Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
6.713 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 2
 Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 ...
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 2
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
2
Jaar:
1934
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 ...
 
 
 
 
 
 Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 ...
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 3
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
3
Jaar:
1934
SPAARBANK TE DORDRECHT Telefoon No/3763
opgericht in 1818. (Aangesloten bij het Nederlandsen Spaarbankbureau.) Postgiro No. 481.
Geopend: Dagelijks van 91/»—2Yj en van 7—8 uur,
uitgezonderd 's Zaterdags, dan van 9V2—12 en van 7—8 uur.
Bijkantoren: DORDRECHTt Bosboom Toussaintstr, 8, Telefoon No. 3895, geopend: Maandag- en Donderdag» avond van 6—7V« uur.
ZWIJNDRECHT: Rotterdamsche Weg 93, Nieuwe Plein, Telefoon 3817, geopend Maandag 's namiddags van 12Y2~ Woensdag- en Zaterdagavond van 7—8Y2 uur. DUBBELDAM: Dubbeldamsche Weg A 526a, geopend Dinsdagavond van 6—7l/s uur en Zaterdagmiddag van 2—3 uur.
PAPENDRECHT: Eilandstraat 2, Telefoon 6596, geopend Dinsdagochtend van 11V2~-1 uur en Vrijdagavond van 7—8 uur.
's GRAVENDEEL: Smidsweg 12, geopend Woensdagavond van 6—7a/2 uur. RENTEVERGOEDING thans 3 % in het jaar. SPAARBUSJES worden kosteloos in bruikleen gegeven, mits F. 3.75 op het Spaarbankboekje is ingeschreven. INLEGGERS kunnen hunne effecten, tegen betaling van een be- waarloon van F. 0.50 per jaar, voor elke F. 1000.— werkelijke waarde of gedeelte daarvan, bij de Spaarbank in open bewaring geven.
Het Hoofdkantoor en de Bijkantoren zijn gesloten hoogstens de laatste 8 werkdagen van December.
HET BESTUUR.
ADRESBOEK
VAN DE GEMEENTE DORDRECHT 1934
SAMENGESTELD UIT HET BEVOLKINGSREGISTER DER GEMEENTE. BIJGEWERKT TOT 26 MAART 1934. UITGAVE VAN ADVERTENTIEBUREAU JAC. DUITS.
INHOUD :
Alphabetische lijst van opgenomen Openbare Ambtenaren, Colleges, Commissiën, Corporatiën, Vereenigingen e, d
Lijst der ingezetenen naar alphabetische volgorde der straten met ver- melding der huisnummers
Aan boord van woonschepen wonenden, vaste ligplaats hebbende . Bestuur en personeel der gemeente Rijksadministratiën en -instellingen Rechterlijke Macht
Bladz.
III l
. 162 163 168 170
Kerkelijke Gemeenten en Vereenigingen van godsdienstige strekking . 171 Vereenigingen tot Drankbestrijding
Financiëele instell., Nijverheid, Handel en Industrie, Land- en Tuinbouw 176 Coöperatieve Vereenigingen Wetenschap en Kunst
179 184
Medische aangelegenheden, Ziekenhuizen, -verpleging, -fondsen enz. 180 Armwezen, Liefdadigheid
Polders en Polderbesturen Onderwijszaken
Dag-, Week- en Maandbladen en Tijdschriften Garnizoen, Weerbaarheid, Militaire Vereenigingen Sportvereenigingen
VI Zang-, Muziek-, Tooneel- en dergelijke Vereenigingen Vereenigingen op staatkundig gebied Patroons-Vereenigingen
Vereenigingen van Ambtenaren en Opzichters Werklieden-Vereenigingen
Diverse Commissiën, Corporatiën, Vereenigingen enz Nagekomen opgaven van Vereenigingen Alphabetisch register van ingezetenen Alphabetisch Beroepsregister
j iaebouw Amencam TELEFOON Nr. ^ .
f^r l \ | *
'<! i
HOTEL BELLEVUE — zcifdc
188 189 193 194 195 198 200 201 202 203 205 207 209 417
GROENMARKT 43-47 Café - 3 Wilhelmina Biljards - Lunchroom - Vergaderzalen - Restaurant
S| GROOTE ZAAL voor het houden van Congressen, Partijen, Diners, Recepties, Tentoonstellingen, enz.
Verschillende gezellige danszaaltjes.
175 178
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 ...
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 4
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
4
Jaar:
1934
INHOUD T. VAN CAMP
SINGEL 171 - TELEFOON 4087 - DORDRECHT OPGERICHT 1884
MARKIEZEN A
Z IÜ
ÜJ X
u<
(/) LU Z Z
o N
V HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN
KAMPEERTENTEN TE KOOP EN TE HUUR REPARATIE-INRICHTING
O) m
m CD m
»g
z o m z
in alphabetische volgorde van de Openbare Ambtenaren, Colleges, Commissiën, Corporatien, Vereenigingen e*d.t die hebben gebruik gemaakt van de aangeboden gelegenheid om in het adresboek te worden vermeld*
Aannemersbond, Nederlandsche
Adviesbureau voor den Middenstand Advocaten, Orde van
A.J.C. Arbeiders Jeugdcentrale Algemeen Nederlandsch Verbond
Alliance Francaise
Ambachtsschool, Vereen. Dordrechtsche Ambtenaarsbond, Algem. Ned. Chr
201 168
Bibliotheek, R.K
Aanplakborden, Pachter van de Gemeente- 167 Accijnzen, Invoerrechten en
177 170 196 179 206 191 202
Ambtenaarsbond, Centrale Nederlandsche ... 202 Ambtenaren, Chr
204 164 206
Ambtenaren en Opzichters, Vereenigingen v. 202 Ambtenaren van den Burgerlijken Stand
A.M.P. Algem, Militairen Pensioenfonds ... 194 Ancïent Order of Foresters
Apothekers Arbeid, Raad van
Arbeiders Sportbond, Nederlandsche Arbeidsbemiddeling
Arbeidsbeurs
Arbeidsbeurs Oud-Indische Militairen Arbeidsinspectie
181 169 196 165 165 195 169
Archeologische Commissie, Prov. Zuid-Holl. 179 Archief, Gemeente
Armbestuur der Oud-Katholieke Gemeente ... 184 Armbestuur, Nederlandsch Israëlietisch
Armbestuur, R.K. Parochiaal Armenraad
Armwezen Arrondissements-Rechtbank
Bakkers, Slagers, Drankbereiders, Chr Banketbakkers-Patroonsvereeniging
Begrafenisvereeniging, Israëlietische Belastingambtenaren, Chr Bemolt, Studiefonds
Bestedelingenhuis, Hervormd
184 184
Armen-, Wees- en Nieuw Armhuis, Vereen. 186 Armenzorg, Vereeniging
„Autotocht voor zwakke en gebrekkige kind." 186 Bakkers, Chocolade- en Suikerwerkers
185 184 170
203 204 201
Bazuin", Dordr. Harmonie Gezelschap „De 199 Begraafplaats, Algemeene Begrafenisvereeniging
167 182 182 204 192 185
Besturen den Bijzondere Scholen, Ver. van 192 Bestuurdersbond, Christelijke
Bewaarscholen
Bewaring van de Hypotheken Bezuinigings-Inspectie
204 203
191 168 165
Bestuurdersbond „Dordrecht" Ned. Vakcentr. 205 Bestuurdersbond, Dordrechtsche
166 185
Biesbosch", Vereeniging „De Billardclub
Binnenvaartschool Bioscoopcommissie
Blindenbond, Nederlandsche
Boekdrukkerspatroons, Federatie der Boekhandelaren-Vereeniging, Dordtsche Boekverkoopersbond, Nederlandsche Boerenleenbank, Coöperatieve
Bouw- en Woningdienst, Gemeentelijke Bouwmaatschappij Het Noorderkwartier Bouwvakarbeiders, R.K
Brandstof f envereeniging „Aller Belang" Brandweer
Brandweer-Vereeniging Broederschap Notarissen
Broodbakkers-Patroonsvereeniging Broodbakkerij „Vooruit"
.'.
180 188 198 189 164 187 201 201 201
176—178 204
166 206 204 207 167 206 176
"...., 201 178
Brood-, Koek- en Banketbakkers, R.K. Bond 201 Buitengewone school voor lager onderwijs ... 189 Buitenschool", Vereeniging „De Dordtsche ... 190 Bureau voor Vaccinatie
Bureau voor Verplegend Personeel Burgemeester
Burgerlijken Stand, Ambtenaren van den Burgerwacht, Dordtsche
Bijbelgenootschap, Nederlandsch
181 167 163 164 194 171
Bijzondere Scholen voor Lager Onderwijs ... 190 Bijzondere Vrijwillige Landstorm .,
194 175
Clubnieuws der D.F.C
173 173 196
189
163 178
Centraal Bureau Reclasseeringsinstellingen ... 171 Centraal Drankwcer-Comité
Christelijke Gereformeerde Gemeente Christelijke Jeugdcentrale
Commisie v. Deskundigen voor de Rijnvaart 166 Commissie van toezicht havenarbeidsreserve 164 Commissie van toezicht M. 0
Commissie van toezicht op de arbeidsbeurs 164 Commissie van toezicht op de bioscopen ... 164 Commissie van toezicht op h. Lager Onderw. 190 Commissies uit den Gemeenteraad Consuls
Consultatiebureau voor Zuigelingenvoedïng . 182 Coöperatieve Vereenigingen Credietgevers, Vereeniging van Dagbladen en Tijdschriften
Dambond „Dordrecht", Districts- Dameskoor „Melodia"
BISCHOFF's HEERENMODE IS MODERNER
178 207 193 198 199
Bouwarbeidersbond, Algem. Nederlandsche ... 203 Bouwarbeiders, Chr
03
N C
^4
t^ N^
n ws
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 ...
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 5
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
5
Jaar:
1934
IV v
D LU
D m x
ui o
_ UI CO _|
Dameskrans „Lydia"
Dames­Naaikrans „Maria en Martha" Damvereeniging, Dordrcchtsche
D.A.W.E.T. „Dennenheuvel"
Diaconessenhuis Diaconieën
Domeinen, Registratie en Doopsgezinde Gemeente „Door en Voor 't Volk" Dorcas, Dordrechtsche
Dordrechts Museum „Dordrecht", Voetbalvereniging
o2</> LU Ij -t
D.Z.C. Dordrechtsche Zwemclub
„Eben­Haëzer", Chr. Jongemannen Ver Eben­Haëzer's Zangkoor
Electriciteitsbedrijf, Gemeentelijk
Lm S -1 Ethische Vereeniging ­J o o:
U QJ o
ü o O) UJ
i­ Z
ÜJ«Z
z°> ü LU
• ü
Esperantïstenvereeniging, Dordrechtsche Ethische Kerkelijke Kiesvereeniging
Evangelisatie­Naaikrans
Evangelisch­Luthersche Gemeente Fabrieksarbeidersbond, R.K
Fabrieksarbeiders, Ned. Vereen, van Fanfare­Korps, Koninklijk Dordrechtsch
Fonds van den Gewapenden Dienst Fonds van Dongen
Foresters, Ancient Order of
Friesche Vereeniging „Us Memmetael" Fröbelschool Stek
Garnizoen
174 187 198 177
• 183
Deskundigen voor de Rijnvaart, Commissie v. 166 D.F.C., Dordrechtsche Football­Club Diaconessenarbeid, Vereeniging van
Directe Belastingen, Invoerrechten en Ace. ... 168 Districts­Arbeidsbeurs
165 168 172 199 187 179 196
„Doziver", Onderlinge Ziekte­Verzekering ... 182 Drankbestrijding
„Eendracht", Dordr. Chr. Werkliedenver. ... 204 E.H.B.O., Vereeniging
175 197
173 199
183 166
Electro­technische Werkgevers, Ned. Ver. v. 201 Erkende Pontschool
191 192 172 172 174 172 205 203
Fabrieksarbeiders, Transportarbeiders, Chr. . 204 Familiebeurs der Repelaeren Familie­Vereeniging Vriesendorp
Fascisme en Communisme, Bur. v. actie tegen 200 Federatie der Boekdrukkerspatroons Financieele Instellingen
185 207 199
201 176 195 192 206 206 190
194
Gasfabriek en Hoogdrukwaterlelding, Gem. . 166 Gast­ of Ziekenhuis
181
Geheelonthouders Sportbond, Dordrechtsche . 196 Geld­ en Effectenhandel
Gemeente­Administratie, Cursus in de
Gemeente Belang, Vereeniging Gemeentebestuur
Gemeente­Ontvanger
Gemeenteraad, Leden van den Gemeentescholen
Gemeente­Secretarie Gemeente­Secretaris Gemeentewerken
;
176 191
Gemeente­Ambtenaren, Nationaal Verbond v. 202 Gemeen te­Ambtenaren, Nederl. Bond van ... 202 Gemeente­Archief
166 200 163 165 163 189 164 163 166
Gemeentewerklieden, Rijkswerklieden, Chr. ... 204 Geneeskundige­ en Gezondheidsdienst, Gem. 167 Geneeskundigen en Specialisten
180
195 181 181 184
Geneeskundig Schooltoezicht Gereformeerde Kerk
Gereformeerde Ma'nnenvereeniging Gereformeerde Naaikrans „Martha" Gewapenden Dienst, Fonds van den
Godsdienst en Leven
189 174
173 172
173^ 1731 195
Gezondheids­ en Vacantiekoloniën, Christ. ... 183 Gezondheidskolonie, Dordrechtsche Glasverzekering, Dordr. Onderlinge
183 178 172
Godsdienstige strekking, Vereenigingen van . 171 Grafische Bond, Nederlandsche R,K Grafische vakken, Chr. arbeiders in de
Groningers, Vereeniging van Oud­ Groote Gezinnen, Ned. R.K. Bond van
Gymnastiekvereeniging Hachnosas Ourgiem
Handelsavondschool
206 206
Groote Kerk, Comm. voor de Rest. der ...... 179 Groot Koningrijk, Polder Gymnasium
188 189 197
185 189
Handels­ en Kantoorbedienden, Alg. Ned. B. 202 Handels­ en Kantoorbedienden, Nat. Bond v. 202 Handels­, Kantoor en Winkelbed., R.K. ... 205 Hanze, De
178 199
Harmonie Gezelschap „De Bazuin", Dordr, ... 199 Harmoniekorps, Dordrechtsch Harmoniekorps „Voorwaarts" Harmonievereeniging „Volharding"
Haven Arbeids Reserve
199 199 166
Havendienst en Veerbedrijf, Gemeentelijke ... 166 Heilgymnastiek en Massage
181
Heilige Geest­ en Pesthuis ter Nieuwerkerk 186 „Hendrick de Keyser", Vereeniging Hervormd Bestedelingenhuis Hervormde Gemeente, Nederd
179 185 171
Hervormde Jongeren, Dordtsche Vereen, van 171 „Herwonnen Levenskracht"
183
„Het Gezin", R.K. Woningbouwvereeniging 206 Hofjes
Hollandsche Maatschappij van Landbouw ... 178 Homo Medicus
Hoofden der Bijzondere Scholen, Ver. van 192 Hoofdstembureaux
Hoogere Burgerschool, Christelijke Hoogere Burgerschool, Gemeentelijke
Huiseigenaren, Vereeniging van
164 190 189
„Hooger zij ons doel", Tooneelvereeniging ... 200 Houtbewerkers, Meubelm., Behangers, Chr. . 204 Houtbewerkers, R.K
170 191
Huisvesting van de arb. klasse, Ver. t. verb. 206 Huisvlijtschool
Huisvrouwen, Ned. Vereeniging van Hulp aan buitenlanders Hulpbank Dordrecht
„Hulpbetoon bij Ziekte", Vereeniging Hulp in de Huishouding, Vereeniging Hulpstrafgevangenis
205 207 176 187 185 170
Hulpvereeniging Gereform. Zendingsbond ... 174 Hypotheekbank, N.V. Dordrechtsche Hypotheken, Bewaring van de
Advertentie-Bureau Jac. Duits, Bleekersdijk 23, Dordrecht
176 168
204 206
Huispersoneel, Nederlandsche Bond van ... 203 Huis van Bewaring
187 180
204 204
Grafische Vakken, Ver. t. bev. der gezondh. 183 Groene Kruis •,
183
Genootschap tot zedel. verb. van Gevangenen 171 Geref. Bond, Afd. Dordrecht van den' Gereformeerde Jeugdorganisatie
Informatiebureau R.K. Kosthuizen Instituut voor Arbeidersontwikkeling
Invoerrechten en Accijnzen Israëlietische Gemeente, Nederlandsche
Jeugdvereeniging, Joodsche Johanna Heüina­stichting
206
179 168 175
Jannezand enz. Mij. tot expl. van de polders 188 Jeugdraad, Plaatselijke
Jongedochtersver. „Ken Hem in al uw wegen" 174 Jongedochtersvereeniging „Maria" Jonge Liberalen, Bond van Jongeliedenkring „Josia"
Jongelingsvereeniging „Gideon" Jongel. Vereeniging „Immanuel", Chr Jongeliedenvereeniging, Oud'Katholieke Jongelingsvereeniging „Timotheus" Jongemannen Ver. „Eben­Haëzer", Chr Jongemannenvereeniging „Paulus"
Jongerengroep, Chr. Historische Kadaster
Kamer van Koophandel en Fabrieken Kantongerecht
Kantoorbedienden, Vereeniging van Kappersbond, Nederlandsche
Kapperspersoneel, Ned. Bond van Kerkelijke Gemeenten
Kerk en Vrede
Kerkopbouw, Vereeniging Keuringsdienst van Waren Kiesvereeniging, A.R
Kïesvereeniging, Chr.­Historische Kiesvereeniging Vrijz. Democr. Bond
„Kinderhulp"
Kinderkoor „Jong Holland" „Kindertuintjes", Vereeniging Kinderuïtzending, R.K
. Kleermakerspatroonsvereeniging
173—174 200 174 174 173 175 174 173 174
Jonge meisjes, Ver. t. behart. der belangen v. 186 Jongensvereeniging „Timotheus", Chr Jongerengroep, A.R
173 200 173
168 177 170 202
Kantoor­ en Handelsbedienden, Ned. Ver. . 202 Kantoor­, Winkelbed., Handelsreizigers, Chr. 204 Kappersbedienden, R.K
204 201 203 171 175 171 167 200 200 200
Kinderbewaarplaatsen. Vereeniging voor ... 186 Kinderbibliotheek
180 186 199 206 183
Kindervoeding en ­kleeding, Vereeniging ... 186 Kleedingindustrie, Ned. Bond v. arb. in de 203 Kleermakers, Chr
204 201
Kliniek Dordrechtsche Tandartsen Vereen. ... 181 Knapenvereeniging „Onesimus"
174
Koffiehuis­, Rest.houders en Slijters, Bond van 201 Koninklijke Dordr. Roei­ en Zeilvereeniging 197 Korfbalbond, Dordrechtsche
Korfbalclubs
Korps Pontonniers en Torpedisten Kosthuizen, Informatiebureau R.K
.K.S.D. Katholieke Sportbond Dordrecht Kunstkring, Dordrechtsche
Kunstmin, Gebouw „Kunst na Arbeid"
Kunst, Wetenschap en Kweekschool voor de Zeevaart
196 196 194 206
Kraamvrouwen, Vereen, tot verzorging van 187 „Krispijnbelangen", Vereeniging
207 196 179 167 199 179
Kunstzin, Comm. ter bevord. v.d. Algemeenen 179 Kweekschool, Christelijke Kweekschool, Gemeentelijke
191 189 191
204 175 187
Kynologenclub Lagere Scholen, Gemeentelijke
207 189
Lager Onderwijs, Bijzondere scholen voor ... 190 Lager Onderwijs, Christelijk Lager Onderwijs, Neutraal Lager Onderwijs, R.K Landarbeiders, Chr
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 ...
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 6
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
6
Jaar:
1934
VI Vil Montessorischool", Vereen. „De Dordr
LU K D QQ Z
—WS Z 10 LU
F, §3 tt"*
§ O
K LU I- Z LU > LU CO

o: O
O) I
?ü 2 ü
«ï^o­ H O O *
ÊE5 iïï*
ui 0)
n. O 0oX O) LL
0 CN ' UJ
M.U.L.Ó., Vereeniging voor Museum, Dordrechts
Muziekschool Muziekvereenigingen
Muziekvereniging „Kunst na Arbeid" Naai­ en Handwerkkrans, Vrijzinnige
Naaister­ en Kleermakersbond, R.K Nederd. Hervormde Gemeente
2 z tNieuw­Malthusiaansche Bond Notarissen, Broederschap
„Nienebokos" Nijverheid, Handel en Industrie
190 190
Monumenten­Verordening, Commissie voor de 179 Mühring", Vereeniging „De School
192 179 198 198 199
187 205
Nationaal­Socialistische Beweging in Neder]. 207 Nazorg­Comité „Dordrecht"
186 201 206 176 176
189 191
183 171
„Nederland en Oranje", Schiet­ en Schermver. 195 Nederlandsche Bank, Agentschap van de ... 176 Nederlandsch Mettray
Parochie van den H. Antonius van Padua 174 Parochie van den H. Bonifacius
„Patrimonium", Ned. Chr. Werkl.verbond ... 204 Patroonsvereenigingen
Schietvereenigïng „Merwede"
174 201
Personeel in Overheidsdienst, Ned. Bond van 203 Personeel­raad van de Coöp. Verbr.vereen. 204 Philharmonisch Orkest, Dordrechtsch Plaatselijke Jeugdraad
199 204
Plaatselijke Raad uit de Mod. Arb.beweging 203 Polders en Polderbesturen
Polikliniek Diaconessenhuis Polikliniek, Dordrechtsche
Polikliniek, Gast­ of Ziekenhuis Polikliniek R.K. Ziekenhuis
Politie­agenten, Chr.
Politie­Ambtenaren, Bond van Chr. Politie, Gemeente­
Pontonniers en Torpedisten Postagentschappen
Postkantoor
Nijverheidsonderwijs, Commissie van toezicht 189 Nijverheidsonderwijs, Gem. School voor Nijverheidsschool voor Meisjes
O.D.S., Dordrechtsche Voetbalvereniging ... 196 Onbemiddelde leerlingen, Comm. tot steun a. 187 Onderlinge Credietvereeniging Onderofficieren, Vereeniging van
Onderofficiersvereeniging, Chr. Sociale l Q W Onderwijzers, Bond van Nederlandsche
„Ons Huis", Woningbouwvereeniging Ontsmettingsdienst, Gemeentelijke Ontvanger der Gemeente Onze Kinderen, Vereeniging „Onze Woning", Vereeniging Openbaar Onderwijs
176 194 194
Ondersteuning van behoeftige kraamvr., Ver. 187 Onderwijs in handenarbeid Onderwijszaken
192 189 192
Onderwijzers, Diocesane Bond van R.K. ... 192 Onderwijzers en Onderw.essen, Unie v. Chr. 192 „Ons Belang", Vereeniging
201 206 182 165 172 206 189
Openbaar Onderwijs, Comité t. beh. v.d. bel. 192 Openbare Leeszaal, Christelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek Openbare spreekgelegenheden
Opera­ en Operette­Vereeniging, Dordr
Opleiding als Bewaarschoolondenvijzercs ... 191 Opleiding van Winkelpersoneel Opzichters, Teekenaars, Chr.
191 204
Opzichters, Vereenigingen v. Ambtenaren en 202 Opzichthoudend Personeel, Centr. Bond van 202 Oranjedag, Vereeniging
Oranje­Nassau, Schietvereeniging Oranjevereeniging, Christelijke
Oratoriumvereeniging „Excelsior", Chr Orchestvereeniging
Orde van Advocaten
„Oud Dordrecht", Vereeniging Ouderraad, Centrale
ü Oud­Katholieke Gemeente
205 195 205 199 199
Orchestvereeniging „B­Mol", Dordrechtsche . 199 Orchestvereeniging „Sonorita"
199
170 179 190 175
Oud­Onderofficieren, Kon. Ned. Bond van ... 194 Oud­strijders, Nederlandsche Vereen, van ... 194 Overheidsdienst, Ned. Bond van Pers. in ... 203 Paardcnsportvereeniging
Padvindersvereeniging, Dordr.'CJ.M.V
198 198
180 179 177 198
Postpersoneel, Chr Pro Juventute :
Propagandaclub, A.R Propaganda­club, R.K
„Pro Senectute", Vereeniging Protestantenbond, Nederiandsche Raads­Commissies Raad van Arbeid
Radio­detailhandelaren, Vereeniging van Radio­Distributiebedrijf, Gemeentelijk Radio­Vereeniging, RIK
Rechtbank, Arrondissements­ Rechterlijke Macht
'.
188 181 180
;... 181 182
204 202 167 194 177
176 204
Post­, Telefoon­ en Telegraafpersoneel, R.K. 204 Postzegelvereeniging „Dordrecht"
207 170 200 174 186 171
163 169
201 166 200 170 170
Rechtskundig Adviesbureau v. d. Chr. B.B. 204 Rechtskundig Adviesbureau R.K. Volksbond 205 Reciteerclub „Hildebrand" Reclasseeringscommissie
Reclasseeringsvereeniging, R.K
200 170 171
Reclasseeringsvereeniging, Protest.­Christelijke 171 Reddingsbrigade, Dordtsche Registratie en Domeinen
183 ... • . 168
Reinigings­ en Ontsmettingsbedrijf, Gem. ... 167 „Reisbelasting", Sub­Comttê van de Vereen. 205 Reisvereeniging, Nederlandsche
Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente ... 172 Restauratie der O.L.V. of Groote Kerk
Roei­ en Zeilvereeniging, Kon. Dordr. Roode Kruis
.' ,
Roomsch­Katholieke Gemeente Rumfordsche Soepkokerij
Rijksadministratiën en ­Instellingen Rijkslandbouwwinterschool Rijks­Loodswezen Rijksschooltoezicht
'.
Rijkstelegraaf­ en Telefoonkantoor Rijkswaterstaat
197 182
174 185 168 191 169 169 177 168
Rijnvaart te Dordrecht, Commissie voor de 178 Rijsocieteit, Dordrechtsche
Rijwielherstellers en ­Handelaren, Bond van 201 Sanatorium „Dekkerswald", R.K
Schaakclub, Dordrechtsche Scheidsgerecht
, 198
183 198 164
Scheidsrechtersvercenlging, Dordrechtsche ... 195 Schiet­ en Schermvereeniging
195 Schietvereeniging, Kon. Erkende Dordtsche . 195 Bel 3000, 4000 of 5000 op voor uwe advertcntiën
205 179
'l Schoolartsen
Schoolbestuur, Israëlietisch Schooltandartsen
Schooltoezicht, Rijks­ Schoolverpleegsters
Secretarie der Gemeente Secretaris der Gemeente
.
Schildersgczellenbond, NederlandscHc Schilderspatroons, Bond van Schipperskinderen, schoolgaande
195 203 201 187 167 192 167 169 167
Schoolverzuim, Commissie tot wering van ... 190 S.D.A.P
200 164
Sigarenmakers­ Tabaksbewerkersbond, Ned. . 203 Sigarenwinkeliers, Dordr. Vereen, van Slachtplaats, Gemeente­
167 202 197
Slagers­ en aanverw. bedr., Bond van Arb. in 203 Slagersvereeniging, Dordrechtsche
Slechthoorenden, Ver. t. bev. d. belangen van 183 Sneeuw­ en Ijsclub, Dordrechtsche Sociale Aangelegenheden Soepkokerij, Rumfordsche Spaarbank te Dordrecht
Spaarkas St. Antonius van Padua Specialisten, Geneeskundigen en
165 185 176 176 180
Spoor­ en Tramwegpersonee!, Ned. Ver. van 203 Spoor­ en Tramwegpersoneel, R.K Spoorwegpersoneel, Chr
204 204
Sportbond, Dordrechtsche Geheelonthouders . 196 Sportclub Oranje­Wit ../ Sportverenigingen Spraakonderwijs
Staatkundig gebied, Vereenigingen op Staatsloterij
Staatsparij, Liberale Staatspartij, R,K
Stads­Evangelisatie van de Geref. Kerk Stembureau»
St. Elisabeths­Vereeniging St. Jacobsgesticht St. Jozefpatronaat
St. Martha­Vereeniging St. Vincentius­Vereeniging
:
196 195 189 200 169 200 200 172 164 185
184­185 174 185 184
Straatmakersbond, Algemeene Nederlandsche 203 Stucadoorsbond, Algemeene Nederlandsche ... 203 Studiebeurzen voor onderwijs a.d. M.T.S. ... 192 Studiefonds Bemolt
Stuiversvereeniging voor Stille Armen Supportersvereeniging der D.F.C
Tamboer­ en Pijperkorps Jubal Tandartsen
Tandartsenvereeniging, Dordrechtsche T.B.C.­bestrijding
192 185 196
199 181 181 183
Technici, Nederl. Vereeniging van Chr. ... 202 Technisch­ en Opzichthoudend Personeel ... 203 Teekengenootschap „Pictura"
179 177
Tehuis voor Ouden van Dagen der Ger. Kerk 185 Telefoonkantoor, Rijkstelegraaf­ en Telegraafkantoor
Theosofische Vereeniging Transportarbeidersbond, R.K
Transportarbeiders, Centrale Bond van
Trekhond, Bond tot verbetering van den ... 207 Tooneelvereenigingen
Tooneelvereeniging „Hooger zij ons doel" ... 200 Tooneelvereeniging „St. Sura", R.K Toonkunst, Mij. tot bevordering der
177 175 204 203
198 200
198 Tsidkas Nosjiem
187 178
197 193
Tuinbouw en Plantkunde, Maatschappij voor 178 Tuinbouw Onderlinge Turnvereenigingen Tijdschriften
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 96
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 96
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
96
Jaar:
1973
42 Sumatralann - Uilenvllet Zwijndrceht Zwijndrccht Uilenvliet - Vinkplein 43
3 Franke A 5 Heesen GL van 7 O ver beek Hl 9 Bollaart geb Louis M
11 Quartel JA 13 Hokkeling J 15 Troost J 19 GUmmerveen CW 21 Zwaan H 23 Kreukmet JM 25 Groen DJ 27 Confurius P 29 Corbals CJ 31 Heeres T 33 Alderliesten A 35 Bax HJ 37 Alderliestcn H 39 Tapper H Glazenw Schoonm bedr tf 23643
41 Dubbeldam J 43 EttenG van 45 Bcrgh F de Wiel geb v Es GJ van der
47 Maren JD van Re c k weg JD
49 Barten H 51 Haan A 53 Geerlings MA 55 Wijngaarden LNJ van 57 Munter JGK de 59 Danielse JP Gl Dwarswaard A 65Verboom J 2 Plomp R
2 a Lccnsvaar 2c Rijswijk J van 2d Breugel B van Ze Hof I van 't 2f Hordijk A 4 Al de r leisten A G Kleinjan AA 8 Boer CL den
10 Koek BG 12 Vlaming A de 14 Jong WH de 1 G Stolk BN 18 Ar end J den 20 Hartog C den 22 Staat A 24 Tcmpelaar A 26 Bijkerk J 28 Lommcrs H 30 Nolen GA 32 Bos JP 34 Gransch E 3G Wiel B van der 38 Waard J de 40 Waal H van der 42 Lcendertse J 44 Fuik W J 46 Drunen A van 48 Dijk PG van 50 Wegman H 52 Adel TJ van den Monster JC 5 G Los GA tf 23205 -A
SB Dwarswaard S aan n straatm tf 29274
SURINAMESTRAAT
(Plantage w /Adm T romp - str/K Doormanlaan)
5 Sint Nlcolaas L ijzerw huiah por- celcintf 29442
62 Vreeken L G4 Nispelling T G6 Vlies A van der GB Dam JJS van 70 Kok G de
72 Ruijter EAJ 74 Blommers B 7G Bijlenga K 78 Ketting AD Vee en vlecsgrossier tf 28433
BO Naaktge boren J B2 Spijk JJ van tf 275
84 Rees J van 8G Hout AF van den 88 Meijer WT tf 23797 90 Kooman G 92 Zevenbergen P 94 Hclders geb Duvaloois MJM Good Qear Nederland NV MH Kleefkens tf 26317
QG Vlaardingen CK van 98 Baars C
SWANENDRIFT
22 Taselaar P 24 Zolderen C van 26 Berghem H vantf 231GO
28 Kupporshoek CJ 32 Polsek K 34 Jong DA de tuinder 30 Breur Gcbr J & A Bouwbedrijf
40 Popelier JAJ 42 Pont Du JCM tt 23519
44 Voormolen D 46 Graaf IJ vdtf 23093
50 Gok JS 52 Heusden JC van Schoonde rwoerd JF 5G Kappeteyn D 64 Veldman GG Jong Ant de 68 Slooter JL 70 Donk J 72 Llndhout MJ 74 Hees W van 7G Putten CA van
TITIA GORTERSTiïAAT (JPoststr/Prof Mekelstr) 1 Trtini» T
2 Moolenkamp AL 3 Nieuwpoort A PJ 4 Sturm FM 5 Brus BJA G Mlllenaar P tf 2G19G
7 Bastlaans LH Broerse geb Groen- nou SE tf 24711
B Zweistra A 0 Schuurman Hess L
10 Langeraar CW 1 1 Loon P van 12 Herik geb Romijn AM van den
13 Hommel MCA auto- verhuur tf 2G7GO
15 Ockenburg ANP van
TOLLCNSTHAAT (Westelijk Parallelw/Da Costa straat)
1 Baan WJ 3 Hoeven AG van der 5 Pelt A van 7 Vermeer geb vd Schoor C
9 Tromp J 11 Hcukclom MB van
13 Kok J de 15 Droogendijk LJ 17 Gelderen A van 19 Corvers JH 2 Wiel geb de Hek C van der
4 Krielaart geb Baks H
Los PC
G Torenburg geb v't Hoeft P in 't
10 Kloot J 12 Graaf MH de 14 Jongh C de
TOOROPSTRAAT (v Goghstr/J Boschl)
2 Faro JHW 4 Huijgen J G Net JW van der 8 Waard L de tuinder tf 26900
TULPSTRAAT (lïanonkelstraat)
3 Wegman WM 4 Schcllenbach J Hoek W Staveren CJ van
5 Niouwerf JW G Kooy JC van der
13 Marinaro S 14 Cornelder J 15 N ijs JW de 1G Renting JF 1 7 Riet H van 18 Hankcn geb Schmidt HACE
23 Ydo geb Thomson AE 24 Ommen PMM tf 26201
2G Eekel PJ tf 23417 37 Dam AF van
38 Jong G de 33 Eigenaar M 35 Hillman FA Voogd geb Ockerse JE de tf 24BG9
36 Verschuren JJ 37 SonAM van SBPaechWJH
TURK
(Onrust/Lange - ra a r straat)
1 Stcgenga J 3 Scheurwater geb Vlieg E
5 Wit WL de 7 Voorberg S
11 Willemsen geb Touw JA
13 Boer WP den -AJ - HA - JA
15 Jager WFJ de 2 Gumünk F 4 Visser P G Rossum PJC van tf 2165G
10 Linden geb vd Pas E van der
12 Legerstee C 1G Breugel DJ van Verwey D tt 23G03
18 Fioole WL 22 Hartog P den 24 Staat W Franke CM tf 21447
26 Schipper B H LA
28 Kijkuit J SOAlderliesten JW 32 Scheers PC van Isopol NV Isol bedr tf 2GG40
34 Fellikaan AJ 36 Vries P de 38 Versteeg B 40 Mooren DT 42 Wardenier V 46 Veij FN de 4B Kriekingen P van
TWEELINGSTRAAT (Schutterstr/Pegasus straat)
1 Te r louw J 3 Erkelens geb van Aken CEM - M
5 Etolk T 7 Wetering J van de 9 Bakker A
11 Alderliesten M 13 Groot M de 15 Linden geb Kooi- man NV van der
3 Ruit J van de 4 Hordijk G G Schneider WJ tf 27596 -geb Schools PA
8 Groene veld geb Kuljper S
10 Verbrug geb van Aalst H
12 Linden A van der 14 Broekzitter MN 1G Rijswijk geb vd Padt J van
UILENVLIET (J Poststr/Lindtse Benedendijk)
3 Roodbol C 5 Pieterman D 7 Sinke M 9 Benner JB tf 24742
1 1 Waal T van der 15 Vcrplancke F 19HopAPC 19 Groningen CHD van tf 34GB8
21 Bazen LM 23 Hamoen AGA 25 Breet J Tooren K van tf 23102
27 Willemse BF 20 Florlsscn AFS 31 Laatum H van 33 Sas geb ten Cate H 't
33 Schneider CGJ tf 28743
35 Sarree HA 37 Vlaanderen TJ van 39 Bakker WM de 43 Vonk geb de Haan A Mevr tf 21307
2 Michels R 4 Leenheer A 6 Jansen AC B Hoorweg RPA
10 Drimmelen PU van 12 Ree HM van der 14 Ridder DP de 16 Zijderveld K van IQ Plat H 20 Kal JC 22 Klopper WJ 24 Petri G 2G Nieuwpoort JT van 28 Berger I
30 Klei j LJKH 32 Roelofs WG 34 Haan AHM de 36 Tulp LJW 38 Booij BC 40 Koppius EP 42 Werke. CB van der 44 Duurkop JTG 4 G Paans A 48 Kuljl B 50 Pelt C van
D Uit e nbooga ertstra at
8 Pawecco Lichtme- taaltf 29110
URANUSSTRAAT (Jupiterstr/J Bosch!)
1 Deugd D de 3 Fijnaart B van de Olie Inkoop Bedr tf 34934
5 Kroos F 7 Gelderen PW van 9 Kok S
1 1 Penning C 13 Wlelinga geb van Nugteren K
15 Koorneef A 17 Kardinaal W 19 Plomp H 4 Plulmert DM G Lecning L van 8 Boer HP
10 Havenaar JW Jong geb Kloot- wijk H de
1 2 Vette J de 14 Mild MC van IGAlbertsG 18 Kramers geb Stolk JM
20 Nes CJ vantf 2T853 -geb Lagendijk DW v
22 Broek PM van den 24 Souwens AT Kessing GA
26 Edelman H 38 Buren geb Hol- lemans Awm
30 Baars geb do Bruin A
32 Leggerstee LB 34 Steenhoven geb Griep MVexpedtf 256
36 Stokkum M van 38 Baks A 40 Krieken AJH van 42 Klootwijk AP 44'Kock J 46 Nouwen K 48 Bartelings JF 50 Goudswaard T 52 Verloop geb vd Mast A
Leijzcr TAB 5 G Aoon JI &B Opmeer B GO Welie L van G2 Kovakcs AJ GG Welie W van G8 Leeuwen WC van 70 Weijers JA 72 Hardenbol HJ 74 Brusse AH 7 G Scheele J 80 Leenman F 82 Roodbol C B4 Kamerbeek C 80 Schaaf TJ van der 88 Kriek SJ de 90 Kortekaas B
92 Kroos J 94 Ripzaad J 9G Hartsteen AR 98 Groen D
102 Bozuwa DP 104 Caszand R van 106Termond FW 108 Meulen PW van der 110 Koorneef P 112 Noort L vantf 268G9
114 PichelGG 116 Boer G den 118 Buitendijk A 120 Ronde E de 122 Peters AG 124 Swagenmakers JB 126 Kik W 128 Visser P 130 Wijngaarden MD van 132 Breddels W 134 Brakel geb de Zeeuw K van
136 Voetee T 138 Broekhuizen LAM 140 Rest T van der 142 Engelen HA
VDERPLEIN (Ringdijk/Maaspl)
1 Bakker H Brand Fa C schoen- en lederw handel tf 2726G
3 Roubos M Keljnc HJ de
5 Monster J 9 Wingerden H van slagerij tf 26747
11 Kortman M Romijn A
13 Bezemer T 17 Vermeulen PR 19 Veer ApothHI Meijer tf 26550
31 Bezemer T 21-29 Spoel C vdtf br en banketb tf 3G475
23 Reppel J 25 Helmink AJ 27 Bezemer T 29 Maaskant J 31 Bezemer T 35 Tcms CJ 37 Los J 39 Qezemer L 41 Wijngaarde FAW 43 Herpen W van Muziek- school muziekh tf 25733
45 Meijer G 47 Peijper PA de 49 Bouwer geb van Namen L
Barendregt geb Goeneveld W
51 Molenberg geb Stout A - A
53 Garde GL van de 57 Baert J 8 Arend & Zn den J kunst en Hjstenh tf 27787
Ba Arend J den 13 Drcxnage K Archlt tf 20929
14 Rietveld 5 - & Zn Fa B Horl
optie tf 28130
10 Leuven C van Tou- Hngcarbedr LACO
tf 2G704
18 Schepers JJ Banketb tf 2GS89
^ .._.
VENUSSTRAAT (Marsstr/Uranusstr)
1 Maaskant J 3 Protzman J 5 Rademaker FJ 7 Maaskant geb de Bondt CG tf 27393
9 Schouten D
11 Monfrooij AC 13 Steen AL van 15 Hommel P 17 Eist A van der 19 Visser A 2 VogtH 4 Vernes geb de Knecht A
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 97
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 97
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
97
Jaar:
1973
44 Vlnkplein ­ Wccgschaalstraat Zwijndrecht Zwijndrecht Weegschaalstraat ­ West Parallelweg 45
43 Blommers J 45 Geradts JV 47 Nieuwenhuijzen F J 49 Lagrand J 51 RobartHP 53 Boeringa W 55 Torenburg B van 57 Schrijnenmakers NCH 59 Snijders WG Gl Kuiters WH G3 Seip J 65 Hurkmans JM 67 Fiege geb Booij A J Logt GM van der
72 Brons CJ tf 24856 Laan J van der
74 Driel LDG van 76 Groenewoudt C 78 Coenraads B 80 Wilt J van der 82 Haan AS N den 84 Oosterhout AJ ban 86 Burman EM account belast cons tf 25G49
69 Leliveld JJ van 71 Katzer geb Homan EA Mevr tf 27634
75 Bezcmer J 77 Baas A 79 Bruin H de 81 Hoed geb v Loon M de 63 Boer A den 85 Zessen KW van 87 Dijk J van Hoornaar Jr J tf 33387
89 Hoogdalen J van 91 Merwe W van der 93 Noort C vantf 29994 ­ J van
95 Rutteman H 97 Bil LJ de tf 249G7
99 Dortwefit W
101 Westhof J 103 Munnikhoven FPH 105 Woerd CJ van dep Langstraat AL tf 27749
107 Vroon JCC 109 Waard A de 111 Krom geb Maerten C
Eichhorn GC ­ JA
113 Graaf LA de 115 Vermeulen J 117 Loer R 119MassingHJ 121 Daamen K 123 Bos F 125 Schormans Ptf 28784
Zevcnhek FE
127 Zelfde A van 't IBFlohr PA 22 Boeringa WE 24 Hofmeester JA 26 DIjl PW van 28 Bonnier PJW 30 Joosten B 32 Roos G 34 Versteeg CJ 36 Meijer JD 38 Lustgraaf J van de 44 Walinga JK 4 G Ponsen T 50 Lobc WL 52 Roukens B J Vonk C 56 Bruggeling C 58 Verhoeven FJ tf 20927 Maaren H van
60 Verschoor H 64 Moerland EC 64 Herik A vanden Schmidt PW tf 23B1G
60 Visser A tf 24060 68 Vijver JPG van de Kruit geb van Erkel MW Mevr tf 23452
70 Mulder H
86 Hofwegen A van 88 Hoeve N tf 28283 90 Derks HTM 92 Alderliesten J Aann tf 2G658
94 Linden BG van der 96Kanters T tf 23GBG 98 Huisman CH 100 Bos C 102 Visser C de tf 23317
106 Hof AL van 't 108 Zwaan AG 110 Kroos A 112 Koek BLJ 114 Klein HesselinkGJ 11G Swieter P 118 Koning R de 120 Reijer HJ den tf 23628
122 Onsman JJA 120 Simons MH 124 Pullen J
VOLGER LAND
1 Baere J 3 Houtman W DAM tf 23610
5 Kok JW 7 Goverts H 9 Koning ABJ de
11 Freljsen HJM 13 Wljnsberge JB van 15 Plank W van der 17 Spijker FP 19 Bongers H tf 24984
21 A} m a WM 21 Goodwin J 23 Plokhooij LA tf 24737
2 Adams F 4 Blasquicrc CJ G Leer P van der aann 8 Lureman J 8 Vuase GC vd tf 23259
1 0 Graaf J de 12 Valk D tf 23020 14 Braanker'AL tf 23325
1 6 Postma HR 18 Lurendam J 20 Lcy JJ vd tf 247B9 22 Jong L de tuinder tf 23184
24 Meer geb v Houtum DJ van der
VONDELSTRAAT (3 Catsstr/L Beneden dijk)
1 Onwijn C 3 Bode C de Utrecht NV Levensvcrz Mij tf 27810
5 Uijterlinde MP 7 Sint Nicolaaa A 9 Nugtcren C van
13 Kreuknlet H MoerkerkenAJ
15 Fijnaart B van de lï Versteeg M
19 Verdonk F 21 Baas C 23 Koek TJP ­ JTJ Aardappel gr enfruithtf 2G637
25 Groeneveld CF 27 Baan W J 29 Waard S de 31 Mijdam WH 33 Zanen geb Bakker M
35 Leijs JG ­ & Zn Fa Aanl en on­ dcrh v tuinen tf 2G481
37 Jamin P J 39 Waard L de 41 Klok JH 2 Mooren DT 4 Valk M 6 Jansen H 8 Tims J
VIJVERWEG (Burg Jansenlaan)
1 Rozendaal P 4 Stoop AB 5 Lindeman HL 7 Meij CA van der B Mol J de 9 Klooster geb v Nes N vd Sleepd en Scheepsb bedr tf 25224
1 0 Kap inga O 1 1 Dijk A van 12 Euser C
WARMOEZENIERSTR (Burg Jansenl/Rottordam­ seweg)
7 Molleman P ­geb Togt vd JM
tf 28BG2 9 Ista MW
lla Viabro Assur kant Broer PM tf 27766
11 Dikken G den 13 Kooistra JHFL 15 Visser MJ 17 Ver veer J 19 Vielvoijo IJ HR 21 Deugd IJ de 23 Boer C den 23 Berg J vdtf 27025 25 Wingerden J van 27 Grieken WG van 20 Pabst N 31 Nugteren T van 35 Addinkgcbdc Winter AM tf 20072
31 Vervat J 39 Schenkel A 43 Boer LP den 45 Boulogne P 47 Pabst JF 49 Wolff DRPW de 51 Engelbert C
WATERHOENSTRAAT (Roerdompstr / Ilelgei­ ­ straat)
1 Warmcnhoven LJMM tf 2G2G7 ­ PJ
3 Harst JP van der 5 Heerdink HM 7 Harten A van B Amen WM van
11 SloffCJtf 27315 13 Kamp S 15 Bartels PGJ 17 Bouwmeester LFJ tf 2G078
10 Combe" WCJ tf 241
21 Trompert W P 23 Heijmans JAG 25 Rijk F de tf 24784 29 Horst AM van der 31 Tokaya J 33 Niessen HLC 35 Ruttcn AJ van 37 Valk GWM de 39 Drunen J van 41 Simons GFA tf 24779
43 Claus SC 45 Beek CAH van 47 Vetkamp R 2 Schoot vanger J 4 Berg JPP van den G Kat SG 8 Heijde C van der
10 Borst DD 12 Odijk BWM 14 Durr AF 16Cappetti HAJM 18 Knotteüolt JHA tf 24515
20 Steenis WA van 22 Amesz J
24 Houdijk WAJ ­ W tf 246
26 Hoff J van 't 28 Gouman A 30 Velzen GSM van 32 Jong HJ de 34 Hoek J 30 Muskens CJCM
WATERMANSTRAAT (Zuiderkruisstr/Pcga­ susstraat)
1 Doornewaard GJ 2 Diender J 3 Recdljk geb Vos M Ardennen GJ van
4 Visser M 5 Gelderen A van ­ M van
G Eerens P de 7 Drijvers N 8 Smit W 0 Rlel AG van
10 Latumeten geb vd Wijck J
11 Gameren C van 12 Sluis JH van der 13 Bczemer J 14 Schnelder H 15 Weeda PA 1G Lodder A 17 Vreugdenhll F 18 Akkermans J.I 19 Wijk C van 20 Vcrheijde MA 21 Versteeg D 22 Roso geb Roekajc 23 Koning JM de 24 DumasyA . 25 Aalst A van 20 Namen W van 27 Pelt J van 28 Versenuaal H 29 Linden M van der 31 Verhoeven ML 30 Ossewaardc HK 32 Stremler J
WEEGSCIIAALSTRAAT (Gr Bcerstr/Orlonstr)
2 Wielaard W 4 Heer P de G Blaauw BH tf 23195
8 Ligvoet J 10 Graat C van der I
1 i
J a i
S •1 12 Zoete B de
14 Noce­Santoro GP 18 Godde FV
1 22 Ruit JT van de 1 J l
20 Gulik G van 24 Lutik HN
26 Marien PG 28 Brandt P
30 Engelen J van 32 Quartel M
WEERDEN POELMAN STRAAT (A Fokkerstr/Dr Ples­ manstraat)
1 Kortman M 3 Berg F vdtf 29682 Korpershoek M
7 Rijken AM tf 23771 9 Buijs JH
11 Roos CP 13 Es LC vantf 24171 15 Beek R van 17 Visser C 10 Voetee P 21 B rui j n L de 23 Schoenmaker M 25 Wolf AM de 27 Wierenga J
WELHORST
1 Theuns HA 3 Klerk A de 5 Schenkel J 7 Joosten KHMM 9 Oei HL tf 23910
11 Gemeren A van 13 Toom E den 15 Brandsma Jt f 24002
21 HardenbolA tf 24123
23Senf A tf 23510 25 TseSKtf 24563 39 DaniCls W tf 243
41 Lnnge A de tf 24G19
43 Hengel J van 45 Plante JC tf 23799
47 Engelage F 49 Portier H tf 24329
65 Sluijmers JC 07 Onnink J tf 23717
69 Peek WARM tf 241G4
71 Visser Carp BB 73 ­ BB
75 Pol C vdtf 217 81 Labordus H tf 234
83 Diender JGT tf 23820
85 Euser A B7 Voordendag J 89 Snel SP «25838 91 Bakker PA tf 20976
93 Hel BGG vd tf 24609
05 Paech WJH 97 Ebelt Jtf 24992 99 Blok BE tf 24889 101 Stam T
WERE DE
1 Robbercgt G 3 Drunen J van 5 Schenkel geb Apon HM
5 Wolters AG Mej tf 23324
7 Vermeeren PBJ 9 Wilschut J tf 29630
11 Hollander D den tf 27235
13 Nugteren C van 15 Hoogvliet C aann bedr tf 23735
17 Wit A de 19 Joseph HA ­geb Warsig A
21 Horssen J van 23 Cox PF tf 23090 25 Stoutjeadijk HB 27 Schepers HA tf 23108
29 Vrij W de tf 24696 31 Alken RH van 33 Penning B 35 Bouwens MJ tf 23562
37 Bakkum J van tf 24775
39 Dijk P van 41 Hommer JCM tf 24206
43 Mol JM de text bedden dekens
43 Veger B tf 23922 45 Berg JM vd tf 29607
47 Pluimert J 49 Hart L 't tf 23429 51 Boxhoorn J 53 Meijer JH 55 Klapwijk SJ 57 Oomen geb vd Waard JAM
59 Stolk J 61 Miedema E tf 29712
63 Oranje JJ 65 Rothengatter C tf 24787
67 Severijn JJ tf 28231 • 69 Meuldljk PT 71 Woudenberg K 73 Stens J 75 Gijp C vd 77 Broekhuiaen P tf 23472
79 Brusse A 81 Slotboom JCtf 24010
B3 Luljckx AJH B5 Waard D de tf 24G50
87 Janssen CBM 89 Flikkema WLJ 91 Bakker AF tf 29524
93 Hallensleben JWG 95 Hoedemaker A 97Kate Jtf 27772 ­geb vd Kleij A
tf 27772 90 Gemert LM van
101 Sas HE 103 Alvers JNM « 24592
105 Bestebruertjes J tf 23272
107 Sonneveldt AM tf 26851
109 Bavel PJTG van 111 Schudt CGtf 23810
113 BokmaAG 115 Berg JA vdtf 26680
117 Meijers A tf 23G43
110 Baan D tf 23250
121 Meer D de 123 Struik EH 125 Plevier HF 127 Rijnbergen G 2e Wassing JJA tf 24774
4 Weber HC tf 24494
6 Delfosso JCF tf 23G01
8 Stens J
10 Velde H vdtf 24719
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 98
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 98
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
98
Jaar:
1973
4G West Parallelweg - Wilhelm ina straat Zwijndrocht Zwijndrecht Wilhelm ina et raat - Zonnebloemstraat 47
59 Oever GJ van den GO Wingerden B van 61 Mol A
62 Sprong JAM G3 Lommers C 64 Peters DB 65 Westerman L 66 Kessels C 67 Baan W G8 Tuyl E tf 27G62 GB - geb Klootwijk C G9 Linde P van der 70 Tuijl E 71 Dalen A van 122 Plomp NV ET-techn install bur tf 2G084
W RUYSPLEIN
{De Merodestr/W van Hallstr/Uilenvliet)
1 Eerste Ned Verz Mij o/h Leven en tegen Invaliditeit NV PC v Loontf 29653
3 Smaak A JA 5 Birney geb Preusz EAE Zwevel A W
7 Pol FH van der 9 Vernes W
11 Zomeren A van 13 Kleijn geb Spieg- rings SA
17 Breugel J van 19 Beelen RL 21 Hoeven T aan der 25 Abels JK Korporaal L tf 24573
27 Franssen Aj 29 Oever A van den
2-4 Vos JW imp-exp machn en gereedsch vert W Stehle tf 27510
6 Vermoen DJC
14 Vermoens Taria tf 29125
18 Handelsond vd Herik tf 28528
28 Bik NV tr 29G04 30 Fauna Direnspcciaal- zaaktf 27G98 Nea JC van
32 Buuren G van 34 Vos JW 36 Mollna Galeano J Triet JA van Hoeff HA vd Eerste Ned mech ladderfabr tf 28760
38 Riet NG 40 Rijn W van Markiezen Pcrma Ja- loealCn fabf Zwljn- drccht tf 27110
42 Hartman G 44 Vermoen H 46 Krielen A 50 Boer W tf 23952 Wijnen AJ van
52 Bravenboer AJ Ent H vd Kapsalon D en H tf 27009
56 Roos D 58 Vader P van der 60 Chan YC tf 34020 G les se n P van der
W SLU1TERWEG (R e mbra ndt str / Lau re ns - vliet/Melkwegaingcl)
1 Kruithof JP Arts tf 27304
2 Kok B 3 Gent L van Scheeps- bevrachttf 2G1G2
4 Pelt CA van 5 Scheurwater W G Visser H Schouten A a ut o mot) en onderd htf 25038
7 REst HJ van de
8 Schipper A 9 Los B
10 Dekker M 1 1 Dam A van 12 Mc r we B van de
W SNELLIUSWEC (H Lipperheijstr/ Rijksweg)
31 Kaas AP de 33 - W 37 Dries P 43 Heer G de 6 Kramer FW Buitendijk CJ
12 Vree AB de 14 Namen J van autorij school - JA van
16 Graaf CH van der 18 Mast P van der 20 Baan A Schaap geb van Drlel SE
24 Los JE Meer J de
2G Kreeft G 2fl Wit J de 30 Rieff JH 32 Graaf L van der 32 Koolman BP 34 Los A 36 Steenbergen P 36 Heeren geb Grens H van
40 Loon J van 42 Boutens geb Schipper ME Geus G do
44 Hofwegen I van 4G Nugteren PA 48 Baan D t geb de Deugd H
50 Waal D van der 52 Apon AP Mcijden J van der Leijdsman A
5G Schipper T 58 Boer geb Struyk HJ 60 Stigter P 62 Maas A 64 Mannes H 66 Dalen J van 68 Barclds J 70 Ven L van der 72 Peters BA 74 Mouthaan J 7G Adel L van den 78 Bakels geb
Besjes DMA - JJ
80 Leeuwesteijn W 82 Graaf M van der 84 DlcliBscn A Velde JF de
92 Koun tij
WP SPEELMANSTRAAT (J Potstr/Prof Mekolstr)
1 Feest N van der 3 Alblas G 5 Klerk JE Slingerland 1IG van melkh tf 23742
7 Kruithof Btf 24459 9 Breukhoven HA
11 WijnFSR de 13 Graaf W vd Aann tf 27238
15 Boogers C tf 23809 17 Ellich JJ 19 Droogendijk SH tf 33831
21 Boomtjes P tf 24863
25 Boom W van der 27 Abee A - H
29 Munnik GA de 31 Ras AT Winter J de
2 Harmscn A
4 Engelen AR tf 23025 - JLH
6 Pol W van der Krijger WMDM
SSmol E tf 27780
10 Barendregt J 12 Waals H van der 14 Keizer A de 10 Heuvel GCP van den 18 Geurds F 20 Verheul Z belast cons Dijker Blanchi en Vinktf 2G193
22 Druten JJ van 24 Mels W
26 Naorenbout FJ 28 Renselaar AC van 30 Kortschot HA 32 Raspe Htf 27356
W de GOEDDWEG (Piet e r mantunnel/ Of f ie ie r s vl i et /Sc hou - tenweg)
1 Kloinpaste JR 3 Roos H 5 Dijk J van stucad bedrtf 25G3C
7 Baan Hofman H 9 Shell Nederl Verkoop Mij NV inp A Vaan- drager tf 25913
11 Wijngaarden A van Aann U 25848
13 Ketting JA 15 Holster W tf 24439 17 Lindeboom H 19 Pasman AG 2 Dijk WH van 4 Broekmeulen CA C Llnsscn LAM WIjnant TJC tf 26002 -geb Reichert SGDrt
tf 28002
8 FoesenPk J tf 25890 Foesenek J Straten en Boon NV Papier- ind tf 26890
10 Bosman P 12 Groeneveld J 14 Windt W van der 16 Kruis J
W VAN ORANJELAAN (Koninginnew/A v Nas- sau B t r/ J v Stolbergetr)
1 Roodbol JC 3 Volker T Hazewindus A
5 Suijdcndorp GH 7 Gijberts BH Hijs- bokbedrtf 28303 - BH Bcrglngs bedr
tf 26303 U Hoeve DJ ten
2 Kortiever J 4 Hordijk geb Zonder- van JA
G Stip N 6 Cleton S
10 Heiden TMA vd tf 27047
12 Rooij LF dr 14 Wuijckhuijsen A van 1 G Buitendijk P 18 Linden A vd Mach Fabrtf 25D29
20 Giclen A 2G Sliedrcgt geb
26 Siebenrok F 32 Muhlsteff CC 34 Verhoeven A 36 Waard F de Gezinsverzorging Humanltas tf 2B6G2
WILHELMINASTRAAT
(Groenekruispad/Slag- veld)
1 Waal J van der 3 Ruit JS van de 5 Bakker geb Groes- beek E
7 Hartog J den 9 Ballegooijen C van
11 Bczemer J 13 Valk geb Vleghert AJ
15 Baan J 17 Timmers JJ 19 GrobbenAGJ Wijk PD van
21 Lelieveld D van Glazenw Schoon m bedr tf 25G88
23 Boer A den 25 Droogendijk J 27 Bakker J 29 Timmers HJ 31 Stelt AJ van der 33 Rietveld B L 35 Groen JL 37 Verschoor JE 39 Dost P -SC tf 24219
41 Zijderveld J 43 Vlieg T 2 Weeda W 4 Drinkwaard F G Ettcn A van 8 Bosch P van den
10 Wingerden geb v Pelt HM van
12 Vink H 14 Meulenberg geb Cunfurius AC
13 Geus L de 15 Begeman KF Boer G den tf 25329
17 G root e maat L 19 Kints J 21 Pas BM ten tf 36583 23 Graaf A vd Bur v bouw en waterbouw k
werk gew beton tf 27794
27 Vüegenthart W 29 Wageningen J van 31 Dalen A van 4 Jansen G tf 29833 G Togt W van der
12 LceuwenA van 14 Wuijckhuijse HJ van 1G MillanRMc tf 37264
WILGCNSTRAAT (Groene Kruispad)
* '
1 6 Dost A 20 Tak M van der 22 Tuijfel J 24 Abasolo Alm e nar a geb Ga r c la Cabanilla M - F
26RozendaalHH WITTENSTEEN
1 Stroosnijder AM 2 Bezemer JC comm en g root h in aard gr en fr
3 Luijk MP tf 247 4 Meijer HJG de tf 24507
5 Boorsma ADA tf 21247
6 Riethoff JM 7 Lugtenberg R tf 26913
9 Winter J de tf 23168
11 Spinnewijn APN tf 23443
13 Graaf T de 15 Koning A de
IJSVOGELPLEIN ( R e ige rst r/A nje r str)
Woning ver vd Chr Nat Werkmanabond tf 2G552
9 Stornel geb Kop MW Evers GWA
10 Coeraads F 12 Baan G 13 Stoovelaar WPA 14 Houtman J 15 Wel HK van 16StljnHJ van -geb Groeneweg G v
tf 23381
17 Haas J de 18 Bree C P van 19 Haan CP de 30 Kool TC 21 Diks RW 22 Jong F de Zwijndrechts Grit- etaalbedr tf 24145
23 Wielen N van der 24 Pols JJ 2G Bilde AJ de 27 Steigenga J 28 Loon P van 30 Scholten AM tf 25594
29 Stlkvts CJ 30 Viascher W 31 Boshulzen J 32 Barut G 33 Duinen WA van 34 Versteeg HM metaalhtf 27376
35 Faber J 35 N ou we n J 37 Wolkenfeit FJ 38 Wolï JAs van der 39 Spronkers GA 49 Fransoo P Bunk A tf 24476
41 Meer M van der 42 Steenhovcn WGJ v Int-transp tf 2B265
43 Doornik H 44 Broek E van den 45 Jacobs K 47 Molenveld JH 48 Weldon AT van der 48 Hartog geb van Ba- ren H den tf 26866
SOWarmels Htf 28331
52 Boudewijn A 53 Verzijl A Bo r s boom M 55 Elvers W 56 Prenger H G2 Degener GA 63 Verweij NJ 64 Stroosnijder geb van Berkel TMJ
65 Lenselink FL 66 Spilij JA van der 67 Grauwmeijer PA 66 Turenhout P van 66 Turenhout P van 69 Bergwerff D 70 Schipper WK tf 24250 Selles W
71 Plomp HT tf 23495 Scheper H
72 Plomp AA 73 Droogendijk J 74 Sluijs F van der 75 Robberecht G 76 Zwleten G van 77 Kloot H 78 Groenendijk A 79 Kiel AJG 80 Zoeteman AJ 81 Zeeuw CJM de 82 Kaandorp JPW 83 Bongertman AH 85 Vervoer J 86 Sterk A J 87 Leeuwenburg geb Beun JC Klop DJM
68 Baardwljk G 89 Schriek J 90 Nagelhoud G 91 Coenraads J 92 Westerlaken PJ 93 Rietdijk J 94 Otter D den Versteeg JBG
06 Kleinjan CJ 97 Verdonk RLR 98 BragtGGtf 26951 99 Romein P 100 OÜ1 JB 101 Ne de r vee n J tf 2 3 646
102 Koene P J 103 Smit W 108 Groot CJ de 105 Berkel J van 106 Bezemer PB 107 Versteeg A 106 Ardennen DH van 109 Werdekker HH 117 Berenson LJF 118 Loos R JA 119 Visser JA
121 PUper J 122 Noorman J 123 Loon C van 124 Doorneveld HW 125 Brinkhuls JGM 1 26 Schuil JK 121 LOB geb Heinen JA 126 Bruin P de 1 29 Langeveld BC 130 Es MB van 131 Reede van O ut s hoorn HWG van
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 99
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 99
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
99
Jaar:
1973
48 Zonnebloemetraat - Zuiderkruisstraot Zwijndrecht
24 Schalkwijk JM 26 Hage DG Haring J den tf Z7036
30 Vondeling AC 32 Bolderman DJ 34 Linden FA van der 36 Dirkse GE Snijdera geb Dirkae GE tf 29618
44 Hengen ACJ 46 Baren AJ van
SOSchnrings S 52 Attem G van e A Drtl U
i>1 nol n 56 Schat M 66 Heer MA de 10 Hageman JA 72 Rappard VA 8jonkh) 560criet NV tf 25323 Man JC de
58 Spieringa AGG tf Z5B32
72 Paepe DG de tf 22047 Raooard B roes e geb v Groenou G tf 27456
74 Bakker TB tf 230GO Dekker G
76 Raamsdonk JA van 78 Linden D van der 84 Scholte AMPL 86 Bouter geb de
Vries W de
88 Bats A de tf 24901 90WitCWdetf 24745 - JC de tf 24745
92 Damen MAN 94 Klerk DJC de 96 GruiïimGls BJ tf 28080
98 Plomp G tf 23322
104 Klootwijk geb Wols G
108 Oevermans G tf 24228
HOScheelbeekRW 112 Groene vel d I - Jtf 2B112
114 Helling P tf 24760 116 Nieuwenhuyzen W van tf 23337 llBSchollFHvan 126 Boelhouwer J 12B Hof CJB van 't 130 Dijkers AC tf 24203
132 Nijman HP 134 Egbers TP 136 BreedijkHtf 24698
136 Joosten JGJtf 27662
Gentevoort P van Zannis JLtf 27602
144 Spaaij HJC 146 Hoyng HBM
150 Rowlêtt ME tf 23790
Leeuwenburg D 152GaiUardAJC 1 Manassen M tf 249G4
160 Taverne NFM 162 Pol M van der
166 Karelse Aaaccount tf 2409S
168 Boer E de tf 23488 Bos P de
170 Akker HG van den 176 Jongh J de tf 24017 178 Scheffer C 180 Leede RJ de tf 23109 Giessen H van der
182 Verstegen JH 184 Fok NEA 194StrienJG vantf 23143
1B6 Neut D van der 198 Wijnen JJ v Alg Tech n Expertise Bur tf 29103
200 Kroos C 202 Mol JCAM
ZUIDERKRUISSTR (Laurensvliet/Jupiter straat)
2 Vermeulen JJ tim- merm aann tf 235
4 Helsloot WB
6 Knecht geb vd Flier A de
10 Kok H 12 Broek D van den 14 Stelt P van der 16 Lowijs J 18 Leendertse J 20 Koolwijk HM van 22 Nugteren J van 24 Barends J 26 Kievits WC - JC
28 Adel geb van Gelde- ren T van den
30 Vermeulen PJ 32KielstraA
34 Euser C 36 Alderliesten H 38 Vermaas C 40 Ede A van - W van
42 Delmotte HDC
44 Marien LC tf 25824 - LC autorijsch
tf 25824
4S Lammerta van Bue- ren F
50 Wingerden CJ van 52 Dijke JAM van Hof W van 't 56 Otter T den 58 Berentemfel CH 60 Finmans J 62 Vermeulen MA 64 Jong 5 de
, i
' ;
' ! ] i
j 1
RIDDERIKHOFF B. V. weet dat
en stelt daarom gaarne voor korte- of lange perioden bekwame medewerkers te Uwer beschikking op het gebied van:
* BRANDPREVENTIE
Onze brandwachten zijn inzetbaar op schepen in reparatie en nieuwbouw, op terreinen en in opslagruimten, waarin zich stoffen bevinden, welke brand en/of explosiegevaar <unnen opleveren, op olieraffinaderijen, in warenhuizen, bioscopen. theaters enz.
*SCHEEPSBEWAKING
Onze ruim-, dek-, gangway- en donkeywachten beschikken over ruime ervaring en zijn evenals ons overig personeel keurig geüniformeerd.
* ALG. BEVEILIGING
Onze portiers, surveillanten, controleurs zijn in staat om terreinen. gebouwen, transporten, objecten in aanbouw, enz., bekwaam te beveiligen.
i ; '
LEVERING VAN: brandblusapparaten - koolzuursn - droogpoeder - schuim - nat - poeder en schuim wagens - slanghaspels - slangen.
"PREVENTION IS BETTER THAN GURE" 1 RIDDERIKHOFF b.v ^A
MSSsÊ * ^Mf^f^O^^Ê
^^^^^H ^^^^^^f ^f
flEËifiioJ^r ^&^S^"*"
^M"?>^>fi 4fr jKfaj^^f^Sjm
's-Gravendijkwal 10 ROTTERDAM
Tel 010-362288 1 Cl» W l V WW*-fcW Telex 24521 Trio NL
r jP^ f ^ l n Jll^^to^~^>j--^ISISS^^
KÜÊ*
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 100
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 100
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
100
Jaar:
1973
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 92
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 92
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
92
Jaar:
1973
34 Pr. Hundrikstrant - Pruylenburs Zwljnd recht
49 Rijswijk E van 51 Bakker A 53 Hülo geb Grooten- bocr AA van
55 Stam J 57 Sintmaartensdijk gcb Bakker GJ van
59 Wijnsbcrgcn JB van Hello B autorijsch
2a Putten C van 4 Tem pe laar A G Smit DC 8 Merwe JH van de
10 Corvers J 12 Pelt M vantf 2G974 18 Klootwijk D 20 Hardenbol MM 22 Vugt geb Tuk P van 24 Nat GJ van der 2G Voeten CJ 28 Stoep H van der 30 Zwagemaker JE 32 Tilburg JC van 34 BoumanAJ 38 Holst M van der 40 Sintmaartensdijk PN van
42 Zelfde AM van 't 44 Valke J
PR MAURITSSTHAAT (Burg de Brulneln/Onder- dijkse Rijweg)
3 Krab NMJ Taxibcdr tf 28200
5 Boef A don Patat bedr tf 2G85B
9 Braun H
11 Bos JS aard gr en fr hand tf 250GO
13 Verschoor JJP 15 Willemen geb Kaulingfreks JF Bouw PF
17 Rombout W 19 Sllcker Fa v/h G Terrazzow tf 27475
21 Acht Ormel geb v Breugel A Jansen AA
23 Rijke AP de 25 Kreukniet AM tf 293G1
27 Wingerden A van 29 Buitendijk CP
31 Vang J 33 Boulogne T Zand en grindhU 29489
35 Visser H 37 Kloot AJ
37a Laan F van der 39 Hoolmcijcr JB 41 Groeneveld M 43 Rozendaal AV Zuivel- levensmiddtf2G2B5
45 Rijs JE van 47 Spruit G 49 Boulogne T zand-grind grutshtf 28177
51 Buitendijk W 53 Doel geb Krobljn AN van den
55 Baas gcb de Graaf A 57 Los C 2 Vos MH 4 Ballegooijen A van 8 Valk J
10 Smit R 12 Huizer geb Bakker K
1G Jong geb Koonings PM de
1B Werft W van der 20 Bakker J Verhoeven A
22 Maaskant gcb de Boer J
24 Snoo JAF de 2 G Baijens gcb Baars BC
Baars A
28 Boudewijn GJ 3 G Helmink geb Struijk N
38 Meijers AJ 40 Vogelsang HP Zevenbergen ge b Kooiman A Nootcboom J tC 340GO
42 Sterkman geb van Wingerden JP
44 Groene w ou d BW 4G KrielaartA 48 Baars C 50 Hartog L den 52 Matten D van der
5C Kooij L van der 58 Draanker J
GO Snijder D G2 Kraamer GUM G4 Ansems de Vries J GC Smit P G8 Buitendijk C 70 Hordijk JJ 72 Rijswijk A van 74 Doudeijns AM 76 Kardinaal A 80 Hult C van der 84 Boulogne M tf 29139 - P
BG Dalen P van BB Wingerden J van 90 Man geb Baan N de 92 Geus C de 94 Stohouwcr T 9G Bozomer J - geb Kooijman A
9B Leuven JW van Rcis- bur en tourincarbedr tf 25274
102 Geloof geb van Gils HA van
104 Groenewoud WL 10G Snoo KA de - A de
108 Jong P de 110 Korte P de - M de
Hengel BP de
PR BEATIïKSTRAAT (Pr Margriejstr/Konin- ginnewcg)
5 Hazelaar E 7 Toom A den
11 Visser JH 13 Wijnen R van 17 Namen L van 19 Ven geb de Snoo A J van der Boer T den
21 Klerk J de grossier In gr en fr
tf 2G519
23 Berg J van den 25 Frcij WE tf 2734G Kuiper EG
27 Smit DF 29 Vermeulen JCTBM 31 Wodomcijer \VH 33 Dekkers D 35 Salomo na AK
4 Bot JCA de C Spijker F van 't Pluymert C tf 27D9B
B Vandewalle NGEM
10 Groot JE schcepscxp taxat tf 25 80 G
12 Tcmpelaar A tuinder tf 25304
14 Vink G
PRINSES IRENEST3AAT [Prinses Margrietstr/ Laurensvliet/Bosch)
1 Hage doorn G 3 Riksman PL 5 Brouwer TA 7 Steeksma JS 9 Oudakker RA
11 Leer M & L van der Gebr zaad en Planten hand Leer geb Bax DA vd
13 Bennekom RT van 15 Pullens AS 17 Vernes PF 19 Bakker DC 21 Eijk NW van 23 Mulder A 25 F rei WE 27 Haan RF de 22 Noordermcer HCL 29 Korcmans C aann tf 25GG5
PRINSES MARGRIETSTR ( Burg Ja ns f nl u/ Rotte r dam seweg}
3 Ouwendijk WC 5 Hoed J den 2 Boom M 8 Droogendijk HC
10 Ballegoyon PW van Fa S van aadr gr en fruithtf 25721
14 Bakker AA 1G Dcursen WBA van 20 Hoogvliet L aann tf 2B510 -geb v Rijswijk J
22 Nioborg H schoonli salon tf 2529G Noordermeer HCL
24 Kersten L 2 G Busink FJ 28 Smaal J 30 Velde D van der 32 Almekinders L 34 Oosten PU van
- G Handclsond Werf deStroopottf 2G093
38 Beckmann A 40 Grondcl ME van 42 Gilhuis 11
PRINSES MARIJKESTiïAAT (Burg Brouwerst r /Koningin neweg)
1 Slieker JA 3 Erkclens geb de Graaf A Meel PA van Erkelens AAJ
5 Swartjes JH 7 Bollen W LA tf 25505 9 Ham H van der
11 Stern EP Veer J van 't
13 Exelsior NV IJaer met en grondst h AI1F Barzlllaytf
15 Bekkum AJ van 17 Grooters JF 10 Wolters FPJM tf 2932G
21 Smidt J W 23 Vos DK de tf 2B099 25 Bammers PA 27 Kuijper WSJM Radio Holland NV tf 2G020
2a Klootwijk K J 4 Brakcma RL G Vroemen EJ B Jansen P
2 Jong J de
10 Boer FG den 12 Zeeuw geb Middel- hoek C de
14 Oudakker WM reder
tf 28028 - geb Boonstra AM
16 Eijk AA van der 18 Gelder J van 22 Leeuwen PA van 24 Verschoor WR - S
28 Wit H de 30 Fassotte JF 32 Aarnoudse J 34 Bot J 3G Bolijn CL scheeps- vaart tf 2G13G
PROF MEKELSTRAAT (G de Waardstr/F Vogclstr T Gorterstraat)
1 Buitendijk AJtf247B5 SHukema A tf 2G73G Krcte1 I tf 24213
5 Oosthoek A tf 2484G Dam geb vd Horst JC
7 Koning B de Meubelh tf2B620
9 Saathof E V
11 Minkes M 13 Waard S de Taxibedr ST Joristf 28055
17 Witte J tf 23091 Tiemcns R
19 Mulder M 21 HukemaA 23 Dijkshoorn C 25 Berk DC -GM
27 Graaft geb Hartkorcn H de
20 Rljekc D de 31 Doolaard B
PRUYLENBURG
215 Idsinga WL 217 Kuljl A 219 Rosscl P 221 Boon AC 223 Roordink C 225 Weerdt BE van 227 Alderlelsten H 229 Jongcnelen FJ 231 Schoor JH 233 Vurmolen C 235 Ven C vd 237 Troa B 239 Nat vd 241 Delft A J 243 Visser ECMII 245 Wlllcbrandts PhK 247 Klerk P de 249 Kleiberg PJWG 251 Gent A JA van 253 Rhoon PC van 255 VcrbcrkAP 257 Fcrnandez JA 259 Visser H de 2G1 Wocrdeman JW 2G3 Vermond WGC 2G5 Los 5
267 Nat J van de 269 Slooten G van 271 Groeneberg M 273 Hooienboom f.i 275 Maaskant CG 277 Ocks M 279 Leeuwen HC van 381 Meijer MEC 283 Dijk JP van 285 Mulder RJ 285 Jonge CJ de 2B7 Walsum JA van 289 Jong JC de 2B9 Haan AJde 291 Mastrigt WL van 293 Faase A 295 Houweling PC 297 Valkenburg A 299 Frijnhojj NP 301 Blaas JGD 303 Pas JF vd
307 Vos JH de 309 Rotscheld PJ 311 Los D 313 Langedoen D 315 Amen WH van 317 Kleum a Hoo W 319 LieuwOn RC 321 ManAMA de 323 Zandbergen MH 325 Mozer RF 327 Klaasse J 329 Meersman EE 331 Staal AL vd 333 Klerk JA de 335 Veth W 337 Kiewit J de 339 Blankenstijn NM 341 Schoor JP vd 343 Simon PL 345 Verhoeven WH 216 Berg GCG vd 218 Ponjer FG 220 Helden JG van 322 Ree P vd 224 Kramer HL 226 Stolz JJ 228 Son C van 230 Putte G vd 232 Vogelaar D 234 Verhagen M 23G Rademaker C 238 Koopman A 240 Pauw JKF 246 Fenijn N J 248 Rletdljk PL 250 Berg ABM vd 252 Delit AJ van 25 4 Bakker AA 25 G Bakker A 356 Noord J vd 2GO Blink T 262 Lens MH 264 Walsum JA van 26G Halzmann JK 2G8 Leeuwen HG van 270 Bontebal JC 273 Boer K vd 274 BruissaardW 376 Erkela H 37BHcrBt Pvd 380 Slooten C van 282 Groend EJ vd 284 Dcckers J 286 Bax J 288 Nicolai N 290 Hofstede FJ 292 Sij A Ten HF 294 Kaateren J van 296 Reijerkerk LA 298 Grund C 300 Slors R 303 Schc-or G 304 Dommele M van
306 Hofland AW 308 Hofwegen HW van 310 Schortinghuis JF 312 Dekker TC 314 Hoort DK 31GHiert G 318 Brougel JJ 320WesterdijkC 323 Nijs ACJ de 334 Rooyen C van 326 Blankensteijn J 328 Pronk C 330 Kuchar ME 332KloutAF vd 334 Nieboer HMF 336 Baaren B van 338 Moed BC de 340 Grare I de 342 Aadnoudae P 344 Verschoor TB 346KooistraAK
RAADHUISPLEIN
(Burg de Bruineln/A v Nassaustr/W v Oranjel)
2 Verkerk WA 4 Boeren PJ G bov Kamp H -FI
8 Veen M arts tf 26060
10 Koorüngs AJtf 33729
12 Oosters A 16 Namen Van C 18 Ploeg AD van der 22 Rietberg CCT
RAMSTRAAT
{Zuiderkruisstr/J Bosch laan)
1 Padt W van der 2 Net J van der
3 Hollander geb van Hulst H den
4 Net CL van der
REIGERSTRAAT (IJsvogelpl/Lindtsedijk)
1 VegLtf 24714 3 Borgenen Hene- gouwen J van
7 Koose PC 9 Bljsselbloem JA
11 Groesbeek JH 13 Hiemstra E 15 Leurs ATT 17 Velsen NC van 19 Rijndorp M tf 24749
20 Molenwljk LC 19 Wolf AJde 31 Hulshoff A 33 Heincn A 25 Ochten MP van 27 Klaasse JH 29 Schot WF 31 Burgh JD van der Dekker R
33 Klepper HF de 35 Slagt C 37 Sparenburg WJ 39 Kerkhof JA 41 Kras J 43 Zaancn G van 45 Budde GA 47 Mackaaij H 49 Loon PA van 51 Blanken D 53 Heukelum T van - M
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 93
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 93
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
93
Jaar:
1973
Zwijndrecht Roosstraat ­ Hotterdamseweg 37 36 Ringdijk ­ Hoogstraat Zwijndrccht
IGd Bonnema A 1 8 Hof geb Boender S van 't Verhoeven J
20 Wingerden FC van 22 Visser DH 26 Paans CP Euser J
26a Tramos NV tf 27820 28 Hoogvliet T 36 Geus JA de 3Ga Rijs P van 38 Pee geb vd Houwen J de
44 Stam J 48 Bakker W Wassenaar N van 56 Hoed J den 58 Stolk geb v Kooten J 60 Langendljk G 62 Donk J van 64 Valk A 70 Lagendijk L 72 Buitendijk P 7G Nielen D van 78 Blommers JM 80 Popeijus geb Schou­ ten A
84 Schecpsmaker CMJ 00 Verhoeven L
94 Stolk A 96 Roodbol C 102 Geus CC de 102a Linden AA van der 104 Bakker J 106 Linden geb van 't Hof M van der
108 Pelt JM van Visser AQCtf 27523
108a Visser & Co NVA Houtimp Zagerij Scha­ verij tf 27522
110 Boortje M 112 PonsO 114 Maes MFAM 116 Leer T van der 118 Jansen Frenksen A 120 Oorschot H van Graaf P van der
122 Burg A van dor 150 Giessen geb vd Zaadt zaadh t f 20422
156 Deugd K de 158 ­ L 160 Gameren G van 170 Visser C de Braanker HWAE
190 Zand e e MG
186 Vogelaar G 200 Genderen W van Café tf 2G4Ü5
204 Seben B van 20G Meijer RA 214 Beer RJ de 21GBeksT 226 Pelt C van
236 Bazooijen DJ van ­ geb Spruit APG van
238 ­ HC van. 246 Mijnster L Schipper ïandhtf 26232
364 Krimpen MJ van
3680dIjkAWW ­ JWM
376 Vastenhout WH 380 Pieterman MC ­ gcb Barendregt C
382 Siclakus JC Hollander A den
380 Kooij J Drogist Plomp Parfum tf 26815
406 Wiel T vd Sig mag tf 2GBG7
408 Pelt C van Slijt en wijnhtC2G832
,. _ — . _
410 Werff Kraaijo B
412a Koolman NC 414 ­ L 418 Waal EJA de 420 bov Beers PJ van Buij MN
, ,. ..__.. f
19 Hoek C 21 Staat AC 23 Heer L de
23a Noort P van 25 Ooi jen C van 27 Sloof f AP 29 Vreugenhill J 31 Maaskant AS Klootwijk W
422 Neutegem gebr H & J van schoenh schoenm tf 2715D
422­424 Herik J van den
420 Wingerden E van 430 ­Wed J v Schild bedr tf 2G9G5
432 Boer &. Zn Slee pd Broedertrouu NV v/h C den tf 26106
432 SleepdienstBrocdep­ trouv, NV tf 2G166
4G8 Howard 4 Co NV Kon Rijspellerij tf 25112
462 Koene PJ 470 Bondt Zoutziederij v/h J de tf 25205 Schotel LH ­geb Rakers JHM tf 25205
480 Epenhuljsen JJ van Brug NV tf 28128
498 Wingerden A van 500 Bolier HC 518 Nobel A tf 25037 522 Quartel J 528 Kloot LB tf 25263 Korver AMS de
558 Dripla NV Bouwmat en Induatr tf 29498 Drimmelcn En Zn Houth Zagerij PC van tf 2690G
560 Baan TW 580 Zoeteman A Gerb Br­ en Banket bakker tf 27753
G12 Tromp A 014 Ptnnlng JA Bloemist tf 25287
618 Ven J van de G2G Wapstra J G28 Nooteboom J 030 Boogaart J van den 634a Korporaal A Dijkstra JW Kooi G Theuns MC ­ CP

G34b Hooimcljcr P Theuns geb Janssens HCCtf 26179
G3G Namen L v Intern Transp tt 26921
­& Co Brandst hand A vantf 2G921
050 Visser CA d Zn W Scheepsmak verh en verk v boten X*r 9^705
I ^34113
Zwijndrechtse Ver Brandst hand tf 25295 Soetcr Jtf 29010
109 Koiiiman WTtf 26092
253 Wingerden L van Moj tf 27309
13 Baan G
15 Ballcgoole SA van 17 Noort geli Transoo G J van
05 Da Rozendaal & Groe­ neweg Fa Spuitlnr tf 25221
33 Euser PA 45 Overgaauw D 47 Sint Nicolaas W 57 Tempelaar geb vd Net T
59 Sticrman geb vd Morwe B
59a Snoo P de 59b Waard W de
Gl Ruijs JP 05 Koning geb v Valen G de
73 Burgers JH 75 Stolk geb de Ronde WC
85 Moulen JP van der ­geb vd Sluis CU van der
93 Marlscal Vicario J 95 Hoek AG 97 Fenijn geb den Hollander E
1D9 Persie CP van 111 Scheurwater P 137 Sprangers JHH 139 Hennevanger J 143 Kraaijoveld T 147 Nes A van bakker tf 2GG48
lG7b Akkersdijk geb v Opstal C
183 Bakker P 195 Berg S van den 217a Mijnster W Zand­ schlppertf 25904
219 Vermeulen geb Kelder CG Vliegenthart & Zn Fa M Smedrij tf 20442
221a Groot geb den Dunnen CA de
Vliegenthart H
223a Pelt GO van 225 Hulzer W 231 Dijk F van 243 Grens Bazar tf 25178
245 Grens J 249 Bos Fa boek kant bockh tf270G8
253 Wingerden AG van 255 Graaf AW de 259 PasschierWP krui­ denier tf 252B1
201 Prins geb den Har­ tog B
263 Hoog AJ de 269 Norder K 273 ­verhuur serv goed tafels stoelen enz tf 2610G
279 Straling RGC 283 Verfhuls Ringdijk tf 217
321 Wingerden CJP van Wal P vd melk en vcchtf 209
323 Linden D van der 329 Burgh Jr W vd tf 2GB74 Jongen JC
3G3 Bakker J
349 Nedcrlof G ijzerw gcrccüBch hand tf 25170
inc v... n. !,„_,. u i., .,«..»«
3G5 Kwikkers H laarzen klom pen tf 27038
371 Vliet gen v Dam CM van der
373 Vliet MG van der 401 Helderop T brand­ stoffenh Exped tf 25151
423 Boer \\H de
ROERDOMPSTRAAT (D e velweg / Me rel st r )
4 Hogcndoorn M G LrthCt f 24741 8 Kleij U vd tf 26687
10 Woerd J de 12 Hoogerwcrf J 14 Boogerds A 16 Versteeg G 18 Sammcls B 20 Krljnen J 22 Jongcjan H 26 Kranendonk W 2B Ritskes HJ 30 Sluijs 1 van der 32 Schutte CL 34 Heijenk W 30 Habold WF 38 Timmors Verhoe­ ven H P Bottmga O
40 Noort C van 42 Peeren GMJM van 44 Boer FC den tf 24882 Schee J van der
40 Hollcmans A 4B Los D 50 Urbanus J 52 Kamphuis DH Schreuder RA 56 Priester J 58 d'Hond JA Heugel de Antiek
t tf 20214
60 Noort P van 62 Drexhagc K 64 Ricmors A
ROOSSTRAAT
(Primulastr/Kort Ambachtlaan)
27 Houtman K 29 Samson LWJ Flohil R C
31 Otte R tf 24850 SchuemieUH
33 Upelaar HJ 37 Elllott F 43 Kiss A Struby GCC Camertk gcb Struuj CCCtf 23051
47 Wildschut A 49 IJkel J\\ tf 28237 51 Hoef H van de \i Herk gcb JumclU J van
14 Jongbloets PPA Scholtena G tf 205
16 Bruggen CG van 18 Bootsgezcl geb Mechclsc A Verschoor DM
20 Kwaadstenlot JW de tf 23902
22 Getjsen VJF 24 Jong WT de 26 Smits AG ­geb Schecpeis LJM
30 MeeuwesseiCtt , .^ ^ • Rietveld CM
36 Overweel geb Demmenie M
34 Lecnstra PA tf 24130
38 Sabbcn M van 34 Ooyen H van 3G Vlasboom NC tf 21467
40 Vredenbregt CJ 42 Peters C J 44 Kreemer HJ tf 24063
4 G Kramer G J
Kranenburg JA tf 24799 Blom HB tf 28B17
48 Blom NJ Zijd e r veld J
50 Lindeman WJH
Slager DC tf 24970
52 Toet HJM tf 24767
Kort HJ 5 G Pols J 58 Burgers GJR Rijswijk geb Ritmeester MH v tf 28043
GO Ridder H de G2 Alders geb Ouborg PC
G4 Backer geb Bud­ denbaum J
06 Brouwer PR tf 23870 Stasse AM tf 23870
68 Berg HC van den 70 Veenendaal JK 72 Trirum MC van tf
Wittmarschen NJM
74 Dingemansc AP Ent NH van der
7B Feelders JJ tC 24553
80 Hollestein PH ­gebScholteGM
tf 23987
82 Altenberg R van den Broek R van den
84 Dijk LN van Thermo Metaal tf 23470
8G Barrel! HJ tf 23G45
88 Verdonk C tf 24827
90 Timmerman JMJ 94 Ververs AJ Gouw gcb Lor ent JR
96 Jans RM Pleysier L tf 27588
98 Wljngaarde geb Jharrecah BB ­AL
100 Endenburg K tf 29705
102 WitACüe tf 2GB21 Loeve L Heijboer HA
106 Vrijdag MC tf 29733
lOBDuijkera CRM UOFolkersHJ 112 CarstcngTW Dons PM J tf 21812
114 Maaskant AK
104 Dongen APM van tf 24151 Poel TC van de
— ^ . — .
32 Keiizer eeb Rietveld _. • ., ."
, , fi up.,.,,,1 nrp van Ll» nenjjei J r c van
Lange vel d J
llBHazelzet LJJ 122 Valk geb v Bijl­ eveld MA vd
124 Pasveer F J 126 Baan geb Quartel KJ
128 Kaatj JP van der 130 Hoeven LD van
132Reedijk JOP Scheeffer HM
134 Louwman HE 136 Schat J 134 Jonge CA de tf 23514
138 Bos AA 140 Gazan SA 142 Leenderts EWL 144 Arnoldus A tf 23030
14G Hermann Jtf 28145
148 Huijser gcb Speelman L
150 Stas W 152 Raadsen geb Vroombout A
1 Oerlemans H tf 2357G
156 BosbaanD 158 Hoeve Ntf 28283 Guillas G tf 25395
162 Cordeiro Rodrigues AM
Rodrigues AMC tf 29588
164 Zijderveld J tf 24116 Heuvel MPC van den
202 Roeland H 204 Kievit SC de tf 26917
200 Bzluk KPKF 20B Veen geb Kol M van Haarbosch HF
210Quist P 212 Waal JJG de 214 Boer J de Glim me r vee n A tf 20915
216 Troost JJ 218 Verhage J 224 Lampe V tf 24839 226 Stadhouder JGC tf 24817 Schilt GA van
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 94
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 94
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
94
Jaar:
1973
^»— — ­ 36 Rotterdam sowefi ZwijndrLcht
Oosthoek geb Jonker KJM Busser geb v Ker­ sen J Kiel AJ Klerk C de Speelman geb Klootwijk A Koning C de Koning h JL de Kool D Pelt geb Kooljman N G van Kramer JA Kruis JG Dubbeldam geb Kruijt E F r ede riks geb Kuiters G Laar m a n M Koning geb Landsmeer P de Leer P van der Herweijer geb Leeuwenburgh H Linden A van der Voogt geb Louwen C Meulenberg C Munstra JH Wetnberg CH Olsen A Bosch geb Fleijsier A
Pluimer T Bakker geb Prins A Plalzier geb Put A Ree J van de Kuiters geb van Rees G Ridderhof WM Rietbroek JTH Noordermeer geb Rletdijk JMA Reudink geb de Rood e P
Ooijen geb de Rover MC van Ruit W van de
Rijs Van C Rijsdijk J Wingerden geb Schaap N van Schaardenburg DS van
Stellingsma geb van Schcllebeek JG
Hoogerwerf geb Schippers B Schouten EME Timmers geb Schouten JF Snoo geb Sint Maartensdijk L de Vogel geb Sjerp EAJ Smit L Smits HS Kustera geb Smits N Schellingerhout geb v Solingen HM Klerk geb Staat E de Stam FW Stigter geb Steenbakkers L Dutrieux gob Stofberg MM Stolk J Kuipers geb Swcts T Tangenberg A Deursen geb Tot E van
Velzen W van
Vcrbrugge G Holst geb Vermoat CE van Baan geb Verzijl JE
Visser D
Wljnbeek geb van Vliet MJ Buis geb Vogel MJ
Vogel J ­ A de War naar A Korn geb Watuseke JV Wingerden A van Honing geb v Wijnen P van der Roukens geb van Zand wij k A Kruithof geb Zoon N Schols geb van Zuljlekom A Kluizenaar feb v Zuijlekom M de Zwaan C Bahre NJ Dekker TK Deugd J de Dijl V van Have W van der H out g raaf A Laten N van Rietveld J Roodhuizen B Rijswijk C van Drimmelen HA van PoCfenbouch W J
137b Schaap AC Turkstra J Cornet TA tf 249
141 Ruit G van de 141a Phihpsen WA 143 Groeneveld D 145 Schenkel A 147 Klerk P de 151 Amelsvoort CJtf 250
153 Langendam PJP 155 Los M ­ M
161 Dorsman geb Bezemer FL ­NV Timmerfabr asbest cement prod dakbedekktf 2G310
163 Dorsman FL 167a Baan B 167b Pelt WJ van 167c Trillaard JAJ 167d Jong geb Kooijman NJde
G Aalst A van 12 Baan AD
2Za Loon A van ­ Fa Gebr v bloemen en planten tf 2GG47
24 Zwaan C Arts tf 27071
25 Hollander A den ­ & Zn Fa C den timmerbedr loonzag scha ven tf 2G15G
38 Schuddebeurs F 42 Bakker G 44 Sprangers P 4 G Sloop P 48 Visser T 50 Willemstein J Vogelzang A 5 G Schot geb Schot JP Bosch S
58 Hoed AB den bouw­ onderntf 28121
GO Raadt W de Arts tf 2G2G2
G2 Kooijtnans A ­ JC
G4 Dam A van ­geb Bakker A van
tf 26771
GG Tameeris P 70 Bakker A ­ L
80 Roodbergen R 82 Opscboor G 84 Monster PPJ 86 Hamer­ jr J Bloem­ zadentf 2G328
BB Vogel JP 90 Seijffert geb van Meetern NM
Bongers P
S2 Leeuwen P van 9G Whitcombe CR 98 Maat HJ ter
100 Admiraal W 102 Muller JM B les hè u vel geb Coomans G J Jong HT de
1G6 Hofland A Staat M
170 Los L 172 Turenhout M van 174 Los J 176 Boom CH ISOHalemGC 184 Ooljen PM van 186 Hof A van 't 188 Tornado NV fabr v metaalwtf 28522
190 Euser geb Vogelzang I ­ W
192 ­ C 194 Staat M Loodg bedr tf 26996
19G Jong gebr v Driel H de 198 Leeuwen G van glash Autoruiten tf 28453 Jong H de
306 Merwe P van de 308 Wuijckhuijse LI van 312 Bakker P 314 Waard A de 31G Pinkster A tf 24539
318 Naakt geboren geb van Haaien A
320 Stoop P 322 Sterk A schilders bedr en verfh tf 25024
324 Valk J 326 Bakker JOR ­ en Zn Constr Las­ bedrtf 26448
328 Breeman A 330 Merwe A van de 332 Noort van Levens midd bedr tf 25082
200 Lcijer JFLde 202 Dijk F van 204 Vos H 20G Liesveld W 208 Breugel J H van 210 Vlieg K groenten kw tf 27081
212 Stigter J 214 Hoogvliet geb Romijn JLD
21 G Loon's Alg Assur kant tf 26173
21 B Vliet D vd tf 24303 220 Los geb Klootwijk J 222 Kannegleter H 224 Man geb Lamme JC de 22G Bode JF de 230 Hoogvliet T tf 24330 232 Boer D den 234 Segers geb Schroder PML Jansen AJC
236WIjgaert HGM van de 238 JoostenLJH ­ JCL ­ HHJ ­ HA
10G Ruiter J de 108 Pol APJ van der 1 1 0 Hoed A den Aann tf 28684
169 Koorneer P 171 Heij AA tf 29900 ­geb vHalem AE
173 Klerk geb van Breugel L_dc
181 Namen A 'van 181a ­ P van 181b Wijk JJ van 163 Anastasyadis N lB3a Turenhout P van 1B5 Buitendijk N Blijdesteijn ID van
tf 23411
187 Molenaar P tf 23400
Groeneveld F
i81a Vlies geb dv Linden KF van der Linden G vd auto­
sloperij autorijsch tf 26510
101 Jong T de tuinder tf 24584
193 Louman FAM 195 Brouwer W tf 23130
197 Mijnstcr BAP 190 Vliet TPvantf 24392
201 Kousemaker CD 203 Jong TA de
112 Scheurwater geb Zijderveld N
114 Rolloos geb de Jong B J
11G BuitenhekNC 118 EschAC van der Fa H vd Sig Mag tf 202
120 0&&n PA 123 Esch B vandor 124 Bakker A 130 Euser geb v't Hoff A 128 Dalen W van 132 Bakker J 134 Dekker Ph tf 274GG
136 Waard W de 138 Barendrecht A 140 Dijkhuizen J 142 Klerk geb vd Jagt A de
144 Brand J 148 Tempelaar C ISOSmith JM 152 Wingerden AG van 1 Ven JJ van der 156 Leer J van der 15S Euser A 1 GO Winter geb Bal A tf 26382
162 Jong geb Scheur­ water Z de
164Heij J
240 Leijten LJ 242 Hout JP van den 250 Oosthoek PJ ­ & Zn Rijw ijzerw electr te c hn art tf 26110
252 ­AW 256 Wingerden geb vd Wulp AM van
2G2 Boer Ddcntf 277G2
­gebTerlouwA den Vermeulen C Aann bedr tf 28312
264 Stoop S ZG8 Vermeulen C 270 Rhoon BC van 266 Es A van 272 Noort geb Kleijwcgt LA van
274 Los S
278 Ruitenberg P tf 20222
280 Kleijwegt J 282 Haas W de 284 Ballegooijen 11 van 28G Corba O 288 Prins RA 290 Eijmeren AJ van 29G Los D 2DB Wit A detf 2B793 ­geb Los C de Es TC van
300 Joosten HAP 302 Turenhout G van tuinder tf 25214
304 Stoop W tf 29762 ge• b Baan WM
ta__
344 Roukens HM 346 Rijkhoek JHJ 348 Kuik P 350 Ames Drechtsteden gar NV tf 26755
352 Scheffel C 3 Marsilje JM 368 Visser CT 370 Huijser AL 378 Mol H Landb tf 2B7G9
382 Rozendaal PH 384 Plaisier geb Linden M
386 Koning AP de 392 Berg T van den 39 G Stolk A 398 Kruithof L 422 Hooijboer C 242 Verdel JA 426 Franzen H Fruitkw tf 01896­4304
RUISDAELSTRAAT V (R e mb r a ndtst r / Ko ni ngi n­ neweg)
1 Visser geb Smits M 3 Smits L 5 Bentvelzen GJM tf 29472 Kwakkel D
11 NeutegemHJ 13 Haan JE den Rest houder tf 2QOOB
15 Vellekoop E 17 Kolbe K 19 ­ K 21 Plomp J 27 Hinsbergen K 29 Koolstra C
.Zijlstra geb Visser CAF tf 23645
31 Jansen H J 2 Buitendijk A 4 Kentson T ­ T
S Berg J vdtf 28091 ­geb v Aken GCG vd
8 Twist J van
10 Leeuwen A van 12 Vogelaar C 14 Valke W 1G Kranendonk B tf
25209 ­ geb Beerentemfel AM
18 Spronse JA van 20 Kleinjan G 22 Kloot LB 24 Tceuw C 26 Bruin CE de Am m el r oo ij H van tf 29589 ge• b Schiperoord P v
30 Huisman HN
32 Verschoor GE 34 Koppelman G J 36 Vrolijk JG 38 Vllsslngen A van Nugteren MJ van
40 Fliers FH 42 ­ HA 44 Breugel AD van 46 Bruin A de Rij D van
Zwtjnd recht Rotterdam se weg ­ Schaepmanlaan 39
Rijksw t/o Hotel Swin­ drecht De Drie Heu­ vels Lawn Tennis club tf 27035
Rijw
48 Graaf P de 50 Dalen J van 52 Loon J van Visser geb Bakker MC
58 Verschoor geb vd Berg JM
60 Bree L van 62 Gelderen PA van 64 Broekhuizen G 60 Zijderveld G 70 Wijngaarden LMNJ van
72 Tuk D Blokland geb v
Hou weling K ­ L
74 Ruitenberg K 76 Paauw HB de 78 Lommers C 80 Die A van 82 Helderop T 84 Es I van 86 Vreijenhoek W 88 Pelt geb Kooij M van 90 Hartog L J den 92 Looman WG 94 Waard A de 96 Wingerden N van 98 Verhoeven geb Stok AW
100 HeerenAP van 102 Velden J van der 104 Stormezand A 10G Snaauw P 108 Pruijsen G 110 Visser A 112 Net AJ van der 114 Mijnster L 116 Assem geb van Wijk A van den Boulogne A
USGerritse A
120 Romijn B 120 Verhoeve BM tf 24957
122 Eijsden P van 124 Mooren NL 126 Maren J van 128 Hofwegen geb vd Burg MH van
RIJKSSTRAATWEG
Zoutewelle A tf 25347
Ib Linden C van der
autosloperij en en verk v nebr auto's
3 Hout AJ handel en kW in tulnb prod tf 25072
21 Euser C Tuinder tf 25360
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 95
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 95
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
95
Jaar:
1973
40 Schaepmanlaan ­ Sperwerstraat Zwljndrecht Zwijndrecnt Sperwerstraat ­ Sumatralaan 41
4 Bakker A 8 Kramer FW
10 Hart AH 12 Boertje S 14 Boender AJ 1G Steen H vd 18 Deuscr D 20 Joode HA de 23 Splinter JJ
SCHILDMANSAMBACHT
1 Steenhoven AG vd 3 Plomp C tf 21412 5 Ritter JC de tf 24493
7 Veen vd 9 Sint Nicolaas JDA
t tf2773! 11 Sande WP vd 13 Wetering A vd 15 Romer HJW tf 24802
17 Jong BHdetf 24403
19 Sundertnan CM 21 Heerens JA 25 Badenbroek JE 27 Hollander G den Vogelzang H
29 Berg MWA vd tf 27849
2 Da amen H J 4 Groene weg geb Kort e ­ weg A
G Molemaker W 8 Geys CA de tf 235 05
10 Dams M J 12 Namen MJ van 14 Leeuwen HA van 16 Treuren W J van 18 RoodenburgC tf 24G44
20 Ven C vd tf 24001 22 Cordia JMK tf 24290
24 Uijl J den 26 Turenhout AT van tf 25005
28 Huizer C 30 K rook HJ
SCHOOLSTRAAT (Wilhelminastr/Wil­ ge n straat)
1 Pruysen JM 3 Nes J van 5 Sint Annaland L van 7 Mijnster AJ a Heuvel P van den
11 Dce HC van 13 Teeuw A Boer geb Roodbol N den Teeuw J
4 Huis stede W van G Boulogne C 8 Bakker FJ
10 Ammelrooij A van 12 Heugens C 14 Penning GA 1G Vuurengeb Stokviach A J van
18 Pelikaan JH 20 Anker P van den 22 Sluis J van der 24 Dalen FL van 2G Etten H van 2E Bruijn A J de 30 Riemsdijk geb Stolk SA van
Bruijn D de
32 Rocdolph J ­ J
t SCHORPIOENSRTAAT
(Laurensvliet/Steenbok straat)
2 Koning JM de 4 Zwier A 5 Schilder A G Honkoop G
SCHOUTWEG (W de Goedew/J Boschln)
1 Wege JP van de 3 Westerman L 5 Bakker G 7 Tempelaar LP 9 Zwaans PWP
11 Wortel JMG 1 Bakker J tf 25608
13 Baas H Bijloo C
15 Bot J 17 Hoog P de 19 Meijer C 21 BilAtf 29025
23 Kooijroan HH landb tf 29796
­geb Jonkers DJ
25 Vcrschure KGMT 2 Kouwenhoven geb Soeters JC
4 Meerendonk JB van de 6 Verschoor Th Lederw Fourntf 286
8 Baan J
10 Graaf D de 12 Kreukniet W tf 24321
SCHUITENVAARDER­ STRAAT
(Onrust/Langeraarstr)
3 Lommcrs M 4 Boer geb Hordijk W den 5 Ossewaarde G
6 EuserBtf 264 7 Timmer geb de Windt J
Bons B
B Otter LP den 9 Quartel G
10 Visser D 11 R os end aal geb van Dalen P
12 Franken AB SLAGVELD
(Kcetmeesstr/Hlng­ dlikl
***j"/
21 Schouten J Scheeps­ intcr betimme tf 28097
35 Wal DJ van der 37 Smit J 39 Maaskant geb van Dalen C
41 Loon H van 43 Prins C 47 Krulthoï J 49 Overgaauw geb vd Graat A
51 Boor A vdtf 27219 Loon D van
53 Vermeer C 55 Hollander Den G 57 Groenevcld geb Stolk A
59 Roessel FJ van 61 Nijman J 07 Gameren W van 71 Kros KH 73 Ooijen C
75 Stolk geb Schop Am 79 Krielaart PM 81 Baan J 83 Hoogvliet geb v Hemert A Voordendag G
85 Kroos G 87 Damsma P 89 Verbeek TM 01 Stormezand WPA D3 Euser B
101 Barth GE 105 Stormezand A 107 Los B 109 Lommers A 111 KijkuitA 113 Boer MW den 115 Jong DA de 117 Zee P van der 110 Dijks T 121 Snoo N de Timmer manAanntf 2G406
123 Sohuegard K 2 Oord 1 van ­ JJ van K wake r naat L OOrd geb Goedege­ buure J van
4 Voetee J G Stoep C vnn der B Hllgers JLH
10 Meulen J van der ­ WP van der
12 Snoo H de 14 Stolk K ­ J
1 G Paauw BH de 18 Zelverschoon J 20 Hollander P den 22 Rijsdijk JC
­ W Autorijsch Record tf 223
24 Wingerden W van 2G Eeuwen A van Plaisier G
28 Vermeer GAJ ­ J
30 Verbeek H 32 Nugtcrcn D van 34 Jong geb van Gameren MJH de
3G Peters geb vd Straaten HH Borremans A
38 Vuuren MW van 40 Stoep geb Mat e na C van der
42 Zimmerman geb van StralcndorCC E
44 Hemert A van Ha r rand GA
4G Wijk S van Wasmach verh en verk tf 28G91
48 Maaskant M 50 Visser P 52 Hamar de la BrCtho; nier e G
Schaaf A van der
SLAUERHOFFST RAAT (Gossaertstr/Nijhofstr)
3 Snoo G de 5 Schroot B Aann tf 25048
1 Panjer F tf 24132 7 Koene PJ «25004
0 Dannenberg AJ
U Brakcman JG 13 VenninkF 15 ViegenC van 19 Seleski FA 4 Tilro ApAann tf 287GB
C Groeneveld A tf 23246 Rictstap GJ de
8 Tuyt J
10 Verbraak AFCJ 12 Swjeten LL van 14 Beuningen PJ van 1 6 Meere JWM de tf £9258
SNEL DE
1 Hak DPA 5 Brakema RC 4 Bieshoek Blebroek
G Keaselen JB van 8 Qude M de
SPECHTSTRAAT (Waterhoenslr/Patrijsstr)
1 Voort APF van der 3 Mooij G 5 NederlofCJ
7 Rhee WR van der 9 Rogsum JA van
11 Hart T 't 13 Richard C 15 Hartman A 17 Bootsma J 10 Kopmels CM J Walraven T Mej tf 28221
21 Niemeljer R 23 Klaassen P 25 EijsdenH van 27 Put H van der 29 Rozendaal WH 31 Guit RE 33 Westen MW van 35 Culikers FJM 37 Huilers JK 39 Poort NP 41 Stakenburg JB 43 Stuurman JJ 2 Goedhart FJ 4 Bot C G Jong C G de B Werf MJ van der
10 Blommc NA 12 Middeldorp GH 14 Dijk JM van 1G Rulle n D 18 Uijterllnde AHB 20 Breukhoven geb E ij keienboom A Kerkert E
24 Hemmes LJ 26 Weber J 28 WesselsA 30 Bons A 32 Lamers WHJ 34 Bos CL 3C Duijkers JA 3C Graaf TW vd If 24978
36 Steijger JCA 40 Vos JWM 42 Hoogcnstrijd PJ 44 Wouters GF
SPERWERSTRAAT
(Waterhoenstr/ Patrijs ­ straat)
1 Herik Van den C 3 Talsma NA 7 Gurp SJ van 9 Slof JA
11 Vries S de 13 Franken J LA Verstralen G tf 23489
15 Enthovcn PH
17 Stegeman R 19 Duin W van 21 Hoog RHA de 23 Bronneberg JM 25 Groeneveld PJJ 27 Wervenboa MH 29 Hoven TWC Frans GemenCVtf 23587
31 Hossum DJ van 33 Kruijs K 35 Wepaler E tf 29586
37 Oudshoorn CAGM tf 24923
39 Bauer HN 41 Verbaan J 43 Beuningen PA van t Otten HG
2 Jong JW de 4 Berg RJ van den G Spiere ng A B Ries CGJE de
10 Maaskant AF 12 Bruijne C de 14 Buuren P van 16 Boer P IBGraaffFGA de 20 Koebrugge A 22 Spiering ï J 24 Kokje JA J 26 Sparreboom HAM 28WallinFP 30 Kentie JH 32 Veen D van der 34 Boa JL 34 Stokmans PJ tf 27484
36 Vossenberg BHG 38 Hauser HJG 40 Luchtenborg G 42 Slingerland A 44 Dijk JC van
SPIEGELSTRAAT
1 Niewal J 3 Rijninga G 5 Berg CJ vd 9 Leeuwen van
1 1 Wessels JDF 13 Renting GHH 15 Luning H van 17 Jans J 10 Esch CM van 21 Zeep vd 2 Haksteen T 4 Slledregt van 6 Dijk M van 8 Bruin H de
10 Otter T de 12 Roggeband JJ 14 Fijnaart B vd 1G Scheurwater KH 18 Kempelaar A 20EnselJMME 22 Aards CF
S v ZWIJNDRECHTSTR
(Pr Margrietstr/Koning inneweg) Rijkee J tf 24642
1 Visser AL
la Visser L Ib Doos D 3 Die P van 5 Nieuwenhuis TJ Archit tf 261G5
7 Eerden FL van der 9 Korfker WL
11 Romein G 13 Haan GJ dir Drukke­ rij Kuyte NVtf 25125
15 Ramaker JPM 17 Leeuwen P van 19 Kleinendorst P
21 Hartmeijer geb tf 23961
Bakker M tf 27921 Sim me r mans Fa piano en orgels stemmer en rep
23 Lawende M 25 Pellikaan A 27 Groenendijk AG 29 Klarenbeek RN tf 29711
31 Faassc JJ 33 SchefferAW 35 Weber L autorijsch tf 2G452
4 Scholten H Scheep­ vaartbedr tf 29812
6 Lalkens JG Kaap H vd
8 Waard W de Oude N de
10 Weerden Dr JG van Arts tf 263G2
12 Simmermans MA 14 Gerritsen ASB Simons AH
16 Lieve C 18 Bezemen C 20 Veen J van der 22 Vries NJ de 24 Oudshoorn WJ Scheepv bedr tf 29150
STARINGSTRAAT
(K Doormani/ Celebes ­ str/Lindtse Benedendijk)
1 Paans geb v Vugt AM
3 Visser J 5 Alderliesten geb de Jong B
7 Snoo A de 9 Leeuwen J van
1 1 Loon L van Bakker geb Klootwijk L
13 Waal geb Sintmaar­ tensdijk K van der
15 Bakker PC 17 Stolk T 19 Hegen H 21 Bogaards JG 33 Stelt FM van der 25 Scheurwater TG 27 Breugel C van 29 Nugteren J ban 31 Leviet E 33 Euser C 35 Glas J van der 37 Dalen L van 30 Lems W 41 Pons C 43 Graaf J van der 45 Verhagen JC 2 Dekker JC 4 Le volger MA G Vlattvlag P de 8 Meeteren JJ van
10 Slager L 12 AldcrlieetenLtf 26575 Kuiters HA
14 Dijk L van 16 Jonge JW de 18 Roodbol geb den HoedC Visser geb Rood­ bol JA
20 Slcbert PE 22 Heydcn F van der 24 Glas MP van der
2fl Schoor B van der 28 Graaff J de
30 Rijswijk W van 34 Visser A
36 Klootwijk D 38 Heer P de 46 Alphen PJ van 4 B Groenewoudt D 50 Kleinjan J 52 Boogaart JML Peijper P de tf 23009
Zanen E 56 Man geb Crezee CPde
58 Kruiswijk geb Meij J
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 87
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 87
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
87
Jaar:
1973
Z4 KruliBtiaat . Leouwerikplein Zwijndi­fcht KRUISSTRAAT
(Rotterdamsew/Wilhelmina straat)
1 Wit geb v Rij DPJde
3 Huisman A 2 Linden A van der 4 Waard M de ­geb Mol J de tf 23537
6 Graaf JJ van der
KIJKHOEK (Molenhoek)
7 Hoogenboom MP tf 01B57­322
15 Dam geb Visser CR ­ geb de Rijk CW
17 G Hoogenboom geb de Heer AG
19­25 Andeweg's garage Bedrtf 01B57­G14
25 Andeweg L 27 Linden DC van der 35 Gilst L van Landb tf 01B57­315
39 Palizier W 45 Linden A van der 10 ­ A van der 14 Hoogenboom LC 1G Roeland N 22 Dofry International NV tf 01B57­14G6
28 Helden M van 32 Don W 42 Dam &, Zn S van tuin der tf 01857­311
Linden A vd Gross in gr en Fr tf 01B57­ 235
62 Linden C vd Landb en tuinb prod tf 01857­ 328
LAAN V NEDERHOVEN (Develweg/Develsingel)
4 Dros PH schoolarts tf 28655
6 Vliet JM van 8 Curfs EMR
10 Vliet JJ de 12­14 Giessen L vd Fa imp exp v mach mot tran sp en aann mat
12 Giessen N van der 14 ­ L van der 1G Sassenburg AA 18 Colijn JC 20 Lien J van 22 Scheffers PJ 24 Boomen JCM van der 26 Peels CL 28 Dcddens J 30 Jager MK de 32 Schouten C 34 Hoeren H van 3G Sinl Truijen J van 38 Berg C vanden 40 Kunst HN 42 Vos JC 44 Weijcrs G 4G Wingerden T van 48 Hordijk T 50 Mlddelweerd PCJ 52 Biesheuvel AC Visser AF 56 Reek D van 58 Houtlng C den CO Moorst BJWM van G2 Bakker JW
G4 Smout J
LAND MA N WEG (OCCJciersvliet)
1 Lommen FH 2 Speleers CRM tf 25897
5 Bruijn B de 7 Mets T 9 Molenaar CP
11 Buijs JBC ' 13 Brouwer AHM 15 Sterkenburg GC tf 27530
17 Hof A van der 19 Herpen WGH van 21 Hezemans HJM 23 Malherbe JB 25 Vullers JM 27 Noordzij N IC 23923
29 Droge FWJ tf 23202
31 Onderdelinden J 33 Toom W den 35 Starre E van der 4 Brunner JJ tf 23497
G Langbroek H 8 Polack C
­geb Haringman AC tf 26885
10 Goedkoop D 12 Stas W tf 27078 14 Bruin Y de tf 24797 16 Visser M 18 Kentgens JB 20 Vorzijl geb Segboer W
22 Galesloot GNCM 24 Munnen D v Ver Vcrz Mijen VVM NV iusp tf 297S7
2G Bruing Slot PJZ 28 Klooster MJ van der 30 Meij MA de 32 Hoek geb Twist M 34 Ooms A W 36 Dolman C tf 2444G 38 Kleij CNJ
LANGERAARSTRAAT
(Saturnuastr/Burg Jan­ senlaan)
2 Kuipers GJ 4 Monhcmiüs geb de Bruin HP
G Visser M 8 Sunderman C
10 Kok PC Oliefabr Schiedam NVtr2641G
14 Lier JJTM van 1G Bauer FH 1 B Goud J 24 Boer L den 26 Heer A de 28 Luijendijk JA Bczemer A 30Warringa B 32 Versluia WH 34 Klaasse A 3G Drijver JA 38 Hall R 40 Zanten geb Welbie M W van Arend D den
42 Lcidelmcier PHL 44 Votlce C Bezemer PC
Zwijndrecht Leeuwerikplein ­ Lindseben.DIjk 25
Voogd van der Straa­ ten N de
4G Leeuwen AH van 48 Neumann JF tf 23374 Pels WWE
50 Mijnster P 52 Visser N de Leeuwen geb v Oijen MM van ­HA van
5G Bos S GO Sprong C Gclderen H van Stolk Jtf 23843
G2 Welzen FC van
Lugtenberg CJ tf 24851
G8 Usmamj M 70 Wilkens FJ G2 Prins D tf 24B51 72 Kijkuit A 74 Los S 7G Belder W 78 Grolman W 80 Hof G van 't 82 Krijgsman L 84 Stook E BG Wingerden A\V van B8 Steenhouwer C 90 Maren PE van 92 Zeelte K 94 Fransen AG OG Blaak BW 98 Ossewaarde JA
100 Mist LH Kraft van Ermel R
102 DrunenTC van 104 Zwart AW de 10G
LANGEWEG (Heer OudelandstrJ
8 Willemse geb Bus ge n M Cuser P
1G Leenheer PC koopm landbtf Q1B69­43H
18TJP 24 Buitendijk PT 26 ­C 28 Heijden A vd tf 01804­5530
28 Ham W van 36 Lccnsvaart J Slooft A Goed verv tf 01804­3707
LAURENSVLIET (J Bosehln/Rotterdam seweg)
1 Veneman E 3 Cuser A 5 Kruk T van der 7 Jagt P van der 9 Sterken R
11 Kappetijn D 13 Linden J van der tuinder
15 Haring J den n SchlckendanU JI1L Graanhandtf 27655 VelthoenMtf 27415
19 Sncijer O Schot C
Sneijer DC Schot AP
21 Edeling geb Muller SH
Edeling DO U 2QOB1
23 Korbijn K 25 Groot PJ de 27 Buitendijk H ­J
29 Zanen L ­C
31 Kortman J 33 Engelman JAA 35 Kuiters P 37 Scheüenbach T 30 Langendoen I Ace kant tf 26261
41 Turenhout AT van 43 Plomp R 45 Veenstra PI 47 Roodbol C 49 Oud A 53 Schouwstra S 51 Velzen A van tf tf 28782 ­geb de Waard P van
53 Mieüema E 55 JagerHttOde 57 Graaf H van de 59 Eenhoorn C Cl Ruit M van de G3 Kooij C G5 Euser D G7 Linden Avan der G9 Hollander IIU den 4 Ophorst RC 6 Schoor L van der 6 Kuiper T de
10 Wingerden P van Groot JF de
12 Kraamcr MC 14 Vliegenthart G 16 Dalen M van 18 Nat MJ van dor 20 Wijk JL vn
LEEUWEN BEKST RAAT (Lisstraat/Irisstraat)
1 Olst J vantf 23G31 2 Gilst geb Buitendijk W J van Buitendijk \\
3 Unen ALA van •i Groot JA de
Klemjan FS tf 27328
G Zanten AJ van 7 Zelm E van B Meisner J Internat Expedtf 26723
9 Bredius KC tf 24G93
10 Lindenbergh HIJ LEEUWERIK PLEIN ( Buizerdstraat )
13 Vries J de 15 Nadort P van de 17 Rtjsdljk G 19 Vogelaar P 21 Es H van 23 Bozemer JC 25 Borsboom MJN tf 23848 Zandkull WL
27 Roodbol H 31 Hoogvorst K
33 Jonge ne U s AJD 35 Wiggen JH van 37 Konnings J 39 Kam HG de 41 Simons JW 43 Sanders O 45 Marsman H 47 Schutte J 49 Boer EJil de tf 24308
51 Stee J van 53 Borgcrs T 55 Bakker CA 57 Deugd NHde 59 Swart JF
61 Engeltjes R G3 Dekker H G5 Deugd L de 67 Zee P van der 71 Groesbeek WJ 73 Gast MT tf 23362 75 Jacks on AG 77 Bezemer R tf 24526
79 Seheeper J BI Heer W de 83 Schot A J 87 Sival HS 89 Bakker H 91 Schoonaard HC 97 Kraats JFGP van der 99 Strijker D 103 Bent zon CL 105 Sturrus JL 107 Broceaar SLH 18 Beek A van de 20 Barendregt A ­geb den Boer H
22 Langenberg A 24 Stolk W 26 Kooij H 28 Bakker P 30 Scholten GJA 32 Trouw HM 34 Pater H 36 Koogh HB van der 38 GroenewegG 40 ZwaneveldDCV 42 Driel geb v Gilst IA van
44 Visser G tf 29111 Brouwer K
48 Smak Gregoor E 52 BuulAJ van Heer HJ de 56 Knijpers M 58 Sonneveld geb Muller FAE
60 Dijl J van 62 Mourik GJ
64 Turel C 68 Koster P 70 Kloens J 72 Ouwens G 74 Witt P de 76 Suijker E MG 80 Kraaijeveld D 82 Warenhof Warendorf RJ tf 25510
84 Geenen JMLPA 86 Verhoeven WA 88 Drunen A van 90 Dr oogend ijk JL 96 Perge AJ van 98 Lange CF de tf 24942
100 Made C van der 102. Dam JJ 104 Verheijde J 106 Nellen W lOBRijsdtjkAJ 110 Lubklng L 112 Overen D vantf 28560 Oe veren DN van
LEEUWSTRAAT
(J Boschln/Zuider kruisstraat)
1 Rcppel geb Stolk C 3 Pluimer P 5 Staat J 7 Holle mans A 2 Linde J van der 4 Kruithof geb Boger IE
6 Bezooijen P van B Monhemlus A
LIEVERSHIL
1 Volk J 3 Hoeven B vd JR tf 23391
5 Slijper GJF 7Stigter Atf 23275 9 Ooms P
II Erwich CA tf 23710 13 Rijnhout JL 15 Suijkerbuijk DP Z Herwaarde TJ van 4 Wijngaarden A van tf 23390
6 Schoonewelle GH B Cornelissen JA tf 23494
8 Luiten J
10 Berkelmans RD tf 23802
12 Troost C 14 Tintel JA tf 24340 16 Schmid CF tf 23615 18 Luiten J 20 Rooij AAJA van 22 Delft HW tf 23395 24 Dammers RW tf 233
26 Zoethout C tf 24205 28 Laurljsen FL 30 Bassant GM 32 Dumoulin FJ tf 23590
34 Dokman THJ Jr tf 23844
36 Rietdijk J tf 23798 38 Nienkemper H 40 40 Haren H van 42 Donzel BW van tf 24B44
44 Bakels geb Besjes EMA
48 Akkeren B van
L1NDENLAAN (Statlonspl/Onderdljk se Rijweg/A Pauwlowna straat)
13 Meints D tf 24517 15 Biesheuvel PW 17 Hor s mans AE 19 Houwelingen J van 21 Dalen L van 29 Bezemer A 31 Rooi] L van 35 Corvers HPF Carlin
37 Kortlever A 39 Vermeulen CJ 41 Popeijus 4 Zn C Fa kogellagers en gereed schap
43 Klootwijk geb Drinkwaard HL
45 Zwijndrechtsc Ver Bakkerijen tf 26605
53 Turenhout A van Boude wij na J
55 Hermenet AC 57 Drunen geb de Waard TP van Kijkuit LM
59 Verbeek AC Gl Zij de r veld GJ van 63 Mout haan F 65 Hoed B den 67 Nugeteren geb Staat H van
69 Roso ER
71 D r oogendij k G 73 Bakker geb Sprangers S
75 Apon JI
77 Schoon J 79 Waard C de 81 Knecht MH de 83 Lommer s M 85 Sletses GW 87 Penning JJ 89 Schreuders K 91 Wingerden K van 93 Schouten T 95 Bierhaus B 97 Loenen JCM van 99 Vernes W 101 Torenburg D van 103 Mouthaan T 105 Hoek D van der 107 Koek HS 109 Groenendijk P 111 Hollander PSA den 113 Hulst J van timmer en aann bedr tf 27059
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 2
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum