Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

beacon
232 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht. 1924 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 1 januari 1924, pagina 227
Titel:
Adresboek van Dordrecht. 1924 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 1 januari 1924
Pagina:
227
Jaar:
1924
u. i. L m m TUÏ TELEFOON ROTTERDAM 2414 .
SUIKERWERKEN, fabrikanten van:
,,'t Haantje", Lange Btocstraat 39 Leer, C. van, Laiigo Breestraat 64 Kramer Bzn., H. P., Voorstraat 14 Verschuur P/.»., J., Nieuw ehaven 7
1 SUIKERWERKEN, grossiers en winkeliers in:
Gink, C, van, Vricscstiaat 10 Gram, H. F, C., Vischstraat D Grolloc, F., Toulonschclaan 'M Jamin, fa., Voorst raat 2-JO Kaandcrs. M, G., Voorstraat
TAFPERS: Ö
Kramer Br.n., H. P., St. Jorisweg 25 Kiocscklaas, J. A., Voorstraat 37 Lcmana, J. 'A., Vriesostraat 42 Ligtmans, C., Stoogoversloot 21
x
Ligtmans, W„ Steegovei'slpot "22 •» Mcijcrs, A., A. v. Bleijcnburgstr. 10 Nispen. A. B. J. van, Voorstrtuit 3 Pelt, W. F. van. Voorstraiit Ö127 „Unicum", Dagijnhof 16 Schelling, Gcbra., Nicuwchaven 7 Scptcr-Langcweg, Wed. E., Spuiwcg 8 Spruit, N. G., Singel 131 *Vclde. G. F. van der, Voorstratit 199 Veth, G., Vricsestraat 130 Vmgerling. A., Voorbtraat 421 Weg, H. A. vun de. Nieuwstraat 25
TABAKSHANDELAREN:
N.V. Dordr. tnbaksh., Dolhuibstr. 12 Loekeineijer, J, F., ïïccweg O, 40 Walcibeek, A. L. H. H., Kromh. 143 Brttkcl & Zn., S. vun, Voorïlraat l
TABAKSKERVERIJEN:
Anker, J. vaji don, N.V.. Wijnstr. 118 Brakcl & Zn., S. vun, Voorstr. 1-11 Dijl, D, J. vun, Vricbcbtraut Cl
TABAK EN SIGAUEN, winkeliers in:
r.ic ai wen winkeliers. TANDARTSEN'-.
Bioekoma, G., Joh. de Wittslruat 19 Hendriks, A. J., Groonmtirkt 55 Hordijk. F„ Sleogovcralool 79 Koopb-Edcnn, Mevr. J. H., Singel lul Koops, P„ Singel 1G1 Koppenol. P. J., Singel 213 Mju't-'r. J,, V rLOheplein 2
Ahaus, Mej. C. M. J., Riedijk l Adamro, P. M.," Lange B reestraat 4 Bekkcr, C. L. O.. Bleijcnhoek 14 Rekker, D., Nieuwbrug 14 Besemcr, J. H., Bomkadc 10 Eoertjc, J„ HU 35-37 Bogor, F., Sluibweg 47 Boogaart-van Bebber, Wed. J. B. van den, Engelburgcrbrug l Boutnan, P., Knolhuven °S Brenkman, A., Vooi straat "203-205 Button, M.. Vliesestraat 122 Buul, P. van, Prinsenstraat 45 Diepstraten, Ph., Vlecschh.str. *1G Drijver, J-, Tolbrug l Duinen, M. van, Aug.kamp 27 Graaf, C. van de, Corn. de Wittstr. Groenendijk, P.'C., Prinsenstraat 4 Grundcrbeck, W. H. van, Wilgonb. 4 Herik-viin Cliaëtelct, J- H. van den, Bleijcnhoek 43 Hoüwolingen, A,_van', Riedijk !i4 Kok, D, de. Bleïjenhock 8 Korndórffcr, J. J., Gr. Spuistraat 28 Koster, A., St. Joriswcg 36 - Koster, J., Voorstraat 21 Kroon, P., Boogjes 5 Krugcr. A., Nooidorstraat 20 Lanser Brandwijk, B,, Nteuwbiug °2 Lovende, A., Twintighuii'.en G Leen, J. F. vnn, Vriesestraat Leormakers, J. F., Kasperspad 100 Ligtmans, C., Vest 35 Mabtbergon, A, van. Singel 33 Vluhters, J. J., Kuipcrshavon 7 Wijl, J. van der. Voorstraat 433 lieuwkoop, A. J. v., Binn. Walev. 12 Pauw, E. R„ Lage Bakstiaat "26 Pont-en-HiixenboBch, Wd, N., Vest *131 Reide! Sr., G., Noordendijk g Renirie, M. C., TouUaan 10 Retel, G. A. M., Toulonschclaan 101 Ronk Sr., P., Nicuwhtraat 42 louhos, M., Rijksstraatweg 9 Schepcns, H. C. P, A., Joh. de Witt- stiaat 8
liotcl-MuchlhtuiB, Wed. C,(Vriesc«\*C Schouten. F. S., Vriesowcg 70 ichouten. J., Prinscnstraat 28 'chouten. P, C., Hecrh.buiJBstraiit "10 Schrcudcrs, B., Noord o rat raat *4 obus, J„ Lange Brccstraat 7 .lomp, A, J„ Kt ispijngchcweg 73 bmlth, R. J. N.. Steegovcrsloot C5 Ickcilios-PootH, Wed. T., Nooid.d. 38
Tuil, D. A., Vischmai-kt 2 ' '
Versteeg, J., 's Gravend.dijk 14 Vorsluïs, H., Nïouwkcrkstraat 6 Vissei, Mcj. J., Kolfstraat 13 Verburg Grocnevcld, M., Riedijk 12 VogejMang, A„ Vlcet>chh.straat 21 Vries, Th. de. Boomstraat 10 Wit, C. de, Aardappelmarkt 11 Zaal, D., Vïschstraat *3 Zaal, P., Voorstrant 228 Zondcrvan, C., 'a Gravcnd.dijk "75'
TEQHNISCHE BOEKHANDELAREN' Herwijnen, G. van, Kioinhout 139 Verstccu, A. G., Vleeschh.str. 22-26 "G. van de Weetering, Vriesestr. 77, Telef."913
TEEKEN A ARS i Dirk Meesters
TEEKENBEHOEFTEN, winkeliers in:
aic bchrijf- on teekenbohoeften.
Hcrwijncn, G .van, Kromhout 139 ||\ A. G. Versteeg', Telef. 779 Yleeschhouwersstr.22-26
TEER,
handelaren, in: zie Keilmukcrs,
TEGELFABRIEK: Holl. Baaaltine, N.V., Merwcdcslr. S'-
TEGELS, Imndclaren in;
/,ic bouwmaterialen. THEEHANDELAREN:
S, A. Boerman, Bagqnhof 30, Telef. 139
ïonton 1820, *C Voorbtraat 216 Bonten, C. C. P., Schootdwarsbtr. 2 Bonten N?.n„ W„ Voorstraat 167 Bmkel & Zn., S. van, Vooratraat 1-1l Dronkcrt, A., Botgonsstraat fl Nelle, Wed, J. vnn, Niouwchavcn S
TERRAZZOWERKEN:
Maitineltl, I. J„ Stocnhtraat 7 Mion, Gt'bt's., Vcbt 94
TIMMERLIEDEN:
Bax, J.^ Tulpstraat 9 Bax en van Buren, fa., Blcïjenlioek Borg, C. van den, H. Nieuwstraat °1 Bosch, fa. W. & C. van den, Hoogt l Bouman, S., Mazelaarbtiaat l Bravcnboor, J., Roeweg O. 29 Bres, R. de. Nieuwstraut °36 Bruin, J,- de, Sophiastraat 15 Buren, C. van, Willcm Marisstraat 2.' Camerling, F., Reewcg 0. 132 Camp, J. van, M. van Hol,straat 22 Camerling & W. C. van de Weg, Eigcnhaard 24
^ ^ Damme, D., Voorbtraat
Dalen, J. van, Bloemstraat l 670
" Dcgcna & Zn., fa. J, Vooibtiaat 10f Dooien," J. \V. van, Schrijvorsstr. 13
.- Groenenberg, A. C., L. Brecstiaut *23 Haan, G. de, Prinsenstraat 17 Harten, J-, Matena'bpad 27

Hartog, IJ. H. den,, Hoekstraat 40 Hcct'cn, P. van, Aloxanderstraiit 18 Hoek, G, van, Mauritfcstvaat 14 "Hoven, J. H.' van, Singel *191 Hulst, C. J , Boogjcs *65 ',HuHon, A., Oinnjcbtraat 30 Hijbeek, K. H„ Toulonbchcluan- 50 Jonkers & Harten,. Kiomhout IV2 Jonkers, W. L., Wijnstraat 20 Joodo. H. de, Vest °7G Keixor, A. de, Lijnbaan 77 Kclfkeiis, A., Ie Dijkstraat 20 Ites", Gebrs., Marienbornstraat 26 KlauB, N. P., Vootstiaat "83 Koithals, H. A., Lombiudstiaat *19 Kraufc, J. P. F., C. de WHtatraat °G2 .Kreuk, T. de, Kaspers>i)ad 107 Kwak en te Veldhuis, B. J„ Wijn- gaardatraat 22
Leer, Gcbrs. van der, Giocnmnrkt 28 Linden, M. van der, Kromhout *1 Meer, C. de, ECCWCR O. 03 Mookhoek, C.. Wijnatraut °22 MuUlora, L. P-, Stcegoversloot 56
Fa, D. Pols en Zoon,. Spuiweg 8, telefoon 933
Pols, L, Prlnscnstraat "37 Uundwijk, B. van. Spuiweg "80 Rombout, P., Singel 108a Schecpbouwer, J.. Vest *8fi Schuiling & Zn.,' ta. J. H., Vcat iGR
Scliuldera & Tas, Niouwbtfaat 3.! Sclmmm, D. J., Nieuwhtraat 59a Seijffeit Si., C. J., VrictGbtraat Slci<t, H. P., Kiommedijk 4 SniQulois Sr., Th., Chr. de Wotstr. Tcmpclanr, H., Recweg Z. 2 Vermei j, C. J.. Hoekstraat 9 Visser, J., Twintighuiv.cn ''ö'l Venus, W., Oranjestraat 5 „Doidrccht", Matcna'spnd 22-28 „Do Nijverheid", Huijgensstr. _34a Vob, F.. St. Joiiswcg °38 Vries. C. H. do, St. Jorisweg *4G Walebon, Chr. B., Wijnbtraat 11 Weber, C., Riedijk üO - Wel, Gobrs. van, \Vol\v evorshavcn Well, H. P. van. Vricbcstraat *37 Wclbencs, H. H. van. Su m at ra h t r. Welscnes, fa. J. van. Stek 21
TOUWSLAGERIJEN:
N.V. Touwslag'eri.ien y.h. onder de Fa. W. J. de Voogd & Co., Kuipers- haven 18, Telg1. Manilla Telefoon 1608
TRANSLATEUKS: w. G. D, Grootckei-kblmurt 16
Klomp, K., Kiispei s|iud 91 Lecker, J. J., Duitsdie taal, Rozenhof 31, Telef. 789
W. W. Oosting, Duitsch, Fransch, Eng-elsch, Deensch, Noorsch, Zweedsch, Italiaansch
TRANSPORTONDERNEMINGEN; ,Hato", Kuipershaven 1G Vcrbclmre & Co., Woh\cverbhavon 22 Tak's Berging-shodrijf, N.V. W. A. v. d., \Vol\\evcrhUnvcu 21
TUINDERS EN TU1N1EUS:
Baan, J. W., Oudendijk 10 Deugd, II. de, Rccweg O. 78 Gemert, J. van, Wetjskind.dijk (i Goten. H. van. Rijksstraatweg 2fi laaf, J.- de, Mubiahof 2
UITGEVERS:
Dordr. Drukkerij & Uilg.-Mij., Gi. Korksptein !i Icrwijn'Ji], G van. L. Kromhout 1HO rlorks Cxn.. C., Vibchstraal Dlll
°8
Haas, B._de, Rijksstraatweg 11 Haas, J. de,"'Rijksstraatweg 5 Haas Sr., J. de, Wceskind.dijk 4 Haas Sr., M. de. 's Giavcnd.dijk 84 Haten. J. A. vnn. tojl Katebhaat 2 Hceien. D. van, Komatistraat 3'J Hoeven, A. van der, Noordendijk 193 Kampen', W. H. van, Groenendijk 22 Kievit, A. de. Nooidendijk 211 Kievit, C. de, Nooidendijk 209 Kïvit, A. do. Achterweg 11 ' Dubbeld.weg 251 Lange-van de Vorm. Wed. G. de, Brouwei'bdijk 3
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht. 1924 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 1 januari 1924, pagina 230
Titel:
Adresboek van Dordrecht. 1924 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 1 januari 1924
Pagina:
230
Jaar:
1924
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht. 1924 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 1 januari 1924, pagina 231
Titel:
Adresboek van Dordrecht. 1924 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 1 januari 1924
Pagina:
231
Jaar:
1924
DE DORDRECHTSCHE
HOTEL RESTAURANT PONSEN
TEGENOVER STATION. TELEFOON Nn 279. CENTRALE VERWARMING. KOUD EN WARM STROOMEND WATER OP ALLE KAMERS.
EIGEN GARAGE MET BOXES OP l MIN. AFSTAND.
Commissarissen: A. J. LEBRET, Voorzitter. M. S. BOERS. L. F, D. v. d. MINNE. Mr. J SALOMONSON.
ONDERLINGE GREDIETVEREENIGING KANTOOR: GROENMARKT 64.
OPGERICHT 1871. t ^'"'~' j. J. VRIESENDORP VAN RENESSE. ~""'
Directeuren: „•© . VRIESENDORP Jzn. en K. F. CREUTZBERG.
X"
FEBRUARI 1924: Geplaatst Kapitaal
Gestort Kapitaal Reserve .
, „CENTRAAL GEBOUW EISEN"
GROENMARKT 65-67 b/h Stadhuis . TELEFOON nr. 7. CAFÉ RESTAURANT.
Grootste moderne Concertzaal. Zalen voor Diners, Soupers en Bruiloften. KEGELBANEN.
Prima consumptie. — Civiele prijzen. — Gerenommeerde keuken. Plats uit keuze met soep en dessert Fl, 1.50. Diners vanaf Fl. 2.~,
P. J. EISEN. Voorheen „Witte Paard", Zwijodrecht. * ..... ...... ....... De Vennootschap stelt zich ten doel :
vcrleenen" van crediet onder zakelijken of persoonlijken waarborg. nemen van gelden a deposito en in rekening-courant, verhuren van Safe-loketten, nemen van waarden in open en gesloten bewaarneming en des- verlangd beheeren daarvan,
uitgeven van Spaarbankboekjes en Deposito-Obligaties. Beschikkingen op Deposito-rekening — betaalbaarstellingen —
opdrachten tot overmaking of gireering van gelden en belastingen geschieden zonder provisieberekening. 4*
SPAARBOEKJES, Op werkdagen van 9—3 uur, des Zaterdags van 9 12 uur bestaat gelegen-
heid tot inleggen en terugontvangen van Spaargelden. De minste inleg is bepaald op I 1.— . De rente bedraagt thans 31/-* % 's jaars. Zij gaat in een werkdag na inleg en houdt op één werkdag voor terugbetaling, terwijl het jaar op het juiste aantal dagen wordt genomen. Spaarboekjes kunnen kosteloos in bewaring gegeven worden.
f 2,500.000.- f 1.151,200.-
f 525.145.16
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht. 1924 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 1 januari 1924, pagina 232
Titel:
Adresboek van Dordrecht. 1924 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 1 januari 1924
Pagina:
232
Jaar:
1924
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Sluit het Verborgen Museum