Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
14 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Titel onbekend, pagina 11
Titel:
Titel onbekend
Pagina:
11
Jaar:
1857?
Is onderdeel van:
20 i J
J. ï. Bïero, Kolfstraat. F. vaii Riemadyk, ld. R. de Bres, id* A. H. Pidoux, id. A. do Vries, id. M. Stoel, id. A. Damcn, id. .... Vcsdyk, Boogjes. Sv. van don Berg, Slijkvcld. C. Bcttingor, Hoog. H. Ravcrs, id. B, Zwang, Hooge-Niemvstraat. A. Bonten, id. .... Göbcl, ïd. D. Lngten, id. A, de Rek, Gravcnstraat, J. Ponsen, Varkcnmarkt. J. van der Put, id. J. Roest, Vlecschliouwcrastraat. H. do Vogel, id.
J. van der Pluym, id.
H, van Dyl, Grootc-Kcrksbuurt. G. van Rekum, id. N. van Dooren, id, G. Rietveld, id. N. Kampmau, Grocnmarkt. W. do Vries, ïorcnstraatjo. J. van der Linden, id. "W. van Dyk, Brccdstraat. W. van Hemert, Dwarsgang. J. do Visser, Augnstijnenkamp. P. Govert, Niéuwe-Kerkstraat. J. M. J. van Wel, ïaankadc.
Schoorsteenvegers,
G, W. Jansen, Kromme Elleboog. Schrijnwerkers.
W. Huzcn, AVijustraat. L. van ïcUerrode, Graveustraat,
C. van Attcnhovtm,- Brecdatruat. C. E. Pectaold, id. H. Degens, Kolfulraat. i. SdiillemanSj Voorstraat, "W, Scliillcraans, id. B. van Buul, id, A. van Torcnburg, id. 3, den Hollander, id. C. van Droogc, id. J. A. Stcincr, id.
Sledenaars.
W. van Ballegooycn, Stecg-over- Sloot.
D. Landmeter, Varkcnmarkt, W. P. de Boer, £d. A. de Klerk, id. J, van do Ven, id.
Slijters van sterke dranken, (zie ook Tappers.)
M. M. de Ruiter, Kiiolhavcit. H. van Attcnhovcn, Brccdstraat. J. G. Lcgel, Niouwbrug. H. de Jongli, M&ricubornstraat. J, C. SclimaÜcnbacli, Steeg-over- Sloot.
G. van Peeren, Grootc-Kerkabuurt. J. van Geluk, Spuistraat.
Smeden.
J. van Kuyk, Prinficnstraat. C. Hulst, lange Brccdstraat. G. Hulst, Korto Brcudstraat. P. Hofman, Nicmve-Kcrkstraat. P. Esmcrg, Ricdijlc. H, Stigelbos, Blijdcnhock, Wed. Huyc, NoordpoorL
Steendmkkers,
P. Bügcr, Wijustraat. fHeenlioaioers.
A. Singels, Az., Vest. G. Schotel, HouttuincQ. A. Verhoeven, Kalkliavcn.
Steenkolenliandelaars,
J. B. van Overbcck, Vïiczcstraat. P. H. van Hoffon, AVijnstraat. A. J. Verbeek vau der Sandc, Nieuwe Haven.
J. G. van Maarsevecn, id, H. Brunncr, Noorduudijk. J. Morjó, Kuipersliavcii. J. Kooymans, Boomstraat. J. Recourt, acliter 's landswerf.
Slaelenmaüers. P. Kkton, Molenpoort.
G. Seliuld, Grootc-Kerksbuurt. ... . Ilcglmizon, id. II. Bogcra, Doelenstraat. A. Gclcyna, Nicuwstrnat. H. van Raudwyk, Kuipcrsliaven.
Spekslagers, (zie Var&ensslagers.) Spiegelmakers,
D. Carlcbur, Voorstraat. W. Schillcmans, id. L. Sclullcniaus, id.
J. W. Hputgraaf, Kcvksteigei'. T. Kiiicripm, Kromme Elleboog. G. Riddcrfiof, Bagijnhof. J. Driesscu, Vriuzcatraat.
Stokvïschhandelaars,
Klerk en Voogd, Kuipcrsliavcn, Van Wageningen en Comp., Groo- te-Kcrksbuurt.
StrooJioedenmakers.
J. Hcgliuyzen, ^Vijn3traat. A. Gilaon, Voorstraat. A. J. Verheul, id.
Stukadoors,
S. H. Jurgens, "Wijnstraat. Siiikerraffinadeurs.
L. Dupper, Prinsenstraat, en A. van Altena, lindeiipradit. A. Kiaaclius en Zoon, AVijnstraat.
Suikerlakkers, (zie Banket- bakkers.)
Tabakhandelaars en Sigaren' fabrikanten, (zie ook Kruideniers.)
S. van Brakel, Vooratraat. H. J. Giltay, id. C. van dcu Broek, id, P, J. Mets, id.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Titel onbekend, pagina 12
Titel:
Titel onbekend
Pagina:
12
Jaar:
1857?
Is onderdeel van:
ÉÏ, Mom, Voorslriml. A. van du Weg, Hz., id. A. Schotranu, id, D. van Dyl, id. Wed, G. van Alphen, id. C. Picreii, i J. H. Branckamp, id. B. van Dyl, id. C. van der Plank, id. A. Mom, id. H. J. Jansso en Crans, id. T. C. vnn der Slik, id. W. W. Verkerk, id. Blom en van Mnaren , Groenmarkt. G. J. de Jongh, id. H, Wensch, id. J. vanWageningcn, Grootc­Ktirka­ buurt.
A, Brandt, Vest. P. Smits, Blijdenhoek. C. H. C. Sundcrmnn, Boogjes. A, vau der Linden, Geldcrschekadü.
Takelaars,
L. van Effcren, Kulkstraat. A. Sclinap, Hellingen. A. Roosendaal, id.
Tappers,
Wed. do Bruyn, Vleeachliouwcra­ straat,
Wed. Motet, Walenvcat. G. vnii Dyl, Wijnstraat. Wed. Koop, Palingstraal, J. vnn Helden, Gravcnstraat. J. Reeourt, Tnankadc. Wed. van der Iloydcn, Voorelrnal.
\V. vau Hcracrt, Vooratraat. H. van Hemcrt, Viaehstraat. J. van Welio, Voorstraat, "Wed. Spoel, Glasblazcrsvcat. A. Boet, Ricdijk. M. van Loon, id. Wed. Boaman, id. l', van der Eist, achter de Nieuwe Kerk.
A. J. Advocaat, Vest. Wed. van der Kloet, id, J. W. Kerkhof, id. ï1. van Buul, Lindciigracht. "Wed. Verbeek, id. A. Marang, Doelenstraat, P. van der Pyl, Steug­over­Sloot, P, Kilsdonck, Kolfstraat. A. Vermeulen, TJieuwstraat. Wed Eiet, Koningaplcinabuurtjc. C. Brand, Vuilpoort.
Teelcenmeeslers.
II. l\ Vcrheggen, Prinscnstrnat. L. de Koning, Nieuwstrnat. H. J, van der Hcydeu, Hof. F. Lcbret, Hoog. J. Kutten, Vooratraat. Jufvr. do Koning, id.
Timmerlieden.
M. Degena, Nieuwatraat. J. do Koning, id, H. J. de Meer, id. "W. Verhoeven, id. A. vanDaleii, Grootc­Kcrkabuiii't. A. do Groot, id. II. Aardemio, Az., Voorstraat. J. Degens, id. C. F. van Heek, id. L. KüoymaiiB, id.
A. de Waal, Voorstraat, II. van der Kaa, PaliiiRStrant, .­ B. do Klerk, Bngijnhof. II. van dor Kloet, Groemnarkt. J. J. Kooymans, Sclmitcninakers­ straatjc.
Traan- en Moleastecnen- handelaars.
3'. de Kreuk, Vriezestraat. J. vnn Sevuntcr, id, D. W. do Vrica, id. D. de Wit, id. L. Lamlnnon, Wijnsü­aat. L. vnn der Steen, id, W. van Leer, Prinsenatraat. J. van Wclscncs, achter doNicuwo Kerk.
L. Ponacn, Brecdstraat. P. J. van Hcijo, id.
. • ..
G. den Turk, id. J. do "Wit, Walcnvcst. A. Mulders, Heer Hcijmansuis­ straat.
J. van de Rest, Hoog. A. Reus, Hoogc­Nicuwstraat. C. J. Singels, id.
.
C. van Sevcntcr, Tweede Singel. A. J. van der Tak, Hof.
Tiüiteffieters.
W. J. Noteman, Voorstraat. Touwslagers.
C. G. 't Hooft, Veat. G. Hoogstraten cu Zonen, id. H. van Kootcn, Tweede Singel.
TotttowerfaoinÈels. P, Dorrenboom, Vooratraat.
S. P. B. Onderwater, Kalkhavcn, Klerk en Voogd, Kuipersliavcii. J, K, van der Linden, Maarten­ schat,
TrasJiandelaars.
P. C. Kuipcra en Zoon, overzijde der Kalkhavcn,
TuinKedens (zie Hoveniers.} Twfliandelaars,
Wed. Plaaier, Hofstraat. ... . Krocsbcok, Stoofstraat. . . . . Kroesbeck, Kolfatraat. Wed. Hombrock, Bagijnhof. J, Kooymans, Boomstraat.
Uitdragers,
\V. van Eyswyk, Voorstraat. C. Braut, Kolfstraat. C. Blom, id. J. Ponsen, id. ; A. Vcrhoeif, id. J. Schotel, Brccdstrnat, B. vnn Randwyk, id. P. Mcrkclyn, Tolbrugstraatjc. J. P. Mcrkclyn, id, J, Scelie, id, J. Schotel, id. D. van der Schalie, id. H. van Randwyk, id. J. R. van Kimmen, id. M. van der Kloet, id. J. Morel, Gevulde Gracht.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Titel onbekend, pagina 13
Titel:
Titel onbekend
Pagina:
13
Jaar:
1857?
Is onderdeel van:
25
M. Kramers, Gevulde Gracht. J. Kramers, Stoofstraat. J. Schotel, .Tr., Vlccschhouwcra­ slrant. •
,T. Muller, Slijkvcld. H. Brons, Nieuwe Haven.
Varkensslagers.
II. van der Strnatcn, Prinscnstraat. Steincr — Schcy, Voorstraat. H. Pools, id. 31. Vogels, id. J. van dor Straatcn, Boomstraat. 3. van der Strntiten, Vriczcstraat. J. van Dongen, Tolbrugstraatje. J. L. Durr, Groenmnrkt.
Fenditmeesters.
J. Roest, Stceg­ovcr­Sloot. S. J, Mak van "Wany, Wijnstraat.
Ferlakkefs.
J. P. Hcssels, HoogG­Nieuwetraat, II. Schotel, Bagijnhof. D. Schotel, H. J. Vlicgenthart, Vlccsclinomvcrs­ straat.
Ferwm.
T. Kortlials, "Wijnsü­aat. "W. van Aardenno, id. J. de Hart, id. AVcd. A. van Stry, Varkcnmarkt. W. Hoog, id. W. van der Koog, Vrïczcslrnnl. J. Kwast, Grootc­Kevksbiuirt. J. Ek. id.
J. Gelciyns, Prinscnstraat. P, van Heek, Voorstvaat. \V. Stempels, id. B. Eddcs, IIoogc­Nicuwstraat. 5f. van der AVeydo, Brecdstraat. N. Reus, Nicuwstraat.
'
J. Verschuur, Lombaardstraat. J, Stiegclis, Vischstraat. • C. vnn der Rest, Bagijnhof. A. J. Rcijo, Botjesstraat.' AV. Hoogerwcrf, Vest.
Victuaillejoinkels.
S. de Geus en Zoon, Nieuwe Haven. M. van Olst.'Kuipershavcn. E. Schelle, Blaanwpoort.
PiscH'Oopers, (zio ook 'Fruitwinkels').
3. Kooymaua, Boomstraat. C, Vcrwcy, Knolhavcn. .T. G. Legcl, Voorstraat. C. Candcl, id. A. van Kamen, id. J. H. Bogacrt, Spuistraat. J. van Welic, Vuilpoort. J. van Sluisdam, Breedstrant. II. J. van der Beek, Vischstraat.
FleescïiJiawoers.
P. van der Strantcn, Vriczeatvaat. H. van Zanten, Voorstraat. J. Erkcs, id. C. Kruymel, id. J. van'der Strantcn, Vrïczcstrnnt. II, Brcmckamp, Nicuwstraat M, van Zanten, Ricdijk, C. vnn der Straatcn, Grocnmarkt.
titlea (KW ffijtttigticr- hmtrders.)
Vroedvrouwen.
Wol. Korthals, Anrdnppelmarkl. A, Ijccnbccr, Kolfstrant. Wed. Waltman, Hellingen. , Vrouw Mackcnbnclt, Boogjes.
Wagenmakers.
J. ilc Zwavt, Stoofstraat. O. Zwart, id. Jf. Gcrcatyn, Hoog. J. Boon, Voovstraat. .T. ilc Vfit, Spuiwcg. l', Blommcrs, Brccdatranl. C. ilc Wit, Vriczostiaat.
Wevers,
', ­. II. Volkcvt, Heer lïcijmansuis­ strant,
JPijnkoopcrs.
J. Schotmaiï, IIoogo­Nicuwfitraat. C. A. Vrïcscndorp, Blaauwpoovt, \V. P. Gips en Comp., id. P. O. do Groot, \Vijnstraat. .1. vnn Oldcnborgh, id. fi. E. Wcstcroucn van Mcctcrcn, id. Obrccu en vnn der Veer, id, A. G. de Vos, Voovatrant. II. N, Bnx, Visehstraat.
Winkeliers t (zie den naril der Winkels^
ll'itwerkem.
A. ISyskoot, Voorstrnnt. A. van Torcnbiirg, id. J, dun Ilollnndci', id. A. de Waal, id.
' Vrouw Mcycra , Ilccr Hcijman­ suisstrnot.
Wollennaaisters, (ziu Naaisters.) Uzerwinkol.1,
.T. Hcssclink, Prinsenstranl. J. H. Brand, Vuilpoort. G. II. VetU, VooratMot. G. de Kok, id.
Zaakwaarnemers, (zie ook Commissionairs^
J. C. vim Mnarecvocn, Nieuwe Haven,
J. Rocat, \Vijnstrant, J. Kuipers, Vooratraat. II. van der Ilcydc, id, P. van dor Veer, lUedijk. lï. Cromjongh, Hclliugcn. J. Saly, Kuiperslmvcn. H. Kronoucr, Vnrkcnmarkt.
Zadelmakers.
J. Boon, Voorstrant. 0. J. Jillcba, id. W. ïcls, id.
Zeematugoederen-11'inkels. P, II. Koek, Vooïstrnrit.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
Sluit het Verborgen Museum