Hagijnhof aan de zijdo vau de Vriozeslraal vnu de Vcsl lol aau do Korte lïroodslraal. N« 885-887 het Stads Gasl of /ickcnluiis. N« 888-904 do YoorslraiU Viin"3o Viscliïnarkl tol aau de Vriozeslraat. K01 905-921 do Vriczcslraat aan de zijde van do Visch- slraat van de Voorstraal lot aau de Korte Brccdsiraut. N1" 921-830 do Korte Bruedslraal aan de zijde van do Voorstriiat. 'K0i 931-940 do Korte Ilrcodslraat aau de zijdo van do Sarisgang. Ni)lh 9-11-9.58 de Viïc/.iistraal van du Korte Brccdslraal tol aan do Sarisgaiiü;. N0» !M9-956 ile Saris- gang aan do zijde van de Korte lïrocdslraaU K"» 957-96!) de Sarisgang aan do zijdo van de-Vest.
iV"1 970-91)6 do
Vriczeslraat van de Sarisganj; lol ann de Miniiebrug. N- 997-999 do Watorgaiig naast do_Mliiuobruiï. JC" 1,000-1007 do Vriozcslraaf"vaiiHó Mimiebryj;^. l«l aan do Vcsl.' N"s 1008-1012 do Vcsl vatTïïoVriezcslraal tol aan bel
Bagijnbof. K°» 1013-1040 do Vricüuslraat van don I)warsgang tol aan do Voorslraal. Nna 1041-1050 de Voorslraal van do Vriczcslraal tol aan hel Tolhruyslraalje aau de Landzijdo. N« 1051-1064 hel Tolbrugstraatjo aan do Land'-Ü^e aau du z'yde van do Vriczeslraat van do Voorslraal lol„a«n do Govuldo Gracht. N" 10G5-I068 do Bliudo Licdcti GasU bnisstco» aan do zijde voii do Voorslraat. N01 1069-1071 de Blinden Lieden Gasthuissteeg aau do zijdo van den Dwarsgnng. N™ 107-2-1085 do Gevulde Gracht aan du zijdo van do Vriezcstraal. K°» 1086-1088 den Uwartigaim vau dn Gevulde Gracht lol aan de Vrlozcstraal.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 153
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
153
Jaar:
1854
10 i.i Wijk E. . N" t-26 do pisie, SuuïeLof Kromhout aan do Haven , N" 230-231 do Kleckcrsloot of Sint Jorispoortsweg van
zijde van den noordondijk tot aau hot plein builen do Vriczcbrug. N"1 27-29 liet plein Luiten do Vriozobrug, aan de zijde van de Spuiliavon. N" 30-34 de Eerste Singel of Kromhout van hot plein buiten do Vriczebrug tot aan do BcgIl|esI)riiB. N°' 35-46 de Eorsto Singel of sMiandwerf van do WelIJcsijrug tol aan de Siiuipoprl. N08 4T-ÏÏÏ de Holiingcu aan do Havcnzijde vandeïpuipoorl tot aan do Sluisbrug. N0ï 85-115 do Hellingen aan do Landzjjdo van de Sluiswog tot aan do Spuiweg. W« 116-128 do liorslo Sirigel_o'f Kromhout van de Spuiwcg tot aan liet Blcckersdijkjc. N« 129-132 hel Blcekcrsdijkje aan do "West- zijde van do Beeltjoshavcn. NM 133-169 do Eerste Singel of Kromhout van het Uleokersdijkjc lot aan don Noordendijk. N°' 170-179 de Noordcndijk aan do Landzijdo van de Ecrsto Sincol of Kromhout tol ann de Tweede Singel of Brcedewec. N" 180-205 de Tweede Singel of Breedcwcg aan de Stadszijtlo van dun Noordendijk tol aan do IJleeker- jslool of Sint Jorispoorlswcg. N« 200-210 do Itloekersloot iOf Sint Jorispoorlswcg aan do zijde van ïcn NToor- dcndijk van do Tweede Singel tot aan liet ftlatenaaspad. 'N™ 211-221 het iUalenaaspad aan do /jjde van de Twccdo Singel. N« 222-2-29 hnl Alatcnaaspad aan do SlJidsz(jdo.
| hot Malonimsuad lot aan do Ecrsto Sinsel of Kromhout, l N" 232-248 do Illockcrsloot of Sint Jörispoi rtswca; aan il'do zijdo van do Yrioz'cvcg van do Ëcrslo lot aan do Twccdo Singel. Nni 249-265 do Twccdo Slngol aan do Stadszijdo van do BIcckcrslool of Sint Jorispixirtsweg lot aan do YricznwcR. N" 2(lfi-2G8 de Vrirxowcg aan do zijdo van ilo Hlcokoi'slool of Sint Jompoorlswo» van do Twccdo Singel tol aan het Kaspcrpad. N<« 269-286 hot Kaspcrpad aan de zijdo van de Tweede Singel. Nna 287-307 het Knsporpad aan do zijdo van de Eerslö Sinizol of Kromhout. jX01 308-314 do Vriczowog aan de zydo van hel Bleekcrs- .lijkjo van do Eerste lol aan do Twccdo Singel. N"* |H8-.'J2!ï dn Twccdi; Siiiycl aiin do Stadsxijdo van do lot aau hol IJlcckerbdyiijo. N01 330-336 hot
Bleekersdijkje aan do Oostzijde van do Dociljoshaven.
N01 337-347 de Spuiweg aan de zijdo van het Bleekersdijkje van du Tweede lot aan do Eerste Singel. N03 348-352 de Spuiweg aan do zijdo van de -Sluisweg van do Hel- lingen lot aan het Ecrsto Slop. N03 353-3 het Eersto Slop op de Spuiweg. N0" 355-359 liet Tweede Slop op de Spuiweg aan de Stadszijde, N° 360 het Tweede ^Slop op de Spuiweg aan de Landzijde. Nus 361-366 de Spuiweg van hel Tweede Slop lol aan het Gcldeloospad. N113 367-372 het Goldeloospad aan do z'yjde van de Hellingen van de Spuhvog lot aan de Sluisweg. N" 373-383 hot Goldeloospad aan de zijde van de Tweede Singel van do Sluisweg tot aan het Papoterslaantjc. N» 384-387 hel Papeterslaanlje. N° 388 het Geldcloospad van het Papctcrslaauijo tot aan de Spuivog. Nos 389-392 do Spuiweg van het Goldeloospad tot aan de'Twcedo Singel. N03 393-404 do Tweede Singel en do Hoog aan de Stadzijdo van de Spuiweg lot aan de Slnisweg. N"" 405-426 do Sluisweg aan do zijde van de Spuiweg van de Hoog lot aan de Hellingen. N°» 427-439 de Sluisweg van de Overzijde van do Binncnkalkhavcn tot aan liet plein over de 20 Huizen. N0" 440-448 hel plein over de 20 Huizon. N" 449-460 do Overzijde van de Bjnnonkalkhaven van do 20 Huizen tot aan de Sluis- brug. N" 461-465 do overzijde van de Biuucukalkhavcn van de draaihrug lot aan hol Willigeubosoh. N0» 466-470 bet \ViIligcnbosch aan de zijdo van do Lage Bakslraal. N"s 471-498 do 20 llui/.cn vau het Willigonbosch lol aan do Lage Bakslraat.v N° 499 de Lago Bakstraat aan do z'ljdo vau het Willigcubosch, N" SOO-511 do Lago Bukslraat aan do zijdo van do Hoogc Bakslraal. N" 512-513 do 20 Huizen van do Lago tot aau do Hoogo Bakslraat. N01 514-525 do Hoogc Bakslraat aan de zijde van do Lago Bakslraal.
N"" 526-534 de Hoogo Bakstraal aan do zijdo
van liet Bczomerpad. Nu9 Ü33-5 do Hoog en do Tweede Singel van do Uoogo Bakstraal tol aan liet Bozemcrpad. ND1 6-9 hel Bezcmcrpad aan de zijdo van do Hoogo Bakstraat. N" 550-551 het liozcraerpad aan de zijde van do Spuiwog. N01 552-562 do Twccdo Singel van hel Bezcmerpad tol aan do Spuiweg. N"* 563-573 do Spuiweg aau do zijdo vau hol Bezcmerpad van de Tweede Singel lol atin do Heul over de Bocrcukil. N" S74-584 de Spuhvcg
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 145
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
145
Jaar:
1854
.190 191
Singel, (EwiH) H 1—10, 116—128 on 130-100, Singel, (Tweede) E 180-203, 219-205, 315-329, 303-401 , 533-5, 552—502, 585—501, 000—001, MW 5—10., 51—01 en 71—73. Sluiswog, E 405—430. Slijkïütd , D 100-2Ü3. Smousonpnd, MW 02—70. Spuisiranl, (Groolo) D 433-474, 48ö , 487, 032 en 038—697. i
(KloincJ U 423—«O en 431—448.
Spuiweg, E 337-352, 3CI-3CC, 380-392 en 503-581. >
»
(Ecrslo Slop op de] E 353 en 351. (Twccda i > .} E 353—3GO.
Steegnmlaot, C 000-981, 902-1020, 1029-1032,1030-1002,1161-1178, o• u 1133-110C.
Steenstraat, C 1305—1019. ' •
Stuk en Su-kstraaije, R 943-950, 95C en 957. Sioofciraut, D 1408-1410. Suikcrelraal, D '220—201. TaankndD, G 131—140. Tolbrug, A 1—3, D l en 2. Tolbrugstinnlju Inndïijde, C 1010—1022 en D 1Ü51—lOlii. •
walcriljilo, A 303—317 cu U 218—235.
Torenstrnni, C 319—31il , 3GG-3SC, 435-152 en 472-480. G 88—01.
n. E 471-103, 512 en 513.
VnrkensmarkL aan du linvcnzijdi!, A 332—350 , 3Glt en 308—330. »
257-2111. . Vunlooïslranljo, A 403.
' Vergulde Lninpetsicug, C 1502 en 1593. Vm, C 000-010,788-800, 951-055,1021—1028,1070-1081.1301-130(1, 1690-1702, D 273, 29L-30G, 338-351, 397-400, 427-430,475-485, 522-532, 807-814, 810-842 on 1008-1012. Verstraal, i/o Ho DU j ie es l ram. Vest- ot MolenBlranljo, D 815. Vischlirug, A 32 cu 33.
'
f Visdinraat, 1) 733—739 en 758-702, '
sjo of Visserljo.'MW 00-07. A 45G-400HI 514-517.
l . InndiijJo, A 318-331, U 230-211, 250-252 en
Vlcoselihouwonslraal, A 213-233 en 253-273. Voorslraat non do havcniijdo, C 1-17, 19—52, 59-02, CJ-74 , 70-87, 02-107, 114—120, 102—107, D 3-100 en 10Ï, Voorslranl aon do Inndiijdo, C 481—400, 510-530, 707—717, 878-887. 006^011, 030-930, 201-008, 1107-1211, 1333-1318, 1590-1009, D 252-250. 203-207, 28C-290, 313-321, 305-319, 418-422, 440-452, 0118—700, 703-705, 71C-732, 888—904 en 1011-10SD. Triounrut, 01010-1678,1081—1089,0905-921, 011-948, 070-ÜOO, 1000-1007 en 1013-1040. Trimmer, E 2GC-2C3 , 308-314 en MW 1-4.
Walenicat nan do landiijde, {Binnen) A 501—513. *
. i
Wetcrgang bij do Minncbrug, D 997—909. . 1
> « NicuwBlmaisljrug, 12—1200. i > fiaamslroalsbrug, D 588—590.
Wnlemcinskado, A 353-302 en 301—307. Wcesbuisstraaijo, C 888-905. Willigenboscli, E 400—470 WolwcvcrslinTcn, H 302—336. Wijnbrug, C 18. Wijngaardstrom, C 453-471, 500-514 en 687-104. IVijnJlranl nnn do havewijdo, B 1—34, 45—08 en 73—89. »
,
» » lïiïienijilc, (Binnen) A 518-527. (Bulun) A 532-539.
» landiijdo, B 110—145, 159—100 on 189-S17.
ZnkkendrngerBslraatjo, C 912-921 en 929. Zandweg, Oo SïnEcl — tweede, K 303-101, 535-5i5', 5&3-UU, 585-591 on COO-C04
'
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 7
Sluit het Verborgen Museum