Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
14 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 2
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Titel onbekend, pagina 9
Titel:
Titel onbekend
Pagina:
9
Jaar:
1857?
Is onderdeel van:
16 17 Makelaars,•
(«e ook Commis­ sionairs.)
J. S. Vricscndorp, NieuuoIIavcn. P. J. de Knntcr, id.
II.Vricscndorp,Itoogc-Nieuwstraat. C. Vriescndorp, Blaauwpoort. A. C. vnn Wageningen, Wnlcnvcat, D. do JoHgh, Giocnmarkt. H. Booncn, ld. J. Vriescndoip, Wollcn\\cvcrs1iaven. B. do Wilt, Nicuustrant. E. Mauritz, Maartcnscliat.
Mandenmakers,
J, Bongcra, Vriczcstraat. B. van Sdiccrs, Tolbrugstraatjc. J. vnn Seliccrs, id. \V. do Hitan, id, G. .T. A. Schouten, id. II. Blcckton, Steenstraat. J. Marang, Voorstraat. A. van der Munt, id. D, van Driel, Twintig Ilimcn. J. Corynus, Kolfstiaat.
Maiigehrouwen.
T. Versteegh, Voorstraat. Wed. Kocnraads, Torcustrantje. Wed. Ileclsbcrgeii, VrouwcnlioC. \Vcd. van Schelt, Kalkstraat. Wed, Hartog, Pelsorstraat. Wed. Schot, Lombaaulstrnat. ,T. Rietveld, Groote-Kcrksbuurt. J. Allcmans, Doelenstraat.
jlfamtfactariers on La&en&oopers. C, Longiipée, Vooratrnnt.
S. van der Kloet, Voorstraat. II. D. Dammcrmnn, id. C. Ilicnsch, id.
P. II. Koek, id. Wed. Pieren, id, Gez, van Dyl. id. Jufvr. van Breda, id, Wed. J. Visser, id.
J. P. Sprayt, id. J. Rosiersc, id.
, * ( , t
F. van Suyliclicm, id. Gcz, van Wclscnes, achter de Nicuno Keil:.
T. van Dyl, Grocnmarkt. G. Bakker, Gravcstraat. B. Zwang, Vriezestraat. C. Karsdorp, id. J. Karsscboom, Vlccschhou'vVcr'1 stront.
!
P. vnn Roosendaal, Bngijnhof. l A. Crollius, Spuistraat. M. van der Kloet, Tolbrugsiraalj
lUastemna&ers,
P. Gips Cü., Lijnbaan, A. J. Schouten, Hoog.
Mattenmakers.
A. Tilgcnkamp, Kromme Ellcloo; jlfeelvcr&oopers, (zie Grutters.)
Messenmakers, (/ie Insiitc­ mentmakers.)
Metselaars. A, Boeis, Wccsliuisstinnljc. r Mnsijk­Onderwijzers, i !
, J. do Vries, "Wijnstraat. {Kwast, Lindcngrncht. S. ï1, Bohmo, Spuiivcg. W. Nothdnrft, Stccg-over-Sloot. H. liiidwig, Voorslraat.
l Naaisters.
, van Geluk, Voorstraat, 'Monté, id.
Boet, Voorstraat. Evenwel, id. T. Schotel, Varkcnmarkt. |ircrhocvcn, Nieuwatraat. van Effcrcn, id. 'van der "\Vcydon, Grocnmarkt. d. P. van don Heuvel, id. Riddcrhof, Marienbornstraat. Goedhart, Vischstraat. ran dur Nofc, Achterom. J, Singels, Hooge-Nienwfltrnat,
, (Modislcs.)
[r. A. M. van Bergen, Grocn- aarkt. vr. A. ,Koning — Ruiter, Voor- tgaat. vr, üoskorn, id. vr, Hogardi — Gilson, id. vr. Pickéo, Vlceschhou'wcrs- rant,
Molenmakers.
ïlogcrzcil, achter 'a landswcrf. Ek.'Az., ïd. do'Borst, Hellingen.
Wed. van Wel, Voorstraat. M. la BiviÈrc, Stccg-over-Sloot. J, Salacroup, id. T. do Wit, Tolbrugstraatje. Wed. do Wit, Grootc-Kerksbuurt. Gez. Teerlink, id. J. Pickc'c, Vlecschliouttcrsstraat, Wed. Kloppers, Bagijnhof. D, W. Zalm, Vriezestraat. Ge?, van Eyck, Brcedatraat. M. C. van Doorcn, id. Wed. Niclseu, Slijkvcld. Gcz. van Mocrkcrkcn, Spuistraat A. van der Koogh, HU. C. Dotcrum, Kaamstraat. L. Sclülthuizcn, id. S. J. Radcmakcrs, Kromhout. Gcz. Reus, Spuhveg.
'
A. Kemp, Sarisgang. H. C. van Duinen, Noordcndijk.
Notarissen.
Mr. G. P. A. Struyk, Voorstraat, S. van Dorsscr, id. J. J. Blussc, id. J. du Koning, id. G. J. L. Maritz van Crayenstcyn, M. 1T. Sclmyten/Aardappelmarkt. J. II. Sclmltz van Haegcn, Wijn- straat.
Olieslagers en Qltehandelaars.
Balen en Rovers, Suikerstraal. J. do Haan, Stcdg-ovcr-Sloot. A, Be'molt, Grocnmnrkt. J. vaa Kicvcrvaart, Bcnrskade, (Bom.)
A. II. Kuipers, id. C. van der Plank, Voorstraat. Wed. van Breda, id.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Titel onbekend, pagina 10
Titel:
Titel onbekend
Pagina:
10
Jaar:
1857?
Is onderdeel van:
18
U. J. Vcrljrock, Wijnstrant. A. Kisacliiis, IA. J. \an der Plank, Willigcnbosch. A, Zwang Jz>, en B. A, van Hey- niugcn, Vriezestraat.
Onderwijzers en Onderwijzeressen,
Dr. J. D. Baron van Hocvcll, Nicmvstrnnt.
P. V. M. van de lïivièrc, id. Dr. J. C. van Deventer, Prinsen- straat.
,
Dr. A. J. vanDcinse, Grocnmnrkt. Dr. "W. Bisschop, id. II. C. Pelser, id. D. Vissclicr van Aalst, id. II. .T, Vogin, Gravcnstraat. C. E. W. ïricko, Ürccdslraat. A, 13. Itz — Schrcudcrs, id. J. A. C. los, Groolc-Kerksuuurt. \Ved. Smaason, id. Jnfvr. J. C. Govers, id. A. Degens, id. A. Spoel, Wijnstraat, J. II. Pcctsold, id. J. Schenk, id. J. C. S. de Vries — Kretsclimer, id. J, van Ilcumcn, Hof. G. Bonket, Vriezcstraat. D. van Katwyk, Prinsenstraat. J, P. Goedhart, Munt. A. Spoel, Spuiweg. B. W, Straatman — Sclicers, Mooi-dhoek.
Jufvr. W. M. van den Berge, Vest. II. L. Schuld, Lindcngraclit. A. Bek, llicdrjk.
Parapluiema&ers. \V. Kocnraads, Gevulde Grnclit. Poeliers,
Ernnd en Comp., Voorstraat. C. Kommcrs, id. G. vau Heek, Grnvenstraat.
Pondgaarders, (zio ook Com- missionairs.)
J. Roodcnburg, bij de Kraan. V. Thicrcna, Sr., Stccg-ovcr-Sloot. L, N. Eoodenburg, Kalkhavcn.
Procureurs,
J. P. Brcdius, "\Vijnstraat. D. W. Hordyk, id. D. W. Stoop, Voorstraat, P. A. Kuyk, Grocnmarkt.
Hijtmgmakers.
N. Gerestyn, Hoog. U. Peil, Doelenstraat. M. Soctcns, Spuistraat.
Scheefssloopers,
J. van Houwcningun, Kiomhoul J. S. van de Weg, id.
Passementwerkers.
H. Vermeulen, Voorstraat. F. Blom, Grootc-Kcrksbuurt.
Pettenmakers, (zio Hoedenmaker»'.) Pianostemmers en Pianomaker f,
P. Bcvcrsluia, Kuipersliaven. J. Gccrkcns, Voorstraat.
Rijtuigschilders,
C. van der Hagen, Wijnstraat. G. P. Goctto, achter 's Landswcrf. L. Hoogerwcrf, Vest.
Rijtuigverhuurders en Stal- houders.
P. Landmctcr, Varkenmarkt. W. van Ballcgooyen, Stecg-ovcr- Sloot.
A. van Twist, Twintig liuïzca. C. Stuurman, Hoogc-Nieuwstraat.
Scheepmakers.
0. Gips on Zonon, Lijnbaan. B. van Limmcn, id, J. Schouten, Hoog.
ScJieepsreeders, (zio ook Cargadoors.)
Z. J. Sandberg, Maartonschat, E. Mauritz, id. 'S, van "Wageningen, id. Visser en vandcrSanJc, Wollen- weversliavcn,
J. van Wagoningcn, id. J. Buys 't Hooft, id. P. C. Dcking Dura, Vest. Mr. P. Blussé van Ontt-AlUns, bij do Grootc Kerk.
J. Hordyk, Voorstraat. H. Brunncr, Noordcndijk. Klerk cii Voogd, Kuipersliaven.
M. W, DuppR, Kiomhout. L. Kysbcrgeu, Twintig Huizen. A. van dor Linden, Geldcrschu Kade.
Schilders, (zio Verwers.) Schoenmakers.
A. van Pelt, Doelenstraat. W. Kramers, id. C. van 33s, Marionuornstraat. A. lliddcrliof, id. G. Morang, id. A. Klootwyk, Heer Heymnnsuis- straat.
I. van Housdcn, id. J1. C. Meyboom, id. J, II. Verinaas, Blijdcnhocl;. U. Boers, lïicdijk. C. Wiemana, id. J. A. Ketzler, id. J. Smits, Uoomstrant. J. van der Linden, Vooistrant. H. P. Loumaus, id. "\V. A. vau der Stek, id. J. A. Christell, id. M. Kila, id. Wed. Sc-hut, id. J. C. Mulder, Stcog-over-Sloot. F. Zoctcman, id. J. C. van dor Loef, id. l', van Geel, Lïndcngracht. J, Loumans, Nicuwstraat. D. Uittenboogaanl, id. C. do Munter, Steenstraat. M. Spoel, Tolbrugstraarje. A. Struyk, id. \V. van Jlegdiclon, Vrlczostraat, J. J. BerendB, id. II. vnn Dyl, Gevulde Gracht. ... . Brouwer, id. J. van linnen, Kolfetraat.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Titel onbekend, pagina 4
Titel:
Titel onbekend
Pagina:
4
Jaar:
1857?
Is onderdeel van:
J. van der Velden, Voovatraat.
• Boekdrukkers.
C. W. Dubbelt, Ruamstraat. J. Vlicgentbart, Vleescliliouwers­ straat.
J. A. van den Berg, Vlccsclihou­ wcrsstraat.
J. P. Hesscis, IIoogc­Nicuwstraat. G. van Kuyk, Spuistraat. J. van Eiradwyli, Kolfstraat. .T. J, Bouman, Voorstraat.
Bloemisten, (zio Sovetaers.) Blolcmakers.
A. Bouman, Kuipershavcii. L. Tarmond, id. J. Hermans, Kaastrant. A. Bouman, Prinscntitraat. P. Stempels, Blijdenboek, M, Gips, Koordcudijk.
Boekbinders en Boekhandelaars.
Blussé en van Braam, Voorsli'ant. P. K. Braat, id. P. C. van dei" Schalk, id;- •*­ J, P. Kevers, id, H. R. van Elk, id, F. Bockée, id. l'1. Blom, id. T. Pieren, id. H. Lagerwey, Prinscnstraat, J. Giltay, GrooLc-Kcrksbuurl. P. Los, Stceg­over­Sloot. J. van der Hoeven, Wijnslraat. A. Koopman, Vriczesiraal. F. van Bunl, id.
Blussó ciT Comp,, bij do Grootekerk, H. Lagerwcy, Prinsenstraat.' J. van der Ilooven, Wjjnstraat. M. vau der Hoeven, Nicmvstrant H. R. van Elk, Voorstraat.
Bontwerkers. J. van den Engli, Voorstraat.' Boomkweekers. i J. lïoobol, Geldcloospad. ; >
J. A. Ilciliiien, Tweede Singel, T. Iloskorn, BIcekcrssloot,
Borstelmakers.
P. Breedvcld, Jr,, Vriczcstvaat, II. J. Dirk*, Vooïstraafc N. lluus, l1­/.., id. R. Stempels, id,
,
H. A, TJittenbogaard, id. C. Iloltmark, id. P. Breedveld, Sr., Spuistraat.
BoutjtluHefs, (ziu FoeliersJ ' \
Branders, (zio Likeurslokers.) 'Broodbakkers.
P. ^Degens, Vriczesiraat. tT, Borgers, id. H. van Aspcrcn, id, M. Loorcn, id. J, Picra', id. Wed. Overboek, Voorstraat.
'
Wed. de Haan, Vooratraat. M. J. de liaan, id. H. C. van den Stcenhovci., id,
• J. Landmetcr, id. J, Franken, id. O. Z. van "Wessem, id, J. de'Jong, id. J. van Leer, id. B. vanEygcns, Heer Hermansnis­ straat,
A, Recourt, Stoofstraat, , i
N, Reus, Vlceschliouwcrsstraat. W. Doorcn, Stecg­ovcr­Sloot. L. Pclleticr, id. J. de Hoog, id. J. Sols, Breedstraat. C. Molonkamp, Spuistraat. H. van Waardhuiscn, id. J. Saly, Prinsenstraat. J. van den Broek, id. Wed. van Leer, id. W. de Hoog, Groote­Kcrksbuurt. L. den Houten, id. .T. HcykooH, Groenmarkt, N. P. Stapert, id. L. van der Hcyden, Wijnstraat. A. .van der Slik, Vlak. B. Molenkamp, Aardappelenmavkt. W. Papcnliuizen, Blaauwpoort. H, J. Gcuring, Nieuwstraat. M. D. Slypcrt, Niouwstraat.
fl~. van den Steenhoven, Tolbrug­ Btraatje.
J, vanWngcningcn, Varkenmnrkt. W. van den Broek, id, G. Vermeer, Riedrjk,
, J. A. Scgbocr, Doelenstraat.
Cargadoors, (zio ook Commissio- nairs, Makelaars, Scheeps- reeders.)
'
II, H. vnn der Saudc, id. T. M.­Sandberg, Voorstraat. G. J. Muller, Wijnstraat.
CJtemisten, '," »<• '
P. J.!^do Bossen en van Dcmse, Voorstraat.
D. Blankenbyl, Groonmarkt. Chirurgijns, (zio Heelmeesters.)
Cigarenfdbrilcanten, zi handelaars.}
Commissionairs, (zie ook Carga­ doors, Kassiers,­ Makelaars, Pondgaarders, Zaakwaar­ nemers.)
J. P. M. Boonen, Noordcndijk. W. Kouwcns, Willicjenbosch. C. P. Kluit, Voorstraat. JI. A. van Kievcrvaart, id. E. Booncn," Steeg­over­Sloot. P. J. Stenbith, IIooge-Nieuwatraat, J. J. vnn Kamen, Nieuwbrug. J. Dam Bakker, Wijnstraat, M. Rees, Wollcmvevcrsliavcn. C. E, van do Saudc Lacoste, id. H, Sclioutcn, id. J. S. J. Vricseudorp, id. J, Vricseudorp, id. J. C, DéTting Dura, id, H. Mauvitz, id.
Dansmeesters, J.Buys'tHooftjWollonwcvcrBhaven. J. W. van Vendeloo, Breedstraat.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Titel onbekend, pagina 5
Titel:
Titel onbekend
Pagina:
5
Jaar:
1857?
Is onderdeel van:
9 Deurwaarders,
T. van Son, Jioomstrmit. • N. E. Olivicr, Jïicuwstraut. Jï. van Geluk, Bngijnhof. C. P. van Kocvcrden, Spuistraat.
Doctoren.
.!. A. Dclhcz, Grocnmarkt, M. van den Brandeltii1,­ strnat.
P, A. vau den Berg, id. M, F. Onncn, Stccg­ovcr­Sloot., N, Kovci's, id. C. van Dcinse, Voorstraat. W. D. van Oldcnborgli, id. P. de Vry, Bagijnhof.
Doozenmakers.
J. van der Hoeven, Nicuwstraat. L. de Vries", Hellingen.
.Droogisteit, (zie ook Apothekers'.)
C, J, vau Emmerick, Prinscnstraat. A, N. Kühn, Vooratraat.' P. H.' van Ncrum, id. J. H. Knook, id. J. Itomyn, id
E/ecten­ en Wisselhandelaan, (zie Kassiers.)
Fruittoinkels.
"Wed. de Goede, Vleeachhoiiwers­ straat.
C. Eeidel, Voorstraat. H. do Jongh, id.
­ ­
A. van. Wyngaarden, Maricnborn­ straat. '
P. van Effcrcn, Kolfstraat. ' Erven Halsemaus, Prinsen straat. J, do Jong, Gevnldo Gracht, A. de Ruiter, Tolbrugstraatje. G. Steïnraath; Wijngaardstraat. •
Galanteriewinkels, .'
i ' H. Wensen';'Voorslaat.
J. Veth, id. Garen­ en Bandwinlcels.,
II. N. van As, Spuiweg. P. Klovert, Grocnmarkt, Wed. Tany, id.' P. L, van Dcth, Voorstraat. H. Koola, id.
"• .
T• . Krim, Vriezestraat. J. Schellenbach, Ricdijk.
B. J. van Ricmsdyk, ifl. A. do Vogel,'id.'
"/,
ft Rietveld, id./«#/; "\Vcd. 3'. Verhoeven, Vriezcstraat. C, Bakker, Gravenstraat. . A. Koppcnhout, Dwarsgnng!
A. de Koning en Zoon, Houttnincn. J. van Overbeck.'id.
Ggitees/ieeren ,\ - Glaswinkels.
C. öerlü, Voorstraat. Wed. de Quant, id. A. Vallthof, id. Wed. Ilartgcns, id. C. Krol, Tolbrug. A. Papcnliuizen, ld. B. Eddes, Nieuwe ITavcri. Wed. Koopman, Knolhaven.
Glazenmakers, (zie ook Lood­ gieters,)
W. van de Weg, Steenstraat. J. Karsscboom, Vlcesdihouweus­ straat.
Goud­ en Zilversmeden.
W. Prccn, Voorstraat. J. Rosicrso, id. A. Kools, id. [J. Audrc, id. H. Muis, id. W. Hoefnagel', id.
,J. Morlcs, id. J. G. van Ovcrbcck, id. "W. Rosicrso, Grootc­Kcricshuurt. .T. on E, Schotman, Visclistraat. A. Crullius, Prinscnstrant. U. Giltay, lombaardsbvug. J. Hoefnagel, Brccdstraat, J. van der Want, Achterom. G. J. Gcuuink, KolfsU'aat.
Grntfers en Meclverkoöpers.
J. Tliicrcns, Ricdijk. J. de Bondt, VrieKcstraat. G, Sillevis, Voorstraat. A. Bisschop, id. C. J. Gips, id. A. Vrylandt, id, II. Bromckainp, id. Wed. van Ovcrheclc, id, W. van dor Koogh, id. W. van do Weg, id. Wed. Slyp, id. J. Rccourt, Vlccsclihouwcrsstrnat. A. OHvior, Grocnmarkt.
2
Graanhandelarcn, (zio ook Commissionairs)
A. Vos, Voorslraat. N. Roodenburg, id. C. de Jonchcero, id. H. Kluit, id. D. de Jbngli, Grootc­Kerksbunrt. ­C. J. J. de Jonchecre, Grocnmarkt. H. van der Straaten, id. O. J. van der Eist, id. S. Crena do Jong, id. V. Tliicrcns, Sr. en Jr., Prinsenatraat. Do Haan en Hordyk, id. Van Santen en Janssc, id, J. C. Belang Duro, Wollcmvcvcrs­ haven.
J. C. Jantzon vau ErlTrcnten van Capcllo, Manrtcnschat.
Gewecrina&ers.
,T. Mctz, Grocumnrkt. N.'vnu Nassau, Voorstraat.
,T. P. de Voogd eii J. van den Berg, AVijnstraat.
L. J. van den Berg, Vriezcstraat. J. Valkenburg, id. T. van Son, Boomstraat. C. Klctoa, Nieuwstraat.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 2
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum