Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
78 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 6
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 28
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
28
Jaar:
1860
WIJK D.
i )
- 4 A. A. do Bruyn, koek' en banket bakker.
5 F. Kaufman, koopman en winkelier in lakens,
6 Wtsd. G. M. Slijp, geb. Exrik, win kelferster in grutterswaren,
6 M. Eunrdi, gouverneur externe. 1 W. van Wageningcn, part. 7 C. P. A. *an Wageningcn, geb. Tïssot \an Patot, winkelierster in damesfiandwerken.
7 A, J. Akeman, telegrajist. 8 B. vnn der Rest, kleermaker, win- kelier in garen en band,
9 N. Geers, winkelier in hoeden, petten.
10 A. Gilson, stroohocden-fabriekant. 10 L. E, P. J. van Teylingcn Tliiclen, commies der poste) ijen.
11 G. Gcers, winkelierster. 11 C. P. Kluit, commissionnair ingranen. 12/J Wed. J. Bekkers geb. mn de Wcerclt, parte.
12/3 Firma J. Bekkers, koper- en blik- slager, verlakker.
14 A. V. Havard, kapper.partt&inaker. 15 J. van Altcna, loodgieter^ leidekker. 15 A. van Altenn, timmerman, 16 A. de Vogel, kantoorbediende, win- kelier.
17 N. Reus Pzn., borstelmaker. 18 W. Hoefnagel, goud- en zilversmid. 19 I. A. van Dnro, brillensüjper, win- kflier.
20 H. C. P. do Hosson, winkelier in manufacturen,
21 P. F. Carlebur, spiegelmaker. 22 J. Morlts Jm, goud- en zilversmid. 23 F. Blom, boekhandelaar, boekbinder, 24 L. van der Sick, schoenmaker, 24 C. A. van der Stek, geb. Hoskorn, modiste
24 J. J. Hulsman, kantoorbediende. 24 J. P. van Beest Holle, koopvaardij kapitein.
25 L. Briiint, kapper, 26 V. J". B, Laboyric, paraplme- maker.
WIJK D. WIJK D.
28 Firma A. C. Zoethout en Zoon, fiorlogiemaker.
29 Wed. P. vnn der Hof, gcb. Botbijl, partc.
29 .ƒ. A. Butncr, zeeman. 30 J. Rijmerik, slijter en tapper winke- lier in kruidenierswaren.
30 G. van Hemert, hockdiuklerikn. 31 A. Rietveld, winkelier ingaren,band, 31 J. A. Snly, geëmpfai/eerde gaz-ver- licfittng.
32 G. H. van Helden, horlogiemaker. 32 .T. de Huijter Jr., magazijnmcesfer vrij entrepot, klerk ten kantore der in~ en uitgaande regten, coaimis^ionnair.
33 Wed. W. Freen, geb. Sols, winke- lierster in zoutevisch.
33a S. H. van Zadclhoff, schoenmaker. 'J3ü C. de Vries, arbeider,
'H J. L, II. Antoni, stroohocden-fabrie- kant.
34 D. M. Uittcnboganrd, kantoorbe- diende,
35 J. tl. de Riiijtcr, winkelier in tabak en sigaren.
,
36 G. Blom, winkelier in glas- en aar- dewerk.
37 F. A. Beklccis, winkelier i» manu- facturen.
J8 Raadhuis en huis van Arrest,
39 G. E. Schluter, cipier. 40 H. Mols, goud- en zilversmid. 41 T. L. van Dctli, winkelier in garen en band.
42 J. Harimnn, parttikmaker, barbier. 42 IC. Hartmnn, rijtuigschilder, 42 G. B. Bakker, timmermanskn. 43 J. G. de Vries, kleermaker. 44 A. T. Tclders, winkelierster. 45 P. D. Dorpmnns Czn., kleermaker, winkelier.
46 J. van Deventer, blik- en kopersla- ger.
25 Wed. C. van Steenwijk, geb. Ver- steeg, kapster, paruikmaakstcr.
26 Firma Vigtcr frerès, parapluiemaker. 27 J. F. van den Engh, bontwerker. 28 A. C. Zoethout Jr., horlogemaker.
47 G. J. Domhoff, klecrtnakerskn. 47 Firma Domliolf en Co., winkelier in gemaakte kleederen.
47 I*. Revier, beftangerakn. 48 Wed. M. Visser / Tijssen, parte. 49 A. Bisschop, kamerbetianger. 50 H, Smeulers. modiste. 51 J. Bosicrso, winkelier in manufactu- ren, zilversmid.
51
52 J. do Wit, kleermaker, 53 P. C. van Santen, koek- en banket- i bakker.
J. G. Motu, instrumentmaker. 55 C. Holtmark van Dijkerhof, bor- stelmaker.
5G C. Candcl, vischkoopcr. 57 J. Dorrenboom Pzn., /lorlogiemakcr. 57 G. Sche.v, part. 58 B. vanScIicersAlblab, mandenmaker. 59 E. van Win, modiste. CO Wed. A, van Hemort, geb. van den Heuvel, winkelierster in gein, klee- deren.
60 H. L. Stusso, zeevarende. 61 J. J. B. Andicii, dtainantxetter, juwelier,
62 J. Tijsscna, wodhte. 62 Firma J. ïijssuus en Co., modiste. 63 P. K. Braat, boekhandelaar, leenbi>
64 N. vnn Nassau, iusirumeiitnufLcr, C5 A. Heggers, lettejsetter. C6 H. van der Velden, hmat>chüdertwin keiier.
bliotftcekhouder.
67 W. J. Notemnn, winkelier in tin- werk en daiues-handwerküi.
68 J. W. Fels, zadelmaker. 69 W. Frccn, goud- en zilversmid. 69 Wed. E. Berkman / Jansen, parle, 70 Wod.J.Broens/MiiIjSc/wcHmart/w 70. J. Arcnout, zeeman, 71 G. Vermeulen, winkelier in passc- menten.
72 Onbewoond. 73 L. Revier, kamerbehanger. 74 C. Vermeulen, barbier* /laarsnijder 74 J. de Groot Jm, part. 75 C. Wilitebocr, sadftmaier, 76 P. H. Rock, kleermaker, 77 L. J. vnn Ooyen, winkelier in grut- terswaren.
78 J. van Leer, broodbakker. 79 G. J. vnn Oostenvijk, kantoorbe diende, winkelier.
80 J. Kunst, koopvaardijkapitein. 81 A. Volkcrt, schipper, tapper. 82 M. A. Zeiler, winkelier in schoenen 83 B. J. van Riemsdijk, winkelier in garen en band, kantoorbediende.
WIJK D.
84 Wed. W. Vermeulen, geb, Koning, blik- en koperslageres,
!5 J. van Nassau, commissaris der loods- lieden en ballaathaters. - -
5ri Wed. G J. Molenaar, geb. van 't Hoff, parte.
(7 P. Bcrck, kleermaker. !8 Onbewoond.
89 A. H. Jurriaans, koopman in glas, kantoorbediende.
90 K. Noteman, kaarsenmaker, kantoor- bediende.
91 R. Stempels, borstelmaker. 92 J. do Kreek, parte. 93 A. A. Grondhout, heel- en vroed- mcester.
94 A. Koola, koopman en winkelier in goud en zilver,
95 H. Koots, winkel, in wollen en savet, 96 H. A. Uitten bogaard, borstelmaker. 97 Wed. A. Haitgers, gcb. van Willi- gen, bczemmaakster.
98 Wed. G. Bysenga, geb. Min Reen, winkelierster in <jlai>- en aardewerk,
99 W. Knmpmiin, Ueet maker, 100 P. Dorrenboom, winkelier. [01 A. de Jongh, winkelier in garen en band.
102 W. van Hemert Jzn, kroeghottder, barbier-
103 II. Wensen, winkel, in galanterïen. 104 B. Jansen, winkelier in spek. 105 P. vnn der Slik, slijter, koopman en winkelier in kruidenierswaren, rceder.
105 J. lan der Monde, part. 106 P. van Snylichem Jr., winkelier in gemaakte klccdcren.
106 K, Mekcrn, kolonel der genie, impcc~ teur der 2de forti/lcatic inspectie.
10" Wed. A. J. Brand / Spoor, potte. 107 M. C. Lubrct, koopman en winkel, in ijzerwaren.
107 J. van Wcüe, slijter en tapper. Prltuentraut. •
1(18 J. Snly, broodbakker. 108 W. Wccda, partc. 109 Erven H. tngcrwcy, boddrukker, boekhandelaar, uitgever.
110 C. M. Dicke, slijter, winkel, in krui' denierswaren.
110 H. A. Diuke, part. f 86 Onbewoond.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 36
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
36
Jaar:
1860
WIJK D. 60
873 Wed. K. G. A. Hordijk, gch, van Putten, partc.
873 A. üotcrcm, botkbinderskn,
873 Wed. I), Kloppers, gcb. Oobter- wjjki parte.
874 Weil. J F. Rokkcr, geb. vnn de Menve, baker.
874 G. Recoiirt, zeeman. .
875 A. J. vnn Dfltn, koopman m goud en zilver.
875 H. K. Vos van Rijswijk, parte. t 876 Wed, A. Lemkcs / do Wit, parte 87" E. J. van Roosendaal, winkelier- ster in manufacturen.
877 Firma Lefèbre on van Roosendaal, winkelier in manufacturen.
878 B. van Geluk, deurwaarder bij' de Arrondissemcnts-Regtbank.
879 C. Schoononberg, parte. 879 Wed. G. Pooren / Oudenccl, parte. 880 J. Rosicrsc, kunstschilder. 881 H. Poots, zeilmakerskn. 881 A. Jiinger, arbeider. 881 €• Goemant, schipperskn. 881 J. Veth, part. 882 J, Giberius, uitdrager, 882 S. Teerlink, metselaarsgil. 882. U- 'l Hooft, arbeider. .883 K. Bogcrs, grofsmid. • 884 B. Bruyninghljys, winkelier.
Vlgcliatraat.
885 Gasthuis., 883 M. W. Duppc, binnenvelder, 885 G. Kouwcns, apotheker.
Voomiraat,
886 Vischmarkt. 887 Walsche kerk. 888 A. J. vnn Roosendacl, apotheker, drogist, cJiemist.
839 H. C. J. van den Stocnboven, broodbakker.
890 C. Long Epc'e, winkelier in manu- facturen, modemaffcr.
891 J, van Wageningcn, apotheker, 891 Fiïma van Gelder & van \Vage- ningen, apotheker.
892 II. vnn Zanten, vleesch/iouwer. 893/94 S. Zudoks, gedelegeeide staats- loterij, koopman en commisslonnair in
effecten. ,
l '
j WIJK D.
893/94 Firma Sïmon Zadwks en Zoon, koopman en commissionnair in ef- fecten.
893/94 P. Zadoks, hopman en com- missionnaiï in
effecten
895 A. A. Sicincr, kleermaker. 895 C. Stcincr, gcb. Sehey, wrketis- slagteres,
896 H. Berck, kamerbehanger, 896 N. van den Borg, parte. 897 A. F. Engclbregt, brood- e» koek- lakleer.
'
89" P. J. Hol!, hulponderwijzer. 898 J, Komijn, drogist, winkelier. 899 C. Hieubcli, winkelier in manufac- turen, modemaker.
900 W. SchillemansLzn.,sc/mjfowÊr£e;'. 900 J. A. Z. Gravc van Rechteren Lim-
purg, commies der posterijen.
901 C. Serie, winkelier in glas- en aardenwerk,
902 H. J. Giltay, apotheker, drogist. 902 8. de Koningh, kunstscïnlderesse. 903 W. F. Schnabel, hoiohyiemaker, 904 J". Gekker, koek- en banketbakker, 905 II. L. Davids, borstelmaker. 90G/7 Pakhuis. 908 J. Kruysclberg, loodgieter. 908 F. Lambinon, timmermanskn. 909 J. F. Bijster, blikslagerskn. 910 A. J. do Blauw, timmermansfat., winkelier.
910 S. E. van Doorcn, parte, 911 l*, van der Monde, bn'evenbestvlfa; 912 Gemeente-Armenschool. 912 G. Bonkei, onderwijzer. 913 D. W. Zalm, ondertoijzeresse der stads-naaischool.
914 J. P. vnn den Want, sdmjver. 915 C. do Wit, wagcnmakerskn. 915 A. C. de Wit, barbier, parmk- makcr. >
916 A. Koopman, boekbinder, leesbï- bliotheekfiouder,
917 T. van Buul, boekbinder, laiieeidcr. 918 H. de Vogel, schoenmaker. 918 J. Huilde, steendmkkerskn, 919 C. van der Hout, parte. 919 II. Vrodeveld, partc. 919 G. Canters, parte. 920 Wed. A. van Efiercn, gc'b. ümndt, tatigri/nc.
ffUK'P. t
920 Wed, C. rnn den Boom, geb. Gij- be, paite.
921 Wed. J. van Gulicfe, geb. vnn Da- len, mattenverkoopster.
Korte Breestraal.
922 ,T- van de Weg, timmerman. 923 Wed. J. G. Brücker, gcb. Run- ckcl, p arte, •
• WIJK D.
Ü42 A. Zwang Jz , patentolfcfabriekant. 942 H. A. van Heyiringen, patentolie- fabnekant.
942 Firmn Zmmg en van Heyningcu, patentoh'efabriekant.
)43 J. Zwang, koopman en winkelier in kt uidcnierswaren,
944 P. J. Valkenburg, goud- en zil- versmid.
923 L. van der Monde, part. 924 G. den Turk, timmerman. 925 C. SIceuwenhoek, visckkoojw. 925 J. van Wolzenis, seilmakerskn, 926 J. H. Koopman, platloodgicterskit. 926 J. vnn D(jk, kleermakerskn. 926 Wed. G. Wngcnnar, geb. van der Ven, parte. •
927 J. vnn Bijnen, schoenmaker, winke- kelïer in aardewerk.
927 A. Junsen, part. 928 T. Aljes, schitursclaerkooper. 929 Wed J. C. Brandt, gcb. Evenwel Schakel, parte.

929 P. A. Ponsen, loods. 930 C. Kleton, kuiper. 930 Wed. H. do Jong, geb. Plak, koop vrouw in aardappelen.
931 A. Knikmnn, grttUen&ti. 932 N, van den Berg, koopman in aard- appelen.
932 W. van Andel, zeilmakerskn. 933 Wod. J. van den Hurk / Broons, parte.
933 A- van Djjk, werkster. 933 A, van don Btiick, hoedenmaker. 934 A. van Andcl, sokkendrager. 934 Wed. J. Önlucroup, geb. vaa Hal- teren, werkster.
934 Ü, van Nieuwkttsteel, branderskn 935 P. Hulst, grofsmid. 935 P. van Es, naaister. 936 H, Andriessen, parte. 936 B. van Eyk, wollen- en linnen naaister,
936 M. H.' vuil Santen, parte. 937 C. A, Peetsold, schnjnworkei. 938 B. de Groef, metselaar. 939 B. van Randwijk, uitdrager et vischkoofier.
'
»40 J. Sehotcl, uitdrager. 941 I). de Witt, timmerman. 941 M. E. van Es, parte.
, * '
948 Wed. J. van DIJI, gob. Schaap, parte.
948 Wed, A. van Unnik/Loof,parte. 948 Wed. H. Haa<lgecp/deRoo,/>arte. 949 W. van Hofwegen, parte. 950 J Klinkers, smidsin. 950 Wed. J. A- van Os, geb. Ruilen,, werkster.
950 A. Boekliout, srhipperskn. 950 J. Schouten, parte. 951 H. Ilombroek. koopman in turf. 952 J. F. vnn Leen, toodgieterskn.' 953 C. van den Bergh, Üminennansht. 9 .T, Broa\v(ïrsthitissc!u'ldertwUu>crker. 955 J. van Gelder, winkelier in krui- denierswaren.
965 J- don Breker, part. 955 Wed. C. van Randwijk, geb, de Waard, baker.
95G E. C. Jorissen, part. 956 H. Kniknie, winkel, in vruchten enz, 956 J, Boozel, scheepstimmei man. 957 H. Miltenburg, smidskn. 958 J. Smits, &choenmaker. 959 I). do Waal, winkelier. 960 J. de Vogel, schnjnwei'kertkn, 961 J. Colieu, uitdrager. 961 W. Spoel, arbeider. 961 C. Kambcrg, pak/ntiskn, 962 C. Roos, vcrwerskn. 963 A, Koropor, naaister. 964 L. Komijn, smidskn. 964 E, Verslagers, gob. Spies, parte.
944 C. Knicriem, grutterskn. 945 Wed. C. de Koning/Loef, partc. 945 A. van do Rest, kleermaker. 946 J. Sclmengel, hulponderwijzer. '< ' 947 W. de Vries, schoenmaker. 947 Wed, A. van Emmerik, gcb. vnn Es, parte.
948 B. van Geel, pettenmaker.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 37
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
37
Jaar:
1860
WIJK D,
965 Wed. B. Rijngoud, geb. Groene -veld, winkelierster.
965 Wed. T. Ie Suis / Bilator, parte. 966 Wed, .A.-van Mnren, geb. Takke bosj parte.
t
967 N. Nelemans, winkelkn. 968 H. Verlicy, opperman. 969 J. Trooyard/Üakkcr, winkelierster. 969 J, Kamerimuis, melselaarskn.
Vrleaestraat.
970 M. C. Knyk, werkster. 970 J..Wngontiar, verwersfoi. 971 W. J?. Hcinrici, wijnkooperskn. 972 Wed. G. J)avids / Stoffels, bonm maakster, rouwmantelver/tuurdster.
973 P. van Wijk, scfteepsslooper. 973 W. van Schelven, visiteur bij''s nj'ks belastingen.
973.J. Krim Jr., drogist, 974 J. Picra, broodbakker, 975 Wed. W.Papcnhuyzery^.^stJ//u 975 J. W. Wcuemun, sdieepsdoctor, 976 P. Brandt, kleermaker, 976 M. Petlt, werkster. 9.7 C, vnn Pijl, winkelier in kruide- nierswaren.
978 J. B. Coolhovcn, part. 979 F. J. do Vries, kleermaker, 979 A. van Malsem, boekbinder. 980 A. dé Lange, pakhuiskn. 981 B. J. Koldewey, winkelier inmamt facturen,
-982 A. de Jong, arbeider. 982 H. van der Parrc, verlakkcrskn. 983 Wed. U. Kuidcl, geb. Schuur- maniij winkclierster.
983 Gezs. Bossij. parte. 984 J. van Djjk, goudsmidsbt. 985 J. de Kreuk, timmerman. 986 Tïmmenvinkcl. 987 J. IJ. van Ovcrbeuk, part. 988 C. Klovert, winkelier. 988 H. van Aken, goudsmidshi. 9S9 B. A. Burgers, broodbakker. 990 M. Zudoks, part. 990 J. van Sandeling, pakhuiskn, 991 J. Egt, kleermaker.
• '
992 J. van den Bergh; bcdienaar der begrafenissen, zaakwaarnemer.
992 E. L. C. de Graiiff, kantoorbediende, 993 N. 0. do Vries, loodgieter, luidekkcr.
! WIJK'D.
994 A. van Hulst', timmermdnskn. ' 995 A, L. Nïjscn, hoefsmidskn. < 996 H. Erlitigs, smïdskn. 997 W. Willemse, metselaarskn. 998 J. van Halen, kopcrslagers&n. 999 Erf.
' ' ; " ' ' "'"' 1000 A. Bolleman, '"' stoffenverver,-
1000 J. Baara, zeeman 1001 W. lïayers, zaakwaarnemer. 1002/fc Lengeiihof. -
• • ' • ' ~ ' ,- •• . ;
1004 J. C. Lcyendckkcr, snelpcrsdraai- jer, sijdeverioer.
1004 Wed. M. Spoel /-Korthals, parte. 1005 H. Leinkcs, parte.
-.'.
10050 AL van Peuren, kolenmeter. • ' I005o P. 'Bcets, commies", bij- 's rïjks belastingen,
• '..
1006/7 Kazerne en Stal.- Vest.
1009 J. Waals, bierbrouwer, '. • 1009 C. van Es, wolenmakcrskn. 1010 J. C. Spits, sokkendrager. 1011 Wed. P, Goedliart/Booy, 1012 B. Storrc, part.. .
Vriefiestraat.
1013 B. A. de Vrij, winkelier in krui- •
• dcjiierswaren.
1014 A. van Overboek, part. • 1015 P. Degens, broodbakker. • 1016 J. van dcrStraaten Wan, vle&tck- hoitiaer.
1017 Pakhuis. 1018 Wed. B. G. A. Niermatm, gcb. Struys,
slfjtster.'-
1118 H. F. Kocvocts, kantoorbediende. 1019 Wed. H. van Geel, geb. Schotel, manijdsier.
1019 W. C. van Dooren, goudsmidskn. 1020 J. do Bres, kleermaker. 1020 E. van Dijk, werkster. 1021 J. Bak, part. 102) C. vnn Lovcrcn, wlnkdkn, 1022 Pakhuis. 1023 Wed. J. Verhoeven Wz., geb. Ponsen, winkelivrster,
1023 W, A. Verhoeven, httisschililei; 1024 Wed. D. Strnys, gob. Wyers, slijtsier. • •
• ' •
1025 G. ï". de Munter, schoenmaker. ' 1026 H. Schoentjes, arbeider.
WIJK D.
1026 A, 3omsün,'Meeraiakcrskn. 1027 H. A. Schwartz, zadelmaker.- 1027 J. C. vnn der Poel, knecht.'s rtji magazijn.
• .''..". '
1028 Kerk Evang.'Luth. gemeente.- 1029/30 J.iHcnning, koster,- /tuisende, wijzer. •
1031 W. Groononbcrg, winkelier in krti deniersware».
1032 A. Hartman, houtdraafjer. 1033. J. Bongcrs, mandenmaker. ' 1033 G. van den Andal, werkster.
1034 Wed. \Y. van. Alcwijn, gcb. Ka • leshoek/jiinr/e. • "••"
'
1034 IL, Dubbeld,-£cewcw. 1035 M. J. Grobbcn, slijter en tnppet barbier,
[035 E. K-'.Sehott, zeeman. 1036 J.'KooIs,' verwerskn,
' • '
1036 C. H. Buhro, timmermattsk». 1037 Mcubcltnagazün. 1038 J. Spoor; kleermaker: . 1039 J. C. du Bois, parte. 1040 J. Quiist, verwerskn*, winkelier. J040 H.'van-Dongcn, varkensslagtersk*
Toor§traat. .
lt)41 L. de Jong Jz., winkelier i/i kruidenierswaren, slijter.
1U4-2 J. J. Dalmcyer, broodbakker. 1043 F. Lotnvmaua, .scAofl'iwaie*-, 1013 M. ten Siethoff/do Wolff,
tclcgrajïst. • : l .
1043 H. B. Goti'Mium, eerstaanwezend .-
1044 Wed. H. Antoni, jreb. fllncktiy, winkeliersttr in stroohoedeii, aiode- mnakster.
. • • . .1 t '
1045/46> J. do Mniidt, koopman ui'cam- missionnair in effecten, koper- en metaalgieter,
1045/46 Pirniii' Hooglnvirikül en Co., koopman en • coiumfssioatiair
in effecten, kassier. < . •
1045/4ti Firma do Mandt en Co.,&yier- en metaalgietcr. •'
1047/48 Pakhuis. 1049 G. Hüymans, verkoopcr van ge- maakte kleederett,
1050/01 Wed.. C. Stoop, gob, Mens, winkelierster in manufacturen.
1050/51 Firma C. Stoop, winkelier in manu/actoren.
> < i kassier, 69 WIJK D. Tolbr ugit
1052 H.'vaii Kandwijk, uitdrager.' 1053 J. Nijaten, schoenmaker} .' 10 M. van dur Kloet, uitdrager, win- kelier in manufacturen.
'. •
1055 M. J. van Dam, uitdrager, 1055 H. Radcmakcr, zeeman. IÜR5 A. J. van den Dorpel, tiaimr- manskn.
1056/57 J..:yaarties,.;gcb.,;iVcrnes, uit- draagster.
1058 A. W. van Ame^den, kleermaker.
1058 J. do Bres, tiinmermanskn. 1059 II. ilc Munter, winkelier. > 1060 H. G. Borghstijn, horlogicmakcr. 10G1 A. van den Bergh, uitdrager. 1061 B. van der Koog, zaagmolenaarskn. 1062 J, 3Ï. Schotel, uitdrager,-, visc/i- kooper.
-,'«." OC2 C. van Geluk,, part.
10G3 P. 'Vcrschuiirj winkelier^- kroey- Jiouder,
. .•
064 G- ZlVflng, uitdrager. OG-i E. Verhoeven, bteekershi.
• ,
Bllndenluidebg-ast- hulssteeg-.
OG5 Wed. A. van' Hofwegen, gcb. vftii Emmerik, parte.
OC5 J. van Ooycii, opperman. • i)fifi-G8 Pakhuizen. OC9 J. Keulcmans,' kroeghouder, 070 Wed. IJ. Boshoven,'göb. Vore- J veld, werkster.
071 M. Spiei'ing, koopman in aard- appelen. '
- CievuIAegrachi. ' ,
072 K L. Muynelce, kroegAouder. 073 G. F. W. Kaeting, stukadoorskn. 074 \\'. Bunten, opperman.-
' :
075 Wed. M., J. Polak, -gob. Wijn- bergen, parte,
076 C. de Klerk, timmerinanitkn, 077 Wed. H. van lüffcron) gcb . rJouw- tuan, parte,
078 L'. Jansen, ttinmermanskii. ' 078 J. A. Dricsscn. wtnkelkn.. T 079 W. van Dijl, sctioaanaker; 079 I'. Rosenbach, korenmolenaarskn. 080 C. .Vcrmey, kleermaker.'
\
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 38
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
38
Jaar:
1860
WIJK D. 70
1090 A. ,van Altena, scheepstimmerman. 1081 T. Kramers, kleermaker. 1081 Wed. A. vnn Engelen/Maeliaay, parte.
1082 Pakhuis, 1083 A. van Bek, metselaarsgil, 1084/85 Pakhuis.
Korte Kromhout.
l A. de Groot Azn, fioutkoopcr, hout- zuafjmohnaar.
2—5 Lootsen. 6 Wed, J. do Groot, gel). Immerzccl, parte.
7—9 Lootsen, Firma Arnoldus de Groot uu Zonen, fiotttkooper, hout- xaaf/mofcnaur,
Lange Kromhout.
10 G. Commjjs, kantoorbediende. \ O A. Boers Jr., onderwijzer industrie- en teékenschool.
11—16 Lootsen. 17 J. S.'van do \Vcg,'ufteepssloope/: 17 A. van de Weg, Acheepsshoper. J 7 W. H. Bosch, klerk dfj tkn Bur- gerlijken Stand.
18/19 Magazijn. 20 Kerk dor Chr. Afgcscli. gorooeme. 20 C. Kniericra, koster. 21 Wed. J. Bientjes, gcb. Stoel, parte. 21 C. E. van Proo&dy, predikant hij de Chr. Afgesch. gemeente.'
21 A van de Wetf, klerk ter griffie van de Arr. Retjtbank.
22 D. P. Slfu'ys, kunstschilder. 22 S Rijke, commies der plaatsel, fic laatingen.
23 M Koos, scheepmaker. 24/35 Bergplaats. 26 B. vun der Linden, xaagmole naarskn.
26 T. van Hcrwljnen, zaaamolenaarkn Vrlexen poor tsplel n.
27 J, P. Schciborling, schecpsslooper,
fiotttkooper
38 J. J. Iluver Droczc, part. 28 J. D. vjin der fileer dcWjja, part
' • WIJK D. Dwarsgang*
1086 J. Zoek, smidskn. 1086 H. Jiiquet, vertoerskn. 1087 B. A. PootSj kleermakersk». 1087 A. Kien, zukkcndrager. 1088 A,'Koppenhout, winkelterstcr. IOS8 C. W. de Blnuw, naakter.
JE.
20 Wad. 'J. Brandt, geb. Otluvangor, tapster, winkelierster. Achter 'slJan'diwerf.
30 G. de Borst, tüiuncrmans&n. '
3J/.i2 Tuin. 33 Korcmiiolcn tic Maagd. 33 Wed. H. Lambert / Maller', purte. 34 L. Mcyer, iorenmolenaarskn. • • 34 W. van do Heat, verlakkerskn. 34 P. Ken t ie* koreamoknaarskn. 34 Wed. P. Jonsscn /Kwikkei è, parte. J5/3G Lootten.
• ' Achter *« Landswerr.
37 P. Schcibcrling, part,, 38 J. i1. M.' Picrucrttf, houtsaaymo- leiiaar,
39 H. Muyen, porto. J9 0. L, lïunz, ktecrö(ed.ef. 40/41 Pakhuizen. 42 J. Rceoiirt, koopman in steenkolen. 43/44 Onbewoond. 45 A. Hogorzoil, molenmaker, timmer- man.
45 M. V. flogorzoJI, aannemer. -16 'a Landaning.'izijii. 46 C. Köniff, R. N. L,i majoor der artillterie,
Hellingen.
47 C. Popeiihuyzcn lïzn, kapper. 47 L. Dijkmnns, klompmaker. 47 G Bcrkhuizen, arbeider. 47 Wed. T, Huriog, gcb. Jeu, koop- vrouto in turf.
' '
47 C. do Wit, scheepmaker. 47 l'. *un Oord, arbeider. 48 Wüd. J. Rfddcrliof, gob. Mast, naaister.
43 Wed. W. Mom / Snijders, parte. 48 G. van Welietiis, scheepmaker.
WIJK E. 49 J. Keurvorst, arbeider.
49 Wed. R. Visser / fJaks, parte. 49 A. van der Meer / Pels, parte, 50 Sclicepmnkerij. 51 IJ. lïnebee, scheepsbouwmeester. .11 P. Hoobco, scheepsbouwmeester. 51 Firma Gcbrs. iloebcc,. scheepsbouw' meester.
51n F. Vernimmen, scheepskok. 52 I). Hoebce, scfieepsbotnvmecster. 53 J. P. Piern, winkelknecht. 53 H. Riddcrhof, zdlmakerskn. /55 Pakhuis.
• .
56 J. Vink, scheepsslooperskn. 56 H L\ttooy, part. 57 G. Ponsen, arbeider. 57 H. Daneel, arbeider. 57 C. Pon te, arbeider. 58 Pakhuis. 59 J. Duppe, scJieepsslooper, secretaris der slagroede
(50 J. Moiboom, molenmakerskn. 61 Pakhuis.
62 A. do Borst, timmermansk. 62 P. Uittenbognard, timmermansfai. 62 F. vnn Es, winketkn. 63/ftS '. C. Minnigli. kleermaker. „
„ „ „
,.
„ „
2. M. van Andcl, parif. :|. A. Los. parte.
2. Wed. J, Flamrann, geb, van Driiten, parte.
3. Wed. C. Vermeer, geb van der Wal, parte.
fl. 5. G. Ponsen, part.
4. J. Rijnhart / do Kreek, &oop- vrowo.
„ *. Wed, J, Tnrmond, geb. vnn der Hidde, paitc
Wed. J. Kupsom, geb Hoo-l gerwerf, porie.
\
„ e. Wed. P. Komijn, gcb. Tcubel, parte.
., ". Wed, G. Kochmds, geb. van don Berg, parte.
„ \ Wed. G. Holtmark vnn Djj- kcrliof, gob. Roeland, parte,.
„ ". J Simons, part, n
„ „
8. W. Biom, par/.
'. Wed. D. do Griek, gob. En- gel, werkster.
8. H Üuburg, schoenlapper. „ °. Wed. S. Mevcr, gcb.van Son7 71 63/65 WIJK E.
Wed. L. Zwang, geb. van dar Toen, parte. Wad. M. Alhert, gcb. van Dijk, parte. ' N. Vogel, stoelenmattcr. A. Blnckstono, klfermaker. Wed. I). Mcyer/Fritso, parte. Wed. A. vnn Dijk, geb.Coon- rnads, parte, Wed.H. Seliolenbcrg.gob.Kel- der, parte. F. van den Hoek, mandenma* kerskn. Wud. J. van Zomeren/Kroon, parte, H. Grolle', metselaarskn. Wed. P. van Es/Zwang, parte. A Oosterwijk, schoenmaker. Wed. W. Plnïinors, gcb. Rci- jcrs, parte. C. Ridderhof/Pootemn, parte, Wed. W. Verhoevon/Scliip: pers, parte.
'
Wed. M. Krnyt, geb. Vorhoc- vcn, parte. Wed. L. Sels, geb. van Ko- lichem, parte. J. Versnel, arbeider.' * A. Ouburg, pakhiiiskn.. Wed. M. de Roo, gob. Zwang, parte. G C. Zoll, parte. Wed. J. Bozuo/Vernes, parte, H. Schoentjes, arbeider, A. de Bres, verwerskn. Wed. J. Ponsen, geb. Katnor- mmi«, parte, Wed. A. Mosselman, gcb. van den Berg, parte. P. van JJriel, part.. Wed. N. JNolman, gcb. Hou- sen, parte. Wed. ü. Keurvorst, geb. Ka- mcrmnns, parlc, D. Schaap, arbeider. C. Ponson, parte. Wed. W. vnn der Teen, geb. Oirschot, parte, Wed. J. do Vissor, geb. Vroo- mcn, parte. Wed. II. Molenaar / Plomp, parte.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 6
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
Sluit het Verborgen Museum