Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
14 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
 Titel onbekend, pagina 11
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Titel onbekend, pagina 11
Titel:
Titel onbekend
Pagina:
11
Jaar:
1857?
Is onderdeel van:
20 i J
J. ï. Bïero, Kolfstraat. F. vaii Riemadyk, ld. R. de Bres, id* A. H. Pidoux, id. A. do Vries, id. M. Stoel, id. A. Damcn, id. .... Vcsdyk, Boogjes. Sv. van don Berg, Slijkvcld. C. Bcttingor, Hoog. H. Ravcrs, id. B, Zwang, Hooge-Niemvstraat. A. Bonten, id. .... Göbcl, ïd. D. Lngten, id. A, de Rek, Gravcnstraat, J. Ponsen, Varkcnmarkt. J. van der Put, id. J. Roest, Vlecschliouwcrastraat. H. do Vogel, id.
J. van der Pluym, id.
H, van Dyl, Grootc-Kcrksbuurt. G. van Rekum, id. N. van Dooren, id, G. Rietveld, id. N. Kampmau, Grocnmarkt. W. do Vries, ïorcnstraatjo. J. van der Linden, id. "W. van Dyk, Brccdstraat. W. van Hemert, Dwarsgang. J. do Visser, Augnstijnenkamp. P. Govert, Niéuwe-Kerkstraat. J. M. J. van Wel, ïaankadc.
Schoorsteenvegers,
G, W. Jansen, Kromme Elleboog. Schrijnwerkers.
W. Huzcn, AVijustraat. L. van ïcUerrode, Graveustraat,
C. van Attcnhovtm,- Brecdatruat. C. E. Pectaold, id. H. Degens, Kolfulraat. i. SdiillemanSj Voorstraat, "W, Scliillcraans, id. B. van Buul, id, A. van Torcnburg, id. 3, den Hollander, id. C. van Droogc, id. J. A. Stcincr, id.
Sledenaars.
W. van Ballegooycn, Stecg-over- Sloot.
D. Landmeter, Varkcnmarkt, W. P. de Boer, £d. A. de Klerk, id. J, van do Ven, id.
Slijters van sterke dranken, (zie ook Tappers.)
M. M. de Ruiter, Kiiolhavcit. H. van Attcnhovcn, Brccdstraat. J. G. Lcgel, Niouwbrug. H. de Jongli, M&ricubornstraat. J, C. SclimaÜcnbacli, Steeg-over- Sloot.
G. van Peeren, Grootc-Kerkabuurt. J. van Geluk, Spuistraat.
Smeden.
J. van Kuyk, Prinficnstraat. C. Hulst, lange Brccdstraat. G. Hulst, Korto Brcudstraat. P. Hofman, Nicmve-Kcrkstraat. P. Esmcrg, Ricdijlc. H, Stigelbos, Blijdcnhock, Wed. Huyc, NoordpoorL
Steendmkkers,
P. Bügcr, Wijustraat. fHeenlioaioers.
A. Singels, Az., Vest. G. Schotel, HouttuincQ. A. Verhoeven, Kalkliavcn.
Steenkolenliandelaars,
J. B. van Overbcck, Vïiczcstraat. P. H. van Hoffon, AVijnstraat. A. J. Verbeek vau der Sandc, Nieuwe Haven.
J. G. van Maarsevecn, id, H. Brunncr, Noorduudijk. J. Morjó, Kuipersliavcii. J. Kooymans, Boomstraat. J. Recourt, acliter 's landswerf.
Slaelenmaüers. P. Kkton, Molenpoort.
G. Seliuld, Grootc-Kerksbuurt. ... . Ilcglmizon, id. II. Bogcra, Doelenstraat. A. Gclcyna, Nicuwstrnat. H. van Raudwyk, Kuipcrsliaven.
Spekslagers, (zie Var&ensslagers.) Spiegelmakers,
D. Carlcbur, Voorstraat. W. Schillcmans, id. L. Sclullcniaus, id.
J. W. Hputgraaf, Kcvksteigei'. T. Kiiicripm, Kromme Elleboog. G. Riddcrfiof, Bagijnhof. J. Driesscu, Vriuzcatraat.
Stokvïschhandelaars,
Klerk en Voogd, Kuipcrsliavcn, Van Wageningen en Comp., Groo- te-Kcrksbuurt.
StrooJioedenmakers.
J. Hcgliuyzen, ^Vijn3traat. A. Gilaon, Voorstraat. A. J. Verheul, id.
Stukadoors,
S. H. Jurgens, "Wijnstraat. Siiikerraffinadeurs.
L. Dupper, Prinsenstraat, en A. van Altena, lindeiipradit. A. Kiaaclius en Zoon, AVijnstraat.
Suikerlakkers, (zie Banket- bakkers.)
Tabakhandelaars en Sigaren' fabrikanten, (zie ook Kruideniers.)
S. van Brakel, Vooratraat. H. J. Giltay, id. C. van dcu Broek, id, P, J. Mets, id.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Titel onbekend, pagina 14
 
 
 
 
 
 Titel onbekend, pagina 12
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Titel onbekend, pagina 12
Titel:
Titel onbekend
Pagina:
12
Jaar:
1857?
Is onderdeel van:
ÉÏ, Mom, Voorslriml. A. van du Weg, Hz., id. A. Schotranu, id, D. van Dyl, id. Wed, G. van Alphen, id. C. Picreii, i J. H. Branckamp, id. B. van Dyl, id. C. van der Plank, id. A. Mom, id. H. J. Jansso en Crans, id. T. C. vnn der Slik, id. W. W. Verkerk, id. Blom en van Mnaren , Groenmarkt. G. J. de Jongh, id. H, Wensch, id. J. vanWageningcn, Grootc­Ktirka­ buurt.
A, Brandt, Vest. P. Smits, Blijdenhoek. C. H. C. Sundcrmnn, Boogjes. A, vau der Linden, Geldcrschekadü.
Takelaars,
L. van Effcren, Kulkstraat. A. Sclinap, Hellingen. A. Roosendaal, id.
Tappers,
Wed. do Bruyn, Vleeachliouwcra­ straat,
Wed. Motet, Walenvcat. G. vnii Dyl, Wijnstraat. Wed. Koop, Palingstraal, J. vnn Helden, Gravcnstraat. J. Reeourt, Tnankadc. Wed. van der Iloydcn, Voorelrnal.
\V. vau Hcracrt, Vooratraat. H. van Hemcrt, Viaehstraat. J. van Welio, Voorstraat, "Wed. Spoel, Glasblazcrsvcat. A. Boet, Ricdijk. M. van Loon, id. Wed. Boaman, id. l', van der Eist, achter de Nieuwe Kerk.
A. J. Advocaat, Vest. Wed. van der Kloet, id, J. W. Kerkhof, id. ï1. van Buul, Lindciigracht. "Wed. Verbeek, id. A. Marang, Doelenstraat, P. van der Pyl, Steug­over­Sloot, P, Kilsdonck, Kolfstraat. A. Vermeulen, TJieuwstraat. Wed Eiet, Koningaplcinabuurtjc. C. Brand, Vuilpoort.
Teelcenmeeslers.
II. l\ Vcrheggen, Prinscnstrnat. L. de Koning, Nieuwstrnat. H. J, van der Hcydeu, Hof. F. Lcbret, Hoog. J. Kutten, Vooratraat. Jufvr. do Koning, id.
Timmerlieden.
M. Degena, Nieuwatraat. J. do Koning, id, H. J. de Meer, id. "W. Verhoeven, id. A. vanDaleii, Grootc­Kcrkabuiii't. A. do Groot, id. II. Aardemio, Az., Voorstraat. J. Degens, id. C. F. van Heek, id. L. KüoymaiiB, id.
A. de Waal, Voorstraat, II. van der Kaa, PaliiiRStrant, .­ B. do Klerk, Bngijnhof. II. van dor Kloet, Groemnarkt. J. J. Kooymans, Sclmitcninakers­ straatjc.
Traan- en Moleastecnen- handelaars.
3'. de Kreuk, Vriezestraat. J. vnn Sevuntcr, id, D. W. do Vrica, id. D. de Wit, id. L. Lamlnnon, Wijnsü­aat. L. vnn der Steen, id, W. van Leer, Prinsenatraat. J. van Wclscncs, achter doNicuwo Kerk.
L. Ponacn, Brecdstraat. P. J. van Hcijo, id.
. • ..
G. den Turk, id. J. do "Wit, Walcnvcst. A. Mulders, Heer Hcijmansuis­ straat.
J. van de Rest, Hoog. A. Reus, Hoogc­Nicuwstraat. C. J. Singels, id.
.
C. van Sevcntcr, Tweede Singel. A. J. van der Tak, Hof.
Tiüiteffieters.
W. J. Noteman, Voorstraat. Touwslagers.
C. G. 't Hooft, Veat. G. Hoogstraten cu Zonen, id. H. van Kootcn, Tweede Singel.
TotttowerfaoinÈels. P, Dorrenboom, Vooratraat.
S. P. B. Onderwater, Kalkhavcn, Klerk en Voogd, Kuipersliavcii. J, K, van der Linden, Maarten­ schat,
TrasJiandelaars.
P. C. Kuipcra en Zoon, overzijde der Kalkhavcn,
TuinKedens (zie Hoveniers.} Twfliandelaars,
Wed. Plaaier, Hofstraat. ... . Krocsbcok, Stoofstraat. . . . . Kroesbeck, Kolfatraat. Wed. Hombrock, Bagijnhof. J, Kooymans, Boomstraat.
Uitdragers,
\V. van Eyswyk, Voorstraat. C. Braut, Kolfstraat. C. Blom, id. J. Ponsen, id. ; A. Vcrhoeif, id. J. Schotel, Brccdstrnat, B. vnn Randwyk, id. P. Mcrkclyn, Tolbrugstraatjc. J. P. Mcrkclyn, id, J, Scelie, id, J. Schotel, id. D. van der Schalie, id. H. van Randwyk, id. J. R. van Kimmen, id. M. van der Kloet, id. J. Morel, Gevulde Gracht.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Titel onbekend, pagina 13
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Titel onbekend, pagina 13
Titel:
Titel onbekend
Pagina:
13
Jaar:
1857?
Is onderdeel van:
25
M. Kramers, Gevulde Gracht. J. Kramers, Stoofstraat. J. Schotel, .Tr., Vlccschhouwcra­ slrant. •
,T. Muller, Slijkvcld. H. Brons, Nieuwe Haven.
Varkensslagers.
II. van der Strnatcn, Prinscnstraat. Steincr — Schcy, Voorstraat. H. Pools, id. 31. Vogels, id. J. van dor Straatcn, Boomstraat. 3. van der Strntiten, Vriczcstraat. J. van Dongen, Tolbrugstraatje. J. L. Durr, Groenmnrkt.
Fenditmeesters.
J. Roest, Stceg­ovcr­Sloot. S. J, Mak van "Wany, Wijnstraat.
Ferlakkefs.
J. P. Hcssels, HoogG­Nieuwetraat, II. Schotel, Bagijnhof. D. Schotel, H. J. Vlicgenthart, Vlccsclinomvcrs­ straat.
Ferwm.
T. Kortlials, "Wijnsü­aat. "W. van Aardenno, id. J. de Hart, id. AVcd. A. van Stry, Varkcnmarkt. W. Hoog, id. W. van der Koog, Vrïczcslrnnl. J. Kwast, Grootc­Kevksbiuirt. J. Ek. id.
J. Gelciyns, Prinscnstraat. P, van Heek, Voorstvaat. \V. Stempels, id. B. Eddcs, IIoogc­Nicuwstraat. 5f. van der AVeydo, Brecdstraat. N. Reus, Nicuwstraat.
'
J. Verschuur, Lombaardstraat. J, Stiegclis, Vischstraat. • C. vnn der Rest, Bagijnhof. A. J. Rcijo, Botjesstraat.' AV. Hoogerwcrf, Vest.
Victuaillejoinkels.
S. de Geus en Zoon, Nieuwe Haven. M. van Olst.'Kuipershavcn. E. Schelle, Blaanwpoort.
PiscH'Oopers, (zio ook 'Fruitwinkels').
3. Kooymaua, Boomstraat. C, Vcrwcy, Knolhavcn. .T. G. Legcl, Voorstraat. C. Candcl, id. A. van Kamen, id. J. H. Bogacrt, Spuistraat. J. van Welic, Vuilpoort. J. van Sluisdam, Breedstrant. II. J. van der Beek, Vischstraat.
FleescïiJiawoers.
P. van der Strantcn, Vriczeatvaat. H. van Zanten, Voorstraat. J. Erkcs, id. C. Kruymel, id. J. van'der Strantcn, Vrïczcstrnnt. II, Brcmckamp, Nicuwstraat M, van Zanten, Ricdijk, C. vnn der Straatcn, Grocnmarkt.
titlea (KW ffijtttigticr- hmtrders.)
Vroedvrouwen.
Wol. Korthals, Anrdnppelmarkl. A, Ijccnbccr, Kolfstrant. Wed. Waltman, Hellingen. , Vrouw Mackcnbnclt, Boogjes.
Wagenmakers.
J. ilc Zwavt, Stoofstraat. O. Zwart, id. Jf. Gcrcatyn, Hoog. J. Boon, Voovstraat. .T. ilc Vfit, Spuiwcg. l', Blommcrs, Brccdatranl. C. ilc Wit, Vriczostiaat.
Wevers,
', ­. II. Volkcvt, Heer lïcijmansuis­ strant,
JPijnkoopcrs.
J. Schotmaiï, IIoogo­Nicuwfitraat. C. A. Vrïcscndorp, Blaauwpoovt, \V. P. Gips en Comp., id. P. O. do Groot, \Vijnstraat. .1. vnn Oldcnborgh, id. fi. E. Wcstcroucn van Mcctcrcn, id. Obrccu en vnn der Veer, id, A. G. de Vos, Voovatrant. II. N, Bnx, Visehstraat.
Winkeliers t (zie den naril der Winkels^
ll'itwerkem.
A. ISyskoot, Voorstrnnt. A. van Torcnbiirg, id. J, dun Ilollnndci', id. A. de Waal, id.
' Vrouw Mcycra , Ilccr Hcijman­ suisstrnot.
Wollennaaisters, (ziu Naaisters.) Uzerwinkol.1,
.T. Hcssclink, Prinsenstranl. J. H. Brand, Vuilpoort. G. II. VetU, VooratMot. G. de Kok, id.
Zaakwaarnemers, (zie ook Commissionairs^
J. C. vim Mnarecvocn, Nieuwe Haven,
J. Rocat, \Vijnstrant, J. Kuipers, Vooratraat. II. van der Ilcydc, id, P. van dor Veer, lUedijk. lï. Cromjongh, Hclliugcn. J. Saly, Kuiperslmvcn. H. Kronoucr, Vnrkcnmarkt.
Zadelmakers.
J. Boon, Voorstrant. 0. J. Jillcba, id. W. ïcls, id.
Zeematugoederen-11'inkels. P, II. Koek, Vooïstrnrit.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Titel onbekend, pagina 9
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Titel onbekend, pagina 9
Titel:
Titel onbekend
Pagina:
9
Jaar:
1857?
Is onderdeel van:
16 17 Makelaars,•
(«e ook Commis­ sionairs.)
J. S. Vricscndorp, NieuuoIIavcn. P. J. de Knntcr, id.
II.Vricscndorp,Itoogc-Nieuwstraat. C. Vriescndorp, Blaauwpoort. A. C. vnn Wageningen, Wnlcnvcat, D. do JoHgh, Giocnmarkt. H. Booncn, ld. J. Vriescndoip, Wollcn\\cvcrs1iaven. B. do Wilt, Nicuustrant. E. Mauritz, Maartcnscliat.
Mandenmakers,
J, Bongcra, Vriczcstraat. B. van Sdiccrs, Tolbrugstraatjc. J. vnn Seliccrs, id. \V. do Hitan, id, G. .T. A. Schouten, id. II. Blcckton, Steenstraat. J. Marang, Voorstraat. A. van der Munt, id. D, van Driel, Twintig Ilimcn. J. Corynus, Kolfstiaat.
Maiigehrouwen.
T. Versteegh, Voorstraat. Wed. Kocnraads, Torcustrantje. Wed. Ileclsbcrgeii, VrouwcnlioC. \Vcd. van Schelt, Kalkstraat. Wed, Hartog, Pelsorstraat. Wed. Schot, Lombaaulstrnat. ,T. Rietveld, Groote-Kcrksbuurt. J. Allcmans, Doelenstraat.
jlfamtfactariers on La&en&oopers. C, Longiipée, Vooratrnnt.
S. van der Kloet, Voorstraat. II. D. Dammcrmnn, id. C. Ilicnsch, id.
P. II. Koek, id. Wed. Pieren, id, Gez, van Dyl. id. Jufvr. van Breda, id, Wed. J. Visser, id.
J. P. Sprayt, id. J. Rosiersc, id.
, * ( , t
F. van Suyliclicm, id. Gcz, van Wclscnes, achter de Nicuno Keil:.
T. van Dyl, Grocnmarkt. G. Bakker, Gravcstraat. B. Zwang, Vriezestraat. C. Karsdorp, id. J. Karsscboom, Vlccschhou'vVcr'1 stront.
!
P. vnn Roosendaal, Bngijnhof. l A. Crollius, Spuistraat. M. van der Kloet, Tolbrugsiraalj
lUastemna&ers,
P. Gips Cü., Lijnbaan, A. J. Schouten, Hoog.
Mattenmakers.
A. Tilgcnkamp, Kromme Ellcloo; jlfeelvcr&oopers, (zie Grutters.)
Messenmakers, (/ie Insiitc­ mentmakers.)
Metselaars. A, Boeis, Wccsliuisstinnljc. r Mnsijk­Onderwijzers, i !
, J. do Vries, "Wijnstraat. {Kwast, Lindcngrncht. S. ï1, Bohmo, Spuiivcg. W. Nothdnrft, Stccg-over-Sloot. H. liiidwig, Voorslraat.
l Naaisters.
, van Geluk, Voorstraat, 'Monté, id.
Boet, Voorstraat. Evenwel, id. T. Schotel, Varkcnmarkt. |ircrhocvcn, Nieuwatraat. van Effcrcn, id. 'van der "\Vcydon, Grocnmarkt. d. P. van don Heuvel, id. Riddcrhof, Marienbornstraat. Goedhart, Vischstraat. ran dur Nofc, Achterom. J, Singels, Hooge-Nienwfltrnat,
, (Modislcs.)
[r. A. M. van Bergen, Grocn- aarkt. vr. A. ,Koning — Ruiter, Voor- tgaat. vr, üoskorn, id. vr, Hogardi — Gilson, id. vr. Pickéo, Vlceschhou'wcrs- rant,
Molenmakers.
ïlogcrzcil, achter 'a landswcrf. Ek.'Az., ïd. do'Borst, Hellingen.
Wed. van Wel, Voorstraat. M. la BiviÈrc, Stccg-over-Sloot. J, Salacroup, id. T. do Wit, Tolbrugstraatje. Wed. do Wit, Grootc-Kerksbuurt. Gez. Teerlink, id. J. Pickc'c, Vlecschliouttcrsstraat, Wed. Kloppers, Bagijnhof. D, W. Zalm, Vriezestraat. Ge?, van Eyck, Brcedatraat. M. C. van Doorcn, id. Wed. Niclseu, Slijkvcld. Gcz. van Mocrkcrkcn, Spuistraat A. van der Koogh, HU. C. Dotcrum, Kaamstraat. L. Sclülthuizcn, id. S. J. Radcmakcrs, Kromhout. Gcz. Reus, Spuhveg.
'
A. Kemp, Sarisgang. H. C. van Duinen, Noordcndijk.
Notarissen.
Mr. G. P. A. Struyk, Voorstraat, S. van Dorsscr, id. J. J. Blussc, id. J. du Koning, id. G. J. L. Maritz van Crayenstcyn, M. 1T. Sclmyten/Aardappelmarkt. J. II. Sclmltz van Haegcn, Wijn- straat.
Olieslagers en Qltehandelaars.
Balen en Rovers, Suikerstraal. J. do Haan, Stcdg-ovcr-Sloot. A, Be'molt, Grocnmnrkt. J. vaa Kicvcrvaart, Bcnrskade, (Bom.)
A. II. Kuipers, id. C. van der Plank, Voorstraat. Wed. van Breda, id.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Titel onbekend, pagina 10
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Titel onbekend, pagina 10
Titel:
Titel onbekend
Pagina:
10
Jaar:
1857?
Is onderdeel van:
18
U. J. Vcrljrock, Wijnstrant. A. Kisacliiis, IA. J. \an der Plank, Willigcnbosch. A, Zwang Jz>, en B. A, van Hey- niugcn, Vriezestraat.
Onderwijzers en Onderwijzeressen,
Dr. J. D. Baron van Hocvcll, Nicmvstrnnt.
P. V. M. van de lïivièrc, id. Dr. J. C. van Deventer, Prinsen- straat.
,
Dr. A. J. vanDcinse, Grocnmnrkt. Dr. "W. Bisschop, id. II. C. Pelser, id. D. Vissclicr van Aalst, id. II. .T, Vogin, Gravcnstraat. C. E. W. ïricko, Ürccdslraat. A, 13. Itz — Schrcudcrs, id. J. A. C. los, Groolc-Kerksuuurt. \Ved. Smaason, id. Jnfvr. J. C. Govers, id. A. Degens, id. A. Spoel, Wijnstraat, J. II. Pcctsold, id. J. Schenk, id. J. C. S. de Vries — Kretsclimer, id. J, van Ilcumcn, Hof. G. Bonket, Vriezcstraat. D. van Katwyk, Prinsenstraat. J, P. Goedhart, Munt. A. Spoel, Spuiweg. B. W, Straatman — Sclicers, Mooi-dhoek.
Jufvr. W. M. van den Berge, Vest. II. L. Schuld, Lindcngraclit. A. Bek, llicdrjk.
Parapluiema&ers. \V. Kocnraads, Gevulde Grnclit. Poeliers,
Ernnd en Comp., Voorstraat. C. Kommcrs, id. G. vau Heek, Grnvenstraat.
Pondgaarders, (zio ook Com- missionairs.)
J. Roodcnburg, bij de Kraan. V. Thicrcna, Sr., Stccg-ovcr-Sloot. L, N. Eoodenburg, Kalkhavcn.
Procureurs,
J. P. Brcdius, "\Vijnstraat. D. W. Hordyk, id. D. W. Stoop, Voorstraat, P. A. Kuyk, Grocnmarkt.
Hijtmgmakers.
N. Gerestyn, Hoog. U. Peil, Doelenstraat. M. Soctcns, Spuistraat.
Scheefssloopers,
J. van Houwcningun, Kiomhoul J. S. van de Weg, id.
Passementwerkers.
H. Vermeulen, Voorstraat. F. Blom, Grootc-Kcrksbuurt.
Pettenmakers, (zio Hoedenmaker»'.) Pianostemmers en Pianomaker f,
P. Bcvcrsluia, Kuipersliaven. J. Gccrkcns, Voorstraat.
Rijtuigschilders,
C. van der Hagen, Wijnstraat. G. P. Goctto, achter 's Landswcrf. L. Hoogerwcrf, Vest.
Rijtuigverhuurders en Stal- houders.
P. Landmctcr, Varkenmarkt. W. van Ballcgooyen, Stecg-ovcr- Sloot.
A. van Twist, Twintig liuïzca. C. Stuurman, Hoogc-Nieuwstraat.
Scheepmakers.
0. Gips on Zonon, Lijnbaan. B. van Limmcn, id, J. Schouten, Hoog.
ScJieepsreeders, (zio ook Cargadoors.)
Z. J. Sandberg, Maartonschat, E. Mauritz, id. 'S, van "Wageningen, id. Visser en vandcrSanJc, Wollen- weversliavcn,
J. van Wagoningcn, id. J. Buys 't Hooft, id. P. C. Dcking Dura, Vest. Mr. P. Blussé van Ontt-AlUns, bij do Grootc Kerk.
J. Hordyk, Voorstraat. H. Brunncr, Noordcndijk. Klerk cii Voogd, Kuipersliaven.
M. W, DuppR, Kiomhout. L. Kysbcrgeu, Twintig Huizen. A. van dor Linden, Geldcrschu Kade.
Schilders, (zio Verwers.) Schoenmakers.
A. van Pelt, Doelenstraat. W. Kramers, id. C. van 33s, Marionuornstraat. A. lliddcrliof, id. G. Morang, id. A. Klootwyk, Heer Heymnnsuis- straat.
I. van Housdcn, id. J1. C. Meyboom, id. J, II. Verinaas, Blijdcnhocl;. U. Boers, lïicdijk. C. Wiemana, id. J. A. Ketzler, id. J. Smits, Uoomstrant. J. van der Linden, Vooistrant. H. P. Loumaus, id. "\V. A. vau der Stek, id. J. A. Christell, id. M. Kila, id. Wed. Sc-hut, id. J. C. Mulder, Stcog-over-Sloot. F. Zoctcman, id. J. C. van dor Loef, id. l', van Geel, Lïndcngracht. J, Loumans, Nicuwstraat. D. Uittenboogaanl, id. C. do Munter, Steenstraat. M. Spoel, Tolbrugstraarje. A. Struyk, id. \V. van Jlegdiclon, Vrlczostraat, J. J. BerendB, id. II. vnn Dyl, Gevulde Gracht. ... . Brouwer, id. J. van linnen, Kolfetraat.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Titel onbekend, pagina 4
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Titel onbekend, pagina 4
Titel:
Titel onbekend
Pagina:
4
Jaar:
1857?
Is onderdeel van:
J. van der Velden, Voovatraat.
• Boekdrukkers.
C. W. Dubbelt, Ruamstraat. J. Vlicgentbart, Vleescliliouwers­ straat.
J. A. van den Berg, Vlccsclihou­ wcrsstraat.
J. P. Hesscis, IIoogc­Nicuwstraat. G. van Kuyk, Spuistraat. J. van Eiradwyli, Kolfstraat. .T. J, Bouman, Voorstraat.
Bloemisten, (zio Sovetaers.) Blolcmakers.
A. Bouman, Kuipershavcii. L. Tarmond, id. J. Hermans, Kaastrant. A. Bouman, Prinscntitraat. P. Stempels, Blijdenboek, M, Gips, Koordcudijk.
Boekbinders en Boekhandelaars.
Blussé en van Braam, Voorsli'ant. P. K. Braat, id. P. C. van dei" Schalk, id;- •*­ J, P. Kevers, id, H. R. van Elk, id, F. Bockée, id. l'1. Blom, id. T. Pieren, id. H. Lagerwey, Prinscnstraat, J. Giltay, GrooLc-Kcrksbuurl. P. Los, Stceg­over­Sloot. J. van der Hoeven, Wijnslraat. A. Koopman, Vriczesiraal. F. van Bunl, id.
Blussó ciT Comp,, bij do Grootekerk, H. Lagerwcy, Prinsenstraat.' J. van der Ilooven, Wjjnstraat. M. vau der Hoeven, Nicmvstrant H. R. van Elk, Voorstraat.
Bontwerkers. J. van den Engli, Voorstraat.' Boomkweekers. i J. lïoobol, Geldcloospad. ; >
J. A. Ilciliiien, Tweede Singel, T. Iloskorn, BIcekcrssloot,
Borstelmakers.
P. Breedvcld, Jr,, Vriczcstvaat, II. J. Dirk*, Vooïstraafc N. lluus, l1­/.., id. R. Stempels, id,
,
H. A, TJittenbogaard, id. C. Iloltmark, id. P. Breedveld, Sr., Spuistraat.
BoutjtluHefs, (ziu FoeliersJ ' \
Branders, (zio Likeurslokers.) 'Broodbakkers.
P. ^Degens, Vriczesiraat. tT, Borgers, id. H. van Aspcrcn, id, M. Loorcn, id. J, Picra', id. Wed. Overboek, Voorstraat.
'
Wed. de Haan, Vooratraat. M. J. de liaan, id. H. C. van den Stcenhovci., id,
• J. Landmetcr, id. J, Franken, id. O. Z. van "Wessem, id, J. de'Jong, id. J. van Leer, id. B. vanEygcns, Heer Hermansnis­ straat,
A, Recourt, Stoofstraat, , i
N, Reus, Vlceschliouwcrsstraat. W. Doorcn, Stecg­ovcr­Sloot. L. Pclleticr, id. J. de Hoog, id. J. Sols, Breedstraat. C. Molonkamp, Spuistraat. H. van Waardhuiscn, id. J. Saly, Prinsenstraat. J. van den Broek, id. Wed. van Leer, id. W. de Hoog, Groote­Kcrksbuurt. L. den Houten, id. .T. HcykooH, Groenmarkt, N. P. Stapert, id. L. van der Hcyden, Wijnstraat. A. .van der Slik, Vlak. B. Molenkamp, Aardappelenmavkt. W. Papcnliuizen, Blaauwpoort. H, J. Gcuring, Nieuwstraat. M. D. Slypcrt, Niouwstraat.
fl~. van den Steenhoven, Tolbrug­ Btraatje.
J, vanWngcningcn, Varkenmnrkt. W. van den Broek, id, G. Vermeer, Riedrjk,
, J. A. Scgbocr, Doelenstraat.
Cargadoors, (zio ook Commissio- nairs, Makelaars, Scheeps- reeders.)
'
II, H. vnn der Saudc, id. T. M.­Sandberg, Voorstraat. G. J. Muller, Wijnstraat.
CJtemisten, '," »<• '
P. J.!^do Bossen en van Dcmse, Voorstraat.
D. Blankenbyl, Groonmarkt. Chirurgijns, (zio Heelmeesters.)
Cigarenfdbrilcanten, zi handelaars.}
Commissionairs, (zie ook Carga­ doors, Kassiers,­ Makelaars, Pondgaarders, Zaakwaar­ nemers.)
J. P. M. Boonen, Noordcndijk. W. Kouwcns, Willicjenbosch. C. P. Kluit, Voorstraat. JI. A. van Kievcrvaart, id. E. Booncn," Steeg­over­Sloot. P. J. Stenbith, IIooge-Nieuwatraat, J. J. vnn Kamen, Nieuwbrug. J. Dam Bakker, Wijnstraat, M. Rees, Wollcmvevcrsliavcn. C. E, van do Saudc Lacoste, id. H, Sclioutcn, id. J. S. J. Vricseudorp, id. J, Vricseudorp, id. J. C, DéTting Dura, id, H. Mauvitz, id.
Dansmeesters, J.Buys'tHooftjWollonwcvcrBhaven. J. W. van Vendeloo, Breedstraat.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Titel onbekend, pagina 5
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Titel onbekend, pagina 5
Titel:
Titel onbekend
Pagina:
5
Jaar:
1857?
Is onderdeel van:
9 Deurwaarders,
T. van Son, Jioomstrmit. • N. E. Olivicr, Jïicuwstraut. Jï. van Geluk, Bngijnhof. C. P. van Kocvcrden, Spuistraat.
Doctoren.
.!. A. Dclhcz, Grocnmarkt, M. van den Brandeltii1,­ strnat.
P, A. vau den Berg, id. M, F. Onncn, Stccg­ovcr­Sloot., N, Kovci's, id. C. van Dcinse, Voorstraat. W. D. van Oldcnborgli, id. P. de Vry, Bagijnhof.
Doozenmakers.
J. van der Hoeven, Nicuwstraat. L. de Vries", Hellingen.
.Droogisteit, (zie ook Apothekers'.)
C, J, vau Emmerick, Prinscnstraat. A, N. Kühn, Vooratraat.' P. H.' van Ncrum, id. J. H. Knook, id. J. Itomyn, id
E/ecten­ en Wisselhandelaan, (zie Kassiers.)
Fruittoinkels.
"Wed. de Goede, Vleeachhoiiwers­ straat.
C. Eeidel, Voorstraat. H. do Jongh, id.
­ ­
A. van. Wyngaarden, Maricnborn­ straat. '
P. van Effcrcn, Kolfstraat. ' Erven Halsemaus, Prinsen straat. J, do Jong, Gevnldo Gracht, A. de Ruiter, Tolbrugstraatje. G. Steïnraath; Wijngaardstraat. •
Galanteriewinkels, .'
i ' H. Wensen';'Voorslaat.
J. Veth, id. Garen­ en Bandwinlcels.,
II. N. van As, Spuiweg. P. Klovert, Grocnmarkt, Wed. Tany, id.' P. L, van Dcth, Voorstraat. H. Koola, id.
"• .
T• . Krim, Vriezestraat. J. Schellenbach, Ricdijk.
B. J. van Ricmsdyk, ifl. A. do Vogel,'id.'
"/,
ft Rietveld, id./«#/; "\Vcd. 3'. Verhoeven, Vriezcstraat. C, Bakker, Gravenstraat. . A. Koppcnhout, Dwarsgnng!
A. de Koning en Zoon, Houttnincn. J. van Overbeck.'id.
Ggitees/ieeren ,\ - Glaswinkels.
C. öerlü, Voorstraat. Wed. de Quant, id. A. Vallthof, id. Wed. Ilartgcns, id. C. Krol, Tolbrug. A. Papcnliuizen, ld. B. Eddes, Nieuwe ITavcri. Wed. Koopman, Knolhaven.
Glazenmakers, (zie ook Lood­ gieters,)
W. van de Weg, Steenstraat. J. Karsscboom, Vlcesdihouweus­ straat.
Goud­ en Zilversmeden.
W. Prccn, Voorstraat. J. Rosicrso, id. A. Kools, id. [J. Audrc, id. H. Muis, id. W. Hoefnagel', id.
,J. Morlcs, id. J. G. van Ovcrbcck, id. "W. Rosicrso, Grootc­Kcricshuurt. .T. on E, Schotman, Visclistraat. A. Crullius, Prinscnstrant. U. Giltay, lombaardsbvug. J. Hoefnagel, Brccdstraat, J. van der Want, Achterom. G. J. Gcuuink, KolfsU'aat.
Grntfers en Meclverkoöpers.
J. Tliicrcns, Ricdijk. J. de Bondt, VrieKcstraat. G, Sillevis, Voorstraat. A. Bisschop, id. C. J. Gips, id. A. Vrylandt, id, II. Bromckainp, id. Wed. van Ovcrheclc, id, W. van dor Koogh, id. W. van do Weg, id. Wed. Slyp, id. J. Rccourt, Vlccsclihouwcrsstrnat. A. OHvior, Grocnmarkt.
2
Graanhandelarcn, (zio ook Commissionairs)
A. Vos, Voorslraat. N. Roodenburg, id. C. de Jonchcero, id. H. Kluit, id. D. de Jbngli, Grootc­Kerksbunrt. ­C. J. J. de Jonchecre, Grocnmarkt. H. van der Straaten, id. O. J. van der Eist, id. S. Crena do Jong, id. V. Tliicrcns, Sr. en Jr., Prinsenatraat. Do Haan en Hordyk, id. Van Santen en Janssc, id, J. C. Belang Duro, Wollcmvcvcrs­ haven.
J. C. Jantzon vau ErlTrcnten van Capcllo, Manrtcnschat.
Gewecrina&ers.
,T. Mctz, Grocumnrkt. N.'vnu Nassau, Voorstraat.
,T. P. de Voogd eii J. van den Berg, AVijnstraat.
L. J. van den Berg, Vriezcstraat. J. Valkenburg, id. T. van Son, Boomstraat. C. Klctoa, Nieuwstraat.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Titel onbekend, pagina 6
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Titel onbekend, pagina 6
Titel:
Titel onbekend
Pagina:
6
Jaar:
1857?
Is onderdeel van:
10 11
Haarsnijders, • (KÏC Heelmeesters en Verloskundigen.
P. A. van den Berg, Wijnstraat. A. de Vogel, id. P. T. van Duvn, Groenmarkt. J. Schyff, Vooratraat. C, L. van Aitrdcnnc, id, J. W. van Steenbergen Schotel, id. A. A. Grondkmt, id. N. Lipjes, Stccg­ovcr­Sloot. A. Lipjes, Nieuwbrug. C. Vos, Nicuwstraat. P. de Yry, Bagynhof. O. H. C.Moulin, Stccg­ovcr­Sloot.
Herbergiers, (zie ook Tappers.)
P, Volkcrt, Maartcnschat. P, vnn der Pyl, Steog­ovcr^Slool.
Hoeden­ en Pettenmakers.
J, van den Engli, Voorstrnat. A. Camcrling, id. J. Hulsman, id, \V. Bosch, Voorstraat. A. van Dyl, Grocnmarkt. B. N. van Geel, Vriezcstraat. T, Hcmolaar, Kolfstraat,
Horlogiemakers.
J. Groencnbcrg, Voorstraal. A. Krckelenberg, id. A. C. Zocthont, id. J. Dorrcnboom, id, W. F. Sclmabcl, id. G. vnn Overboek, id.
C. Kamerman, Spuistraat, C. Kidderlior, Nieuwatraat, H. G. Borgstcin, Tollmigstraatjc.
Houthandelaars.
A. Verhoeven, PalingstrnaU C. vau Eyck/ Wijnstraat. H. Vriosenflorp, Walovcst.
ïïouteaagmolenaars en Hout­ • verkoopers.
A. en J, de Groot, Kromhout, l, Fcierabend, Hellingen. A. D. van de "Weg, Tweede Singel. H. van do "Weg en W, van de Weg, Lijnbaan.
Van fiorsscr en Comn., id. H. den Turk, Noordendijk. W. W. vnii der Koogh, id. A. Kooymauscn W. Kooymans, id. A. van der Linden Pz., Maarten* schat.
Hoveniers en Bloemisten.
P. Botlioff, achter 's Landawcrf. N. Lareman, Kromhout. G. Weckhout, Tweede Singel. W, Recourt, id. J, Eoobol, id. J. vaa Donkclaar, id. • A. de "\Vanrd, id, J, A. Iloskorn, id. ­ P. Eoobol, id. B. Eoobol, id. J. A. Ilóhncii, id. N. Franken, id. J. van Donkclnar, Snuiwcg. G, van Donkclanr, id,
C. van den Broek, Voorstraat. N, Notcman, id.
Kalkkoopers.
Sock en la llivièrc, Kcizcrshof kade. A, II. Kuipurs, Bcurakadc. A. de Koning, Kalkhavcn,
Kamerlehangers,
i. Sticgclls en de Wit, Voor­ strnat.
Kasteleins.
D. G, H. Fratcrmau, Wijustraal. J. D. vau Peeren, id. • J. Legcl vau llofwcgcu, Krom­ hout.
E. J. van der Horst. Grocnmarkt. J. G. Legcl, Nicmvbrug. F. Smits, Uoonwlraat. P, Barcndrcclit, Priuscnstrant. II. W. Mast, Eiedijkschc IIooM. M. G. Mulder, lücdfjk. D. Spoel, itl. P. vau Eooscudanl, id.
J. irctz, Groenmarkt. N. van Nassau, Voorslraat. Kaashandelaars.
J. Hordyk, Vooratraat. G. Stam, id. A.'S. Kcs, id. J. Ouborg, id. D. vnii Hulst, Groenmarkt.
Kaarsenmakers.
II. de Bond, Latourpad. A. C, Hoskora, Bleckci'saloot. W. Franken, id. J. van der Wcydcn, Kuspcrpad. J, Eoobol, id. H. van der Wcydcn, id. T. Iloskorn, Vriczcweg. H. Eoobol, Gcldclooapad. D. do Kok, Smousunpad. A. Eoobol, id.
Instrumenten' en Uessénmakers.
L, Eevier, Voorstraat. A. Bïsacliop, id. Wed. A. van Stry, Vaikenmurkt. A. van Stokroom, Vriezestraat. F. Pickée, id. T. C. Vonk, Groenmarkt.
Kappers.
C. Papenhuizon, Stccg­ovcr­Sloot. C. Pancnhuizcn, Vriezestraat. S. A. C. do Wit, Vriezcstraat. C. van Steenwyk, Vooratraat. C. Vermeulen, id. W. J. van Eandwyk, id.
Kassiers.
Üc Kat en Zonen, Wijustranl. De Kat en van Jer Linde, id. , Hoogwinkol en Comp., Voorstraal. Stoop en RCIIB, Beursplein. Van Iloiren en Hoogstraten, Stccg­ ovcr­Sloot.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Titel onbekend, pagina 7
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Titel onbekend, pagina 7
Titel:
Titel onbekend
Pagina:
7
Jaar:
1857?
Is onderdeel van:
13 Kleermakers. '
Versyn cii Ketting, Groolc­Kerks­ buurt,
D. "\V. Kuypcrs, Voorstraat. E. Bcttingcr, id, P. H. TrnarWh, Voorsti'nat. C. Kik, id. W. vaii de Rest, id. G. van Hcrwyncn, idem. T. van Dyl, Grocumarkt. A. Stcemvyk, id. II. C. Kampraau, id. J, Ooms, ld. J. Kila, Taankadc. G. Kila, id. J, Degens, Nicuwstraat. A. KrQgcr, id. J. van Dam, id. II, Logger, id. L, dcJoug, Vlccscliliouwcrsstraat. C. de Ruiter, id, G. van Emmerik, Tolbrugstraalje. N. C, vaii Emmerik, id. G. van den Berg, Lombaarddiraat. A. "W. Knyners, Brecdstïaat. C. van Amclrooy, id, G, Kelfkeus, Tweede Siiigcl. A, J. Morcc, Spuistraat. i1, van der Eist, Hofstraat. H. F, Sanders, id. A, \V. van Aincydcn, Gevulde Gracht.
D. van der Schalie, id. 1?, Ilcmclaar, Kolfstraat. P. Brandt, id. II, van Geel, id. W. K. Slcincr, Slcog­ovcr­Sloot, D. Kampman, id. J. Brusaard, id. ' A. van der Rest, Vriczeslraat. II. lïushart, id. C. Wyuckcs, Hellingen. B. vun Rnndwyk, Twintig Huizen.
C. Bosliart, Lindcngraclit. J. H. Klingcrt, Doelenstraat. J. van der Wulp, id. C. van der Burg, Maricnbornstraut. M. Engel, Heer Hcrmausuisstraat. D. Lonman, Varkenmarkt. G. Meybooin, Knolliaven. R. C. van \Velio, Nieuwe Haven. G. Bakker, Gravcustraat. II. de Pril, Blijdcnlioek. II. de Boer, Riedijk. P. TV. van de Rest, Hiedijhstraalje. J. Puyzers, achter de Nieuwe Kerk.
Klompenmakers.
J. vun der Kant, Tweede Singel. C. Tinucnbroek, Vlecschhouwcrs­ straat.
U. Ponso, Maricnbornatraat. Knoopenmakers.
W, Boa, Vriezestraat.
KoeUaH-ers, (zie ook Banket- bakkers.)
D. W.'Küppcr, Anrdappclmarkt. P. Stam, Riedijk. H. Kramer, id. J. Morks, id.
I. Stam, Voorstraat, H. van der Leeuw, id. A. Kemp, id, C. Pieren, id. A. de liriiyn, id. G, Lawendc, id.
• r
W. Vetten, Grociunnrkl. G. Stam, Kolfalrnal.
/ t (
J. Zalm, Beursplein. II. J. van der Horst, Grocnmarkt, P. Barcndïccht, Praiscuslraat.­ L. van Telteroode, Gravcnstraat, II. W. Mast, Hicdijkscho Hoofd.
Kopergielers.
3. do Mandt, Sclu­ijvcrsstraat, H. van llouweliiigcn, Brccdstraat.
Kbferslaffers, slagers.} (zie ooit Blik- C. Iloskovii vun Kiimcn, Voorstnmt. Kqffijhaitdtitaars, Kruideniers.) (zie ook
D. do Kreuk, Prinscnstraat. J. JI. Dicke, id. P. A. Grondhout, id. J. Koning, id. N. Bonten­, Riedijk. S. van Brakel, id. G. J. Verliroek, Wijustruat. A. en J. Spoel, id. M. Verkerk, Voorstraat. D. Bisschop, id. "W. W. Verkerk, id. L. de Jong, id. A. Crollius, Spuistraat. J.vanWagcningcn, Grootc­Kcrks­ buurt.
B. A. do Viy, Vriezcatraut. J. Zivang, ïd. C. van Dyl, id. J. Grocncnbcrg, id.
, (zie ook Kasteleins.)
A. van Kamen, Voorstraal. J. Schcflcr, id. N. do Swart, Kolfstraat. • H. van Ilouwcliugen, Brcwlstraat, J. de Zwart, id. Wed. Vermeulen, Pelscrbrug. "
Korenhandelaars, (zie Graan- handelaars.)
Korenmolenaars.
Gips en Ilordyk, Noordcndijk. Do liaan en do Bruyn, id, G. de Kluizenaar, 'Willigcnboscli. Wed, Pcllcticr en Comp., Spuiweg. Wed. Vlicgentliart, Kalkliavcn, II. N, Bax du Joiigo, Twintig Huizen.
Kruideniers.
G. J. de Jongh, Gioeumarkt. G. de Ruyter, id. J. de Jong, id. H. Wcnsch, id. H. Blom, id. Erven ïoks, VlccachliouwcrsstrimL. D. \V. Coolhovcn, Vlak. C. J. Verbrock, Wijnstraut. A. en J. Spoel, id. M. C. Grocnoiilicrff, VriezcBtraut. W. Groenenljerg, id, J. Zwang, id. C. Klovert, id. C. viiii Dyl, id. Wed. van Alphen, Voorstraat. G. Lnwcndu, id. A. Schotman, id. A. van do "Wcg;
id,
S, van Brakel, id. J. II. Giltay, id.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Titel onbekend, pagina 8
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Titel onbekend, pagina 8
Titel:
Titel onbekend
Pagina:
8
Jaar:
1857?
Is onderdeel van:
15
W. van Santen, Voorslraat. A. Mom, itl, C. vau Wagcningeu, id. Jansso en Grans, id. D. van Dyl, id. J. Romyn, id. B. van Dyl, id. J. J. de Ruytcr, id. D. Bisschop, id. Gez. van der Heydeii, id. 3*. Mom, id. P. van der Slik, id. L. de Jong, id. C. M. Dickc, Prinscnstraat. J. Koning, id. P. A. Grondhout, id. D. de Kreuk, id. A. Crollius, Spnistrnat. J. vau Geluk, id. \V. van Varik, id. Wed. van "Wclscncs, Bagynhof. J. do Mutsert, Heer Hcrmansuis­ straat.
A. van Meren, Maricubornstraat. P. van Effercn, Steenstraat. E. Montó, Torcnstraatjc.
Kuipers.
C, van Meerkerk, Gravenalraat, J. Molenaar, Tweede Singel. J. van Goudoever de Jongh, Spui­ straat.
G. van den Broek, Vest. \V. van der Linden, Atoordliock, C. Kleton, Brccdstraat.
Knnstdraaijers.
A, Hartman, Vriczcslraut. J. DricsHen, id. J. Badcmnkcrs, Stcog­over­Slnol.
C. do Hoo, Nieuwsiraat. L. vau Bysbcrgeu, id. II. Moutgraaf, Kcrkateiger. J. Molenaar, Kolfstraat. C. Noorcnburg, Uil. W. van dcu Berg, Kaamatraat. G. Riddcrhof, AYalcnvest.
Kimslschïlders,
P. Lcbrct, Iloog. II. P. Vci'licggen, Prinscnstraat. W, do Klerk, Vooralrtmt. C. du Arogcl, id. J, Uuttcn, id. P. van den Blyk, Bleckcrssloot. M. Quispel, Bagijnliof. 3", Rosiersc, id. L. de Koningli, Nicinvstraat. I?. Carlcbur, "\Vollcnweveraliavcn.
Laarzenmakers, (zie Scftocn- ma&ers.)
Lalceiifcoopers, (üie htriers.)
Lakmoesfabrïkanten.
L. Doorcmans, Vooratrant. Landmtiters.
A. Hnnsen, Voorsti'aat. II. Wtippcrom, Niüuwatraal. "\V. J. Pnnnlckoopcr, Wijnslranl,
\Leerlooijen en Lcerkoopers.
Wed. Rovers en Zoon, FrinBcu­ I straat.
"\V. van Hemert, Kaamstraat. Leeslltüotheelthonders.
P. K. Braat, Voorstraat. J.| P. Revers, id. P. C. van der Schalk, id, "Wed. A. van Droiigclcn, ) Haven.
Jj van der IIocvcu, Vriczestraat. A, Koopman, id.
i Lifödienaars.
D. Krekclcnbcrg, Voorstraat, 5Ï. Kools, id. J,i de lïnitcr, id. J, van der Liudcnj id. A', do leng, Varkenmarkt. P. C. Ridderltof, Tolbrugstraatjc. D, van Emmcrick, Spuiivcg. "\V. lo Pcbcr, achter do Nieuwe i Kerk.
D. G. H. rratcrman, "Wijnslraat, JJ C. Schmallonbach, Stccg­ovcr­ 1 Sloot.
W. Sclimallcnbacli, id. J.' van den Berg, Vriczc3traat. C. Hoogcnverf, Grocnmarkt. T. do Kreuk, Lindengraclit. C. van Amclrooy, Brcedstraat,
Lihurstokcrs en Branders,
J, H. Bcddigs, AVijnslrant. O, J. Verkerk, \foorstraat. . de Jonpli, id.
D. Gips, Riedijlc. •
A. A. Hordyk, Stecg­over­Sloot. linaennaaisters (zie Naaisters,] Logementhouders,
J. Legcl van Hofivegen, Kromlioul, P. Barcndrccht, Prinsenstraat. II. W. Mast, Eiedyksche Hoofd. M. G. Mulder, Riedijk. D. Spoel, id. P. van Roosendaal, id.
Loodgieters en Glazenmakers,
J. van Altcna, Voorstraat. .T, H. Minnig, id. Joh. Minnig, id. A. Singcla, id. J, van de Velde, id. A. van de Weg, id. C. O. de Vries, Vriezeslraat, J. Kririsclbcrg1, id. J. Matcna, Groote­Kerksbmirt. B. Plukhooy, Stccg­over­Sloot. B. Bruyninghuia, Bagijnliof. G. J. Sehut, Grocnmarkt.
Loodwnlfabrikanten.
J. Hordyk, Suikerstraat. Loterij'Deli'ttanien,
Jlir. II. van den Santheuvcl, Steeg­ over­SIoot,
T. Pieren, Voorstraat. A, Kools, id.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Titel onbekend, pagina 1
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Titel onbekend, pagina 1
Titel:
Titel onbekend
Pagina:
1
Jaar:
1857?
Is onderdeel van:
 
 
 
 Titel onbekend, pagina 2
 
 
 
 
 
 Titel onbekend, pagina 3
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Titel onbekend, pagina 3
Titel:
Titel onbekend
Pagina:
3
Jaar:
1857?
Is onderdeel van:
Agenten van Brandwaarborg­ iïfaatscJtapfijen,
Bakers.
H. Brunner, Noordcndijk. O, J, vnn der Eist, Groenmarkt. J. Kuipers, Voorstraat. S. van Doraser, id. A. A. Obrecn, Wynstraat. J. H. Sclmltz van Hacgcn, id. H. Schuytcn, Aardappelmarkt. H. H. van der Sandc, Wollenwc­ vershaven.
J. van Maarssevecn, Az,, Bagijnhol1. P. A. Kuyk, Grocnmarkt,
Apoihekers.
D. Blankeobyl, Groenmarkt. C. J. van der Meer do \Vys, id. K. W. G. deBosson, id. S. E. G. Holtapffol/ Grootc­ Kcrksbuurt,
P. van der Mylo en vnn Dcinse, Voorstraat.
C. Brunner, id. J. H. Giltny, id. B. Bisschop, ïd. W. Sillevis, id. H. C. A. Millies, id. G. de Heus, id. II. Kluit, id. W. J. Kysoort van Mcurs, hl. A. J. van Roosendaal, id. J. vau Wngeniiigcn, id. H. J. Giltay, id. Wed. Schouten, id. G. van Kamen, Vlak. A, Kluit, Gravcnstraat.
Asytifaèrij&titttett.
.T. Scliolman, Nieuwcliuvun, M. vim Olsi, Kuipcrihnvcii.
A. van den Bosch, Kolfstraat. Wed. van Leeuwen, id, \Vcd. Hoosgouwci', id. Vrouw van Heusden, id. Wed. Vcnus, Hooge­Nicuivstraat. Vrouw Kools, Vriezestraat. Vrouw Vink, Kromme Elleboog. Vrouw do Keus, Hellingen. Vrouw Mulders, Heer Hcrmaiisuis­
straat. / ftallasters,
J. van Nassau, Voorstraat, Commis­ saris.
W. G. de Roo, Riedijk. A, den Bcscmer, Boigcsstraat. N. Slingclandt, Vest. J. A. de Gelder, Knspcrpnd, P. Bcstebroer, id, J. Smits, Voorstraat.
Üankettakkers, (zie ook Kt,ek­ takkersj
, i
A. P. C, van Kluiven, Grocnmnrkt. P. G. Borking, id. W. Vetten, id. C J. vau Eysdcn, Wijnstnuit. ' II. van Wageningen, id. J. Bckkei­, Voorstraat.
i ­
A. do Bruin, id. • J. van Goudoever de Jongli, id, P. C. van'Santcu, id. I. Stam, id. A. Kemp, id, II. vuu dor Leeuw, id. J. 'Morks, id. C. Pieren, id, II. do Junge, PrinBunstrnnt. H. Kramer, Riedijk.
P. Stam, Riedijk., D. W. Klipper, Varkenmarkt. L. Pieters, Beursplein. G. Stam, Kolfstraat. C. van der Monde, Boomstraul. H. Stoffels, Raamstraat. J. van den Endo, Hellingen.
Barbiers / '
i1, van Bart, Augustijucukamii. J. Bcttingcr, Riedijk. P. Tratermau, id. J. van Hemcrt, id. H. K. Brouwer, Raamstraat. F. Vcrmaas, Blijdenhock. P. ï. Pidoux, id. C. ïratcrman, Stoofstraat, P. Morce, id. H. van Ilcmert, Vischstraut. J. Hartman, Voorstraat. W. vau Ilcmert, id, C. Vermeulen, id.
' '
A. van der Munt, id, A. Karsdorp, Breedstraut. A. .van Vecncndaal, id. H. Piasier, Heer Hcrmansiiisstraat. J. van derAVal, Maricnbornstraat, W. Sluytors, Witte Leeuw. P. van Suylïühcm, Kromhout. A. Termond, Mclkpoortje. A. van Unnïk, Kolfstraat. C. C; Wytenaar, id. S. 'van Voorden, Vleesclihouivcrs­ straat.
A. C. de Wit, Vriczestraat. L. Kolcnberg, Tolbruga t raatje.
Beddenmakers.
L. H.Biihve, Vlceseliliouttcrssirual. .T.'vnn Heek, Vooi'stniat.
C. Pieren, Groenmarkt. A. Stoop, Beursplein,
Bleekera.
G. Ooms, achter 'sLandswcrf, L. E. Waterbeck, Kromhout.
M, van Dam, Blcekorsdijk. L. Fagcl, id.
Blikslagers, (zio oakKoperslat/ers.}
Wed. van Breda, Voorstraat. ' Wed. Vermeulen, id. J. van Deventer, id. II. Grooiicnucrg, id. J). ­T. Jïicedvcld, id.
AVed. RissikpVoorstiaat. J. Sticgclis, id. W. Schillemans, id. H. A. van Kampen, Voorstraat. M. Vortrcgt, Beursplein. : .
\ Beeldhouwers,•
L. van der Steen, Wijnstraat. J. B. Kwak, Boomstraat.
Besemmakers.
Weit. Aljcs, Spuistraat. J. Aljcs, Breedsiraat. P. Zomer, Hil. S. Saly, l'rinsoustraat, Wed. Ilartgcns, A'oorstraat.
Bierbrouwers
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum