Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

Filter: 1854x
beacon
154 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 3
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 10
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
10
Jaar:
1854
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 11
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
11
Jaar:
1854
Wijk A. "Wijk A-
No. 338 H. do Boer, zeekapitcin. 330 T. do Hoog, verwor. 310 Pakliuia. 311 C. J. Schotel, timmerman, 312 Kantoor. 313 Onbewoond. 314/15 Pakhuizen. 310/1<7 J. Ilmor, part. 316 M. Boshovcn (wed. v. Son), id. 310 P. vnn Eek (wed. Bémolt), id. 350 J. G. van Rietschoten (wed. Pon- sen), parto.
Stop.
351 C. Akkerman, Imibluieclit. n D. Hartman, ürievcnljestcller.
352 C. Hombrock (wed. Walgcrs), parto.
Knolhavai.
333 J. F. Biero, part. 3G-J' Gez. ilo la Cour, id. 355 H. Wienhoven, takclaar, n P. van Leeuwen, brugopliaalstcr,
350 P. van Buren, commissionair. 3>57 Onbewoond. 353 J. Korthals, koicnmcter. n
IX van den Hengst, part.
350 C. Maas (wed. vanEgeron), part. UGO L. Masion, koopman. Söla J. C. van Maarsoveon, zaak- waarnemer,
H b Onbewoond.
No. 302 C. Kiclc, arbeider. 303 H. Alleblas, id. SC'k J. H. Kohlcnbcrg, id. n l M. Hagcman, zakkeiidrager.
305 P. van den Eijk, koopman. 300 J. Jonkbloed, part.
807 Pakhuis. VarkcnmarU*
303 A. van der Sluijs, schoenmaker. n
II. Spoel, arbeider.
300 S. van Rooijcn, koornmctcr. 870 J. GonefaaB, klcGrmakcr. a
], Baufort, smid.
871 U. Knikkers, arbeider. 372 D. Landmctcr, voerman. 873 AV. P. do Boer, sledcnaar. n
'
J. van den Borgh, goudsmid. n AV. Riethof, timmerman.
374 Erf. 375 A.W.v.Amci]den, (Wed. Land- meter) parte,
370 W. van den Broei:, broodbakfc. 377 A. do Klerk, slcdoiiaar. n
378 II. Campers, tapper. 370 D. do Buh, schoenmaker. H D. Louman, kleermaker. n
H
II. Seijsseus, C\Tcd. Bommius), parto.
II. Hendriks, (IVcd. Knijpdra), parto.
\V, Kocutaata, pettenmaker. 380 W. van Leeuwen, goudsmid. /J
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 12
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
12
Jaar:
1854
10 No.
Wijk A. AardappclmarU.
381 C. do Huiler, bediende. « N. Spiering, arbeider.
332 N. do Heer, winkelier. 383 C. Kuieriem, grutter.
'
<i A. Philipsen, kolenmcter. Knolhavcn.
38* Erf. 373 P. do Zeemt, koetsier. Acliter. n A. Jïcrning, gem. ambtenaar.
372 J. van den Heuvel, vischlcoopar. 371 C. va» Eijsborgcn, timmerman. »
31. Koenen, schipper. 370ö C. Meijboom, klefirmaker.
i n l J. van der lauden, timmerman. 368 C. Yorwcij, vischkoopor. 335 J. Lindctnans, hocfsmid.
jficmec hanen.
380 B. C. van "\Vclie, klcËrmaker, H
P, Vernos, zeckapilein.
337 PaUiuis. 388 S. do Geus, zeilmaker.
' 389 J. van Muarscvcon, koopman. 31)0 P, J. do Kantcr Jr., makclnar. 301/03 l'akhuizen.
i 30*, L. Schouten, part. ; 3!)ii PaUmis.
306 C. vim Altenljurg, scliipper. " C. van Melscn, stccndrukkcr.
Wijk A.
No. 3D7 308 309 100 '101
10• 3 403 404 405 40G(ï
4005 407, 4 08 40» 410 411 4120 4124 nc ad
4-13 11• 4
11• 5 4'1Ö
11• 7 4.18
410
G. "Wegman, koopv. kapitein. ' A. A. van "\Vijngaaiden, goudsmid. D. Dagevos, cm. predikant,
C. Sclis, zccpzicdcr. A.van Drongclcu, lecsbibliothcok- houdor.
C. Olivier, marktmcester. A. C. Boest, part.
Pakhuis.
ï f >,} •
i,
J. S. Yriesondoip, commissionair.: Pakhuis,
G. J. Bosscliart, commies der posterijen.
Onbeloond. J. S. Eeepmaker, part. *
M. do Kat, ïd. Pakhuis.
f
.^ ; i
Ii. E. 't Hooft, (\\cd.), part. A. W.Vriosondorp, (Wed.). W. M. J, Eises, metselaar. M. Volkert, part.
\ ,
J. Zandman, schuitenvocrdor. A. Smak Grogoor, part. J. 13ronkliutjEcn, commissionair. J. E. Schnltz van Haogcii, (wed. van der Horst), partc.
W. J. Vos j pcckam'tein. H. Timmer, (wed. van Some- rcn Brand), partc.
J, P. Stcubith, commissionair. M. E. Yorstrcpon, (\\cd.vandcn Hoogcn), partc.
F. U. Eddcs, koopv. kapitein. ? ^ /
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 13
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
13
Jaar:
1854
11 Wijk A.
No. 419 II. Mcppcldcr, zeeman. 420 L. van Son, fabrikant in ver- lakken enz.
421 II. J. Jlasion, koopman, 422 P. L. Jlasïon, part. 423 "W. J. Koopman, briovenbcsteller. 424- II. Xnijf, postÜlon. 425 T. C. Veltman, zcekapitein. 426 C. van Bccfc, part. Vlak l\) de blaatmpoort.
427 "W. Papenhuffzen, broodb, 429 K. J. Kranenburg, zeeman. 428 J. Baudet, id. Booge Nïcitwslraat.
-420 D. van Dijl, arbeider, i'
J. van der "Wel, (\\cd. Barend- sen), partc,
, j
n C. Zoetens, (wed. do Koster), part,
430 M. van der linden, (wed. de Vries), part.
'J4S1 II. Sticvink, commissaris der J
schuifcnvoerders. 432 C. Stuurman, voorman.
433 II. Umer, arbeider, 'i P. Stokbroeks, id.
434 Onbewoond. 485 N. Vcrhclj, (wed. van Es), part. 430—438 Pakhuizen. 439 J. J. ncsscls, part. n B. Hendriks, venvor.
440 J. Hijuders, sclitnicr, 4-41 .u. "W. Zooihout, liorologiomaker.
Jloogc Nicuwstraal.
401 Pakhuis. 403 J. J. P. Haczcr, smid. u J. II. Aangovoort, Inoodb.
403 J, Vermeulen, part, u
4G5 S. Baars, schipper. n
II. do Groot, zeeman.
404 G. C. Veldkamp, (wed. van Don- gen), parto.
J, F. OÜvicr, arbeider. Wijk A.
No. -til H. Poots, zeilmaker. 442-414 Pakhuizen. 445 A. Spoor, part, n K. van der Hïddo, (wed. Sim- golandt), parfe.
440 Pakhuis. 447 J. Bisschop, schipper. 443 P. 11. JP. Koene, scheepmaker. 449 TV. de Haan, schipjcr. 450/51 Onbewoond. 453/53 Pakhuizen. 4 J. van Bruten, (wed. Plaman), partc.
455 J, Scliotman, wijnfcoopcr. Vlak lij da Roobrtig,
450 G. van Erp, commissionair. u M. J. Pannaij, machinist.
457 J. de Voogd, (Sr.) id. 453 J. van Kamen Gz., id. 450 G, van Kamen, apotheker. 400 L. van der Slik, broodb.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 3
Sluit het Verborgen Museum