Over onze collectie

Tien kilometer archiefmateriaal. Daaruit bestaat de brede en diverse collectie van Regionaal Archief Dordrecht. Naast gedrukt materiaal zoals alle Dordtse kranten en een uitgebreide bibliotheek zijn er honderden meters met handgeschreven documenten op papier en perkament, het oudste stuk stamt uit 1200.

De archiefstukken worden bewaard in het Stadsdepot aan de Dordtse Kil III. Vrijwel alle bronnen zijn openbaar en door iedereen op aanvraag in te zien op onze bezoeklocatie, de studiezaal in Hof 6.

Het Regionaal Archief Dordrecht stelt toegangen en indexen als open data beschikbaar op zijn website. Met het beschikbaar stellen van deze open data geeft het Regionaal Archief invulling aan de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Voor overheden gaat het bij open data om overheidsinformatie die openbaar is, waar geen auteursrecht of andere rechten van derden op berust, die is bekostigd uit publieke middelen en is ontstaan door de uitvoering van een publieke taak en gratis hergebruikt mag worden. Open data voldoen aan open standaarden, zodat derden deze gemakkelijk kunnen hergebruiken.

Het Regionaal Archief Dordrecht stelt zijn open data beschikbaar onder een Creative Commons licentie. Het betreft de licentie CC-BY-SA 4.0. Dit betekent:
– naamsvermelding: de gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. U mag dat op een redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of gebruik van het werk.
– gelijk delen: als u het werk hebt veranderd of op het werk hebt voortgebouwd dan moet u het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.

Voor het verstrekken van open data maken wij gebruik van een open standaard (XML). Op deze pagina kunt u de data sets downloaden.

GENEALOGISCHE BRONNEN

Op zoek naar je voorouders? Bij Regionaal Archief Dordrecht kun je veel genealogische bronnen van Dordrecht en de regiogemeenten raadplegen om je stamboom compleet te maken. Ontbrekende bestanden van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters bevinden zich op het gemeentehuis van de desbetreffende gemeente. De plaatsingslijst die je in de studiezaal en online kunt raadplegen geeft een overzicht van wat we hebben. De nummers voorafgaand aan de omschrijvingen verwijzen naar het archiefnummer. De afgelopen jaren is een groot aantal genealogische bronnen gedigitaliseerd, zodat genealogische onderzoek nog eenvoudiger wordt. Voor genealogisch onderzoek kun je ook in de studiezaal terecht.

Bevolkingsregister

In een bevolkingsregister vind je gegevens van bewoners van een specifiek huis. Zoals gegevens over gezinssamenstelling, geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing. Van Dordrecht hebben we bevolkingsregisters van 1850 tot 1917, inclusief de verwijzingen op gezinskaarten uit 1917-1937 geïndexeerd. Van de gemeenten Zwijndrecht, Groote Lindt, Heer Oudelandsambacht, Kijfhoek en Meerdervoort betreft het de registers van 1850-1935. Daarnaast beschikt Dordrecht over de liste civique uit 1811. In opdracht van Napoleon zijn in dit register alle burgers ingeschreven, ouder dan 21 jaar die alle burgerrechten bezaten.

Doopinschrijvingen

Doopregisters zijn registers van kerkgenootschappen waarin alle dopen werden geregistreerd. De inschrijving werd gedaan door de geestelijke die de doop verrichtte. In de registers staan de voornamen van het kind en de volledige naam van de ouders en soms de getuigen vermeld, evenals de datum van de doop. De namen van onechte kinderen (waarbij de naam van de vader dus niet bekend is) en vondelingen zijn niet in de index opgenomen. Het oudste doopregister van Dordrecht dateert van 1572.

Eigendom

Een eigendomsoverdracht is het overdragen van het eigendomsrecht van de ene persoon aan een andere persoon. Het eigendomsrecht kan op verschillende manieren overgedragen worden, bijvoorbeeld door schenking, vererving of verkoop. In de verkoopakten en registers van eigendomsovergang kun je zoeken op de naam van de verkoper en/of koper van het onroerend goed in de periode 1689-1773 en 1812-1833.

Geboorteakten

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn archieven gebonden aan openbaarheidstermijnen. Zo is het bij wet verboden om persoonsgegevens van (mogelijk) nog levende personen te publiceren. Geboorteakten worden daarom pas na 100 jaar openbaar. Het archief heeft geboorteakten ontsloten van de gemeente Dordrecht uit 1860-1903; gemeente Dubbeldam uit 1812-1900; gemeente De Mijl, Krabbe en Nadort uit 1818-1857 en de gemeente Wieldrecht uit 1818-1857.

Huwelijksakten

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn archieven gebonden aan openbaarheidstermijnen. Zo is het bij wet verboden om persoonsgegevens van (mogelijk) nog levende personen te publiceren. Huwelijksakten worden daarom pas na 75 jaar openbaar. Het archief heeft deze huwelijksakten ontsloten.

Overlijdensakten

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)zijn archieven gebonden aan openbaarheidstermijnen. Zo is het bij wet verboden om persoonsgegevens van (mogelijk) nog levende personen te publiceren. Overlijdensakten worden daarom pas na 50 jaar openbaar. Het archief heeft de overlijdensakten ontsloten van de gemeente Dordrecht uit de 1812-1942; gemeente Dubbeldam uit 1812-1950; gemeente De Mijl, Krabbe en Nadort uit 1818-1857 en gemeente Wieldrecht uit 1818-1857.

Personen

In alle Nederlandse gemeenten is de bevolking sinds 1 januari 1850 op gelijke wijze geadministreerd conform een daartoe genomen Koninklijk Besluit van 22 december 1849. Sindsdien staat iedere inwoner van Nederland geregistreerd in het bevolkingsregister met naam, geboortedatum, woonadres, plaats in het gezinsverband en eventueel beroep, godsdienst, verhuizingen en/of overlijdensdatum. Het archief heeft een groot aantal persoonsgegevens geïndexeerd.

Schepenzegels

Schepenen vormden in de Middeleeuwen samen met de schout de stadsregering. In de loop der tijd kwamen daar raden, burgemeesters en thesauriers bij. Ze traden op als officiële getuigen bij het passeren van privaatrechtelijke akten, zoals bij het overdragen van onroerende goederen. De schepenen noteerden deze transacties en gaven als bewijs door hen gezegelde oorkonden af. De Dordtse (schepen)zegels uit de periode 1345-1500 zijn beschreven. Hier vind je een verklarende woordenlijst van de meest gebruikt heraldische begrippen.

WOONOMGEVING

Huizenonderzoek wordt gedaan om meer te weten te komen over de geschiedenis van een huis, boerderij of een ander pand. Door te zoeken naar informatie over de geschiedenis van bewoning, eigendom en het huis zelf wordt het verhaal van een huis volledig. Naast akten van koop en verkoop in de oud-rechterlijke en notariële archieven, is ook beeldmateriaal aanwezig in de collectie.

Bouwdossiers

Oude bouwtekeningen zijn belangrijk bij de aanvraag van een nieuwe bouwvergunning. Samen met de verleende vergunning en eventuele andere bijlagen vormen ze een bouwdossier. Behalve de bouwdossiers tot en met 1980 beschikt het archief ook over sloopdossiers van de gemeente Dordrecht. De bouwdossiers van de gemeente Dordrecht uit 1951-1980 zijn vanwege het auteursrecht alleen in de studiezaal digitaal te raadplegen. De meeste bouwvergunningen van de regiogemeenten zijn te raadplegen bij het betreffende gemeentehuis. Deze dossiers, die zijn overgedragen, zijn niet digitaal beschikbaar, waardoor ze van te voren aangevraagd moeten worden.

Bouwhistorie

Bouwtekeningen, de historische achtergrond van een adres, bouwhistorisch onderzoek? Bij het archief is van alles te vinden om meer te weten te komen over je woonomgeving. Het Regionaal Archief Dordrecht bewaart daarnaast de Adresboeken van de gemeente Dordrecht uit de jaren 1854-1976 en de Adresboeken van de gemeente Zwijndrecht uit de jaren 1967-1973.  Het Adresboek, te vergelijken met de Gouden Gids, is een gemakkelijke en toegankelijke bron voor onderzoek naar personen in Dordrecht en Zwijndrecht.

Hinderwet

De Hinderwet vormde de basis voor het afgeven van vergunningen ter voorkoming van hinder. De collectie Hinderwetvergunningen omvat alle vervallen Hinderwetvergunningen van de gemeente Dordrecht en de regiogemeenten die aangesloten zijn bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid uit de periode 1900-2010.

Onroerend goed

Meer weten over onroerend goed in Dordrecht? Doorzoek een aantal transportregisters uit het archief van het Gerecht van Dordrecht uit de periode 1689-1773 en de registers van eigendomsovergang uit 1812-1833. Schuldbekentenissen, hypotheek- en verkoopakten, gesorteerd op straatnaam en/of de naam van het onroerend goed staan hierin vermeld. Een transportakte is de akte waarin de overdracht van onroerend goed is geregistreerd.

Archeologie

In de Dordtse bodem gaat een verborgen wereld schuil, vol met overblijfselen uit het verleden. Regionaal Archief Dordrecht heeft een omvangrijke collectie van deze archeologische schatten geconserveerd en gerestaureerd. De archeologische collectie omvat voorwerpen uit verschillende opgravingen op de kop van de Wijnstraat, het Statenplein, de Spuiboulevard/Spuiweg, Grote Markt en het Gezondheidspark.

Bibliotheek

De bibliotheekcollectie van Regionaal Archief Dordrecht bevat bijna 25.000 boeken en tijdschriften over Dordrecht en de regio Zuid-Holland Zuid. Het materiaal kan niet worden uitgeleend, maar wel worden ingezien in de studiezaal. Daarnaast is in de bibliotheek een aantal collecties ondergebracht, zoals die van letterkundig genootschap Diversa Sed Una, Teekengenootschap Pictura en de Dordrechtse Bestuurdersbond.

Kranten

Bij Regionaal Archief Dordrecht zijn bijna alle edities van regionale kranten aanwezig. Je vindt er onder andere De Dordtenaar, het Christelijk Nieuwsblad, Het Kompas en de Dordrechtsche Courant. De Dordrechtsche Courant is de oudste krant van Dordrecht: de eerste uitgave verscheen in 1789. De gehele krant is gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt. Dit geldt ook voor De Dordtenaar, echter vanwege het auteursrecht is deze krant alleen op de studiezaal digitaal te raadplegen.

Verordeningen

Over een aantal zaken die niet in de landelijke wetgeving zijn geregeld, moeten gemeenten hun eigen regels opstellen. Deze regels worden door gemeenten vastgelegd in een verordening. De meest omvattende gemeentelijke verordening is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De gemeentelijke verordeningen, die vroeger keuren werden genoemd, regelen vooral kleinere zaken.

Sluit het Verborgen Museum