Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
6.713 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 5
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 2
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
2
Jaar:
1934
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 3
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
3
Jaar:
1934
SPAARBANK TE DORDRECHT Telefoon No/3763
opgericht in 1818. (Aangesloten bij het Nederlandsen Spaarbankbureau.) Postgiro No. 481.
Geopend: Dagelijks van 91/»—2Yj en van 7—8 uur,
uitgezonderd 's Zaterdags, dan van 9V2—12 en van 7—8 uur.
Bijkantoren: DORDRECHTt Bosboom Toussaintstr, 8, Telefoon No. 3895, geopend: Maandag- en Donderdag» avond van 6—7V« uur.
ZWIJNDRECHT: Rotterdamsche Weg 93, Nieuwe Plein, Telefoon 3817, geopend Maandag 's namiddags van 12Y2~ Woensdag- en Zaterdagavond van 7—8Y2 uur. DUBBELDAM: Dubbeldamsche Weg A 526a, geopend Dinsdagavond van 6—7l/s uur en Zaterdagmiddag van 2—3 uur.
PAPENDRECHT: Eilandstraat 2, Telefoon 6596, geopend Dinsdagochtend van 11V2~-1 uur en Vrijdagavond van 7—8 uur.
's GRAVENDEEL: Smidsweg 12, geopend Woensdagavond van 6—7a/2 uur. RENTEVERGOEDING thans 3 % in het jaar. SPAARBUSJES worden kosteloos in bruikleen gegeven, mits F. 3.75 op het Spaarbankboekje is ingeschreven. INLEGGERS kunnen hunne effecten, tegen betaling van een be- waarloon van F. 0.50 per jaar, voor elke F. 1000.— werkelijke waarde of gedeelte daarvan, bij de Spaarbank in open bewaring geven.
Het Hoofdkantoor en de Bijkantoren zijn gesloten hoogstens de laatste 8 werkdagen van December.
HET BESTUUR.
ADRESBOEK
VAN DE GEMEENTE DORDRECHT 1934
SAMENGESTELD UIT HET BEVOLKINGSREGISTER DER GEMEENTE. BIJGEWERKT TOT 26 MAART 1934. UITGAVE VAN ADVERTENTIEBUREAU JAC. DUITS.
INHOUD :
Alphabetische lijst van opgenomen Openbare Ambtenaren, Colleges, Commissiën, Corporatiën, Vereenigingen e, d
Lijst der ingezetenen naar alphabetische volgorde der straten met ver- melding der huisnummers
Aan boord van woonschepen wonenden, vaste ligplaats hebbende . Bestuur en personeel der gemeente Rijksadministratiën en -instellingen Rechterlijke Macht
Bladz.
III l
. 162 163 168 170
Kerkelijke Gemeenten en Vereenigingen van godsdienstige strekking . 171 Vereenigingen tot Drankbestrijding
Financiëele instell., Nijverheid, Handel en Industrie, Land- en Tuinbouw 176 Coöperatieve Vereenigingen Wetenschap en Kunst
179 184
Medische aangelegenheden, Ziekenhuizen, -verpleging, -fondsen enz. 180 Armwezen, Liefdadigheid
Polders en Polderbesturen Onderwijszaken
Dag-, Week- en Maandbladen en Tijdschriften Garnizoen, Weerbaarheid, Militaire Vereenigingen Sportvereenigingen
VI Zang-, Muziek-, Tooneel- en dergelijke Vereenigingen Vereenigingen op staatkundig gebied Patroons-Vereenigingen
Vereenigingen van Ambtenaren en Opzichters Werklieden-Vereenigingen
Diverse Commissiën, Corporatiën, Vereenigingen enz Nagekomen opgaven van Vereenigingen Alphabetisch register van ingezetenen Alphabetisch Beroepsregister
j iaebouw Amencam TELEFOON Nr. ^ .
f^r l \ | *
'<! i
HOTEL BELLEVUE — zcifdc
188 189 193 194 195 198 200 201 202 203 205 207 209 417
GROENMARKT 43-47 Café - 3 Wilhelmina Biljards - Lunchroom - Vergaderzalen - Restaurant
S| GROOTE ZAAL voor het houden van Congressen, Partijen, Diners, Recepties, Tentoonstellingen, enz.
Verschillende gezellige danszaaltjes.
175 178
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 4
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
4
Jaar:
1934
INHOUD T. VAN CAMP
SINGEL 171 - TELEFOON 4087 - DORDRECHT OPGERICHT 1884
MARKIEZEN A
Z IÜ
ÜJ X
u<
(/) LU Z Z
o N
V HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN
KAMPEERTENTEN TE KOOP EN TE HUUR REPARATIE-INRICHTING
O) m
m CD m
»g
z o m z
in alphabetische volgorde van de Openbare Ambtenaren, Colleges, Commissiën, Corporatien, Vereenigingen e*d.t die hebben gebruik gemaakt van de aangeboden gelegenheid om in het adresboek te worden vermeld*
Aannemersbond, Nederlandsche
Adviesbureau voor den Middenstand Advocaten, Orde van
A.J.C. Arbeiders Jeugdcentrale Algemeen Nederlandsch Verbond
Alliance Francaise
Ambachtsschool, Vereen. Dordrechtsche Ambtenaarsbond, Algem. Ned. Chr
201 168
Bibliotheek, R.K
Aanplakborden, Pachter van de Gemeente- 167 Accijnzen, Invoerrechten en
177 170 196 179 206 191 202
Ambtenaarsbond, Centrale Nederlandsche ... 202 Ambtenaren, Chr
204 164 206
Ambtenaren en Opzichters, Vereenigingen v. 202 Ambtenaren van den Burgerlijken Stand
A.M.P. Algem, Militairen Pensioenfonds ... 194 Ancïent Order of Foresters
Apothekers Arbeid, Raad van
Arbeiders Sportbond, Nederlandsche Arbeidsbemiddeling
Arbeidsbeurs
Arbeidsbeurs Oud-Indische Militairen Arbeidsinspectie
181 169 196 165 165 195 169
Archeologische Commissie, Prov. Zuid-Holl. 179 Archief, Gemeente
Armbestuur der Oud-Katholieke Gemeente ... 184 Armbestuur, Nederlandsch Israëlietisch
Armbestuur, R.K. Parochiaal Armenraad
Armwezen Arrondissements-Rechtbank
Bakkers, Slagers, Drankbereiders, Chr Banketbakkers-Patroonsvereeniging
Begrafenisvereeniging, Israëlietische Belastingambtenaren, Chr Bemolt, Studiefonds
Bestedelingenhuis, Hervormd
184 184
Armen-, Wees- en Nieuw Armhuis, Vereen. 186 Armenzorg, Vereeniging
„Autotocht voor zwakke en gebrekkige kind." 186 Bakkers, Chocolade- en Suikerwerkers
185 184 170
203 204 201
Bazuin", Dordr. Harmonie Gezelschap „De 199 Begraafplaats, Algemeene Begrafenisvereeniging
167 182 182 204 192 185
Besturen den Bijzondere Scholen, Ver. van 192 Bestuurdersbond, Christelijke
Bewaarscholen
Bewaring van de Hypotheken Bezuinigings-Inspectie
204 203
191 168 165
Bestuurdersbond „Dordrecht" Ned. Vakcentr. 205 Bestuurdersbond, Dordrechtsche
166 185
Biesbosch", Vereeniging „De Billardclub
Binnenvaartschool Bioscoopcommissie
Blindenbond, Nederlandsche
Boekdrukkerspatroons, Federatie der Boekhandelaren-Vereeniging, Dordtsche Boekverkoopersbond, Nederlandsche Boerenleenbank, Coöperatieve
Bouw- en Woningdienst, Gemeentelijke Bouwmaatschappij Het Noorderkwartier Bouwvakarbeiders, R.K
Brandstof f envereeniging „Aller Belang" Brandweer
Brandweer-Vereeniging Broederschap Notarissen
Broodbakkers-Patroonsvereeniging Broodbakkerij „Vooruit"
.'.
180 188 198 189 164 187 201 201 201
176—178 204
166 206 204 207 167 206 176
"...., 201 178
Brood-, Koek- en Banketbakkers, R.K. Bond 201 Buitengewone school voor lager onderwijs ... 189 Buitenschool", Vereeniging „De Dordtsche ... 190 Bureau voor Vaccinatie
Bureau voor Verplegend Personeel Burgemeester
Burgerlijken Stand, Ambtenaren van den Burgerwacht, Dordtsche
Bijbelgenootschap, Nederlandsch
181 167 163 164 194 171
Bijzondere Scholen voor Lager Onderwijs ... 190 Bijzondere Vrijwillige Landstorm .,
194 175
Clubnieuws der D.F.C
173 173 196
189
163 178
Centraal Bureau Reclasseeringsinstellingen ... 171 Centraal Drankwcer-Comité
Christelijke Gereformeerde Gemeente Christelijke Jeugdcentrale
Commisie v. Deskundigen voor de Rijnvaart 166 Commissie van toezicht havenarbeidsreserve 164 Commissie van toezicht M. 0
Commissie van toezicht op de arbeidsbeurs 164 Commissie van toezicht op de bioscopen ... 164 Commissie van toezicht op h. Lager Onderw. 190 Commissies uit den Gemeenteraad Consuls
Consultatiebureau voor Zuigelingenvoedïng . 182 Coöperatieve Vereenigingen Credietgevers, Vereeniging van Dagbladen en Tijdschriften
Dambond „Dordrecht", Districts- Dameskoor „Melodia"
BISCHOFF's HEERENMODE IS MODERNER
178 207 193 198 199
Bouwarbeidersbond, Algem. Nederlandsche ... 203 Bouwarbeiders, Chr
03
N C
^4
t^ N^
n ws
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 5
Sluit het Verborgen Museum