Over onze collectie

Acht kilometer archiefmateriaal. Daaruit bestaat de brede en diverse collectie van Regionaal Archief Dordrecht. Naast gedrukt materiaal zoals alle Dordtse kranten en een uitgebreide bibliotheek zijn er honderden meters met handgeschreven documenten op papier en perkament, het oudste stuk stamt uit 1200.

Regionaal Archief Dordrecht is de bewaarplaats voor archiefstukken uit Dordrecht en dertien omringende gemeenten. De archieven zijn zeer divers: van overheidsarchieven tot archieven van personen en families, bedrijven, scholen, kerkgenootschappen, sportverenigingen en waterschappen.

Maar de archieven omvatten ook een omvangrijke archeologische en bouwhistorische collectie, tienduizenden foto’s, glasnegatieven, tekeningen, kaarten, prenten en affiches, historische films en geluidsfragmenten.

De archiefstukken worden bewaard in het Stadsdepot aan de Dordtse Kil III. Vrijwel alle bronnen zijn openbaar en door iedereen op aanvraag in te zien op onze bezoeklocatie, de studiezaal in Hof 6.

TIJDELIJK NIET OPVRAAGBAAR

Regionaal Archief Dordrecht is gestart met het digitaliseren van een deel van zijn collectie. In verband met de voorbereidende werkzaamheden en de daadwerkelijke digitalisering zullen er geregeld onderdelen van de collectie voor een langere tijd niet opvraagbaar en te raadplegen. De collecties zullen gefaseerd via de website weer beschikbaar komen. Excuses voor dit ongemak.

TIJDELIJK NIET OPVRAAGBAAR ZIJN:

 • Gemeentelijke Prentverzameling (archief 552)
 • Huwelijkse bijlagen van de gemeente Dordrecht (archief 256, inv.nr. 1880-1932)
 • Kadastrale leggers van alle regiogemeenten
 • Dodenregisters van de Weeskamer (archief 10, inv.nr. 40, 70-85, 107-115)
 • Notulen van de raadsvergaderingen van Dordrecht en Dubbeldam (archief 489, inv.nr. 64.501-64.610, archief 200, inv.nr. 1-14, 3015-3022, archief 201, inv.nr. 1-2, archief 202, inv.nr. 1-2)
 • Alle registers van de burgerlijke stand, huwelijkse bijlagen en bevolkingsregisters van alle regiogemeenten
 • Alle registers van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters van Dordrecht

Vanwege het digitaliseren kunnen er tijdelijk ook geen kopieën verstrekt worden uit de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters.

GENEALOGISCHE BRONNEN

Op zoek naar je voorouders? Met de volledige namen, geboorte- en overlijdensakten op een rijtje zijn bij Regionaal Archief Dordrecht genealogische bronnen van Dordrecht en de regiogemeenten te raadplegen om je stamboom compleet te maken. Ontbrekende bestanden van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister bevinden zich op het gemeentehuis van de desbetreffende gemeente. De nummers voorafgaand aan de omschrijvingen verwijzen naar het archiefnummer en de plaatsingslijst die je in de studiezaal en online kunt raadplegen. Op dit moment is een groot aantal genealogische bronnen niet te raadplegen, omdat ze worden gedigitaliseerd, zodat genealogische onderzoek in de toekomst nog eenvoudiger wordt. Voor genealogisch onderzoek kun je wel in de studiezaal terecht.

bevolkingsregisters

Bevolkingsregister

In het bevolkingsregister vind je gegevens van bewoners van een specifiek huis. Zoals gegevens over gezinssamenstelling, geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing. Van Dordrecht hebben we bevolkingsregisters van 1850 tot 1917, inclusief de verwijzingen op gezinskaarten uit de jaren 1917-1937. Van de gemeenten Zwijndrecht, Groote Lindt, Heer Oudelandsambacht, Kijfhoek en Meerdervoort hebben we de registers van 1850-1935. Daarnaast beschikt het archief over de Liste Civique uit 1811. In opdracht van Napoleon zijn in dit register alle burgers ingeschreven, ouder dan 21 jaar, die alle burgerrechten bezaten.

doopinschrivingen

Doopinschrijvingen

Doopregisters zijn registers van kerkgenootschappen waarin alle dopen werden geregistreerd. De inschrijving werd gedaan door de geestelijke die de doop verrichtte. In de registers staan meestal de voornamen van het kind en de volledige naam van de ouders en de getuigen vermeld, evenals de datum van de doop. De namen van onechte kinderen (waarbij de naam van de vader dus niet bekend is) en vondelingen zijn nog niet in de index opgenomen. Het oudste doopregister van Dordrecht dateert van 1572.

eigendomsoverdracht

Eigendom

Een eigendomsoverdracht is het overdragen van het eigendomsrecht van de ene persoon aan een andere persoon. Het eigendomsrecht kan op verschillende manieren overgedragen worden, bijvoorbeeld door schenking, vererving of verkoop. In de verkoopakten en registers van eigendomsovergang kun je zoeken op de naam van de verkoper en/of koper van het onroerend goed in de jaren 1689-1773 en 1812-1833.

geboorteakten

Geboorteakten

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn archieven gebonden aan openbaarheidstermijnen. Zo is het bij wet verboden om persoonsgegevens van (mogelijk) nog levende personen te publiceren. Geboorteakten worden daarom pas na 100 jaar openbaar. Het archief heeft onderstaande geboortebewijzen ontsloten:

 • gemeente Dordrecht uit de jaren 1860-1903
 • gemeente Dubbeldam uit de jaren 1812-1903
 • gemeente De Mijl, Krabbe en Nadort uit de jaren 1818-1857
 • gemeente Wieldrecht uit de jaren 1818-1857
huwelijksakten

Huwelijksakten

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn archieven gebonden aan openbaarheidstermijnen. Zo is het bij wet verboden om persoonsgegevens van (mogelijk) nog levende personen te publiceren. Huwelijksakten worden daarom pas na 75 jaar openbaar. Het archief beschikt over deze huwelijksakten.

overlijdensakten

Overlijdensakten

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)zijn archieven gebonden aan openbaarheidstermijnen. Zo is het bij wet verboden om persoonsgegevens van (mogelijk) nog levende personen te publiceren. Overlijdensakten worden daarom pas na 50 jaar openbaar. Door Regionaal Archief Dordrecht zijn de overlijdensakten van de gemeente Dordrecht uit de jaren 1812-1870 ontsloten.

persoonsgegevens

Personen

In alle Nederlandse gemeenten is de bevolking sinds 1 januari 1850 op gelijke wijze geadministreerd conform een daartoe genomen Koninklijk Besluit van 22 december 1849. Sindsdien staat iedere inwoner van Nederland geregistreerd in het bevolkingsregister met naam, geboortedatum, woonadres, plaats in het gezinsverband en eventueel beroep, godsdienst, verhuizingen en/of overlijdensdatum. Het archief beschikt over deze persoonsgegevens.

schepenzegel

Schepenzegels

Schepenen vormden in de Middeleeuwen samen met de schout de stadsregering. In de loop der tijd kwamen daar raden, burgemeesters en thesauriers bij. Ze traden op als officiële getuigen bij het passeren van privaatrechtelijke akten, zoals bij het overdragen van onroerende goederen. De schepenen noteerden deze transacties en gaven als bewijs door hen gezegelde oorkonden af. Hier vind je de beschrijvingen van de Dordtse (schepen)zegels uit de periode 1345-1500.

WOONOMGEVING

Huizenonderzoek wordt gedaan om meer te weten te komen over de geschiedenis van een huis, boerderij of een ander pand. Door te zoeken naar informatie over de geschiedenis van bewoning, eigendom en het huis zelf wordt het verhaal van een huis volledig. Naast akten van koop en verkoop in de oud-rechterlijke en notariële archieven, is ook beeldmateriaal aanwezig in de collectie.

bouwvergunningen

Bouwdossiers

Oude bouwtekeningen zijn belangrijk bij de aanvraag van een nieuwe bouwvergunning. Samen met de verleende vergunning en eventuele andere bijlagen vormen ze een bouwdossier. Behalve de bouwdossiers tot en met 1980 beschikt het archief ook over sloopdossiers van de gemeente Dordrecht. De bouwdossiers van de gemeente Dordrecht zijn in de studiezaal digitaal te raadplegen. De meeste bouwvergunningen van de regiogemeenten zijn te raadplegen bij het betreffende gemeentehuis. Deze dossiers zijn echter niet digitaal beschikbaar, waardoor ze van te voren aangevraagd dienen te worden.

bouwhistorie

Bouwhistorie

Bouwtekeningen, de historische achtergrond van een adres, bouwhistorisch onderzoek? Bij het archief is van alles te vinden om meer te weten te komen over je woonomgeving. Het Regionaal Archief Dordrecht bewaart daarnaast de Adresboeken van de gemeente Dordrecht uit de jaren 1854-1976 en de Adresboeken van de gemeente Zwijndrecht uit de jaren 1967-1973.  Het Adresboek, te vergelijken met de Gouden Gids, is een gemakkelijke en toegankelijke bron voor onderzoek naar personen in Dordrecht en Zwijndrecht.

hinderwet

Hinderwet

De Hinderwet vormde de basis voor het afgeven van vergunningen ter voorkoming van hinder. De collectie Hinderwetvergunningen omvat alle vervallen Hinderwetvergunningen van de gemeente Dordrecht en van een aantal regiogemeenten, die aangesloten zijn bij de Milieudienst Zuid-Holland Zuid uit de jaren
1900-1990.

onroerend goed

Onroerend goed

Meer weten over onroerend goed in Dordrecht? Doorzoek een aantal transportregisters uit het oud-rechterlijk archief van Dordrecht uit de jaren 1689-1773 en de registers van eigendomsovergang uit de jaren 1812-1833. Schuldbekentenissen, hypotheek- en verkoopakten, gesorteerd op straatnaam en/of de naam van het onroerend goed staan hierin vermeld. Een transportakte is de akte waarin de overdracht van onroerend goed is geregistreerd.

Kluis_gemaakt_door_Lips

COLLECTIE LIPS

De archieven van het bekende Dordtse bedrijf Lips vormen al langere tijd onderdeel van de collectie van Regionaal Archief Dordrecht. Het bedrijf heeft nu ook zijn uitgebreide museale collectie sloten, sleutels en brandkasten aan Regionaal Archief Dordrecht in bruikleen gegeven. Het archief heeft hiermee een prachtige sleutel tot de geschiedenis van Dordrecht in handen gekregen. Nu kan er niet alleen een beeld geschetst worden van de sloten en sleutels, maar kan er ook recht gedaan worden aan de historische context van de collectie.

archeologie

Archeologie

In de Dordtse bodem gaat een verborgen wereld schuil, vol met overblijfselen uit het verleden. Regionaal Archief Dordrecht heeft een omvangrijke collectie van deze archeologische schatten geconserveerd en gerestaureerd. De archeologische collectie omvat voorwerpen uit verschillende opgravingen op de kop van de Wijnstraat, het Statenplein, de Spuiboulevard/Spuiweg, Grote Markt en het Gezondheidspark.

bibliotheek

Bibliotheek

De bibliotheekcollectie van Regionaal Archief Dordrecht bevat ruim 22.000 boeken en tijdschriften over Dordrecht en de regio Zuid-Holland Zuid. Het materiaal kan niet worden uitgeleend, maar wel worden ingezien in de studiezaal. Daarnaast is in de bibliotheek een aantal collecties ondergebracht, zoals die van letterkundig genootschap Diversa Sed Una, Teekengenootschap Pictura en de Dordrechtse Bestuurdersbond.

kranten

Kranten

Bij Regionaal Archief Dordrecht zijn maar liefst 211.530 edities van regionale kranten aanwezig. Je vindt onder andere hier het Christelijk Nieuwsblad, Het Kompas en de Dordrechtsche Courant. De Dordrechtsche Courant is de oudste krant van Dordrecht: de eerste uitgave verscheen in 1789. Een tekort aan krantenpapier tijdens de Tweede Wereldoorlog zorgde ervoor dat in 1945 de laatste krant verscheen. Na de oorlog is de krant niet meer teruggekomen.

verordeningen

Verordeningen

Over een aantal zaken die niet in de landelijke wetgeving zijn geregeld, moeten gemeenten hun eigen regels opstellen. Deze regels worden door gemeenten vastgelegd in een verordening. De meest omvattende gemeentelijke verordening is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), maar er kunnen ook gemeentelijke verordeningen zijn die kleinere zaken regelen.

Sluit het Verborgen Museum