Heerenboekje

Dit is een zogeheten Heerenboekje, een voorbeeld uit een reeks lijsten met de namen van de stadsregeerders uit de 17de en 18de eeuw die bewaard worden in de archiefbibliotheek van het Regionaal Archief Dordrecht. In de 17de eeuw is het voornamelijk de schrijver Matthijs Balen die ze samenstelt, ook dit exemplaar.

Het dateert uit 1678 en is uitgegeven door Symon onder de Linde onder de titel Lysten waarin de namen vertoond worden van de ed. groot achtb. heeren regeerders der stad Dordrecht, mitsgaders van verscheyden andere collegien en beambten. Het boekje meet slechts 13 cm en bevat de namen van stedelijke en semi-stedelijke functionarissen, zoals besturen van liefdadige instellingen, schutterijen, gilden, heemraden, predikanten, ouderlingen en diakenen, leden van de rechterlijke macht, geneesheren en dergelijken. Het bevat ook informatie over het openen en sluiten van de stadspoorten, het bestellen van brieven en beurtvaarten. Het laatste herenboekje verschijnt in 1794.

Matthijs Balen dankt zijn bekendheid aan zijn Beschrijvinghe van Dordrecht van 1676, waarin hij veel wetenswaardigheden over Dordrecht bijeen bracht. Als een van de weinig overgeleverde kronieken uit die tijd vormt zijn publicatie een onmisbare informatiebron. Het werk is ook interessant vanwege de aanwezige familiestambomen. Zijn boek wordt zo goed ontvangen door de stadsbestuurders, dat de schrijver zijn kans schoon ziet naar een stedelijke functie te dingen voor hemzelf of zijn zoon. Dat mag helaas niet baten, de stadsbestuurders zijn nooit op zijn verzoek ingegaan.

Matthijs Balen is geboren op 1 oktober 1611 als zoon van Jan Balen en Elisabeth Bokstaal. Hij is van beroep touwverkoper en wordt in 1630 lid van het kuipersgilde. Hij trouwt drie maal en krijgt zeven kinderen. Hij overlijdt op 79-jarige leeftijd.

Rosita Autar

Sluit het Verborgen Museum